Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/194
Nächste Seite
Magyar - 6
A következœ táblázatban különbözœ hibatænetek és a hibák elhárítási módjai vannak leírva. Ha a táblázat
segítségével nem tudja behatárolni és elhárítani a hibát, forduljon a szervizmæhelyéhez.
Figyelem: A hibakeresés megkezdése elœtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozó
dugót a dugaszoló aljzatból.
Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és
csomagolóanyagokat a környezetvédelmi
szempontoknak megfelelœen kell újrafelhasználásra
leadni.
Csak az EU-tagországok számára:
Ne dobja ki az elektromos
kéziszerszámokat a háztartási
szemétbe!
Az elhasznált villamos és
elektronikus berendezésekre
vonatkozó 2002/96/EK európai
irányelvnek és a megfelelœ országos törvényekbe
való átültetésének megfelelœen a már nem
használható elektromos kéziszerszámokat külön
össze kell gyæjteni és a környezetvédelmi
szempontoknak megfelelœen kell újrafelhasználásra
leadni.
A vevœszolgálat a készüléke javításával és
karbantartásával, valamint a pótalkatrészekkel
kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszol. A
tartalékalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ábrák
és egyéb információ a következœ címen találhatók:
www.bosch-pt.com
A Bosch Vevœtanácsadó Csoport szívesen segít
Önnek, ha a készülékek és tartozékok vásárlásával,
alkalmazásával és beállításával kapcsolatos
kérdései vannak.
Magyar
Robert Bosch Kft
1103 Budapest
Gyömröi út. 120
Tel: +36 (01) 431-3835
Fax
: +36 (01) 431-3888
Hibakeresés
Tünetek Lehetséges okok Elhárítás
A fæszegély-nyíró nem
mæködik
A hálózati feszültség hiányzik
A dugaszoló aljzat hibás
A hosszabbító kábel megrongálódott
A biztosíték kioldott
Ellenœrizze és kapcsolja be
Használjon egy másik
dugaszolóaljzatot
Ellenœrizze, szükség esetén cserélje ki
a kábelt
Cserélje ki a biztosítékot
A fæszegély-nyíró csak
megszakításokkal
mæködik
A hosszabbító kábel megrongálódott
A berendezés belsœ vezetékei
meghibásodtak
Ellenœrizze, szükség esetén cserélje ki
a kábelt Keressen fel egy
vevœszolgálatot
Keressen fel egy vevœszolgálatot
A berendezés túl van
terhelve
A túl magas Több fokozatban vágjon
A készülék nem vág A huzal túl rövid/eltört Vezesse kézi úton/automatikusan
utána a huzalt
A készülék nem vezet
utána vágóhuzalt
A tekercs üres
A huzal a tekercsben beakadt (rosszul
van feltekerve)
Ellenœrizze a tekercset
Szükség esetén tekerje fel újra a
huzalt
A vágóhuzal továbbra is
eltörik
A huzal a tekercsben beakadt (rosszul
van feltekerve)
A fæszegély-nyírót nem az
elœírásoknak megfelelœen használják
Szükség esetén tekerje fel újra a
huzalt
Csak a vágóhuzal végével vágjon,
kerülje el a kövek, falak és egyéb
kemény tárgyak megérintését.
Rendszeresen vezesse utána huzalt,
hogy biztosítsa a teljes vágási
szélesség mentén a vágást
Hulladékkezelés Vevœszolgálat és tanácsadás
F 016 L70 621.book Seite 6 Montag, 30. November 2009 3:03 15
120 F 016 L70 621 09.11
120

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Ich würde gerne die Fadenspule durch Messer ersetzen, brauche ich einen Adapter? Eingereicht am 19-6-2020 14:37

  Antworten Frage melden
 • ART 23, Bedienungsanleitung, Rasentrimmer
  Hallo Kundendienst,
  ich wollte von meinem geschenkten Rasentrimmer den Spulendeckel öffnen und weiß nicht wie das funktionieret?
  Im JouTube nichts, eine deutsche Rufnummer finde ich nicht?
  Können Sie mir das erklären?
  Bitte, wie bekomme ich den Deckel von der Fadenspule auf?
  MfG aus meiner neuen Heimat Horst Messer
  hm33@hispeed.ch
  Eingereicht am 27-9-2017 16:45

  Antworten Frage melden
 • Wie wechsle ich die Ersatzspule beim ART 23 Combitrim von Bosch aus? Eingereicht am 24-4-2017 13:20

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch ART 23 COMBITRIM wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bosch ART 23 COMBITRIM in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,61 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info