Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
NEDERLANDS
751R V2
azur
NEDERLANDS
AV-ontvanger
Gebruikershandleiding
40
Your music, our passion
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  azur
  751R V2

  Your music, our passion

  NEDERLANDS
  NEDERLANDS

  AV-ontvanger
  Gebruikershandleiding
  40 • Page 2

  Inhoud
  Belangrijke veiligheidsaanwijzingen.................................................................41
  Beperkte garantie............................................................................................. 42
  Bedieningselementen aan de voorzijde.......................................................... 43
  Aansluitingen op het achterpaneel.................................................................. 45
  Hoofdafstandsbediening.................................................................................. 46
  Compatibiliteit met Apple-apparaten................................................................47
  Zone 2 afstandsbediening................................................................................47
  Display voorzijde............................................................................................... 48
  Luidsprekeraansluitingen................................................................................. 48
  Analoge audio-aansluitingen............................................................................ 49
  Digitale audioaansluitingen.............................................................................. 49
  HDMI-ingangen.................................................................................................. 50
  Aansluiting video-uitgang (HDMI A & B).......................................................... 50
  Aansluitingen analoge video-ingangen.............................................................51
  5.1/7.1 direct in.................................................................................................51
  7.1 preamp out.................................................................................................. 52
  Ingangen aan de voorzijde............................................................................... 52
  Antenneaansluitingen....................................................................................... 52
  FM-antenne....................................................................................................... 52
  AM-lusantenne.................................................................................................. 52
  751R V2 installatie........................................................................................... 53
  Luidsprekers instellen...................................................................................... 53
  Luidsprekers links- en rechtsvoor............................................................... 53
  Middelste luidspreker.................................................................................. 53
  Surroundluidsprekers links- en rechtsvoor................................................ 53
  Subwoofer..................................................................................................... 53
  Surround-luidsprekers links- en rechtsachter............................................ 53
  Luidsprekers links- en rechtsvoor............................................................... 53
  Audyssey 2EQ® en Autosetup..................................................................... 55
  Video-ingangen toewijzen............................................................................ 58
  Bron instellen............................................................................................... 58
  Soort audioverbinding................................................................................. 58
  Videoverwerkinginstellingen........................................................................ 59
  Surround-soundmodi........................................................................................ 59
  DSP-modi........................................................................................................... 60
  Analoog stereo direct........................................................................................ 60
  Multi-channel PCM............................................................................................ 60
  USB Audio...........................................................................................................61
  Gebruik met PC’s...............................................................................................61
  Gebruik met Macs..............................................................................................61
  Gebruik met Linux..............................................................................................61
  Bedieningsinstructies....................................................................................... 62
  De bron selecteren....................................................................................... 62
  De tuner gebruiken...................................................................................... 67
  Zenders opslaan.......................................................................................... 67
  Lipsync.......................................................................................................... 67
  Beeld instellen.............................................................................................. 67
  Audio Return Channel.................................................................................. 67
  Audiosplitmodus........................................................................................... 68
  HDMI A- en B-uitgangen.............................................................................. 68
  Trigger-uitgangen.......................................................................................... 68
  Bi-amping...................................................................................................... 69
  Geluid-/sub-/LFE-configuratie..................................................................... 69
  Opname........................................................................................................ 69
  Opname 2/Zone 2 uitvoerkeuze................................................................. 70
  OSD installatie/softwareversie................................................................... 70
  Geavanceerde Dolby-/DTS-afstellingen...................................................... 70
  Dynamic range control................................................................................. 70
  Bronnaam..................................................................................................... 70
  Gebruik van de 751R V2 met een IR-repeatersysteem..............................71
  Zone 2-installatie en gebruik.......................................................................71
  DTS-HD luidsprekerherindeling................................................................... 73
  Auto power down.......................................................................................... 75
  HDMI-preview............................................................................................... 75
  Resetten/back-upgeheugen........................................................................ 75
  Aangepaste installatie (C.I.).............................................................................. 75
  Technische specificaties....................................................................................76
  Problemen verhelpen........................................................................................ 77

  40

  Voordat u het toestel aansluit
  Het proces van het installeren van de 751R V2 is om eerst alle aansluitingen te
  maken naar uw luidsprekers en bronapparatuur en dan de unit te installeren via
  de schermweergave (OSD). Er zijn verscheidene instellingen die moeten worden
  gemaakt voordat de 751R V2 kan worden gebruikt.
  Wij raden u echter met klem aan om, voordat u besluit wat u aansluit of als u iets
  wilt wijzigen, het hoofdstuk ‘De 751R V2 instellen’ van deze handleiding door te
  lezen. Dit hoofdstuk begint op pagina 53.
  Hier vindt u veel uitleg die van pas kan komen bij het kiezen van de juiste
  verbindingen voor zowel uw bronnen als de tv.

  Vergeet niet uw aankoop te registreren.
  Ga naar: www.cambridge-audio.com/sts
  Als u zich registreert, bent u altijd als eerste op de
  hoogte van:
  ● Nieuwe producten
  ● Software-upgrades
  ● Nieuws, evenementen, exclusieve aanbiedingen
  en wedstrijden!
  Deze handleiding is bedoeld om de installatie en het gebruik van
  het product zo eenvoudig mogelijk te maken. De in dit document
  verstrekte informatie is voor het drukken zorgvuldig gecontroleerd op
  nauwkeurigheid; het beleid van Cambridge Audio is echter gericht op
  voortdurende verbetering. Ontwerp en specificaties kunnen derhalve
  zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
  Dit document bevat informatie die wordt beschermd door eigendomsen auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag
  geheel noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd met behulp van
  mechanische, elektronische of andere middelen, in welke vorm ook,
  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Alle
  handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van
  de respectievelijke eigenaren.
  Incognito en Incognito Ready zijn handelsmerken van Cambridge
  Audio Ltd. Alle rechten voorbehouden.
  © Copyright Cambridge Audio Ltd 2015
  Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. ‘Dolby’ Pro
  Logic en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby
  Laboratories.
  Gefabriceerd onder licentie onder de VS-patentnummers: 5,956,674;
  5,974,380; 6,226,616;6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
  7,392,195; 7,272,567 en andere Amerikaanse en wereldwijde
  patenten, verleend en aangevraagd. DTS-HD, het Symbol en DTS-HD
  en het Symbol samen zijn geregistreerde handelsmerken en DTSHD Master Audio is een handelsmerk van DTS, Inc. Product wordt
  geleverd met software. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

  Gefabriceerd onder licentie van Audyssey Laboratories™, Inc. U.S. en
  patenten in het buitenland aangevraagd.
  Audyssey 2EQ® , Audyssey Dynamic EQ® en Audyssey Dynamic
  Volume® zijn geregistreerde handelsmerken en handelsmerk van
  Audyssey Laboratories, Inc.
  ‘HDMI’,’HDMI logo’ en ‘High-Definition Multimedia Interface’ zijn
  handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing
  LLC. • Page 3

  azur

  751R V2

  Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
  Neem voor uw eigen veiligheid de volgende instructies aandachtig door alvorens
  het apparaat aan te sluiten op de netstroom. U bent dan verzekerd van optimale
  prestaties en u kunt de levensduur van het product verlengen:
    1. Lees deze voorschriften.
    3. Neem alle waarschuwingen in acht.
    4. Volg alle voorschriften op.
    5. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water.
    6. Maak het apparaat alleen schoon met een droge doek.
   7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de voorschriften van
  de fabrikant.
   8. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren,
  straalkachels, fornuizen of andere apparaten (waaronder versterkers) die
  warmte produceren.
    9. U mag de aardbeveiliging van de stekker niet omzeilen. Een gepolariseerde
  stekker heeft twee contactstekers, waarvan de ene breder is dan de andere.
  Een geaarde stekker heeft twee contactstekers en een derde aardcontact.
  De brede contactsteker of het derde aardcontact is aangebracht voor uw
  eigen veiligheid. Neem, als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact
  past, contact op met een elektricien over de vervanging van uw verouderde
  stopcontact.
  10. Plaats het netsnoer zodanig dat er niet over het apparaat heen wordt gelopen
  of het bekneld raakt, voornamelijk ter hoogte van stekers, contactdozen en
  het punt waar ze uit het apparaat komen.
  11. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn gespecificeerd door de
  fabrikant.
  12. Gebruik het apparaat alleen met een karretje, standaard, statief,
  houder of tafel die gespecificeerd is door de fabrikant of verkocht
  wordt bij het apparaat. Wanneer u een karretje gebruikt, wees dan
  voorzichtig bij het verplaatsen van het karretje met het apparaat,
  om omkantelen te voorkomen.
  13. 
  Trek de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens bliksem of
  wanneer het apparaat een lange periode niet wordt gebruikt.
  14. 
  Laat alle service en reparatie over aan bevoegd onderhoudspersoneel.
  Onderhoud is nodig wanneer het apparaat op welke wijze dan ook is
  beschadigd, zoals een beschadiging van het netsnoer of de stekker, als er
  vloeistof is gemorst of als er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het
  apparaat is blootgesteld aan regen of water, als het apparaat niet normaal
  functioneert of is gevallen.
  WAARSCHUWING
  – om het risico van brand of elektrische schokken te verminderen, moet u deze
  eenheid niet aan regen of vocht blootstellen.
  – De batterijen (accu of batterijen geïnstalleerd) niet blootstellen aan overmatige
  verhitting, zoals zon, vuur o.i.d.
  De eenheid moet geïnstalleerd worden op een manier die het mogelijk maakt
  de stekker uit het hoofdstopcontact (of de connector van het apparaat van de
  achterkant van de eenheid) te trekken. Wanneer de hoofdstekker gebruikt wordt
  om de stroom van het apparaat te halen, blijft het apparaat dat geen stroom krijgt
  meteen te gebruiken. Gebruik alleen het stroomsnoer dat geleverd werd bij deze
  eenheid.
  Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie is (tenminste 10 cm vrije ruimte rondom).
  Zet geen objecten bovenop deze eenheid. Zet het apparaat niet op een tapijt of
  op een ander zacht oppervlak en belemmer de luchtinlaat- en luchtuitlaatroosters
  niet. Belemmer de ventilatieroosters niet met objecten zoals kranten, tafelkleden,
  gordijnen, enz.
  Dit apparaat mag niet gebruikt worden in de buurt van water of worden
  blootgesteld aan druipend of spattend water of andere vloeistoffen. Plaats nooit
  iets met water erin op het apparaat, zoals een vaas.

  Het symbool van de bliksemflits met de pijlpunt in het driehoekje is bedoeld om de
  gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde ‘gevaarlijke
  spanning’ binnen de behuizing van het product, die sterk genoeg kan zijn om voor
  personen een gevaar voor elektrische schokken te vormen.
  Het uitroepteken in het driehoekje is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen
  voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de
  onderhoudsdocumentatie die van toepassing zijn op dit apparaat.
  Het symbool op dit product duidt aan dat het een KLASSE II (dubbel
  geïsoleerde) constructie is.

  AEEA-symbool
  De doorgekruiste verrijdbare afvalbak is het symbool van de Europese
  Unie waarmee wordt aangegeven dat elektrische en elektronische
  apparatuur gescheiden dient te worden ingezameld. Dit product bevat
  elektrische en elektronische inrichtingen die opnieuw moeten worden
  gebruikt, gerecycled of hersteld en niet mogen worden weggegooid bij
  het ongesorteerde normale afval. Breng het apparaat terug of neem contact op
  met de bevoegde dealer waarbij u dit product hebt gekocht voor meer informatie.

  CE-teken
  Indien gebruikt en geïnstalleerd als in deze gebruikershandleiding
  aangegeven, voldoet dit product aan de Europese richtlijnen 2006/95/
  EC (laagspanningsrichtlijn), 2004/108/EC (elektromagnetische compatibiliteit)
  en 2009/125/EC (eco-design). Om hieraan te blijven voldoen, adviseren wij
  uitsluitend accessoires van Cambridge Audio te gebruiken en onderhoud en
  service alleen door gekwalificeerde personen te laten uitvoeren.

  C-Tick-teken
  Dit product voldoet aan de communicatietechnieken van de Australian
  Communications Authority’s Radio en aan de vereisten van EMC.

  Ross Test Zegel
  Dit product voldoet
  veiligheidskeurmerk.

  aan

  de

  Russische

  elektronische

  FCC-wetgeving
  LET OP: DE FABRIKANT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR RADIO- OF
  TELEVISIESTORINGEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN ILLEGALE AANPASSINGEN AAN
  DIT APPARAAT. DIT SOORT AANPASSINGEN KAN HET RECHT VAN DE GEBRUIKER
  OM DIT APPARAAT TE BEDIENEN NIETIG VERKLAREN.
  Het apparaat is getest en is in overeenstemming met de beperkingen
  voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens deel 15 van
  de FCC-regelgeving. Deze beperkingen zijn ontworpen om een
  degelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een
  huishoudelijke installatie. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente
  energie en kan deze bovendien uitzenden. Indien het apparaat niet in
  overeenstemming met de voorschriften is geïnstalleerd en wordt gebruikt, kan
  het schadelijke storingen veroorzaken aan radiocommunicaties. Er is echter geen
  garantie dat storingen optreden in een bepaalde installatie.
  Als deze uitrusting wel schadelijke storingen toebrengt aan radio- of
  televisieontvangst, die kan worden bepaald door het apparaat uit en aan te zetten,
  wordt de gebruiker aangespoord te proberen de storing door één of meer van de
  volgende maatregelen te corrigeren:
  – Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
  – Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
  – Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan waar de
  ontvanger is aangesloten.
  – Raadpleeg de dealer of een ervaren technicus voor radio/tv voor hulp.

  41

  NEDERLANDS

    2. Bewaar deze voorschriften. • Page 4

  Beperkte garantie
  Ventilatie
  BELANGRIJK – De eenheid wordt warm, wanneer deze gebruikt wordt. Stapel
  geen meerdere eenheden boven op elkaar. Niet in een gesloten ruimte zetten,
  zoals een boekenkast of in een kast zonder voldoende ventilatie. Zorg ervoor dat
  kleine objecten niet door een ventilatierooster vallen. Mocht dit gebeuren, zet het
  apparaat dan meteen uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op
  met de leverancier van het apparaat voor advies.

  Plaatsen
  Kies met zorg de installatielocatie. Niet in direct zonlicht zetten of dichtbij een
  warmtebron. Plaats geen open vuurbronnen, zoals aangestoken kaarsen, op de
  eenheid. Vermijd ook locaties die blootgesteld worden aan trillingen, excessieve
  stof, kou of vocht. De eenheid kan worden gebruikt in een gematigd klimaat.
  Deze eenheid moet op een stevig, vlak oppervlak worden geïnstalleerd. Niet in
  een dicht gebied zetten, zoals een boekenkast of in een kast. Zet de eenheid
  niet op een instabiel oppervlak of een plank. De eenheid kan vallen en dit kan tot
  zowel ernstig letsel leiden voor een kind of volwassene als tot beschadiging van
  het product zelf.
  In verband met storing door magnetische velden mogen geen draaitafels of
  beeldbuistelevisies in de buurt van het apparaat worden geplaatst.
  Elektronische audiocomponenten komen pas echt op dreef na een periode van
  een week (indien verscheidene uren per dag gebruikt). Dit zal het mogelijk maken
  de nieuwe componenten tot rust te laten komen, de geluidskwaliteit zal ook na
  deze periode verbeteren.

  Stroombronnen
  Men dient de eenheid alleen te bedienen met een soort stroombron die u op het
  markeerlabel vermeld vindt. Bent u niet zeker van het soort stroomvoorziening bij
  u thuis, neem dan contact op met de leverancier van het product of de plaatselijke
  energiemaatschappij.
  Deze eenheid is ontworpen om in de modus Standby gelaten te worden, wanneer
  de eenheid niet in gebruik is. Op deze wijze zal de levensduur van de versterker
  verlengd worden (dit geldt voor alle elektronische apparatuur). Om de eenheid uit
  te schakelen zet u deze uit op het achterpaneel. Als u van plan bent lange tijd deze
  eenheid niet te gebruiken, trek dan de stekker uit het stopcontact.

  Overbelasting
  Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, mag u stopcontacten
  en verlengingssnoeren niet te zwaar belasten. Overbelaste wisselstroomcontacten,
  verlengsnoeren, versleten stroomsnoeren, beschadigde of gebarsten draadisolatie
  en gebroken stekkers zijn gevaarlijk. Deze kunnen leiden tot elektrische schokken
  of brand.
  Zorg ervoor dat u het stroomsnoer stevig insteekt. Om brom en ruis te voorkomen
  mag u de tussenverbindingsdraden niet bundelen met het stroomsnoer of de
  luidsprekersnoeren.

  Schoonmaken
  Als u het apparaat schoon wilt maken, mag u de behuizing afvegen met een
  droge, stofvrije doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammonia
  of schuurmiddel bevatten. Spuit niet met een spuitbus op of bij de versterker.

  Weggooien van batterijen
  Batterijen kunnen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu. Verwijder
  oude batterijen met zorg en in overeenstemming met de plaatselijk geldende
  milieuvoorschriften voor recycling van elektronische apparatuur.

  Luidsprekers
  Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is voordat u luidsprekers aansluit en
  gebruik alleen geschikte verbindingen.

  Onderhoud
  Deze apparaten kunnen niet door de gebruiker worden onderhouden. Probeer het
  apparaat nooit te repareren, te demonteren of te reconstrueren als er problemen
  optreden. Als u deze voorzorgsmaatregel negeert, kunt u een ernstige elektrische
  schok krijgen. Neem bij problemen of storingen contact op met uw dealer.

  42

  Cambridge Audio garandeert dat dit product vrij is van defecten in materialen en
  uitvoering (onderworpen aan de hieronder uiteengezette bepalingen). Cambridge
  Audio zal dit product of eventuele defecte onderdelen in dit product repareren
  of vervangen (naar keuze van Cambridge Audio). Garantieperiodes kunnen van
  land tot land verschillen. Raadpleeg bij twijfel uw leverancier en bewaar altijd uw
  aankoopbewijs.
  Als u service wilt tijdens de garantieperiode, neem dan contact op met de
  geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier waar u dit product hebt aangeschaft.
  Als uw leverancier niet in staat is de reparatie van uw Cambridge Audio-product
  uit te voeren, kan het door uw leverancier worden doorgestuurd naar Cambridge
  Audio of naar een geautoriseerde servicevertegenwoordiger van Cambridge Audio.
  U dient dit product te verzenden in zijn oorspronkelijke verpakking of in een
  verpakking die een gelijke mate van bescherming biedt.
  Om in aanmerking te komen voor service tijdens de garantieperiode, dient u een
  aankoopbewijs te overleggen in de vorm van een verkoopnota of een ontvangen
  factuur, die het bewijs vormt dat dit product binnen de garantieperiode valt.
  Deze Garantie is ongeldig indien (a) het in de fabriek aangebrachte serienummer
  is veranderd of is verwijderd van dit product of (b) dit product niet is aangeschaft
  bij een geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier. U kunt Cambridge Audio
  of de distributeur van Cambridge Audio in uw land bellen om te controleren of
  u een ongewijzigd serienummer hebt en/of dit product is aangeschaft bij een
  geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier.
  Deze Garantie dekt geen cosmetische schade of schade ontstaan door overmacht,
  ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, commercieel gebruik of
  modificatie van het product of enig onderdeel ervan. Deze Garantie dekt geen
  schade ontstaan door onjuiste bediening, onderhoud of installatie, of pogingen
  tot reparatie door ieder ander dan Cambridge Audio of een Cambridge Audioleverancier, of een geautoriseerde servicevertegenwoordiger die toestemming
  heeft om garantiewerkzaamheden te verrichten voor Cambridge Audio. Elke
  reparatie waarvoor geen toestemming is gegeven, maakt deze Garantie ongeldig.
  Deze Garantie dekt geen producten die zijn verkocht ALS ZODANIG of MET ALLE
  GEBREKEN.
  REPARATIES OF VERVANGINGEN ZOALS UITGEVOERD OP GROND VAN DEZE
  GARANTIE, VORMEN HET EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DE CONSUMENT.
  CAMBRIDGE AUDIO IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE SCHADE
  OF GEVOLGSCHADE BIJ SCHENDING VAN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE
  GARANTIE IN DIT PRODUCT. UITGEZONDERD VOOR ZOVER DIT BIJ WET VERBODEN
  IS, IS DEZE GARANTIE EXCLUSIEF EN VERVANGT DEZE ALLE ANDERE GARANTIES,
  UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAARONDER MAAR NIET UITSLUITEND DE
  GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD
  DOEL.
  In sommige landen en in bepaalde staten van de V.S. is de uitsluiting of beperking
  van incidentele schade of gevolgschade of impliciete garanties, zodat de
  bovengenoemde uitsluitingen mogelijk niet voor u gelden. Deze Garantie geeft u
  specifieke wettelijke rechten en u hebt mogelijk nog andere wettelijke rechten die
  van staat tot staat of van land tot land kunnen verschillen.
  Voor hulp en diensten, binnen of na uw garantie, kunt u contact opnemen met
  uw leverancier. • Page 5

  azur

  751R V2

  Bedieningselementen aan de voorzijde

  6
  7

  8

  9

  10

  11

  12

  25
  13

  14

  15

  16

  23

  24
  26

  2

  3

  4

  5

  22
  17

  1

  18

  Standby/Aan

  Schakelt het toestel tussen stand-bymodus (aangegeven door zwak verlicht led)
  en Aan (aangegeven door helder led). Stand-by is een milieuvriendelijke modus
  met een laag verbruik (< 0,5 W). U kunt het toestel in de stand-bymodus laten
  wanneer u het niet gebruikt.­

  2

  koptelefoons

  Aansluiting voor stereo-headsets met een 6,35mm / ¼ inch stekker. Aanbevolen
  impedantie voor koptelefoons: tussen 32 en 600 ohm.
  Opmerking: Zodra een headset wordt aangesloten, worden automatisch de hoofden pre-amp-uitvoer onderdrukt en wordt op een Dolby headset overgeschakeld
  voor koptelefoongebruik.

  3

  Afstemmen +/-

  Voor het afstemmen op FM/AM-frequenties en het negeren van voorinstellingen
  in de tunermodus.

  4

  Modus/Opslaan

  Druk hierop om tussen de tuner-modi te schakelen. Houd deze toets ingedrukt
  om voorinstellingen op te slaan (zie het hoofdstuk ‘Bedieningsinstructies’ in deze
  handleiding voor meer informatie).

  5

  infraroodsensor

  Ontvangt IR-opdrachten van de bijgeleverde afstandsbediening. Hiervoor is een
  vrije, onbelemmerde zichtlijn nodig tussen de afstandsbediening en de sensor.

  6

  Display

  Hier wordt de status van het apparaat weergegeven.

  7

  Tuner FM/AM

  Druk hierop om de tuner te selecteren. Zodra de tunermodus actief is, kunt u met
  deze toets schakelen tussen FM en AM.
  Opmerking: De 751R V2 onthoudt de audio- en video-invoersoort en de
  verwerkingsmodus voor elke afzonderlijke broningang. Elke keer wanneer en bron
  wordt geselecteerd worden die gegevens geactiveerd.

  8

  HDMI preview

  Zie de previews van verschillende HDMI-bronnen aangesloten op de unit. Gebruik
  de navigatieknop op de afstandsbediening of gebruik Tuning +/- om te navigeren
  en druk op de knop Mode/Store om de gekozen previewweergave te activeren.

  9

  USB

  19

  20

  11

  21

  NEDERLANDS

  1

  Video 1

  Druk op deze toets om de bron te selecteren die op de Video 1-ingang is
  aangesloten.

  12

  Video 2

  Druk op deze toets om de bron te selecteren die op de Video 2-ingang is
  aangesloten.

  13

  Recorder 1

  Druk op deze toets om de bron te selecteren die op de recorder 1-ingang is
  aangesloten.

  14

  Aux/TV

  Druk op deze toets om de bron te selecteren die op de Aux-ingang is aangesloten.
  Indien ARC is geactiveerd (zie verderop in deze handleiding) kunt u, door nogmaals
  op deze knop te drukken, Audio Returm Channel selecteren vanaf een daarvoor
  geschikt tv-toestel.

  15

  CD

  Druk op deze toets om de bron te selecteren die op de cd-ingang is aangesloten.

  16

  Recorder 2

  Druk op deze toets om de bron te selecteren die op de recorder 2-ingang is
  aangesloten.

  17

  Audio-invoersoort

  Druk op deze toets om te schakelen tussen analoge, digitale (optisch/coaxiaal) of
  HDMI-invoersoorten als audiobron voor de geselecteerde broningang.
  Welke opties beschikbaar zijn, hangt af van de ingangen die aan die bron zijn
  toegewezen (zie verderop).

  18

  Stereomodi

  Druk op deze toets om een bron in digitaal verwerkte stereo of stereo- en submodi
  te beluisteren.

  19

  Surroundmodi

  Hiermee kunt u Dolby Digital of DTS surround-modi (met daarvoor gecodeerd
  digitaal bronmateriaal) of verschillende Dolby Pro Logic II/IIx/IIz, DTS Neo:6-modi
  voor matrixgecodeerd analoog of digitaal materiaal selecteren.
  Post-processing van digital surround typen met Dolby Pro Logic IIx/IIz of Neo:6
  is ook mogelijk. Zie verderop de decodeermodustabellen voor meer informatie.

  Indrukken voor het selecteren van de USB-audiobron die is aangesloten op de
  USB-uitgang op de achterzijde.

  10

  BD/DVD

  Druk op deze toets om de bron te selecteren die op de bd-/dvd-ingang is
  aangesloten.

  43 • Page 6

  Bedieningselementen aan de voorzijde (vervolg)
  20

  Alleen voor

  Beeldinstelling

  Een HDMI 1.3 invoer is ook beschikbaar.

  Druk hierop om verschillende beeldinstellingen te selecteren voor bronnen waarop
  de scaler is ingesteld op ‘alleen verwerken’ (zie het hoofdstuk ‘Bronnen instellen’
  in deze handleiding). Op de tv verschijnt een instelbalk voor het huidige item
  (Helderheid, Contrast etc.). Druk nogmaals op deze knop om naar het volgende
  item te gaan.

  Opmerking: De HDMI-aansluiting aan de voorzijde ondersteunt 4K-videoformaat
  niet.

  23

  Gebruik de volumeknop voor het instellen van het niveau van de huidige
  parameter.
  Opmerking: De scaler kan niet verwerken voor bronmateriaal (zoals diepe kleur of
  3D content). Pic. Adj. heeft geen effect.

  24

  25

  Volume

  Geruiken om het geluidsniveau van de uitvoerbronnen van de 751R V2 harder
  en zachter te zetten.

  Zone 2

  26

  Indrukken voor het kiezen van Zone 2 en het weergeven van de status ervan. De
  volgende bronverandering of volume-instelling heeft nu invloed op zone 2. Zie
  verderop het hoofdstuk in deze handleiding voor meer informatie.

  22

  Analoog stereo direct

  Druk op deze toets om rechtstreeks te luisteren naar de analoge invoer
  vanuit de actuele bron, zonder analoog-naar-digitaal- of DSP-verwerking voor de
  hoogstmogelijke stereokwaliteit.

  Deze knop wordt tevens gebruikt om de scaler-uitvoerresolutie te wijzigen. Als u
  deze knop 10 seconden ingedrukt houdt, verschijnt de huidige uitvoerresolutie
  op het display op het voorpaneel van de 751R V2s. Als u de knop nog langer
  ingedrukt houdt, schakelt de 751R V2 over naar de volgende beschikbare
  resolutie. Ook deze wordt op het display op het voorpaneel weergegeven. Zie
  verderop.

  21

  7.1 Direct

  Druk op deze toets om een 7.1- of 5.1-bron (dvd-a of sacd-speler etc.) te
  selecteren die is aangesloten op de 7.1 Direct In-aansluitingen.

  Mute/Info

  Druk op deze toets om het geluid van de hoofd- en de pre-ampuitvoer van de
  751R V2 te onderdrukken. Druk nogmaals op deze toets om het geluid weer aan
  te zetten.

  Video 3/MP3

  Druk hierop om de bron te selecteren die op de Video 3- of mp3-ingang is
  aangesloten (als een apparaat via de 3,5 mm stekkeraansluiting is aangesloten).

  Opmerking: Wanneer een andere bron wordt geselecteerd, wordt mute altijd
  opgeheven.

  Opmerking: De L-audio-ingang is ook voor de meegeleverde automatisch
  instellende microfoon. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk ‘De 551R
  instellen’ in deze handleiding.

  Houd deze knop ingedrukt om de actuele decodeermodus opnieuw weer te geven.

  Aansluitingen op het achterpaneel
  5

  6

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  1

  15

  7

  16

  17

  18

  19

  8
  2

  4
  21

  20

  3

  1

  FM/AM-antennes

  Zet het volume altijd op minimum, of schakel de 751R
  V2 uit voordat u kabels in de USB-input steekt of eruit
  verwijdert of terwijl u uw pc/Mac opstart.

  Aansluitingen voor alle antennes van de tuner. Raadpleeg voor meer informatie
  het hoofdstuk ‘Antenneaansluitingen’ in deze handleiding.

  2

  RS232C

  Voor het bedienen van de 751R V2 in bijzondere installatieomstandigheden. Een
  volledig protocol voor de 751R V2 is te vinden op onze website.

  3

  USB

  Er is voorzien in een USB-uitgang type B op de 751C om het afspelen van audio
  vanaf een personal computer met het Microsoft Windows of Apple Mac OS X
  besturingssystemen mogelijk te maken. Sommige uitvoeringen van Linux zijn ook
  geschikt.
  Opmerking: Gebruik altijd een hoge kwaliteit USB-aansluitkabel gecertificeerd als
  USB Hi-Speed. USB-kabelaansluitingen die langer zijn dan 3 m kunnen resulteren
  in inconsistente audioprestatie.

  Zie verderop het hoofdstuk met de volledige informatie over USB-audio.

  4

  Opto ingangen/uitgangen

  Toslink digitale ingangen voor Video 1, Rec 1, BD/DVD en cd-bronnen en ook twee
  Toslink digitale uitgangen voor Rec 1 en 2.

  5

  A/B HDMI-uitgangen

  Via de On Screen Display kunnen A, B of A en B uitgangen worden geselecteerd
  (voor aansluiting op bijvoorbeeld twee tv’s of een tv en een projector).
  Als beide uitgangen worden geselecteerd, tonen beide dezelfde content.
  HDMI A ondersteunt ook een HDMI 1.4 audioretourkanaal vanuit tv’s die deze
  eigenschap ook ondersteunen.
  Dit maakt mogelijk dat audio uit de eigen ingebouwde tuner van de tv wordt
  ontvangen door de 751R V2. Zie verderop voor meer informatie in het hoofdstuk
  over TV-ARC.

  44 • Page 7

  azur
  6

  HDMI

  19

  751R V2

  Stroom aan/uit

  HDMI-ingangen compatible met de HDMI 1.4 standaard. Standaard worden drie
  van de vier HDMI-ingangen toegewezen aan bd/dvd, Video 1 en Video 2 en blijft
  de vierde vrij.

  Hiermee zet u het apparaat aan en uit.

  Deze ingangen kunnen naar eigen keuze worden toegewezen (zie het hoofdstuk
  over het toewijzen van video-ingangen verderop in deze handleiding).

  Steek pas nadat u alle apparaten hebt aangesloten de stekker van de
  AC-voedingskabel in het stopcontact. De AV-ontvanger is nu klaar voor gebruik.

  Alle video-invoersignalen, zowel analoog als HDMI, worden getranscodeerd en
  uitgevoerd via de HDMI-uitgangen.
  Opmerking: Alle HDMI-achteraansluitingen (A/B HDMI-uitgangen en de HDMIingangen) zijn 4K-compatible. Zie het hoofdstuk verderop in deze handleiding.

  7

  20

  21

  Netaansluiting
  Luidsprekeraansluitingen

  Sluit luidsprekers aan met een impedantie van 8 ohm. 7.1, 5.1 of lager mogelijk.

  Video 1/2, Recorder 1/2, BD/DVD, cd en Aux

  Zie de aansluitingsoverzichten verderop in deze handleiding voor meer informatie
  over deze in- en uitgangen.

  Ventilatierooster warmteafvoerkanaal

  NEDERLANDS

  8

  Voor het koelen van de interne circuits via het eigen X-TRACT-warmteafvoerkanaal
  van de 751R V2. NIET BLOKKEREN!

  9

  Service (USB)

  Uitsluitend voor gebruik door de dealer – Gebruikt voor toekomstige firmwareupdate.

  10

  Voorste IR-schakelaar

  Schakelt de ingebouwde IR-ontvanger in/uit indien men een IR-repeatersysteem
  wil gebruiken dat is ingeplugd in de hoofdzone IR-zender op de achterzijde.

  11

  Zone 2

  Onafhankelijke stereo-audio- en analoge video-uitgangen naar een tweede zone
  (d.w.z. een kamer of ruimte apart van de hoofdruimte). De IR-zender maakt
  controle mogelijk van de 751R V2 en de bronnen ervan op afstand van die zone.
  Zie het hoofdstuk van deze handleiding over zone 2 voor meer informatie.

  12

  Component video-ingangen

  Standaard zijn deze ingangen vrij en kunnen ze naar eigen keuze worden
  toegewezen (zie het hoofdstuk over het toewijzen van video-ingangen verderop
  in deze handleiding).
  Opmerking: De beste aansluitoptie voor video-invoer is altijd composiet video,
  dan S-video, dan component video, en dan HDMI - in volgorde van toenemende
  kwaliteit (HDMI is de hoogste kwaliteit). De HDMI- en componentbronnen
  ondersteunen vaak tevens progressive scan dat, indien deze functie door zowel
  uw bd/dvd-speler als uw tv wordt ondersteund, een betere beeldkwaliteit geeft.

  13

  Multikanaal In

  Aansluiten op de uitgangen van een dvd-a-, sacd-speler of een andere analoge
  5.1/7.1-bron.

  14

  Multikanaal preamp uit

  Aansluiten op de 5.1/7.1-kanaalingangen van een ander versterkersysteem,
  afzonderlijke boosters, subwoofer of actieve luidsprekers. Twee subwooferuitgangen worden ondersteund, waarbij beide hetzelfde signaal ontvangen.

  15

  IR-zender uit

  Gebruik met ER-zenders voor afstandsbediening van de bronnen uit zone 2. Zie
  verderop.

  16

  Trigger out

  12V triggers voor het regelen van de externe versterkers, gordijnen, gemotoriseerde
  schermen en andere dergelijke apparatuur. Zie verderop.

  17

  Hoofdzone IR-zender in

  Hier ontvangt de 751R V2 gemoduleerde IR-signalen van multi-roomsystemen of
  IR-herhalingssystemen.

  18

  Regelbus

  In - Maakt de ontvangst door de speler van ongemoduleerde commando’s
  mogelijk van systemen in meerdere ruimtes en van andere componenten. (Alleen
  hoofdzone)
  Out - Via deze uitgang worden regelbus-opdrachten aan een ander apparaat
  doorgegeven.
  Opmerking: De zenderingangen zijn niet gelust uit de regelbusuitgang.

  45 • Page 8

  Hoofdafstandsbediening
  Volume

  De 751R V2 wordt geleverd met een Azur Navigator
  afstandsbediening. Plaats hierin de meegeleverde
  AAA-batterijen. Zie voor meer informatie over de diverse
  instelfuncties via de afstandsbediening verderop in deze
  handleiding.

  Verhoogt of verlaagt het volume van de AV-ontvangeruitvoer.
  Ook voor omhoog/omlaag gaan in de OSD-instelmenu’s.

  Deze afstandsbediening kan worden gebruikt in de hoofdzone
  of in zone 2 (via een IR repeatersysteem) en heeft automatisch
  alleen invloed op de zone waarin hij wordt gebruikt.

  Wordt gebruikt bij de OSD-instelmenu’s

  Achterverlichtingsknop
  Indrukken om de achterverlichting aan te zetten en de
  knoppen van de afstandsbediening te verlichten. Een paar
  seconden ingedrukt houden (alle knoppen beginnen snel
  te knipperen) om de achterverlichtingsfunctie te activeren
  door het indrukken van willekeurige knoppen op de
  afstandsbediening. Opnieuw ingedrukt houden om de functie
  te deactiveren en terug te gaan naar de standaardinstelling.

  ‘Standby/On’ (Stand-by/Aan)
  Schakelt het toestel in de stand-bymodus en Aan.

  HDMI preview
  Indrukken om de previews te bekijken van verschillende
  HDMI-bronnen aangesloten op de unit. Gebruik de Vol Up/Vol
  Down-knoppen om te navigeren. Zie het hoofdstuk verderop
  in deze handleiding.

  Analoog Direct
  Selecteert rechtstreeks een analoge stereo-ingang voor de
  actuele bron, zonder A/D-conversie of DSP-verwerking.

  Stereomodi
  Selecteert stereo- of stereo+sub-modi voor analoge of digitale
  bronnen (digitaal verwerkt).

  Surround-modi
  Selecteert digitale surround-verwerkingsmodi en verschillende
  matrixgecodeerde surround-verwerkingsmodi bij analoge of
  digitale bronnen (digitaal verwerkt).

  Stereo mono
  Wanneer u naar FM luistert, kunt u met deze toets tussen
  stereo en mono schakelen.

  Store (opslaan)
  Druk (in de tunermodus) op deze toets om de frequentie
  waarnaar u luistert op te slaan.

  ‘Mode’ (Modus)
  Druk (in de tunermodus) op deze toets om automatisch/
  handmatig instellen of voorinstellingen te selecteren.

  Audio-invoersoort
  Schakelt de audio tussen de voor de actuele bron beschikbare
  soorten. Afhankelijk van de geselecteerde bron en of u
  daaraan en HDMI-invoer hebt toegewezen, kan analoog,
  digitaal en HDMI beschikbaar zijn.

  Bass/Treble
  Als u deze knop Ingedrukt houdt, kunt u met de volume hoger/
  lager-toetsen de lage/hoge tonen afstellen. Opmerking: In de
  modi analoge Stereo Direct en 7.1 Direct wordt Bass/Treble
  omzeild.

  Zone 2
  Selecteert zone 2 en geeft de status ervan op het scherm
  weer. De volgende bronverandering, Standby/Aan of
  volumeregeling, heeft invloed op zone 2 in plaats van op de
  hoofdzone. Zie verderop voor meer informatie.

  Weergave op het scherm (OSD)
  Druk hierop om de menu’s op het scherm weer te geven of
  te verlaten.

  Source-knop
  Indrukken om door verschillende bronnen te bladeren.

  46

  Enter
  ◄ ► Tune / Left & Right (Afstemmen
  links/rechts)
  Druk op de rechterpijl om naar een hogere frequentie te gaan
  of een voorinstelling te wijzigen. Druk op de linkerpijl om naar
  een lagere frequentie te gaan of een voorinstelling te wijzigen.
  Ook voor naar links/rechts gaan in de OSD-instelmenu’s.

  ‘Mute’ (Stil)
  Onderdrukt het geluid van de AV-ontvanger. Druk nogmaals op
  deze knop om het geluid weer aan te zetten.

  Beeld instellen
  Druk hierop om verschillende beeldinstellingen te selecteren
  voor bronnen waarop de scaler is ingesteld op alleen
  verwerken.
  Op de tv verschijnt een instelbalk voor het huidige item
  (Helderheid, Contrast etc.). Druk nogmaals op deze knop om
  naar het volgende item te gaan. Gebruik de volumeknoppen
  om de instellingen uit te voeren.
  Indrukken en ingedrukt houden van Pic. Adj. wanneer de OSD
  actief is, schakelt de actieve HDMI-uitgang. Zie verderop het
  hoofdstuk ‘HDMI A- en B-uitgangen’.

  Lipsync
  Druk op deze toets om de lipsync-vertraging te activeren en bij
  te stellen, wanneer de synchronisatie tussen audio en video
  niet correct is. De lipsync-vertragingsstatus wordt op het
  display weergegeven. Met Vol
  en Vol
  kunt u de
  vertragingstijd bijstellen. Als u de waarde op nul zet, is de
  lipsync-functie uitgeschakeld. Zie het hoofdstuk verderop in
  deze handleiding.

  Info
  Druk op deze toets om het actuele bronmateriaal en de actuele
  decodeermodus weer te geven. Druk tijdens het doorlopen van
  de decodeermodi nogmaals op deze knop (wanneer het geluid
  niet wordt onderdrukt) om de ingaande sample rate weer te
  geven. Als u luistert naar FM met RDS, kunt u met deze toets
  bladeren door verschillende RDS-informatiemodi.

  Dim
  Stel de achterverlichting op het scherm op het voorpaneel in;
  off, dim, bright en very bright.

  Tuner AM/FM, BD/DVD, Video 1, Video 2,
  Rec 1, Aux/TV, CD, Rec 2, Vid 3/MP3, USB,
  Exp.
  Druk op de corresponderende brontoets om de gewenste
  invoerbron te selecteren. Door nogmaals op de AM/FM-toets
  van de tuner te drukken, kunt u tussen AM- en FM-modus
  wisselen.
  Als u nogmaals op de cd/aux/tv-knop drukt, terwijl ARC is
  geactiveerd (zie verderop), wordt TV-ARC geselecteerd (Audio
  Return Channel).
  Opmerking: Expansion-knop (Exp) wordt uitsluitend gebruikt
  met oudere AV-ontvanger.
  Bovenstaande toetsbeschrijvingen zijn beknopt gehouden.
  Raadpleeg voor meer informatie over de betreffende functies
  het hoofdstuk ‘Bediening’ in deze handleiding.

  7.1 Direct
  Selecteert de 5.1/7.1 rechtstreekse invoer.

  &

  Trigger A/B

  In- en uitschakelen van de triggeruitgangen. Zie het hoofdstuk
  over triggers voor meer informatie en installatie. • Page 9

  azur

  751R V2

  Compatibiliteit met Apple-apparaten
  Met de afstandsbediening van de 751R V2 Navigator kunnen de basisfuncties
  van Apple-apparaten zoals de Apple tv en het assortiment iPods/iPhones/iPads
  van Apple, worden bediend, indien deze apparaten in een dockingstation van
  Cambridge Audio of Apple zijn geplaatst.
  Houd de bronknop die correspondeert met de ingang waarop het Apple-product
  is aangesloten, ingedrukt en druk tegelijk op een van de onderstaande knoppen.
  De functies verschillen enigszins per Apple-product.
  Enter,
  Menu,
  Play/Pause,
  het volume en/of het navigeren door de menu’s.

  Gebruikt voor het regelen van

  Gebruikt om door menu’s te navigeren of om over te slaan of te
  scannen, afhankelijk van het gebruikte Apple-product.

  NEDERLANDS

  De afstandbediening van de Azur kan bovendien worden gekoppeld aan maximaal
  zes specifieke Apple-apparaten met behulp van de zes bronknoppen. Dit kan
  handig zijn als u meer dan één Apple-product hebt.
  Raadpleeg de handleiding van uw Apple-apparaat voor meer informatie over
  koppeling.
  Koppelen – Om een Apple-apparaat te koppelen, houdt u de vereiste bronknop en
  de knop ‘Mode’ tegelijk zes seconden lang ingedrukt. Sommige apparaten, zoals
  de Apple tv, geven op een display aan wanneer de koppeling is geslaagd.
  Ontkoppeling – Om een Apple-apparaat te ontkoppelen, houdt u een willekeurige
  bronknop en de knop Stereo mono tegelijk zes seconden lang ingedrukt.

  Zone 2 afstandsbediening
  De zone 2 afstandsbediening heeft alleen invloed op de zone-twee-uitgangen. Het
  heeft geen invloed op de hoofdzone.

  Volume
  Gebruiken voor het verhogen/verlagen
  van het geluidsniveau in zone 2.

  Stand-by
  Schakelt het toestel in de standbymodus en Aan.

  Vorige/Volgende
  Bladert door de tunerinstellingen die
  vooraf zijn ingesteld.

  ‘Mute’ (Stil)
  Schakelt het geluid uit van de audiooutput in zone 2. Druk opnieuw om
  mute uit te schakelen.

  Tuner
  AM/FM

  Follow
  Main

  Exp

  BD
  DVD

  Video 1

  Video 2

  Rec 1

  Aux

  CD

  ‘Sources’ (Bronnen)
  Druk op de bijbehorende toets om de
  bron voor zone 2 te wijzigen. Het voor
  de tweede maal indrukken van de Tuner
  AM/FM schakelt tussen de AM- en de
  FM-modus.
  Zone 2 is analoog van aard en alleen
  bronnen met audio/video-aansluitingen
  (alsmede digitale) kunnen worden
  gebruikt in zone 2.

  Vid 3
  MP3

  Rec 2

  Zone 2 Remote

  Opmerking: Het is niet mogelijk om rechtstreeks TV/ARC of USB te selecteren in
  zone 2, want deze bronnen zijn uitsluitend digitaal.

  Volg Hoofd
  Stuurt een analoog 2 kanaal down-mix (L+C, R+C) van de bron geselecteerd in de
  hoofdzone naar zone 2.
  Dit is nuttig als u wilt luisteren naar hetzelfde in beide zones (misschien voor een
  feestje) of digitale of surroundbronnen wilt horen in zone 2 die niet rechstreeks
  kunnen worden geselecteerd door zone 2.
  Omdat de downmix is ontwikkeld uit de hoofdzones kan gedecodeerde output
  van elke bron geselecteerd in de hoofdzone inclusief die aangesloten via digitale
  (opto/coax) en HDMI-ingangen op deze manier naar zone 2 worden gestuurd.

  47 • Page 10

  Display voorzijde
  1

  2

  HR 96/24
  MSTR ES Exp
  SR
  SW
  SL
  Audyssey Neo:6 X
  Dynamic EQ
  Vol
  SBR
  SBL
  D TrueHD
  Bi AMP RoomEQ DIRECT
  EXPL x z
  C

  Uitvoerkanaalindicatie

  Z2
  Geeft aan dat zone 2 actief is (Aan).

  Room EQ

  Geeft aan dat Audyssey 2QE® is geactiveerd.

  Indicatie decodeermodus (Dolby Digital, DTS, etc.).

  Geeft de huidige decodeermodus aan: Dolby Digital, DTS etc. Samen met
  de uitvoerkanaalindicaties geven deze alle informatie over de actuele
  verwerkingsmodus.

  Controlelampje ‘Direct’
  Brandt wanneer de 751R V2 in de directmodus staat - analoge Stereo-Direct of
  7.1-Direct.

  3

  TUNED

  Z2

  Geeft de actueel actieve kanalen aan, afhankelijk van de decodeermodus en het
  bronmateriaal. Pictogrammen die verlicht zijn geven kanalen aan uit de 751R V2.

  2

  AUTO
  FM STEREO
  HDMI
  USB ANALOG DIGITAL
  MUTING

  RH

  LH

  1

  4

  Centraal informatiedisplay

  3

  Luidsprekeraansluitingen
  Schakel de stroom uit voordat u de luidsprekers aansluit, om te voorkomen dat
  deze schade oplopen door een plotseling hoog signaal. Controleer de impedantie
  van uw luidsprekers. Aanbevolen impedantie voor luidsprekers: tussen 8 ohm
  (per luidspreker).
  De gekleurde luidsprekeraansluitingen zijn positief (+) en de zwarte negatief (-).
  Let op de juiste polariteit van elke luidsprekerstekker, anders kan het geluid zwak
  en ‘zweverig’ worden, met weinig lage tonen.
  Verwijder bij het voorbereiden van de luidsprekerkabels voor de aansluiting
  voorzichtig ca. 10 mm of minder van de buitenste isolatie (niet meer dan 10 mm,
  omdat dan kortsluiting kan optreden). Draai de draden strak in elkaar, zodat geen
  losse eindjes overblijven. Draai de schroefaansluiting van de luidspreker los, steek
  het uiteinde van de kabel in de aansluiting, draai de schroefknop weer vast en zet
  de kabel vast met klemmen.
  Opmerking: Alle aansluitingen worden gemaakt met luidsprekerkabel,
  behalve wanneer u een actieve subwoofer gebruikt. Die wordt aangesloten
  via een standaard RCA-phonokabel. Banaanstekkers (4 mm standaard) op
  de luidsprekerkabels worden aanbevolen. Deze kunnen rechtstreeks in de
  luidsprekeraansluitingen worden gestoken.

  Geeft aan welke bron is geselecteerd, de surround-modus, naam en frequentie
  van de zender (indien in tunermodus), etc.

  4

  Moduspictogrammen

  HDMI
  Brandt wanneer de actuele audio-invoerbron HDMI is.

  Digitaal-/Analoogindicatie

  Raadpleeg voor meer informatie over het instellen van 5.1- en 7.1-luidsprekers
  het hoofdstuk ‘Luidsprekers configureren’ in deze handleiding.

  Geeft aan of de actuele audio-invoerbron digitaal (S/P DlF / Toslink) of analoog is.

  Displayvoorbeelden
  Middelste
  luidspreker

  Externe subwoofer
  (eigen voeding)

  Geeft aan dat een 5.1 Dolby Digital-bron wordt afgespeeld als 5.0 (Sub uit).

  Phono/RCA-kabel

  Geeft aan dat DTS ES-materiaal in 7.1 wordt afgespeeld.

  Geeft aan dat in het digitale domein analoog invoermateriaal wordt omgezet naar
  2.1-uitvoer.

  Surroundluidsprekers

  48

  Voorste
  luidsprekers

  Surroundluidsprekers
  achter • Page 11

  azur

  751R V2

  Analoge audio-aansluitingen
  Opmerking: Steek de stekker pas in het stopcontact nadat alle aansluitingen zijn
  voltooid.
  Sluit de bronapparatuur aan met stereo-phonokabels (stereo 2RCA-2RCA). Bij
  tape-/md-/cdr-recorders/-spelers zijn twee sets stereo-phono RCA-kabels nodig,
  één voor het opnemen en één voor het beluisteren.
  Cd-speler

  Uit

  Uit

  Bd/dvd-speler

  NEDERLANDS

  Phonokabel
  (2RCA-2RCA)

  Audiospeler/-recorder (tape/
  md/cd-r)

  Uit

  In

  Digitale audioaansluitingen
  Bij de 751R V2 kunnen twee soorten digitale audioverbindingen worden gemaakt:
  1. Optisch (Toslink)

  Beide soorten kunnen voor een bron worden gebruikt; de 751R V2 kiest
  automatisch de actieve.
  Opmerking: Gebruik bij elke bron slechts één verbindingssoort.

  2. Coaxiaal (S/P DIF)

  Bd/dvd-speler

  Uit

  OF

  1

  Audiospeler/-recorder
  (tape/md/cd-r)

  Uit

  OF

  2

  OF

  OF

  2

  1

  2

  OF

  1

  Cd-speler

  Uit

  1

  2

  2

  1

  In

  iD100 digitale iPod-dock

  Op de digitale uitgangen kan een opnameapparaat (bijv. md of cd-r) worden
  aangesloten als aangegeven.

  49 • Page 12

  HDMI-ingangen

  4K-videoresolutie

  HDMI (High-Definition Multi-Media Interface) is een volledig digitale aansluiting
  voor zowel audio als video, via één kabel. Rechtstreekse digitale overdracht van
  audio en video, alsmede ondersteuning van verschillende soorten HD-videoinhoud en hoge-resolutie-audio maken dit tot de beste aansluitingsoptie. De HDMIingangen kunnen worden toegewezen aan de bd/dvd- video-1-, video-2-, recorder
  1, aux, cd, recorder 2, expansie of 7.1 Direct-bronnen (zie voor meer informatie
  het hoofdstuk “HDMI-bronnen toewijzen” verderop in deze handleiding).

  De 751R V2 ondersteunt 4K-videoresolutie (3840 x 2160 pixels) via de HDMIaansluitingen (ingangen en uitgangen) op de achterzijde. 4K heeft tweemaal de
  horizontale en verticale resolutie van het 1080p HDTV-formaat, met viermaal
  zoveel pixels in totaal. Gebruik een high-speed HDMI-kabel bij het aansluiten van
  4K-apparaten. Opmerking: De HDMI-aansluiting aan de voorzijde ondersteunt
  4K-videoformaat niet.

  4K
  (3840 x 2160)

  Blu-ray speler met HDMI-uitvoer

  1080p
  (1920 × 1080)

  HDMIkabel

  HDMI-kabel

  Set-top box met HDMI-uitgang

  Aansluiting video-uitgang (HDMI A & B)
  Aansluiting op de tv gebeurt via de HDMI-uitgang. De 751R V2 converteert
  binnenkomende analoge videosignalen naar HDMI en schaalt ze op voor de beste
  beeldkwaliteit. Zie verderop.
  Twee uitgangen zijn voorzien die afzonderlijk kunnen worden gebruikt of
  tegelijkertijd (voor een tv of een projector misschien).

  Opmerking: Beide uitgangen tonen altijd dezelfde video.
  Zie het menu HDMI/Component Assign hieronder om te zien hoe het selecteren
  van de actieve HDMI-uitgang in de menu’s op het scherm verloopt.

  HDMI/Component Assign
  HDMI 1
  HDMI 2
  HDMI 3
  HDMI 4
  Component 1
  Component 2
  Component 3

  :
  BD/DVD
  :
  VIDEO 1
  VIDEO 2
  :
  : Recorder 1
  :
  BD/DVD
  :
  VIDEO 1
  :
  VIDEO 2

  HDMI Out

  :

  A+B
  Return I/O

  TV 1

  HDMI-kabel

  ARC ondersteund indien tv ook ondersteunt.
  HDMI A ondersteunt ook een HDMI 1.4 audioretourkanaal vanuit tv’s die deze
  eigenschap ook ondersteunen.
  Dit maakt mogelijk dat audio uit de eigen ingebouwde tuner van de tv wordt
  ontvangen door de 751R V2. Zie verderop voor meer informatie in het hoofdstuk
  over TV-ARC.

  50

  TV 2 • Page 13

  azur

  751R V2

  Aansluitingen analoge video-ingangen
  Bij de 751R V2 kunnen drie soorten analoge videoverbindingen worden gemaakt:

  Bij bronnen die HDMI ondersteunen is dit altijd de beste keuze.

  1. Composite - voor aansluiting met de enkelvoudige 75 ohm video phonokabel
  (RCA-RCA).
  2. S-video - aansluiten met een S-videokabel.

  Bij bronnen die voor de beste videokwaliteit alleen analoog videoformaat
  ondersteunen raden wij aan component videoaansluitingen te maken, en
  vervolgens - in volgorde van afnemende kwaliteit - de formaten S-video en
  composite video.

  3. Component - voor aansluiting met 75 ohm component videokabels (3RCA3RCA).

  De 751R V2 kan analoog videoformaat omcoderen (converteren) naar HDMI voor
  de hoofduitgang van beeldscherm en tv.
  Bd/dvd-speler

  NEDERLANDS

  Videospeler

  Game-console

  5.1/7.1 direct in
  Dvd-A- of sacd-spelers kunnen op de 751R V2 worden aangesloten via de 5.1/7.1
  Direct In-aansluitingen, zodat vanaf deze bronnen multikanaal muziek kan worden
  afgespeeld.
  Dvd-A en sacd ondersteunen beide 5.1-uitvoer. Op de Direct In-aansluitingen
  van de 751R V2 kunnen optioneel tevens surround-back- of surround-linksen surround-rechts-signalen worden aangesloten, voor compatibiliteit met
  toekomstige 7.1-bronnen of externe decoders.
  Druk op de toets 7.1 Direct op het voorpaneel of de afstandsbediening om Direct
  In-invoer te selecteren.

  U kunt ook dezelfde HDMI-input toewijzen aan 7.1 Direct, zodat het beeld niet
  verloren gaat.
  Om de beste geluidskwaliteit te bereiken zijn deze verbindingen zuiver analoog
  en is DSP-verwerking of bijstellen van de hoge en lage tonen door de 751R V2
  niet mogelijk.

  Aansluiting dvd-a-speler of sacd multi-channel speler 5.1

  Als u vervolgens op 7.1 Direct drukt, wordt de audio omgeschakeld, zodat deze via
  de analoge uitgangen wordt uitgevoerd.

  Midden

  Wanneer de speler is geselecteerd met de bd/dvd-toets kunt u de inhoud ervan
  bekijken en alle gewenste surround-sound soundtracks decoderen.

  Subwoofer

  Surround links
  Linker
  Rechter

  Op de 751R V2 kan een digitale of HDMI-ingang worden gereserveerd voor het
  decoderen van surround-sound en een analoge 5.1-aansluiting op 7.1 Direct voor
  het afspelen van dvd-a/sacd’s.

  Surround rechts

  Het kan wenselijk zijn om dvd-a/sacd-spelers tegelijk via twee methoden op de
  751R V2 aan te sluiten.

  Phonokabels
  (2RCA-2RCA)

  51 • Page 14

  7.1 preamp out

  Ingangen aan de voorzijde

  Als u externe eindversterkers wilt aansluiten, doe dat dan met RCA-phonokabels
  via de 7.1 preamp-aansluitingen aan de achterkant.

  De Video 3-/mp3-ingang op het voorpaneel is bestemd voor tijdelijke aansluiting
  op videogame-consoles e.d. Verwijder het kapje om toegang tot de Video
  3-ingang te krijgen en sluit deze aan op de uitgang van een videogame-console
  of videocamera met behulp van stereo phonokabels (RCA-RCA) en een composiet
  videokabel. U kunt ook de 3,5 mm plugingang aansluiten op de headset-/
  lijnuitgang op draagbare mp3-spelers.

  Voor 5.1/7.1 gebruik stelt u de instelling ‘Multi Ch.Out’ in het OSD-menu
  ‘Advanced Audio Setup’ OSD menu in op ‘Pre Out’ in plaats van ‘Normal’. Hierdoor
  worden alle interne eindversterkers onderdrukt, omdat ze niet worden gebruikt.

  azur 751R

  Volume

  AV Receiver

  Eindversterker(s)

  Voorbeelden

  :

  Normal

  TV ARC(HDMIA)

  :

  Enable

  Return I/O

  Standby / On

  Subwoofer
  Phones  Tuning

  +

  Mode / Store

  BD / DVD

  Video 1

  Video 2

  Recorder 1

  Aux / TV

  CD

  Digitally Processed Modes

  Audio
  Input Type

  Midden

  HDMI Bypass

  Surround rechtsachter

  Pre Out

  Linker

  :

  Rechter
  Surround rechts

  Multi Ch.Out

  Surround linksachter

  Advanced Audio Setup

  Surround links

  USB

  Stereo
  Modes

  Recorder 2

  Video 3 / MP3

  Surround
  Modes

  Pic.
  Adj.

  7.1 Direct

  HDMI

  Analog
  Stereo Direct

  L

  Audio R

  Mute /
  Info

  Video

  S-Video

  Optical

  MP3 In

  Zone
  2

  Mp3speler

  HDMI-kabel

  Voorbeelden

  Stereo-phonokabel (RCA-RCA)
  Composiet videokabel
  S-Video-kabel

  Phonokabels
  (2RCA-2RCA)

  OF

  Toslink-kabel
  Videogame-console/
  Videocamerauitgangen

  Als alternatief beschikt de 751R V2 over een externe 2-kanaalsmodus. Daarmee
  kan de 751R V2 alle surroundkanalen van geschikte bronmaterialen weergeven
  (midden, surround en sub), terwijl de linker- en rechtervoorluidsprekers worden
  gevoed door een externe eind- of andere versterker die fixed-level-invoer kan
  ondersteunen (bijv. Cambridge Audio eigen versterkers serie 8).

  Voorbeelden
  L

  C

  R

  Opmerking: De ingang linksvoor is ook voor de meegeleverde automatisch
  instellende microfoon. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk ‘Auto setup’
  in deze handleiding.
  Wijs om HDMI te gebruiken eerst de HDMI-ingang toe aan de Video 3 bron via
  de On Screen Display (zie verderop). De voorste HDMI-ingang is een HDMI 1.3c
  standaard. Deze HDMI aan de voorzijde is niet 4K-compatible. Zie verderop voor
  meer informatie.

  Antenneaansluitingen
  FM-antenne

  Versterker

  L

  Sub
  R
  751R V2

  Sluit een antenne aan op de FM 75 ohm-aansluiting (de meegeleverde eenvoudige
  draadantenne is alleen voor tijdelijk gebruik). Trek de antenne uit en draai deze
  tot u de beste ontvangst hebt. Voor permanent gebruik raden wij ten zeerste een
  75ohm FM-buitenantenne aan.

  AM-lusantenne
  Sluit elk uiteinde van deze antenne aan op een antenneaansluiting. Richt de
  antenne zover mogelijk van het hoofdsysteem om ongewenste terugkoppelingen en
  ruis te voorkomen en een optimale ontvangst te krijgen. Indien de AM-lusantenne
  geen goede ontvangst biedt, is het aan te raden een AM-buitenantenne te
  gebruiken.
  FM-antenne

  SR

  SL
  SBR

  SBL

  OF
  Externe
  FM-antenne

  Stel in het OSD-menu de ‘Multi Ch.Out’ in op ‘Ext 2 Ch’ om alleen de eigen linker
  voor- en de rechterversterkeruitgangen te onderdrukken:

  Advanced Audio Setup
  :

  Ext 2ch

  HDMI Bypass

  :

  Normal

  OF

  Enable

  AM-lusantenne

  TV ARC(HDMIA)

  :

  Return I/O

  52

  Externe
  AM-antenne

  Multi Ch.Out

  Aarde
  (optioneel)

  Voorbeelden • Page 15

  azur

  751R V2

  751R V2 installatie

  Achtergrondinformatie

  Het instellen van de 751R V2 is een eenvoudige procedure in 3 stappen. De
  luidsprekerinstallatie kan handmatig worden uitgevoerd of via de Audyssey Auto
  Setup procedure.

  Voor stereo- en multikanaal geluid.

  Stadium 2: HDMI- en analoge video-ingangen toewijzen
  Stadium 3: Bron instellen

  Luidsprekers instellen
  Voor het uitvoeren van een handmatige luidsprekerinstallatie moet u altijd de unit
  eerst laten weten welk soort luidsprekersysteem u hebt aangesloten.
  Als u liever het Audyssey Autosetup proces gebruikt, hoeft u de unit niet te
  vertellen welk soort luidsprekersysteem u hebt. Als dat een eenvoudig 5.1 of 7.1
  systeem is, regelt Audyssey dit zelf.
  Als u echter de 5.1 + Height modus gebruikt of 5.1 waarbij de achterste SBL/
  SBR opnieuw is toegewezen aan biamping van de voorzijden of 5.1 met de SBL/
  SBR-uitgangen die de zone 2 luidsprekers aansturen, moet u de unit dit vertellen
  voorafgaand aan de uitvoering van een Audyssey Autosetup.
  In elk geval kan het instellen van de luidsprekerconfiguratie voorafgaand aan het
  uitvoeren van Audyssey geen kwaad.
  De opties zijn 5.1, 7.1 of 5.1+H (zie hieronder). De 751R V2 kan maximaal een
  7.2-luidsprekerconfiguratie ondersteunen. Dat betekent: 7 luidsprekers (linksvoor,
  rechtsvoor, midden, surround links, surround rechts, surround linksachter,
  rechtsachter) plus twee gevoede subwoofers (de 0.2).
  In de afbeeldingen hieronder ziet u typische voorbeelden van
  luidsprekeropstellingen. Pas de plaats van de luidsprekers en de luisterpositie
  aan tot u met het geluid tevreden bent. Raadpleeg de gebruikershandleidingen
  van uw luidsprekers en subwoofer voor gedetailleerde gegevens.

  5.1
  1

  2
  1

  4

  2

  Luidsprekers links- en rechtsvoor
  Middelste luidspreker

  Voor dialoog- en middengeluid. Stel de luidsprekers links- en rechtsvoor bij
  voorkeur even hoog op (boven of onder de tv of het beeldscherm). Bij voorkeur
  moet de middelste luidspreker van hetzelfde merk/type zijn als de luidsprekers
  links- en rechtsvoor. Bij deze ‘klankkleurafstemming’ kunnen surround-effecten
  zich op een natuurlijke weg zonder omvorming van links naar rechts tussen de
  luidsprekers verplaatsen.

  3

  Surroundluidsprekers links- en rechtsvoor

  Voor rondom- en multi-channelgeluid. Stel luidsprekers die op de vloer staan
  op in de richting van de luisterpositie. Bevestig luidsprekers op een steun of
  boekenplank bij voorkeur aan de wand of gebruik een speciale luidsprekerhouder.
  Plaats deze op of boven oorhoogte.

  4

  Subwoofer

  Voor het verbeteren van de lage tonen in uw systeem en het weergeven van
  speciale LFE-bioscoopeffecten (Low Frequency Effects) bij het afspelen van Dolby
  Digital- of DTS-disks. Uw subwoofer kan gewoonlijk bijna overal in de ruimte
  worden geplaatst, omdat de lage tonen minder richtinggevoelig zijn.

  5

  Surround-luidsprekers links- en rechtsachter

  Afzonderlijke luidsprekers in plaats van een enkele surround-luidspreker achter.
  Opstelling voor de 7.1-verwerkingssoorten. Pas de positie van de luidsprekers zo
  lang aan tot u met het geluid tevreden bent.

  6

  Luidsprekers links- en rechtsvoor

  Hoogteluidsprekers, links- en rechtsboven geplaatst om het geluidsveld een
  vertikale component te geven met op geschikte wijze gecodeerd materiaal of bij
  gebruik van Dolby Pro Logic IIz naverwerking.
  5.1, 5.1+H of 7.1 duidt altijd het maximum aantal luidsprekers aan dat kan
  worden gebruikt, want de middelste luidspreker, de subwoofer en de surroundluidsprekers kunnen desgewenst worden weggelaten (hoewel dat natuurlijk
  de kwaliteit negatief beïnvloedt). Wanneer u bijvoorbeeld geen luidspreker
  wilt gebruiken voor het middenkanaal, kunt u dit kanaal op ‘Geen’ instellen
  (zie verderop). De 751R V2 stuurt in dat geval de middenkanaalinformatie
  automatisch naar de kanalen links- en rechtsvoor, waardoor een zogenaamd
  ‘fantoommidden’ ontstaat.
  Het kan ook zijn dat u geen subwoofer wilt gebruiken, omdat uw linker- en
  rechterluidsprekers voor uw luister-/kijkgenot voldoende lage tonen kunnen
  weergeven. In dat geval stuurt de 751R V2 de lage tonen automatisch van het
  subwoofer-LFE-kanaal naar de luidsprekers rechts- en linksvoor.

  Uitvoering van de installatie

  3
  3

  5.1 + Hoogte

  2

  Opmerking: De instelling is hierbij van belang, omdat de 751R V2 deze
  informatie automatisch gebruikt om de juiste Dolby- en DTS-decodeermodi
  te selecteren, niet alleen op basis van het bronmateriaal, maar ook van het
  luidsprekerpakket dat u hebt.
  azur 651R Main Menu

  6

  6

  1

  1

  4

  Speaker Setup
  HDMI/Component Assign
  Video Input Select
  Scaler Assign
  Video Processing Settings
  Audio Input Select
  Tone/Sub/LFE Config.
  Rec.2/Zone2 Output Select
  Advanced Setup

  Vol

  Enter

  Vol

  Quit I/O

  3
  3

  7.1
  1

  Om het apparaat te laten weten welk type pakket u hebt, activeert u het OSD via
  de afstandsbediening (zie hieronder). Ga met de toets ‘Volume hoger/lager’ op de
  afstandsbediening naar ‘Luidsprekers configureren’ en druk dan op Enter:
  Stel het pakket onder Decodeermodus in als 5.1, 7.1 of 5.1+H door de
  Decodeermodus te markeren en blader met de pijltoetsen Links en Rechts door
  de opties:

  2
  1

  4
  3

  3

  Speaker Config Menu
  Decode Mode
  Front L/R
  Center
  Surr. L/R
  Surr. LB/RB
  Subwoofer

  :
  :
  :
  :
  :
  :

  7.1
  Large
  Large
  Large
  Large
  Yes

  [FL R must be Large when
  Sub is Off]
  Return I/O

  5

  5

  53

  NEDERLANDS

  Stadium 1: Luidsprekerinstallatie (Speaker delay, Crossovers en Level calibration,
  via Audyssey of handmatig)

  1 • Page 16

  Uitvoering van de installatie (vervolg)
  NB Als u een 5.1 luidsprekerinstallatie selecteert, wordt een optie weergegeven
  voor SBL/R Assign. U kunt er nu voor kiezen om het ongebruikte SBL- en SBRversterkerkanaal voor het biampen van de kanalen links- en rechtsvoor (stel
  SBL/R Assign in op Biamp) te gebruiken of een paar luidsprekers in zone 2 (Stel
  SBL/R Assign in op zone 2) of deze gewoon onaangesloten laten (stel SBL/R
  Assign in op Geen). Zie verderop voor informatie over Bi-amping en zone 2.
  Maak deze selectie eerst en configureer dan geheel handmatig uw luidsprekers of
  voer de Audyssey Autosetup uit. Om een Audyssey Autosetup uit te voeren met of
  zonder de toevoeging van Room EQ springt u vooruit naar die sectie.
  Wij bevelen u echter aan om het onderstaande gedeelte over handmatige
  installatie van de luidsprekers door te lezen, want dit geeft inzicht in de betekenis
  van al deze metingen en instellingen en waarom de unit deze uitvoert.

  Handmatig instellen van de luidsprekergrootte
  Selecteer het menu Speaker Config.

  Handmatig instellen van de luidsprekervertraging
  Omdat luidsprekers in een surround-systeem in de regel op verschillende
  afstanden van de luisteraar staan, kan de 751R V2 de uitvoer van elk kanaal op
  eigen wijze digitaal vertragen, zodat het geluid van de verschillende luidsprekers
  op hetzelfde moment de luisterpositie bereikt, voor een optimaal surround-soundeffect.
  Zie voor het automatisch instellen van de vertragingstijden het hoofdstuk
  ‘Automatisch instellen’ in deze handleiding.
  Als u de vertragingstijd handmatig wilt instellen, meet u de afstand vanaf de
  luisterpositie naar elke luidspreker, zoals in de volgende afbeelding aangegeven.

  10
  1

  2

  8
  4

  9

  Speaker Config Menu
  Decode Mode
  Front L/R
  Center
  Surr. L/R
  Surr. LB/RB
  Subwoofer

  :
  :
  :
  :
  :
  :

  7.1
  Large
  Large
  Large
  Large
  Yes

  1 = Luidspreker linksvoor
  2 = Luidspreker rechtsvoor
  3 = Middelste luidspreker
  4 = Surround linkerluidspreker
  5 = Surround rechterluidspreker
  6 = Surround linksachter (indien
  gebruikt)
  7 = Surround rechtsachter
  (indien gebruikt)
  8 = Subwoofer 1 (kan vrijwel
  overal worden geplaatst)
  9 = Subwoofer 2 (kan vrijwel
  overal worden geplaatst)
  10 = hoge luidspreker linksvoor
  boven de luidspreker linksvoor
  (indien gebruikt)
  11 = hoge luidspreker
  linksachter boven de luidspreker
  linksachter (indien gebruikt)

  11

  3

  5
  6

  7

  [FL R must be Large when
  Sub is Off]
  Return I/O

  Doe ditzelfde achtereenvolgens voor elke luidspreker en selecteer met de
  pijltoetsen Links en Rechts voor elke luidspreker de optie ‘ Groot’, ‘Klein’ of
  ‘Geen’. ‘Groot’ en ‘Klein’ hebben hier betrekking op de lage-tonenweergave van
  elke luidspreker, niet per se op de daadwerkelijke afmetingen van de luidspreker.
  Groot = Luidsprekers met een groter lage-frequentiebereik van ca. 20-40Hz tot
  16-20kHz (vloerluidsprekers of grotere op voet gemonteerde luidsprekers van
  hoge kwaliteit).
  Klein = Luidsprekers met een minder groot lage-frequentiebereik van ca.
  80-100Hz tot 16-20kHz (kleine op voet of boekenplank gemonteerde luidsprekers
  of satellietluidsprekers).
  Wanneer elke luidspreker is ingesteld, kan de 751R V2 lage tonen ‘beheren’
  (basmanagement) en de lage tonen uit de muziek- en LFE-kanalen van surroundsoundmateriaal naar die luidsprekers sturen die deze tonen het best kunnen
  weergeven. Als u een of meer luidsprekers niet wilt instellen, selecteer dan ‘Geen’.
  De subwoofer-uitgang kan ook op Ja of Nee worden ingesteld. Stel deze optie in
  op ‘Nee’ als er geen subwoofer wordt gebruikt. De 751R V2 stuurt dan de lagetoneninformatie van dit kanaal naar andere luidsprekers.
  Opmerking: In bepaalde, hieronder omschreven omstandigheden ‘dwingt’ de
  751R V2 sommige luidsprekers in een bepaalde instelling!
  De luidsprekers links- en rechtsvoor kunnen worden ingesteld als ‘Groot’ of ‘Klein’,
  maar nooit als ‘Geen’, omdat ze bij alle weergavesoorten worden gebruikt.
  Lage tonen moeten altijd worden weergegeven door de luidsprekers linksvoor en
  rechtsvoor of via het subwooferkanaal (of beide). Als u de luidsprekers links- en
  rechtsvoor instelt als ‘Klein’, wordt voor de subwoofer automatisch de optie ‘Ja’
  geactiveerd. Als u de subwoofer op ‘Nee’ zet, worden automatisch de luidsprekers
  links- en rechtsvoor ingesteld als ‘Groot’.
  Als de luidsprekers links- en rechtsvoor geen lage tonen kunnen weergeven, moet
  een subwoofer worden gebruikt. Als de luidsprekers links- en rechtvoor dan als
  ‘Klein’ worden ingesteld, moet de subwoofer op ‘Ja’ worden gezet.
  Als u de luidsprekers links- en rechtsvoor instelt als ‘Klein’, geldt dit ook voor de
  andere luidsprekers (en wordt de subwoofer op ‘Ja’ gezet). De reden hiervoor
  is dat LFE-/lage-toneninformatie niet naar de surround-kanalen moet worden
  gestuurd.
  Verlaat het OSD om de instelling op te slaan (als u op de OSD-toets drukt gaat u
  altijd één menu-item terug tot u het OSD verlaat en de instelling in het hoofdmenu
  kunt opslaan).

  54

  Stel de afstanden in het OSD-menu ‘Luidsprekervertraging’ in op de dichtstbijzijnde
  waarde in meters. De snelheid van het geluid bedraagt ca. 340 meter per seconde,
  de 751R V2 geeft daarom 3 m/sec vertraging per ingestelde meter afstand.
  Ga naar het menu ‘Luidsprekervertraging’ en selecteer achtereenvolgens elke
  luidspreker. Stel met de pijltoetsen Links en Rechts de afstand in op de waarde
  die het dichtst bij de gemeten waarde ligt (de waarden hoeven niet exact overeen
  te komen).
  Speaker Distance
  Unit
  Front L
  Front R
  Centre
  Surr. L
  Surr. R
  Surr. LB
  Surr. RB
  Subwoofer

  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :

  Meters
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  Return I/O

  Druk op de OSD-toets om het menu te verlaten. • Page 17

  azur
  Bij de 751R V2 is level-kalibratie mogelijk om het verschil in akoestisch niveau te
  compenseren tussen verschillende soorten/afmetingen of merken luidsprekers
  die op de afzonderlijke kanalen zijn aangesloten. Dit wordt bereikt door het
  relatieve niveau van elke luidspreker bij te stellen. Dit kan handmatig worden
  gedaan via het menu ‘Level-kalibratie’ in het OSD of automatisch (zie daarvoor het
  hoofdstuk ‘Automatisch instellen’ in deze handleiding).

  De crossover-aanpassingen in het Luidspreker-crossovermenu bepalen vanaf
  welk punt deze overgang plaatsvindt. Met andere woorden, deze bepalen de
  frequentie waaronder lage tonen worden omgeleid van de ‘kleine’ luidsprekers
  naar het subwooferkanaal. Het moge duidelijk zijn dat lage tonen die naar de
  subwoofer worden gezonden, anders klinken dan lage tonen die in het surroundsoundmateriaal zijn gecodeerd voor het speciale LFE-kanaal.

  In principe kunt u hiervoor luisteren naar het geluidniveau dat elke luidspreker
  produceert (of dit meten met een SPL-meter (geluiddrukmeter), wat nauwkeuriger
  en aan te raden is, maar niet absoluut nodig) en voor elke luidspreker een
  relatief niveau instellen, zodat van alle luidsprekers hetzelfde geluidniveau
  op de luisterpositie aankomt. De 751R V2 heeft daarvoor een geïntegreerde
  testsignaalgenerator (breedband witte ruis).

  Wanneer het bronmateriaal een afzonderlijk LFE-kanaal bevat (d.w.z. DD- of
  DTS-materiaal), wordt dit altijd omgeleid naar de subwoofer (indien deze is
  ingeschakeld) en heeft de crossover-instelling geen effect. Sommige codeersoorten
  (zoals Dolby Pro Logic II/IIx en Neo:6) hebben geen LFE-kanaal.

  Druk op de OSD-toets op de afstandsbediening en selecteer het menu ‘Levelkalibratie’. Activeer nu het testsignaal door deze optie te markeren en op de
  pijltoetsen Links of Rechts te drukken.
  Level Calibration
  Test Signal
  Front L
  Front R
  Surround L
  Surround R
  Centre
  Subwoofer
  Surr. Back L
  Surr. Back R

  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :

  Off
  0db
  0db
  0db
  0db
  0db
  0db
  0db
  0db
  Return I/O

  U kunt nu door de kanalen omhoog en omlaag navigeren met de toets Volume
  hoger/lager op de afstandsbediening. Telkens wanneer een nieuw kanaal wordt
  geselecteerd, hoort u het testsignaal via dat kanaal. Vergelijk het geluidsniveau
  van alle kanalen zoals die op de luisterpositie wordt gehoord.

  De standaardinstelling voor alle basmanagement-crossovers is 80Hz. Dit is een
  goed uitgangspunt. Als u niets wilt aanpassen, kunt u alle crossovers op deze
  instelling laten staan.
  Opmerking: Deze instellingen gelden alleen voor luidsprekers die in het
  luidsprekerconfiguratiemenu als Klein zijn ingesteld.
  Ervaren gebruikers kunnen echter de luidsprekercrossovers voor elke als ‘Klein’
  ingestelde luidspreker afzonderlijk aanpassen, om bijvoorbeeld de lage tonen
  rechtstreeks te sturen naar vloerluidsprekers voor (en naar de subwoofer) met
  bijv. 50Hz, maar niet naar de surround rechts en links met bijv. 100Hz. Mocht u
  deze aanpassingen willen uitvoeren, dan kunt u het best uw luidsprekerfabrikant
  raadplegen of contact opnemen met uw verkoopadres en vragen naar de
  frequentierespons van uw systeem en vanaf welk punt de lage-tonenweergave van
  elke luidspreker kwalitatief afneemt (ook bekend als 3dB of 6dB roll off/cutoffpunt). U kunt dan ongeveer op dat punt de crossover instellen.
  Ook kan de Audyssey Autosetup procedure de juiste crossoverpunten voor uw
  luidsprekers meten en instellen.

  Audyssey 2EQ® en Autosetup
  Met gebruikmaking van de meegeleverde gekalibreerde microfoon kan het Audyssey
  2EQ systeem ‘Autosetup’ uitvoeren door automatisch het aantal luidsprekers te
  bepalen dat u hebt aangesloten, hun ‘maat’ en hun crossoverfrequenties (voor
  bassmanagement) en hun afstand vanaf de luisterpositie.
  Daarnaast kan Audyssey 2EQ ook playbackproblemen oplossen die zijn
  veroorzaakt door suboptimale akoestiek in de ruimte.
  Dat gebeurt door het bepalen van eventuele akoestische problemen in de
  luisterruimte in zowel het frequentie- als het tijddomein en het toepassen van
  verfijnde corrigerende equalisatie.
  Het resultaat is verbeterde geluidskwaliteit, duidelijkheid van de dialoog en een
  goedgebalanceerd geluid voor meer dan één luisterpositie.
  Audyssey 2EQ kan ook worden gebruikt met Audyssey Dynamic EQ® en Audyssey
  Dynamic Volume® zoals verderop beschreven.
  Op de 751R V2 biedt Audyssey 2EQ twee manieren van meten: De eenvoudigere
  Audyssey Autosetup methode en Audyssey Autosetup + 2EQ.

  U hoort een ‘ruisend’ of ‘sissend’ geluid.
  Stel de kanalen zo in dat ze hetzelfde klinken (het gaat hierbij alleen om de
  geluidssterkte; kanalen met verschillende frequentierespons kunnen wel qua
  ‘klankkleur’ verschillen, d.w.z. meer of minder sissend zijn).
  Selecteer het kanaal dat het meest afwijkend klinkt en luister naar het
  testsignaal. Stel nu het relatieve niveau in dB bij (met de pijlen links/rechts op
  de afstandsbediening) en blijf vergelijken met de andere kanalen, totdat de
  geluidsterkte overeenkomt. Het niveau kan worden ingesteld op een waarde
  tussen +/- 10dB, in stappen van 1dB. Herhaal het proces met het volgende kanaal
  dat het meest afwijkt. Druk, zodra alle kanalen dezelfde geluidssterkte hebben,
  weer op de OSD-toets om de instellingen op te slaan en het menu te verlaten.

  Handmatig instellen van sub-crossovers en bassmanagement
  De 751R V2 voert bassmanagement uit voor elke luidspreker die in de OSD is
  ingesteld op ‘Small’ . Dit betekent dat de lage tonen die luidsprekers niet goed
  aankunnen, worden omgeleid naar de subwoofer.
  Speaker Crossover Menu
  Front L/R
  Centre
  Surr. L/R
  Surr. LB/RB

  :
  :
  :
  :

  80Hz
  80Hz
  80Hz
  80Hz

  Audyssey Autosetup gebruikt de meting vanuit één positie, alleen voor het
  uitvoeren van de luidsprekerinstellingen.
  Audyssey Autosetup + 2EQ gebruikt de meting vanuit 3 posities voor het corrigeren
  van de ruimterespons naast de luidsprekerinstellingen.
  Voorafgaand aan het gebruik van een functie moet u zorgen dat al uw luidsprekers
  zijn aangesloten en op de juiste plaats staan.
  Als u in plaats van een standaard 5.1 of 7.1 installatie uw voorluidsprekers bi-ampt
  of de SBL/SBR-luidsprekers gebruikt voor zone 2 of een 5.1+ hoogteconfiguratie
  wilt uitvoeren, moet u zorgen dat u deze instellingen eerst maakt voordat u
  Autosetup uitvoert.
  Dit is belangrijk, omdat de 751R V2 deze informatie nodig heeft om de
  luidsprekers correct te testen tijdens het Autosetup-proces.

  Uitvoering van Autosetup
  Het eenvoudigste op Audyssey gebaseerde autosetupsysteem is een
  tweefasenproces. Het controleert eerst hoeveel luidsprekers u hebt aangesloten
  en meldt of deze uit fase lijken of niet. Daardoor kunt u fouten in de aansluiting
  vaststellen.
  Als alles in orde is, kunt u doorgaan met het tweede stadium waarin verdere
  metingen worden gedaan van elke luidspreker op zijn beurt, om automatisch de
  afstand in te stellen (vertragingstijd), alsmede het gekalibreerde niveau en het
  crossoverpunt voor elk van beide.

  Audyssey 2EQ ruimte-EQ
  Return I/O

  Dit is een verfijndere versie met een langer tweede stadium dat de
  frequentierespons meet van al uw luidsprekers, drie maal op drie verschillende
  punten in de ruimte, en deze vervolgens kalibreert en equaliseert om het
  geluid voor uw daadwerkelijke luisteromgeving te optimaliseren (ruimte-EQ). Om
  Audyssey Autosetup uit te voeren zonder ruimte-EQ kiest u gewoon Audyssey
  Autosetup uit het menu. Om Autosetup en ruimte-EQ uit te voeren, selecteert u
  Audyssey Autosetup & 2EQ.

  55

  NEDERLANDS

  Handmatig instellen van de niveaukalibratie

  751R V2 • Page 18

  2

  azur 751R

  Volume

  AV Receiver

  Het proces voor beide systemen is hetzelfde als de extra sets metingen, dus wij
  beschrijven hieronder alleen de Audyssey & 2EQ.

  Recorder 1

  Aux / TV

  CD

  es

  Surround
  Modes

  Recorder 2

  Video 3 / MP3

  Pic.
  Adj.

  7.1 Direct

  HDMI

  Analog
  Stereo Direct

  L

  Audio R

  Mute /
  Info

  Video

  S-Video

  Optical

  MP3 In

  Als luidsprekers niet zijn aangesloten of uit fase zijn, controleer dan nauwkeurig
  de aansluitingen op de luidspreker en op de achterkant van het toestel. Controleer
  ook of op de luidspreker dubbele kabels zijn aangesloten. Controleer in geval van
  niet-synchrone luidsprekers of de betreffende plus-aansluiting van de 751R V2 is
  aangesloten op de plus-aansluiting van die luidspreker en de min-aansluiting van
  de 751R V2 met de min-aansluiting van de luidspreker voor dat kanaal.
  Opmerking: Net als bij alle soortgelijke systemen zijn er bepaalde beperkingen.
  Als een luidspreker een extreme fasehoek heeft of met opzet bij bepaalde
  aandrijfeenheden faseverschuivingen veroorzaakt, kan het systeem denken dat er
  sprake is van een luidspreker met faseverschuiving, ook als de aansluiting goed
  is. Als gemeld wordt dat een luidspreker uit fase is maar correct is bedraad, is het
  in orde om door te gaan naar de volgende stap

  Zone
  2

  Sluit eerst de meegeleverde microfoon op het linkervoorpaneel aan via de
  meegeleverde adapter en plaats deze op uw normale luisterpositie in de ruimte.
  Druk op de OSD-toets op de afstandsbediening om het OSD-venster te openen
  en selecteer het menu ‘Luidsprekerinstellingen’. Selecteer nu de gewenste
  Audyssey-optie.

  Druk indien nodig op de I/O-toets om te annuleren en nogmaals te testen of
  druk op Enter om te beginnen met het hierna beschreven tweede deel van de
  automatische instelprocedure.
  Audyssey Autosetup Menu
  Speaker Calculation:

  Speaker Setup Menu
  Speaker
  Speaker
  Speaker
  Speaker

  The unit is now
  calculating parameters for
  your speakers.

  Configuration
  Level Calibration
  Distance
  Crossover

  Audyssey Autosetup
  Audyssey Autosetup & 2EQ

  Percent:

  Return I/O

  Volg de aanwijzingen op het scherm op en druk op Enter op de afstandsbediening
  wanneer u klaar bent om te beginnen met de Audyssey Autosetup functie.
  Audyssey Autosetup Menu
  Plug the microphone into
  the left channel of Video
  3 and place the microphone
  at the main listening
  position at listening
  height.

  Continue
  Cancel/Return

  :
  :

  50%

  Opnieuw geven alle aangesloten luidsprekeraansluitingen en de
  subwooferaansluiting een reeks testsignalen af. De 751R V2 gebruikt deze om
  de geluidsniveaus en afstanden (en op basis daarvan de juiste vertragingen) in te
  stellen die geschikt zijn voor uw luidsprekers en ruimtekenmerken.
  Voor Audyssey & 2EQ vraagt het apparaat u om een tweede meting uit te voeren
  na het verplaatsen van de microfoon naar de linkergrens van het normale
  luistergebied dat wordt gebruikt door uzelf en andere luisteraars (bijvoorbeeld de
  linkerkant van uw bank). Dan wordt een andere meting gedaan na het verplaatsen
  van de microfoon naar de rechtergrens van het normale luistergebied. In beide
  gevallen moet de microfoon ongeveer op uw normale luisterhoogte staan.

  [Enter]
  I/O

  Zodra het OSD is geactiveerd, ziet u de onderstaande mededeling. Ter bevestiging
  verschijnt op het display op het voorpaneel van de 751R V2 de woorden ‘Audyssey
  Auto Calibration’.
  Audyssey Autosetup Menu
  The unit is now checking
  which speakers are
  connected, their phase,
  crossover, level and
  distance.

  2

  This will take several
  minutes, please wait...
  Left Speaker

  Alle aangesloten luidsprekers van de Audyssey Auto Calibration (inclusief de
  subwooferaansluiting) geven vervolgens een reeks testsignalen af.
  Daarna verschijnt er een venster zoals hieronder, waarin wordt aangegeven welke
  luidsprekers zijn gevonden en welke uit fase zijn.
  Audyssey Autosetup Menu
  Speakers Detected:
  L : Connected
  C : Connected
  R : Connected
  RS : Connected
  RB : Connected
  LB : Connected
  LS : Connected
  SW : Connected
  Continue
  Cancel/Return

  56

  :
  :

  [Enter]
  I/O

  1

  3 • Page 19

  azur

  Als u net een Audyssey Autosetup & 2EQ hebt uitgevoerd, ziet u dat 2EQ is
  geactiveerd en u kunt nu Audyssey Dynamic EQ en/of Dynamic Volume ook
  activeren (desgewenst).
  Als u net een eenvoudige Audyssey Autosetup hebt uitgevoerd, ziet u dat 2EQ is
  uitgeschakeld (en niet kan worden ingeschakeld) maar u kunt nog wel Audyssey
  Dynamic EQ en/of Dynamic Volume inschakelen (desgewenst). Zie het volgende
  gedeelte voor alle informatie.
  Om de instellingen te accepteren, hoeft u alleen maar de (I/O) toets in te drukken
  om het menu te verlaten.
  De afstands- en niveaukalibratie-instellingen voor elke luidspreker zijn nu
  bijgewerkt.
  Desgewenst kunt u nu de menu’s Speaker Delay en Level Calibration openen,
  indien u de door het systeem ingestelde waarden handmatig wilt controleren/
  aanpassen. Het is altijd een goed idee om deze te controleren, aangezien geen
  enkel systeem volkomen foutloos werkt.
  Houd om het Autosetup-menu van de 751R V2 te verlaten de OSD-toets op de
  afstandsbediening ingedrukt tot er geen menu’s meer worden weergegeven of
  tot OSD niet meer wordt weergegeven op het voorpaneel. U kunt nu de microfoon
  loskoppelen en deze opbergen voor toekomstig gebruik.

  Audyssey Dynamic EQ®
  Muziek, films en games worden vaak gemixt in behoorlijk hoge volumes maar
  afgespeeld op bescheidener niveaus in een thuisomgeving.
  Omdat de reactie van het menselijk oor verschilt met het niveau, kunnen
  de ervaren frequentierespons en het surroundveld in een thuisomgeving op
  verschillende niveaus worden veranderd vergeleken met die die men had bedoeld.
  Audyssey Dynamic EQ® probeert dit probleem op te lossen door rekening te
  houden met de menselijke perceptie, de akoestiek in de ruimte en de informatie uit
  zowel binnenkomende bronniveaus als de daadwerkelijke uitgangsgeluidsniveaus
  in de ruimte.
  Audyssey Dynamic EQ werkt in tandem met Audyssey 2EQ aan het variëren van
  de EQ toegepast op de luidsprekers in sympathie met het akoestisch niveau om
  een toonbalans en geluidsimpressie te bereiken die constant blijven, ondanks
  veranderingen in volume.
  Advanced Audyssey Setup
  Audyssey 2EQ

  :

  Dynamic EQ

  :

  On

  Dynamic Vol.

  :

  Off

  Dyn EQ Offset

  :

  0db

  Opmerkingen:

  OFF

  NEDERLANDS

  Als de audio-installatie van de 751R V2 is geslaagd, geeft de 751R V2 een
  ‘Measurement Complete’ scherm weer en toont dan het scherm Advanced
  Audyssey Setup zoals beschreven in het volgende gedeelte.

  751R V2

  Return I/O

  – Sommige luidsprekers zoals bipolaire luidsprekers die in meer dan één richting
  straling geven kunnen het voor Autosetup moeilijk maken om hun niveau en de
  afstand vanaf de luisterpositie nauwkeurig te meten.

  Wanneer Audyssey Dynamic EQ is ingeschakeld, wordt een optie voor Dynamic EQ
  offset weergegeven.

  – Actieve subwoofers met DSP hebben een korte vertragingstijd ingebouwd in
  hun elektronica. Omdat de 751R V2 de totale vertragingstijd meet, inclusief
  ingebouwde vertraging, wordt toch de juiste hoeveelheid vertraging toegepast
  die bij toevoeging aan de ingebouwde vertraging de juiste respons geeft. De in
  dit geval gemelde afstand is echter iets meer dan de fysieke meting.

  Films worden gemixt in ruimten die zijn gekalibreerd voor een standaard
  filmverwijzing.

  – Als een subwoofer aanwezig is, behandelt de Autosetup de meeste luidsprekers
  als ‘Klein’ en stelt een lager crossoverpunt in (tenzij ze werkelijk een basrespons
  hebben die lager is dan 40Hz).

  Het filmreferentieniveau wordt echter niet altijd gebruikt in muziek- of andere
  niet-film-content.

  Dit betekent niet dat ze fysiek klein zijn maar alleen dat het systeem de zeer lage
  bas (alleen) automatisch vanuit deze kanalen verstuurt naar de subwoofer voor
  de beste systeemrespons.
  Het is te allen tijde aan te raden handmatig de door Autosetup gemaakte
  instellingen te controleren op ‘waarheidsgetrouwheid’, om er zeker van te zijn dat
  alles correct is.

  Geavanceerde Audyssey
  Naast ruimte-EQ dat alleen kan worden ingeschakeld als een Audyssey & 2EQ
  procedure is voltooid, is het mogelijk om twee extra Audyssey-eigenschappen in te
  schakelen (die standaard zijn uitgeschakeld).
  Selecteer Advanced Setup uit het OSD-hoofdmenu. Selecteer dan Advanced
  Audyssey:
  Advanced Setup Menus
  Advanced Audio
  Input Name Assign
  Advanced Dolby/DTS
  Advanced Audyssey
  Trigger A
  Trigger B
  OSD Setup/SW Version

  Return I/O

  Audyssey Dynamic EQ verwijst naar dit standaardfilmniveau en doet aanpassingen
  om de referentierespons en de bijbehorende surround-ervaring te handhaven.

  Om dit mogelijk te maken, biedt de Dynamic EQ Offset vier instellingen die
  kunnen worden geselecteerd, drie voor als het mixniveau van de content niet
  filmstandaard is.
  0 dB (Film Ref): Dit is de standaardinstelling en deze moet worden gebruikt bij
  het luisteren naar films.
  15 dB: Voor pop/rock-muziek of ander programmamateriaal dat is gemixt op zeer
  hoge luisterniveaus of met een gecomprimeerd dynamisch bereik.
  10 dB: Voor jazz of andere muziek die een breed dynamisch bereik heeft. Deze
  instelling moet ook worden geselecteerd voor TV-content, omdat deze meestal
  wordt gemixt op 10 dB beneden de filmreferentie.
  5 dB: Voor content die een zeer breed dynamisch bereik heeft, zoals klassieke
  muziek.

  Audyssey Dynamic Volume®

  Audyssey Dynamic Volume® probeert het probleem van grote verschillen in
  volumeniveau tussen televisieprogramma’s, reclames en tussen de zachte en
  harde gedeelten van films op te lossen.
  Dynamic Volume kijkt naar de actuele volumeinstelling en monitort dan het
  programmamateriaal in realtime. Telkens als dat nodig is, zorgt Dynamic Volume
  voor de noodzakelijke snelle of geleidelijke aanpassingen om het gewenste
  afspeelvolume te handhaven.
  Het idee is dat de ervaren basrespons, de toonbalans, de surround-indruk en de
  helderheid van de dialoog hetzelfde blijven, ongeacht of u een film kijkt, langs
  televisiekanalen zapt of verandert van stereo- in surround sound content.
  Audyssey Dynamic EQ is geïntegreerd in Dynamic Volume, dus inschakelen van
  Dynamic Volume schakelt ook Dynamic EQ in.
  Dynamic Volume heeft drie instellingen (en Uit)
  Heavy: Dit is het smalste dynamische bereik. Als u ‘s avonds laat een actiefilm wilt
  bekijken en uw huisgenoten niet wakker wilt maken, gebruikt u Heavy.
  Medium: Dit is de meest algemene instelling voor dagelijks televisiegebruik in
  een woonkamer en werkt goed als het gaat om het dempen van het volume van
  reclameboodschappen.
  Light: Deze instelling biedt een breder bereik en kan worden gebruikt bij het kijken
  naar een actiefilm als u een volledig dynamische ervaring wilt maar de dialoog
  consistent hoorbaar wilt hebben.
  Uit: Het volledig dynamisch bereik blijft onveranderd.

  57 • Page 20

  Video-ingangen toewijzen

  Bron instellen

  De 751R V2 heeft 6 HDMI-ingangen (waarvan één op de voorzijde) en twee
  uitgangen. HDMI is een geheel digitaal audio/video-systeem voor beeld en geluid
  in digitaal formaat, voor de hoogst mogelijke beeldkwaliteit.

  De volgende stap is het selecteren van elke bron die de 751R V2 kan inschakelen
  en het toestel het volgende laten weten:

  HDMI voert uit van Blu-ray, dvd-spelers en set-topboxen en ondersteunt vaak
  hogere resolutieformaten met inbegrip van progressive-scansoorten. Raadpleeg
  de handleidingen van uw HDMI-bron en tv-toestel voor meer gegevens. Vaak kan
  worden gekozen uit verschillende mogelijkheden. U geeft natuurlijk de voorkeur
  aan uitvoer van de hoogste kwaliteit die zowel uw bron als uw tv kan verwerken.
  Vanaf Blu-ray spelers kan HDMI tevens de nieuwste Dolby Digital Plus en True-HDformaten doorgeven, evenals DTS-HD High Resolution en Master Audio. Controleer
  of de HDMI-uitgang van uw speler is ingesteld op ‘Bitstream’ of ‘Raw’ voor het
  doorgeven van de formaten naar de 751R V2 voor decodering. Bovendien bieden
  bepaalde Blu-ray spelers instellingen voor down-conversie van Dolby Digital Plus
  etc. naar achterwaarts compatibel Dolby Digital 5.1 voor oudere AV-ontvangers die
  deze formaten niet ondersteunen.
  Schakel al dergelijke instellingen uit, zodat onze 751R V2 toegang heeft tot de
  nieuwste formaten. Om al deze redenen is HDMI de beste aansluitoptie voor zowel
  audio als video.
  De 751R V2 accepteert echter ook composiet, S-Video en componentvideo
  van bronnen zonder HDMI-uitgangen en transcoderen en schalen deze video
  automatisch naar de HDMI-uitgang. Elk van de HDMI- en Component-ingangen
  is vrij toewijsbaar in de OSD aan elke bron. De Composiet en de S-Video ingang
  zijn fysiek vast.
  De standaardinstelling is hieronder weergegeven.

  HDMI/Component Assign
  HDMI 1
  HDMI 2
  HDMI 3
  HDMI 4
  Component 1
  Component 1
  Component 1

  :
  BD/DVD
  VIDEO 1
  :
  :
  VIDEO 2
  : Recorder 1
  BD/DVD
  :
  :
  VIDEO 1
  :
  VIDEO 2

  HDMI Out

  :

  A+B
  Return I/O

  Opmerking: De eerste vier bronnen worden toegewezen aan zowel een HDMI- als
  een Component-ingang.
  Dit kan vreemd lijken, maar het betekent alleen maar dat deze bronnen niet alleen
  hun eigen HDMI-aansluitingen hebben maar hun eigen Component-aansluitingen
  en alle fysiek toegewezen S-Video- en Composiet Video-aansluitingen zijn voor
  hen beschikbaar.
  Dit is nuttig, omdat zone 2 alleen gebruik maakt van de analoge video-ingangen.
  Als u dus zone 2 gebruikt, wilt u waarschijnlijk dat aan een bron een HDMI wordt
  toegewezen voor kijken in de hoofdruimte en verder misschien een componentvideoaansluiting voor kijken in zone 2. Welke video-ingang u selecteert voor het
  bekijken als u elke bron in de hoofdruimte selecteert, wordt bepaald door het
  hieronder uitgelegde menu Video Input Select.
  Navigeer naar het menu Video Input Select.
  Voor elke bron wordt de op dat moment geselecteerde soort videoingang weergegeven. Met dit menu kunt u kiezen welke van de mogelijke
  videoaansluitingen van elke bron u daadwerkelijk wilt gebruiken.
  ­ .w.z. als uw gamesconsole alleen een S-Video-uitgang heeft en is aangesloten
  d
  op de VIDEO1-bron, kiest u VIDEO1 en verandert dit dan van HDMI 2 in S-Video.
  Voor de hoofdruimte transcodeert de 751R V2 automatisch alle analoge
  videobronnen die zijn geselecteerd naar HDMI met gebruikmaking van de scalerinstellingen, zoals later beschreven.
  Video Input Select
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :

  HDMI 1
  HDMI 2
  HDMI 3
  HDMI 4
  N/A
  N/A
  N/A
  N/A
  HDMI
  Return I/O

  Opmerking: Toekenning van een HDMI-ingang aan een bron selecteert
  automatisch ook Scaler Bypassing voor die bron.
  U kunt daarna deze bronnen verwerken als u dat wilt, door het instellen van de
  Scaler op Process in het menu Scaler Assign Processing.

  58

  • De verwerkingsmodus voor die bron.
  De 751R V2 onthoudt die instellingen voor elke broningang afzonderlijk en roept
  die automatisch op wanneer u de invoerbron wijzigt.

  Soort audioverbinding
  Selecteer het menu ‘Audio Input Select’. Markeer om de beurt elke bron en
  selecteer daarvoor een analoge, digitale of HDMI-invoersoort (met de pijlen Links
  en Rechts:
  Audio Input Select
  BD/DVD
  VIDEO 1
  VIDEO 2
  Recorder 1
  Aux
  CD

  :
  :
  :
  :
  :
  :

  HDMI 1
  HDMI 2
  HDMI 3
  HDMI 4
  Analog
  Analog

  VIDEO 3

  :

  Analog
  Return I/O

  Highlight elke HDMI- en Component-ingang als u deze wilt toewijzen aan een
  andere bron (met de linker- en rechterpijltjes).

  BD/DVD
  VIDEO 1
  VIDEO 2
  Recorder 1
  Aux
  CD
  7.1 Direct
  USB
  VIDEO 3

  • De soort audioverbinding die u voor die bron wilt gebruiken (analoog, digitaal
  of HDMI)*;

  De weergegeven opties zijn Analoog, Digitaal en HDMI, indien aan die bron een
  HDMI-ingang voor video is toegewezen (zie boven).
  Voor analoge invoer is een stereo phono/RCA-phono/RCA-kabelverbinding met
  de 751R V2 nodig. Voor digitale invoer is een 75 ohm digitale coaxiale phono/
  RCA-phono/RCA-kabel (S/P DIF) of een optische glasvezelkabel (TOSLINK) nodig.
  De 751R V2 gebruikt automatisch de kabel die is aangesloten. Sluit een bron niet
  aan op zowel de optische als de coaxiale ingang.
  Verlaat zodra u de audiosoorten hebt ingesteld het OSD om de instellingen op
  te slaan.
  Deze instelling kan te allen tijde worden gewijzigd zonder het OSD te gebruiken.
  Druk daartoe op de toets Audio-invoersoort op het voorpaneel of op de
  afstandsbediening. U bladert dan door de invoersoorten (analoog, digitaal of
  HDMI) voor de op dat moment geselecteerde bron. Ook in dit geval krijgt u
  dezelfde instelling wanneer u die bron opnieuw kiest. • Page 21

  azur
  Video Processing Settings
  Resolution
  Frame Rate
  Aspect Ratio
  Colourimetry

  :
  :
  :
  :

  1080P
  60Hz
  16:9
  AUTO

  Return I/O

  Dit menu selecteert de instellingen die zullen worden toegepast op bronnen
  waarbij de Scaler is ingesteld op Process (Verwerken) in het menu Scaler Assign,
  bronnen ingesteld op Bypass blijven onveranderd.
  De opties zijn:
  Scaler Assign
  BD/DVD
  VIDEO 1
  VIDEO 2
  VIDEO 3
  Recorder 1
  Aux
  CD
  7.1 Direct

  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :

  Bypass
  Bypass
  Bypass
  Bypass
  Bypass
  N/A
  N/A
  N/A

  Return I/O

  Resolutie: Stelt de uitgangsresolutie in. De opties zijn 480P, 576P, 720P, 1080I
  en 1080P. I betekent Interlaced (geïnterlinieerd) en P betekent Progressive scan.
  NB: Voor 480P en 576P stelt de 751R V2 automatisch de framesnelheid in als
  480P. Videoformats zijn altijd 60Hz (NTSC formaat) en 576P videoformaten zijn
  altijd 50Hz (PAL-/SECAM-formaten).
  Voor de andere resoluties maakt het volgende menu de keuze van een
  framesnelheid mogelijk. Het is meestal het beste om de uitgang in te stellen op
  de maximum resolutie die uw tv ondersteunt.
  Framesnelheid: Bepaalt de uitgang op 60Hz (NTSC-formaat) of 50Hz (PAL) of
  AUTO, wat betekent dat de 751R automatisch dynamisch de uitvoerframesnelheid
  aanpast bij de binnenkomende framesnelheid. Als uw tv geschikt is voor zowel
  PAL- als NTSC-signalen, is de beste optie AUTO (want daarvoor is de minste
  scalerprocessing nodig). Als uw tv alleen een van beide ondersteunt, gebruik dan
  de uitgang die wordt ondersteund.
  NB: De binnenkomende video van 24 fps wordt altijd automatisch omgeleid
  door de scaler en de uitgang is conform het eigen formaat (geen verandering in
  resolutie, framesnelheid of andere instellingen).
  Aspect-ratio: Stelt het formaat in van de outputvideo (de verhouding tussen
  breedte en hoogte) op een van twee gestandaardiseerde typen. Als u een brede tv
  hebt, moet u dit instellen op 16:9, als u een niet-brede tv hebt op 4:3.
  Colorimetrie: Stelt de methode in die wordt gebruikt door de scaler voor het
  beschrijven van de kleur van de outputvideo. De opties zijn ITU.601, ITU.709 en
  AUTO. ITU.601 verwijst naar ITU-R BT.601, een vorm van digitale componentvideo
  ontwikkeld voor televisiegebruik. ITU.709 verwijst naar ITU-R BT.709, een
  nieuwere vorm van digitale componentvideo die primair is ontwikkeld voor HDTV
  en computerschermtoepassingen die beter past bij de kleurkenmerken van
  nieuwere CRT’s en flat panel tv’s. Experimenteer om de best uitziende optie te
  vinden voor uw tv.
  In Auto-modus past het outputformaat daarbij bij de input, zonder conversie.

  Surround-soundmodi
  De 751R V2 ondersteunt verschillende luistermodi voor muziek en homecinema.
  De uitvoer die de 751R V2 kan leveren, hangt af van het beschikbare bronsignaal,
  de geselecteerde luidsprekerinstellingen en de geselecteerde decodeermodus.
  Voordat we de bediening van de 751R V2 gaan beschrijven, vindt u hieronder
  ter referentie een korte toelichting van de surround-soundformaten waarmee de
  751R V2 compatibel is:

  Dolby’s verliesvrije audiotechnologie, met name ontwikkeld voor Blu-ray disks/
  spelers met hoog vermogen. Dolby True HD levert theoretisch bit-voor-bit-geluid,
  gelijkwaardig aan de studio-masteropname door gebruikmaking van 100%
  verliesvrije codering. Eerdere formaten, zoals Dolby Digital 5.1 of EX, maken
  gebruik van codering waarbij verlies optreedt: bepaalde gegevens (in theorie
  nauwelijks hoorbaar) worden tijdens codeerproces altijd overgeslagen, om de
  vereiste opslagruimte op de disc te beperken. Dit is een nieuw formaat dat
  maximaal acht (gewoonlijk gebruikt als 7.1) kanalen met een volledig bereik van
  24-bit/96 kHz audio of twee kanalen van 24/192 kHz via Blu-ray disks ondersteunt
  en niet achterwaarts compatibel is met andere systemen. Het formaat kan ofwel
  als ‘bitstream’ naar de 751R V2 worden gestuurd voor interne decodering
  (aanbevolen) of door bepaalde Blu-ray spelers intern worden gedecodeerd en als
  multi-channel PCM naar de 751R V2 worden gestuurd. In beide gevallen is een
  HDMI-verbinding met de 751R V2 nodig, alsmede een geschikte Blu-ray speler,
  omdat Dolby True HD altijd alleen via HDMI wordt doorgegeven.

  Een codeersysteem dat is gebaseerd op de oorspronkelijke Dolby Digital CODEC,
  maar uitgebreider, om de doelmatigheid van het coderen en de audiokwaliteit te
  verbeteren. Dolby Digital Plus ondersteunt 7.1 geheel onafhankelijke kanalen, in
  tegenstelling tot Dolby Digital 5.1 (of 6.1 in de EX-variant waarbij het 6e kanaal
  matrixgecodeerd is). Deze Dolby Digital Plus bitstreams zijn niet achterwaarts
  compatibel met oudere Dolby Digital decoders, maar werken met een speciaal
  voor het decoderen ervan ontwikkelde AV-ontvanger (zoals de 751R V2) en een
  HDMI-verbinding, aangezien Dolby Digital Plus momenteel alleen via HDMI kan
  worden doorgegeven. Elke Dolby Digital Plus Blu-ray speler moet echter in staat
  zijn Dolby Digital Plus om te zetten in een achterwaarts compatibele Dolby Digital
  5.1-uitvoer om te kunnen worden afgespeeld op oudere Dolby Digital systemen.
  De 751R V2 is echter volledig compatibel met Dolby Digital Plus.

  Een nieuwe verliesvrije audio codec van DTS. DTS-HD Master Audio wordt
  doorgegeven als uitbreiding van een normale DTS-bitstream en is daardoor
  compatibel met eerdere versies. Hierbij wordt een tweede, verankerde
  signaalstroom verzonden, die het ‘verschil’ bevat tussen de oorspronkelijke
  studiomaster en de met verlies gecomprimeerde DTS, plus de twee extra
  kanalen. Voor DTS-HD Master Audio geschikte apparatuur (zoals de 751R V2)
  kunnen met deze verschilinformatie weer een bit-voor-bit verliesvrije versie van
  de 7.1-gegevens terugwinnen. Apparaten die de Master Audio-uitbreiding niet
  ondersteunen, decoderen gewoon het oorspronkelijke 5.1 DTS-signaal en negeren
  de Master Audio-uitbreiding die achterwaartse compatibiliteit biedt.

  DTS-HD High Resolution Audio
  Ook bekend als DTS-HR, een uitbreiding van het oorspronkelijke DTS-audioformaat.
  DTS-HD High Resolution Audio ondersteunt anders dan DTS 5.1 (of 6.1 in de
  varianten DTS ES Matrix of DTS ES Discrete) 7.1 geheel onafhankelijke kanalen.
  Net als bij DTS-HD Master Audio wordt een tweede, verankerde signaalstroom
  verzonden, die het ‘verschil’ bevat tussen de oorspronkelijke studio-master en
  de met verlies gecomprimeerde DTS, plus de twee extra kanalen, maar in dit
  geval is de extra signaalstroom echter ook met verlies gecomprimeerd. In feite
  is dit een 7.1-versie van DTS, die (zoals de 751R V2) kan worden gecodeerd
  door apparatuur die DTS-HD High Resolution Audio kan decoderen. Apparaten
  die de High Resolution-uitbreiding niet ondersteunen decoderen gewoon het
  oorspronkelijke 5.1 DTS-signaal en zijn achterwaarts compatibel doordat ze de
  High Resolution-uitbreiding negeren.

  Ook bekend als DD (3/2) of DD 5.1, levert (maximaal) 5.1-uitvoer van passend
  gecodeerd Dolby Digital-materiaal, met 5 hoofdkanalen (linksvoor, rechtsvoor,
  midden, surround links, surround rechts) en een kanaal met lage-frequentieeffecten voor de subwoofer, elk afzonderlijk gecodeerd. Voor het decoderen van
  Dolby Digital is een Dolby Digital-gecodeerde dvd nodig, alsmede een digitale
  verbinding tussen de bron (bijv. een dvd-speler) en de 751R V2.
  Opmerking: Dolby Digital- en DTS-formaten kunnen soms over minder kanalen
  beschikken dan hun maximum, bijv. Dolby Digital (2/0). In dat geval heeft een
  gecodeerd Dolby Digital-signaal slechts een tweekanaals stereosignaal (de andere
  kanalen zijn dan niet actief).

  Ook bekend als DTS (3/2) of DTS 5.1, levert (maximaal) 5.1-uitvoer van passend
  gecodeerd DTS-materiaal, met 5 hoofdkanalen (linksvoor, rechtsvoor, midden,
  surround links, surround rechts) en een kanaal met lage-frequentie-effecten voor
  de subwoofer, elk afzonderlijk gecodeerd. Voor het decoderen van DTS is een
  DTS-gecodeerde dvd nodig, alsmede een digitale verbinding tussen de bron en
  de 751R V2.

  59

  NEDERLANDS

  Videoverwerkinginstellingen

  751R V2 • Page 22

  Surround-soundmodi (vervolg)

  Ook bekend als DD (3/3) of DD 6.1, een verbeterde versie van Dolby Digital.
  Naast de afzonderlijk gecodeerde 5.1-kanalen biedt DD EX een extra zesde kanaal
  (surround-back, maakt 6.1) matrixgecodeerd voor surround-back, voor een grotere
  beelddiepte en een stabielere geluidsweergave achter de luisteraar. Voor DD EX
  is een DD EX-gecodeerde disc nodig. DD EX is achterwaarts compatibel met DD
  5.1-decodering. Wanneer DD EX wordt gedecodeerd als normaal DD, wordt het
  surround-backsignaal weergegeven via de surrounds links- en rechtsachter (en
  vormt zo een fantoom midden-achter). Het kan ook worden gedecodeerd als 7.1,
  waarbij de surround-back decodering naar de surround-luidsprekers links- en
  rechtsachter wordt gezonden (wat resulteert in twee mono-back-surrounds).

  Ook bekend als DTS (3/3) Matrix, een verbeterde versie van DTS. Naast de
  afzonderlijk gecodeerde 5.1-kanalen biedt DTS ES een extra zesde kanaal
  (surround-back, maakt 6.1) matrixgecodeerd voor surround-back, voor een
  grotere beelddiepte en een stabielere geluidsweergave achter de luisteraar. Voor
  DTS ES is een DTS ES-gecodeerde disc nodig. DTS ES-materiaal is achterwaarts
  compatibel met DTS 5.1-decodering. Wanneer DTS ES wordt gedecodeerd als
  normaal DTS, wordt het surround-backsignaal weergegeven via de surrounds
  links- en rechtsachter (en vormt een fantoom midden-achter). Het kan ook worden
  gedecodeerd als 7.1, waarbij de surround-back decodering naar de surroundluidsprekers links- en rechtsachter wordt gezonden (wat resulteert in twee mono
  back-surrounds).

  Een andere uitgebreide vorm van DTS, ook bekend als DTS (3/3) Discrete, of
  DTS ES Discrete 6.1. Ook DTS ES Discrete biedt een extra kanaal (surroundback) voor een grotere beelddiepte en een stabielere geluidsweergave achter de
  luisteraar, maar in dit geval bevat de bitstream extra gegevens, zodat alle kanalen
  afzonderlijk zijn gecodeerd. De scheiding tussen surround-back en de andere
  kanalen is groter dan met matrixgecodeerde technieken mogelijk zou zijn. Voor
  DTS-ES Discrete is een DTS-ES Discrete-gecodeerde disk nodig.

  Een nieuwe Dolby matrixtechnologie die extra hoogtekanalen levert boven de
  luidspreker links- en rechtsvoor. Dolby Pro Logic IIz identificeert ruimtecues
  die natuurlijk optreden in de meeste content plus omgevingsgeluid en amorfe
  effecten zoals regen of wind en richt deze op extra hoogtespeakers aan de
  voorzijde.
  Film- en gamesproducenten kunnen ook extra hoogtekanalen mixen in een 2ch,
  5.1 of 7.1 soundtrack, die Dolby Pro Logic IIz dan decodeert als een proces
  achteraf.
  Indien het gewenst is om Dolby Pro Logic IIz te gebruiken, moet u de 751R V2
  op 5.1 + hoogtemodus instellen, twee luidsprekers aansluiten op de SBL- en
  de SBR-uitgang en deze fysiek positioneren boven uw linker- en rechter voorste
  luidsprekers, dan Dolby Pro Logic IIz selecteren na verwerking. Zie verderop.

  Een DTS-technologie die 6-kanaals surround-sound (linksvoor, rechtsvoor,
  midden, surround links, surround rechts, surround achter) kan weergeven vanaf
  geschikt analoog matrixgecodeerd stereo-bronmateriaal. DTS Neo:6 kan worden
  afgespeeld op normale stereoapparatuur (als stereo) of gedecodeerd als 7.1,
  waarbij de surround-back decodering naar de surround-luidsprekers links- en
  rechtsachter wordt gezonden (wat resulteert in twee mono back-surrounds).
  Opmerking: Neo:6 heeft geen Low Frequency Effects-kanaal voor de subwoofer,
  maar de 551R kan subwoofer-uitvoer creëren via het basmanagement. Zie het
  hoofdstuk ‘Toon-/sub-/LFE-configuratie’ in het deel ‘Bedieninginstructies’ van
  deze handleiding.

  Een DTS-technologie die 5.1 kanalen met 96kHz / 24bit audio levert (desgewenst
  met video) op dvd-video en dvd-audio (videozone) disks (indien correct gecodeerd
  in DTS 96/24). Dvd-spelers met ‘DTS-signaal uit’ geven de DTS 96/24-bitstream
  door via S/P DIF of HDMI voor decoderen in de 751R V2.

  DTS ES Discrete is achterwaarts compatibel met zowel DTS 5.1- als DTS ES
  Matrix 6.1-decodering. Wanneer DTS ES Discrete wordt gedecodeerd als normaal
  DTS, wordt het surround-backsignaal weergegeven via de surrounds links- en
  rechtsachter (en vormt een fantoom midden-achter). Indien DTS ES Discrete
  is gecodeerd met DTS ES Matrix, wordt het surround-backsignaal afzonderlijk
  gedecodeerd (d.w.z. als 6.1), maar in dit geval door een matrixproces, wat
  resulteert in een identieke kanalenscheiding als bij echte DTS ES Matrix (maar
  minder goed dan DTS EX Discrete).

  DSP-modi

  Het kan ook worden gedecodeerd als 7.1, waarbij de surround-back decodering
  naar de surround-luidsprekers links- en rechtsachter wordt gezonden (wat
  resulteert in twee back-surrounds).

  Stereo/Stereo + Sub

  De vervanger van het oorspronkelijke ProLogic, ProLogic II, is een techniek waarbij
  vijf kanalen (linksvoor, rechtsvoor, midden, surround links, surround rechts) via
  een analoog matrixproces worden gecodeerd in een stereomix. Dolby Pro Logic
  II-materiaal kan worden afgespeeld op normale stereoapparatuur (als stereo) of
  worden gedecodeerd naar 5-kanaals surround-sound.
  Dolby Pro Logic II is compatibel met het eerdere 4-kanaals Dolby ProLogic-systeem
  (links, midden, rechts en mono-surround - de tegenhanger van Dolby Surroundcodering) dat vaak wordt gebruikt bij videobanden, tv-uitzendingen en oudere
  films.
  Opmerking: Pro Logic heeft geen Low Frequency Effects-kanaal voor de
  subwoofer, maar de 751R V2 kan subwoofer-uitvoer creëren (voor 5.1) via het
  basmanagement. Zie het hoofdstuk ‘Toon-/sub-/LFE-configuratie’ in het deel
  ‘Bedieningsinstructies’ van deze handleiding.

  Met deze modi is een surround-soundervaring mogelijk vanaf bronmateriaal dat
  op geen enkele manier is gecodeerd. Het surround-soundeffect wordt bereikt door
  digitale signaalverwerking van de gebruikte analoge of digitale stereobron. Er zijn
  twee mogelijke modi: Movie en Music.

  Alleen de luidsprekers links- en rechtsvoor (en de subwoofer, indien geselecteerd)
  voeren in deze modus uit. Indien een analoge bron is geselecteerd, wordt die
  geconverteerd via 24 bit A/D-converters die digital-domain-sub-creation en
  regelen van de lage en hoge tonen mogelijk maken.
  Wanneer een digitale bron is geselecteerd, zal de 751R V2 ofwel LCPM-stereo
  verwerken (bijv. van de digitale uitgangen van een cd-speler) of een stereodownmix van DD- of DTS-materiaal (bijv. van de digitale uitgang van een dvdspeler).

  Andere modi
  Analoog stereo direct
  Selecteert rechtstreeks de analoge ingangen voor de gebruikte bron, zonder A/Dconversie, DSP-verwerking of actief hoge-lage-tonenkanaal of subwoofer. Levert
  de meest natuurgetrouwe weergave voor analoge hifi-bronapparatuur. In deze
  modus werkt de 751R V2 als een gewone geïntegreerde versterker.

  Multi-channel PCM
  Een nieuwere versie van Dolby Pro Logic II, die 7 surround-soundkanalen kan
  weergeven op basis van stereo bronmateriaal met de juiste codering. Pro Logic
  IIx heeft ook modi voor de naverwerking van stereomateriaal of 5.1-materiaal voor
  7-kanaalsuitvoer, al dan niet Pro Logic IIx-gecodeerd. Wanneer 5.1-decodering
  nodig is, zal de 751R V2 altijd Dolby Prologic II gebruiken in plaats van Dolby
  Prologic IIx, omdat IIx alleen werkt bij 6- of 7-kanaalsuitvoer.
  Opmerking: Dolby Pro Logic heeft geen Low Frequency Effects-kanaal voor de
  subwoofer, maar de 751R V2 kan subwoofer-uitvoer creëren (voor 7.1) via het
  basmanagement. Zie het hoofdstuk ‘Toon-/sub-/LFE-configuratie’ in het deel
  ‘Bediening’ van deze handleiding.

  60

  Bepaalde spelers (met name Blu-ray spelers) kunnen een aantal van de hierboven
  beschreven formaten zelf intern decoderen en vervolgens de gedecodeerde
  audio als multi-channel PCM naar de 751R V2 uitvoeren. Daarnaast kunnen Bluray disks ongecodeerde oorspronkelijke multi-channel PCM-soundtracks (tot 8
  kanalen) op de disk zelf ondersteunen. Als uw speler deze signalen kan uitvoeren
  via HDMI, kan de 751R V2 die ontvangen in de multi-channel PCM-modus.

  Multi channel stereo
  Voor stereo-ingangen kan de 751R V2 desgewenst een multi-channel
  stereopresentatie maken waarbij het binnenkomende linker- en rechterkanaal
  een uitgang hebben naar respectievelijk het kanaal linksvoor/surround-links/
  surround linksachter en rechtsvoor/surround rechts/surround rechtsachter.
  Het midden krijgt een L+R signaal en een mono-subwooferkanaal wordt ook
  aangemaakt. • Page 23

  azur

  751R V2

  USB Audio
  Gebruik met Macs
  Er zijn geen extra drivers vereist. Als de 751R V2 is ingesteld op USB Audio 1.0,
  werkt de 751R V2 met de aanwezige Mac OS-X 10.5 (Leopard) of hoger dan Audio
  1.0 driver en accepteert audio tot maximaal 24/96kHz.
  Als de 751R V2 is ingesteld op USB Audio 2.0, werkt de 751R V2 met de
  aanwezige Mac OS-X 10.5 (Leopard) of hoger dan Audio 2.0 driver en accepteert
  audio tot maximaal 24/192kHz.

  Gebruik met Linux
  Bij de meeste versies van Linux zal de 751R V2, wanneer deze is ingesteld op
  USB Audio 1.0, werken met de aanwezige Audio 1.0 driver en audio tot maximaal
  24-bits/96kHz accepteren.

  USB-kabel type ‘B–A’

  In beide gevallen is het vanwege het feit dat Linux-versies verschillen al naar
  gelang de keus van de makers voor softwareonderdelen, waaronder drivers, niet
  mogelijk om de werking te garanderen en kan het zijn dat Audio-drivers moeten
  worden geladen.

  De 751R V2 is compatibel met de USB-poorten van zowel USB 2.0 (Hi-Speed) als
  USB 1.1 (Full-speed).

  ‘Class drivers’, zoals ze worden genoemd voor generieke ondersteuning van
  apparaten met Audio Klasse 1.0 of Audio Klasse 2.0 zijn beschikbaar via Linux.
  Wij leveren deze niet.

  De 751R V2 ondersteunt tevens twee USB-audioprotocols (niet hetzelfde als de
  poorttypen zelf) USB Audio 1.0 (deze werkt via USB 1.1-poorten en ondersteunt
  tot maximaal 24-bits/96kHz) of USB Audio 2.0 (waarbij een USB 2.0-poort vereist
  is en die tot maximaal 24-bits/192kHz ondersteunt).
  De standaardconfiguratie is USB 1.1 en USB Audio 1.0, dat werkt met bijna alle
  gewone besturingssystemen en computertypen zonder drivers en ondersteunt tot
  24-bits/96kHz audio. Gewoon inpluggen en op play drukken.

  Bit-perfecte overdracht – ASIO- en WASAPI Exclusivemodus
  De 751R V2 USB-interface hardware en software ondersteunen bit-perfecte
  overdracht.

  In deze configuratie kan de 751C tot maximaal 24-bit/96kHz verwerken door uw
  computer te melden dat deze elke sample-rate van 32kHz tot 96kHz aankan.

  Of de audio die naar de 751R V2 wordt gestuurd bit-perfect is (d.w.z. niet
  opnieuw gesampled of gemixt, etc. door de pc), is in feite een functie van de
  afspeeltoepassing en de audiomotor van het besturingssysteem.

  Bij
  sommige
  Windows/Mac-besturingssysteemvarianten
  kan
  het
  besturingssysteem zelf de uitvoer van de sample-rate beperken of herstellen of
  de audio opnieuw samplen.

  De standaard Windows audiodrivers (veelal WDM-drivers genoemd) in Windows
  XP ondersteunen standaard overdracht via MME of DirectSound, die beide een
  kernel-mixer en resample-fase hebben.

  Raadpleeg onze online handleiding op www.cambridge-audio.com/751CSupport
  over USB Audio voor meer informatie over dit onderwerp. Door het zorgvuldig
  kiezen van afspeelsoftware en -instellingen kunnen veel valkuilen worden
  vermeden.

  Eén manier om dit te omzeilen is door gebruik te maken van ASIO. Een andere
  manier is om gebruik te maken van een afspeeltoepassing die zijn eigen vorm van
  kernel-streaming ondersteunt, d.w.z. dat het zijn eigen manier heeft om de audio
  uit te voeren zonder de kernel-mixer te activeren.

  Onze gratis Windows USB Audio 2.0 driver (beschikbaar via onze website) in het
  bijzonder ondersteunt tot maximaal 24-bit/192kHz audio en WASPI Exclusive- of
  ASIO-modi die een verbeterde prestatie kunnen leveren.

  Bij Windows Vista, Windows 7 en 8 wordt een nieuwe audio-overdrachtmethode
  genaamd WASAPI ondersteund. Deze heeft twee modi; ‘Shared’ (gedeeld)
  en ‘Exclusive’ (exclusief). De ‘Shared’ (gedeelde) modus is gelijk aan MME of
  DirectSound, maar in de ‘Exclusive’ (exclusieve) modus wordt de kernel-mixer/
  resampler omgeleid en is bit-perfecte overdracht mogelijk als er per keer
  slechts één audio-afspeelprogramma op de geluidskaart is gericht (bijvoorbeeld
  systeemgeluiden worden niet ingemixt).

  Een korte uitleg van uw keuzes ziet u hieronder:

  Schakelen tussen USB Klasse 1- en USB Klasse
  2-bediening
  Bij levering is uw 751R V2 standaard ingesteld op USB Audio Klasse 1.0 zonder
  driver, maar het kan geconfigureerd worden om in USB Klasse-modi Audio 1.0
  of 2.0 te werken. Om de USB-klasse te veranderen, navigeert u naar het menu
  Advanced Audio Setup en selecteert u het USB-audio-item..
  Advanced Audio Setup
  Multi Ch.Out

  :

  Normal

  HDMI Bypass

  :

  Normal

  USB Audio Profile :

  1.0

  TV ARC(HDMIA)

  :

  Enable

  Auto Power Down

  :

  Enable

  Om bit-perfecte overdracht te garanderen, kunt u gebruik maken van een
  afspeeltoepassing die ASIO, WASAPI in ‘Exclusive’ modus (indien u Windows Vista,
  Windows 7 of 8 hebt) of enige vorm van kernel-streaming ondersteunt.
  Op dit gebied volgen de ontwikkelingen elkaar snel op en daarom raden we u aan
  op internet te kijken voor de meest recente mediaspelers die deze meer audiofiele
  afspeelopties ondersteunen.
  Om gebruik te maken van ASIO moet u de geluidsdriver van Cambridge Audio
  installeren en de 751R V2 instellen op USB Audio 2.0.
  Er zijn geen verdere instellingen nodig, want de driver ondersteunt automatisch
  ASIO-overdracht. Het enige dat u hoeft te doen is geschikte op ASIO gebaseerde
  afspeelsoftware te laden en installeren.

  Gebruik met pc’s

  ASIO (Audio Stream Input/Output) is een niet-Microsoft audio driver-protocol
  voor Windows en is oorspronkelijk uitgevonden door Steinberg ltd. ASIO omzeilt
  enkele van de normale audioroutes van de afspeeltoepassing via het Windows
  audiosysteem (waaronder de Kernel Mixer) voor een directere route naar de
  751R V2.

  Als de 751R V2 is ingesteld op USB Audio 1.0 (dit is de standaardinstelling), werkt
  de 751R V2 met de aanwezige Windows XP, Vista, Windows 7 of 8 Audio 1.0
  driver (niet nodig om een nieuwe driver te laden) en accepteert audio tot maximaal
  24-bit/96kHz.

  U moet een geschikte afspeeltoepassing installeren en gebruiken, die van zichzelf
  of via een plug-in ASIO-uitvoer ondersteunt. Een voorbeeld van een dergelijke
  toepassing met een geschikte plug-in is Foobar, zie http://www.foobar2000.org
  voor meer details.

  Return I/O

  Als de 751R V2 is ingesteld op USB Audio 2.0, vereist de 751R V2 dat de
  Cambridge Audio USB Audio 2.0 driver wordt geladen en kan vervolgens tot
  maximaal
  24-bit/192kHz accepteren (en indien nodig ASIO en WASAPI Exclusive
  ondersteunen).
  De driver is beschikaar via www.cambridge-audio.com/751R V2Support.

  61

  NEDERLANDS

  Enkele zeer nieuwe versies van Linux ondersteunen nu USB Audio 2.0 waarvoor
  de 751R V2 moet worden ingesteld op Audio 2.0 om audio tot maximaal
  24-bits/192kHz te accepteren. • Page 24

  Bedieningsinstructies
  Zet om de 751R V2 in te schakelen de voedingsschakelaar aan de achterkant in
  de stand Aan en druk dan op de toets Standby/Aan op het bedieningspaneel aan
  de voorzijde.

  De bron selecteren
  1. 
  Selecteer de gewenste bron door op de betreffende brontoets op het
  voorpaneel of de afstandsbediening te drukken.

  In bepaalde gevallen (zie tabellen) wordt, wanneer nogmaals op de toets wordt
  gedrukt, overgegaan op een andere decodeeroptie.
  Dolby ProLogic en Neo:6 zijn beide in verschillende vormen beschikbaar om
  uiteenlopend gecodeerde soundtracks te kunnen decoderen. Bovendien zijn DSPmodi beschikbaar voor het verwerken van bronnen zonder codering. Wegens het
  matrixcodeerproces heeft geen van deze modi een markering die de 751R V2
  informeert welke soort codering voor het bronmateriaal is gebruikt. Daarom moet
  u deze modi handmatig selecteren.
  Als u op de toets Surround Modes drukt wanneer de 751R V2 op een DD-/
  DTS-bitstream is vergrendeld, krijgt u waar mogelijk meer opties aangeboden,
  waaronder postprocessed-modi.

  2. 
  Druk zonodig op de toets Audio-invoertype om de invoermodus voor de
  bronapparatuur te selecteren: analoog, digitaal of HDMI (afhankelijk van de
  aansluiting aan de achterkant). Mogelijk hebt u dit al gedaan in het menu ‘Audio
  In/Out Setup’ (audio in/uit instellen) in het OSD.

  Dit zijn modi waarbij na het surround-sound decoderen extra verwerking kan
  worden toegepast. Bijvoorbeeld Dolby Digital (2/0) + Dolby Pro Logic II Music.
  Hierbij wordt een 5.1 Dolby ProLogic-decodering toegevoegd aan een Stereo Dolby
  Digital-decodering, om 2-kanaalsstereo om te zetten naar 5.1.
  Bij 7.1 Luidsprekerinstellingen neemt het aantal decodeermogelijkheden toe,
  zoals weergegeven in de volgende tabellen met decodeermodi. Bij Dolby Prologic
  IIx of Neo:6 zijn meerdere extra post-processingmodi beschikbaar.
  Inkomende Dolby Digital-/DTS-gegevensstromen worden altijd getoond op het
  display op het voorpaneel als Dolby Digital (x/x).x of DTS (x/x).x, waarbij de
  nummers tussen haakjes de actieve kanalen aangeven in het bronmateriaal.
  Actieve uitvoerkanalen worden weergegeven door de pictogrammen rechts van
  het display op het voorpaneel. Mogelijke inkomende DD-/DTS-soorten zijn:

  De pictogrammen op het display voor digitaal, analoog of HDMI geven aan welke
  invoersoort is geselecteerd.

  (1/0)

  – Mono, alleen middenkanaal

  (2/0)

  – Stereo links/rechts

  (2/0).1

  – Stereo links/rechts en LFE (sub)

  (2/2)

  – Stereo links/rechts en links/rechts-surround

  Opmerking: De 751R V2 slaat voor elke bron de invoersoort op, zodat deze
  automatisch wordt opgeroepen wanneer die bron opnieuw wordt geselecteerd.

  (3/0)

  – Links, midden, rechts

  (3/0).1

  – Links, midden, rechts en LFE (sub)

  De gewenste luistermodus selecteren

  (3/2).1

  Selecteer een geschikte modus voor het bronmateriaal/-type waarnaar u luistert.
  Druk daartoe op de toets Stereomodus of Surround-modus en blader door de
  submodi waar die beschikbaar zijn.

  – 5.1: links, rechts, midden, surround links, surround rechts en LFE
  (sub)

  (3/4).1

  – 7.1: links, rechts, midden, surround links, surround rechts, surround
  linksachter, surround rechtsachter en LFE (sub)

  Altijd wanneer voor het eerst op een modustoets wordt gedrukt, geeft de 751R
  V2 de bestaande decodeermodus weer op het display van het voorpaneel. Door
  nogmaals op de toets te drukken, gaat u naar de volgende beschikbare modus
  (indien beschikbaar). Als gedurende 4 - 5 seconden niet op een toets wordt
  gedrukt, keert de 751R V2 terug naar normale werking zonder de modus te
  wijzigen.
  Stereomodi - Selecteert 2-kanaals stereoweergave voor stereomateriaal; nogmaals
  drukken selecteert stereo + submodus.
  Dit is een digitale verwerkingsmodus waarbij hoge en lage tonen kunnen worden
  geregeld en waarbij desgewenst subgenereren mogelijk is. De invoer kan analoog
  zijn (in welk geval het via 24 bits A/D-conversie wordt omgezet naar digitaal) of
  oorspronkelijk digitaal.
  Surround-modi – Selecteert een reeks digitale surround-modi voor materiaal met
  de juiste digitale codering.
  Opmerking: Sommige surround-soundsoorten (zoals Dolby en DTS HD) zijn alleen
  beschikbaar vanaf Blu-ray disk via HDMI.
  Als op de toets Surround-modi wordt gedrukt, vergrendelt de 751R V2 op de
  inkomende bitstream en selecteert de eerstbeschikbare modus voor de actuele
  bitstreamsoort.

  62 • Page 25

  azur

  751R V2

  Decodeermodi - 5.1 luidsprekers instellen

  Inkomend
  Oorspronkelijke
  Beschikbare modi
  audio kanaal
  formaat
  resolutie

  PCM 2 "
  PCM + Dolby Pro Logic II Movie
  >5.1
  PCM + Dolby Pro Logic II Music
  >5.1
  PCM + Dolby Pro Logic II Game
  >5.1
  PCM + Neo:6 Cinema
  >5.1
  PCM + Neo:6 Music
  >5.1
  PCM + DSP Movie
  >5.1 !
  PCM + DSP Music
  >5.1 !
  PCM + Meerkanaal stereo
  >5.1 MCS

  Dolby Digital (2/0)
  2
  Dolby Digital (2/0)

  Dolby Digital (2/0) + Dolby Pro Logic II Movie

  Dolby Digital (2/0) + Dolby Pro Logic II Music

  Dolby Digital (2/0) + Dolby Pro Logic II Game

  Dolby Digital (2/0) + Neo:6 Cinema

  Dolby Digital (2/0) + Neo:6 Music

  Dolby Digital (2/0) + DSP Movie

  Dolby Digital (2/0) + DSP Music

  Dolby Digital (2/0) + Multikanaal stereo

  Dolby Digital
  5.1
  Dolby Digital (3/2).1

  5.1

  Dolby Digital EX

  Dolby Digital EX (3/3).1

  5.1<

  DTS (2/0)
  2

  DTS (2/0)
  DTS (2/0) + Dolby Pro Logic II Movie
  DTS (2/0) + Dolby Pro Logic II Music
  DTS (2/0) + Dolby Pro Logic II Game
  DTS (2/0) + Neo:6 Cinema
  DTS (2/0) + Neo:6 Music
  DTS (2/0) + DSP Movie
  DTS (2/0) + DSP Music
  DTS (2/0) + Multikanaal stereo

  2"
  >5.1
  >5.1
  >5.1
  >5.1
  >5.1
  >5.1
  >5.1
  >5.1 MCS

  DTS

  5.1

  DTS (3/2).1

  5.1

  DTS ES Matrix

  6.1

  DTS ES Matrix (3/3).1

  5.1<

  DTS ES Discreet

  6.1

  DTS ES Discreet (3/3).1

  5.1<

  DTS 96/24

  5.1

  DTS 96/24

  5.1

  Multikanaal PCM

  5.1 $

  Multi PCM (3/2).1

  5.1

  Multikanaal PCM

  7.1 $

  Multi PCM (3/4).1

  5.1<

  Dolby Digital Plus

  5.1 $

  Dolby Digital Plus (3/2).1

  5.1

  Dolby Digital Plus

  7.1 $

  Dolby Digital Plus (3/4).1

  5.1<

  Dolby True HD

  5.1 $

  Dolby True HD (3/2).1

  5.1 &

  Dolby True HD

  7.1 $

  Dolby True HD (3/4).1

  5.1< &

  DTS HD High Resolution

  5.1 $

  DTS-HD HR (3/2).1

  5.1

  DTS HD High Resolution

  7.1 $

  DTS-HD HR (3/4).1

  5.1<

  DTS Master Audio

  5.1 $

  DTS-HD MA (3/2).1

  5.1 &

  DTS Master Audio

  7.1 $

  DTS-HD MA (3/4).1

  5.1< &

  Dolby Digital/DTS Hoogte

  5.1 + H (7.1)

  Dolby Digital/DTS

  5,1<H

  6.1

  NEDERLANDS

  PCM 2

  Uitgang
  kanalen

  2"
  >5.1
  >5.1
  >5.1
  >5.1
  >5.1
  >5.1
  >5.1
  >5.1 MCS

  Opmerking: 5.1< H betekent een 5.1 decodering of binnenkomende hoogtegecodeerde formaten.

  63 • Page 26

  Bedieningsinstructies (vervolg)
  Decodeermodi - 5.1 + hoogteluidspreker instellen

  Inkomend
  Oorspronkelijke
  Beschikbare modi
  audio kanaal
  formaat
  resolutie

  Uitgang
  kanalen

  PCM 2  PCM
  PCM + Dolby Pro Logic IIz Height
  PCM + multikanaal stereo

  2"
  >5.1 + H
  >5.1 + H MCS

  Dolby Digital (2/0)
  2  Dolby Digital (2/0)
  Dolby Digital (2/0) + Dolby Pro Logic IIz Height
  Dolby Digital (2/0) + multikanaal stereo

  2"
  >5.1 + H
  >5.1 + H MCS

  Dolby Digital
  5.1


  Dolby Digital (3/2).1
  Dolby Digital (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIz Height

  5.1
  >5.1 + H<

  Dolby Digital EX
  6.1


  Dolby Digital EX (3/3).1
  Dolby Digital EX (3/3).1 + Dolby Pro Logic IIz Height

  5.1<
  >5.1 + H<

  DTS (2/0)
  2  DTS (2/0)
  DTS (2/0) + Dolby Pro Logic IIz Height
  DTS (2/0) + multikanaal stereo

  2"
  >5.1 + H
  >5.1 + H MCS

  DTS
  5.1


  DTS (3/2).1
  DTS (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIz Height

  5.1
  >5.1 + H<

  DTS ES Matrix
  6.1


  DTS ES Matrix (3/3).1
  DTS ES Matrix (3/3).1 Dolby Pro Logic IIz Height

  5.1<
  >5.1 + H<

  DTS ES Discreet
  6.1


  DTS ES Discreet (3/3).1
  DTS ES Discrete (3/3).1 + Dolby Pro Logic IIz Height

  5.1<
  >5.1 + H<

  DTS 96/24
  5.1


  DTS 96/24
  DTS 96/24 + Dolby Pro Logic IIz Height

  5.1
  >5.1 + H<

  Multikanaal PCM
  5.1 $


  Multi PCM (3/2).1
  Multi PCM (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIz Height

  5.1
  >5.1 + H<

  Multikanaal PCM
  7.1 $


  Multi PCM (3/4).1
  Multi PCM (3/4).1 + Dolby Pro Logic IIz Height

  5.1<
  >5.1 + H<

  Dolby Digital Plus
  5.1 $


  Dolby Digital Plus (3/2).1
  5.1
  Dolby Digital Plus (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIz Height >5.1 + H<

  Dolby Digital Plus
  7.1 $


  Dolby Digital Plus (3/4).1
  5.1<
  Dolby Digital Plus (3/4).1 + Dolby Pro Logic IIz Height >5.1 + H<

  Dolby True HD
  5.1 $


  Dolby True HD (3/2).1
  Dolby True HD (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIz Height

  5.1 &
  >5.1 + H<

  Dolby True HD
  7.1 $


  Dolby True HD (3/4).1
  Dolby True HD (3/4).1 + Dolby Pro Logic IIz Height

  5.1< &
  >5.1 + H<

  DTS HD High Resolution
  5.1 $


  DTS-HD HR (3/2).1
  DTS-HD HR (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIz Height

  5.1
  >5.1 + H<

  DTS HD High Resolution
  7.1 $


  DTS-HD HR (3/4).1
  DTS-HD HR (3/4).1 + Dolby Pro Logic IIz Height

  5.1<
  >5.1 + H<

  DTS Master Audio
  5.1 $


  DTS-HD MA (3/2).1
  DTS-HD HR (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIz Height

  5.1 &
  >5.1 + H<

  DTS Master Audio
  7.1 $


  DTS-HD MA (3/4).1
  DTS-HD MA (3/4).1 + Dolby Pro Logic IIz Height

  5.1< &
  >5.1 + H<

  Dolby Digital/DTS Height

  Dolby Digital/DTS

  5.1 + H

  5.1 + H (7.1)

  Opmerking: Native Dolby Digital/DTS hoogtegecodeerd materiaal zal worden
  gepresenteerd als 5.1 + H zonder Dolby Pro Logic IIz post processing in te
  schakelen.

  64 • Page 27

  azur

  751R V2

  Inkomend
  Oorspronkelijke
  Beschikbare modi
  audio kanaal
  formaat
  resolutie

  Uitgang
  kanalen

  PCM 2
  Wanneer de bron de juiste
  codering heeft, geeft PLII
  5-kanaals Neo:6, 6-kanaals en
  Dolby Pro Logic IIx 7-kanaals
  matrixcodering
  PCM
  PCM + Dolby Pro Logic IIx Movie
  PCM + Dolby Pro Logic IIx Music
  PCM + Dolby Pro Logic IIx Game
  PCM + Neo:6 Cinema
  PCM + Neo:6 Music
  PCM + DSP Movie
  PCM + DSP Music
  Multikanaal stereo

  2"
  >7.1
  >7.1
  >7.1
  >7.1
  >7.1
  >7.1 !
  >7.1 !
  >7.1 MCS

  Dolby Digital (2/0)
  2

  Dolby Digital (2/0)
  Dolby Digital (2/0) + Dolby Pro Logic IIx Movie
  Dolby Digital (2/0) + Dolby Pro Logic IIx Music
  Dolby Digital (2/0) + Dolby Pro Logic IIx Game
  Dolby Digital (2/0) + Neo:6 Cinema
  Dolby Digital (2/0) + Neo:6 Music
  Dolby Digital (2/0) + DSP Movie
  Dolby Digital (2/0) + DSP Music
  Dolby Digital (2/0) + Multikanaal stereo

  2"
  >7.1
  >7.1
  >7.1
  >7.1
  >7.1
  >7.1 !
  >7.1 !
  >7.1 MCS

  Dolby Digital
  5.1

  Dolby Digital (3/2).1
  Dolby Digital (3/2).1 + EX
  Dolby Digital (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIx Movie
  Dolby Digital (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIx Music
  Dolby Digital (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIx Game

  5.1
  >7.1
  >7.1
  >7.1
  >7.1

  Dolby Digital EX
  6.1  Dolby Digital EX (3/3).1 Upmix
  Dolby Digital (3/3).1 + Dolby Pro Logic IIx Movie
  Dolby Digital (3/3).1 + Dolby Pro Logic IIx Music

  7.1 %
  >7.1
  >7.1

  DTS (2/0)
  2


  DTS (2/0)
  DTS (2/0) + Dolby Pro Logic IIx Movie
  DTS (2/0) + Dolby Pro Logic IIx Music
  DTS (2/0) + Neo:6 Cinema
  DTS (2/0) + Neo:6 Music
  DTS (2/0) + Multikanaal stereo

  2"
  >7.1
  >7.1
  >7.1 %
  >7.1 %
  >7.1 MCS

  DTS
  5.1  DTS (3/2).1 Upmix
  DTS (3/2).1
  DTS (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIx Movie
  DTS (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIx Music
  DTS (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIx Game
  DTS (3/2).1 + Neo:6 Cinema
  DTS (3/2).1 + Neo:6 Music

  >7.1 #
  5.1
  >7.1 %
  >7.1 %
  >7.1
  >7.1 %
  >7.1 %

  DTS ES Matrix
  6.1

  DTS ES Matrix (3/3).1 Upmix
  DTS ES Matrix (3/3).1 + Dolby Pro Logic IIx Movie
  DTS ES Matrix (3/3).1 + Dolby Pro Logic IIx Music
  DTS ES Matrix (3/3).1 + Neo:6 Cinema
  DTS ES Matrix (3/3).1 + Neo:6 Music

  7.1 %
  >7.1
  >7.1
  >7.1 %
  >7.1 %

  DTS ES Discrete
  6.1

  DTS ES Discrete (3/3).1 Upmix
  DTS ES Discrete (3/3) + Dolby Pro Logic IIx Movie
  DTS ES Discrete (3/3) + Dolby Pro Logic IIx Music
  DTS ES Discrete (3/3) + Neo:6 Cinema
  DTS ES Discrete (3/3) + Neo:6 Music

  7.1 %
  >7.1
  >7.1
  >7.1 %
  >7.1 %

  DTS 96/24
  5.1


  DTS 96/24 Upmix
  DTS 96/24
  DTS 96/24 (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIx Movie
  DTS 96/24 (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIx Music
  DTS 96/24 (3/2).1 + Neo:6 Cinema
  DTS 96/24 (3/2).1 + Neo:6 Music

  >7.1
  5.1
  >7.1
  >7.1
  >7.1
  >7.1

  Multikanaal PCM
  5.1 $  Multi PCM 3/2.1
  Multi PCM (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIx Movie
  Multi PCM (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIx Music

  5.1
  >7.1
  >7.1

  Multikanaal PCM

  Multi PCM 3/4.1

  7.1

  7.1 $

  NEDERLANDS

  Decodeermodi - 7.1 luidsprekers instellen

  65 • Page 28

  Bedieningsinstructies (vervolg)
  Decodeermodi - 7.1 luidspreker instellen

  Inkomend
  Oorspronkelijke
  Beschikbare modi
  audio kanaal
  formaat
  resolutie

  Uitgang
  kanalen

  Dolby Digital Plus
  5.1 $
  Dolby Digital Plus (3/2).1 Upmix
  Dolby Digital Plus (3/2).1
  Dolby Digital Plus (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIx Movie
  Dolby Digital Plus (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIx Music

  >7.1 #
  5.1
  >7.1
  >7.1

  Dolby Digital Plus

  Dolby Digital Plus (3/4).1

  7.1

  Dolby True HD (3/2).1 Upmix
  Dolby True HD (3/2).1
  Dolby True HD (3/2).1* + Dolby Pro Logic IIx Movie
  Dolby True HD (3/2).1* + Dolby Pro Logic IIx Movie

  >7.1 &#
  5.1
  >7.1
  >7.1 &

  7.1 $

  Dolby True HD
  5.1 $
  Dolby True HD
  7.1 $
  Dolby True HD (3/4).1
  7.1 &

  DTS HD High Resolution
  5.1 $
  DTS-HD HR (3/2).1 Remap
  >7.1 #

  DTS-HD HR (3/2).1
  5.1
  DTS HD High Resolution

  7.1 $

  DTS-HD HR (3/4).1

  7.1

  DTS HD Master Audio
  5.1 $


  DTS-HD MA (3/2).1 Remap
  DTS-HD MA (3/2).1

  >7.1 &#
  5.1 &

  DTS HD Master Audio

  DTS-HD MA (3/4).1

  7.1 &

  7.1 $

  * <=96kHz

  Legenda (alle tabellen)
  5.1< betekent 5.1-decodering van 6.1- of 7.1-materiaal (fantoom midden-achter).
  >5.1 b
   etekent 5.1-uitvoer ontwikkeld door een 2.0-decodering post-processed
  naar 5.1.
  >7.1 b
  etekent 7.1-uitvoer ontwikkeld door een 2.0- of 5.1-decodering postprocessed naar 7.1.
  5.1< H b
  etekent een 5.1 decodering of binnenkomende hoogtegecodeerde
  formaten.
  # 7
   .1 Upmix of 5.1 material, Left and Right Surrounds mixed to both Left and
  Right Surrounds and Left and Right Rear Surrounds.
  % 7
  .1-‘upmix’ van 6.1-materiaal. Back-surround kanaal midden, afgespeeld
  via twee mono back-surrounds. Akoestisch is dit in feite een weergave zoals
  opgenomen.
  " Stereo of stereo + sub; druk op de toets Stereo Modes om te wijzigen.
  ! D
  igitale signaalverwerking heeft modi voor signalen ontwikkeld zonder
  codering.
  $ Alleen beschikbaar via HDMI-ingangen.
  & Verliesvrij gecodeerd formaat.

  66

  MCS – Multikanaal stereo, L- en R-uitgang via alle linker- en rechterkanalen plus
  een middenkanaal en subwoofermix worden aangemaakt.

  Wanneer op de toets Stereo Modes wordt gedrukt, wordt altijd gebladerd
  door:
  Stereo Modes

  Uitvoerkanalen

  Stereo 2
  Stereo + sub

  2.1

  Oorspronkelijk stereo of downmix van DD/DTS 5.1/6.1/7.1 etc.

  Altijd wanneer op een modustoets wordt gedrukt, geeft de 751R V2
  de bestaande decodeermodus weer op het display van het voorpaneel.
  Wanneer nogmaals op de modus-toets wordt gedrukt terwijl tekst op het
  display doorloopt of binnen 4 seconden nadat dit is opgehouden, wordt
  de eerstvolgende beschikbare modus geselecteerd en weergegeven. • Page 29

  azur
  De tuner gebruiken

  751R V2

  Audio Return Channel
  De 751R V2 ondersteunt een ARC-functie (Audio Return Channel) vanaf
  tv-toestellen met deze functie (het tv-toestel moet tevens een HDMI1.4-ingang
  hebben en de ARC-functie moet daadwerkelijk zijn geïmplementeerd - zie hiervoor
  de handleiding van uw tv).
  Met ARC kan een tv-toestel audio via zijn HDMI-ingang terugsturen naar de HDMIuitgang op de 751R V2.
  Zo kan de 751R V2 de audio afspelen vanaf de in de tv ingebouwde landkabel- of
  satelliettuner, terwijl u naar het beeld kijkt.

  2. Druk nogmaals op de toets Tuner FM/AM om van FM naar AM of omgekeerd
  te schakelen.
  3. 
  Druk op de toets Mode/Store op het voorpaneel (of op de toets Mode
  op de afstandsbediening) om automatisch of handmatig afstemmen of
  voorinstellingen te selecteren.
  4. Druk op de toetsen Tuning + en Tuning - (of de pijlen rechts en links op de
  afstandsbediening) om de zender te selecteren waarnaar u wilt luisteren.
  In de automatische afstemmodus zoekt het toestel de eerstvolgende sterke
  zender. In de handmatige modus kan de gebruiker handmatig van zender naar
  zender gaan. In de presetmodus zoekt het toestel alleen onder de vooringestelde
  zenders.
  Er zijn twee FM-modi beschikbaar: stereo en mono. Druk op de toets Stereo Mono
  op de afstandsbediening om heen en weer te schakelen tussen stereo en mono.
  Als u op de toets Display drukt, worden de RDS-zendernamen van FM-zenders
  weergegeven (indien beschikbaar).

  Zenders opslaan

  ARC gebruiken
  De ARC moet eerst worden ingeschakeld in het menu Advanced Audio Setup.
  Advanced Audio Setup
  Multi Ch.Out

  :

  Pre Out

  HDMI Bypass

  :

  Normal

  TV ARC(HDMIA)

  :

  Enable

  Auto Power Down

  :

  Enable

  Return I/O

  ARC kan op twee manieren worden gestart. Als uw tv-toestel dit ondersteunt, kunt
  u ARC starten via een menu-optie.
  Uw tv-toestel verstuurt dan opdrachten naar de 751R V2, waardoor een ARCsessie wordt gestart. Op het display op het voorpaneel verschijnt automatisch het
  bericht ‘TV-ARC’.

  1. Stem op de hierboven beschreven manier af op een zender die u wilt opslaan.

  Sommige tv-toestellen starten een ARC-sessie wanneer u de ingebouwde tuner
  selecteert en beëindigen de sessie zodra u een andere bron selecteert.

  2. Houd de toets Modus/Opslaan of de toets Opslaan op de afstandsbediening
  gedurende 5 seconden ingedrukt.

  U kunt ARC ook starten door tweemaal op de knop Cd/aux/tv op de 751R V2 te
  drukken, mits TV-ARC is ingeschakeld in het OSD van de 751R V2 (zie boven).

  3. Selecteer met de toetsen Tuning+/- een nummer (1-15) voor de zender die u
  wilt opslaan. Dit nummer wordt op het display weergegeven.

  De eerste keer dat u op deze knop drukt, wordt Aux geselecteerd, en verschijnt
  ‘TV-ARC’ op het display op het voorpaneel. De 751R V2 verstuurt dan via HDMI
  opdrachten naar het tv-toestel om een ARC-sessie te starten.

  4. Druk op de toets Mode/Store of op de toets Store op de afstandsbediening om
  de zender op te slaan.

  Radio Data Systems (RDS)
  RDS is een systeem voor het uitzenden van extra informatie door plaatselijke
  radiozenders. Dit systeem is alleen beschikbaar in de FM-modus. RDS werkt
  alleen bij lokale zenders die RDS uitzenden en wanneer het signaal sterk genoeg
  is.
  Druk op de toets Info op de afstandsbediening en blader door de weergegeven
  functies. Dit zijn PS, PTY, CT en RT:
  PS (zendernaam) - naam van de actuele zender wordt weergegeven
  PTY (programmasoort) - actuele programmasoort wordt weergegeven
  CT (klok/tijd) - actuele tijd bij de zender wordt weergegeven.
  Opmerking: Klok/tijd wordt door de zender eenmaal per minuut uitgezonden. Als
  Klok/tijd niet beschikbaar is, verschijnt op het display kort de tekst ‘NO CT’.
  RT (radiotext) - bepaalde tekstberichten worden weergegeven.

  Lipsync
  De 751R V2 kan desgewenst een kleine vertraging toepassen op het afspelen van
  audio, om de synchronisatie af te stemmen op een video die wordt afgespeeld en
  iets achterloopt.

  Als u de ARC-sessie wilt beëindigen, schakelt u de functie uit op uw tv-toestel of
  drukt u op een andere bronknop op de 751R V2.

  Beeld instellen
  Voor bronnen waarvoor de scaler is ingesteld op Process, biedt de 751R V2
  bepaalde beeldinstellingen.
  Deze instellingen worden per bron opgeslagen.
  Als u op een bron drukt waarvoor de scaler is ingesteld op Bypass, gebeurt er
  niets.
  Als u op een bron drukt waarvoor de scaler is ingesteld op Process, verschijnt de
  eerste insteloptie onderaan op het scherm, zoals hieronder aangegeven:

  Dit gebeurt soms wanneer de video iets wordt vertraagd door een speler of een tv
  waarop veel video’s worden afgespeeld.
  Als u op de toets LipSync op de afstandsbediening drukt, wordt op het
  hoofdddisplay van de 751R V2 de actuele lipsynchronisatiewaarde
  weergegeven. Die kan worden bijgesteld in stappen van 10 ms
  (10-duizendsten van een seconde).

  Als u de waarde op nul zet, is de lipsync-functie uitgeschakeld.

  Contrast:

  +41

  Opmerking: De lipsync-waarde wordt opgeslagen en voor elke bron afzonderlijk
  afgeroepen.

  67

  NEDERLANDS

  1. Druk op de toets Tuner FM/AM op het voorpaneel of op de afstandsbediening
  om de tunermodus te selecteren. • Page 30

  U kunt de volumeknop of de knoppen Vol ▲/▼ gebruiken voor het veranderen
  van het beeld of opnieuw drukken op de Pic.Adj. knop om door te gaan naar het
  volgende item.
  Instellingen zijn beschikbaar voor helderheid, contrast, verzadiging, scherpte en
  Y/C-vertraging.
  Een tweede functie van de toets Picture Adjustment is het instellen van de
  uitvoerresolutie van de scaler (dit kan ook in het OSD - zie eerder in deze
  handleiding).
  Als de knop op het het voorpaneel (niet de afstandsbediening) wordt ingedrukt
  en ingedrukt gehouden gedurende ongeveer 10 seconden, toont de 751R V2 de
  actuele scaler-outputresolutie op de 751R V2’s display op de voorzijde. Als u de
  toets nog eens 10 seconden ingedrukt houdt, verandert de uitvoerresolutie in de
  volgende beschikbare waarde (en heeft de tv tijd voor hersynchronisatie).

  Dit gebeurt zodat u nog kunt zien wat de actieve uitgangen zijn, zelfs als de OSD
  verdwijnt als u de HDMI-uitgang uitschakelt die u hebt aangesloten op uw tv.

  HDMI-bypass
  De 751R V2 is voorzien van een HDMI bypassmodus die de binnenkomende HDMI
  kopieert naar de uitgang zonder interne ontvangst of verwerking.
  Dit betekent niet per se dat aan alle toekomstige standaards zal worden voldaan
  als zij nieuwe pixelkloksnelheden of bitdiepten gebruiken die de 751R V2 HDMI
  1.4 chipset niet kan ondersteunen.
  Deze eigenschap is aanwezig om enige mate van compatibiliteit mogelijk te
  maken met toekomstige niet-ondersteunde audio/video-formaten omdat deze
  direct kunnen worden verzonden naar de tv/projector.

  Als u de toets nog langer ingedrukt houdt, komen om beurten alle uitvoerresoluties
  aan bod: 480p 60Hz, 576p 50HZ, 720p 50Hz, 720p 60Hz, 1080i 50Hz, 1080i
  60Hz, 1080p 50Hz en 1080p 60Hz (en weer terug).

  Het kan ook nuttig zijn als u een tv het met ingebouwde luidsprekers en de
  binnenkomende bron naar de tv wilt sturen voor decodering in plaats van de 751R
  V2 het decoderen te laten doen.

  Deze functie kan handig zijn als de scaler-uitvoer per ongeluk is ingesteld op een
  resolutie die uw tv-toetsel niet ondersteunt, zodat u geen beeld hebt.

  Selecteer voor het selecteren van HDMI Bypass het menu Advanced Setup uit
  het OSD-hoofdscherm, dan het menu Advanced Audio en highlight het menuonderdeel HDMI Bypass.

  Als u de toets Pic.Adj. ingedrukt houdt, bladert de 751R V2 automatisch door alle
  resoluties. Zodra er een beeld met de gewenste resolutie verschijnt, laat u de
  toets gewoon los.

  Audiosplitmodus

  Geruik de ◄ ► voor het schakelen tussen de modi Normaal (HDMI-ontvangst)
  en Bypass.
  Advanced Audio Setup

  In sommige gevallen kan de 751R V2 de gebruiker naar een bron laten kijken
  terwijl hij naar een andere bron luistert. U kunt bijvoorbeeld naar het beeld van
  een sportzender kijken en tegelijk luisteren naar een commentaar van een andere
  bron, bijvoorbeeld de tuner.

  Multi Ch.Out

  :

  HDMI Bypass

  :

  Normal
  Bypass

  TV ARC(HDMIA)

  :

  Disable

  Auto Power Down

  :

  Enable

  U activeert de Audiosplitmodus als volgt:
  1. Selecteer eerst op de gewone manier de bron waarnaar u wilt kijken.
  2. Druk dan op de toets voor de bron waarnaar u wilt luisteren en houd de toets
  ingedrukt. Na ca. 4 seconden loopt de tekst ‘Audio Split’ over het display. U
  luistert nu naar de andere bron. Het beeld blijft onveranderd.

  Return I/O

  Trigger-uitgangen
  De 751R V2 is voorzien van twee trigger-uitgangen die kunnen worden gebruikt
  voor het signaleren aan externe apparaten voor eenvoudige automatische
  functies.

  1

  2

  Met de 751R V2 is audiosplit mogelijk vanaf elke bron, ongeacht de videoinvoersoort (composite, S-Video, component of HDMI), maar uitsluitend naar
  bronnen waar analoge of digitale audio de actuele audio-invoersoort is, niet HDMI.
  Als een combinatie niet is toegestaan, loopt het bericht ‘Mode Unavailable’
  (modus niet beschikbaar) over het display en blijft alles ongewijzigd. Als u de
  splitsmodus wilt verlaten, selecteert u gewoon een andere bron. Alles werkt dan
  weer als vanouds.

  HDMI A- en B-uitgangen
  De 751R V2 heeft twee HDMI-uitgangen om de aansluiting mogelijk te maken
  van twee tv’s of een tv en projector etc. Beide uitgangen tonen hetzelfde beeld.
  HDMI A is ook voorzien van een audioretourkanaal voor tv’s die dit hebben (zie
  eerder gedeelte).
  Om te schakelen tussen alleen HDMI A actief, HDMI B actief of HDMI A en B beide
  actief, selecteert u het menu HDMI/Component Assign in de OSD en highlight u
  het menu-item HDMI Out. Gebruik de linker- en de rechterknop om door de opties
  te bladeren.
  HDMI/Component Assign
  HDMI 1
  HDMI 2
  HDMI 3
  HDMI 4
  HDMI 5
  Component 1
  Component 2
  Component 3

  :
  BD/DVD
  :
  VIDEO 1
  :
  VIDEO 2
  : Recorder 1
  :
  AUX
  :
  BD/DVD
  :
  VIDEO 1
  :
  VIDEO 2

  HDMI Out

  :

  A+B
  Return I/O

  Een andere manier is het ingedrukt houden van de Pic. Adj. knop wanneer de
  OSD aan is. De output scrollt van HDMI A naar HDMI B naar HDMI A+B, etcetera.
  Opmerking: De 751R V2 toont ook de actieve HDMI-uitgangen op het
  voorpaneelscherm van het apparaat telkens wanneer de OSD aan is.

  68

  Voorbeelden kunnen zijn het gebruik van de Triggers voor het openen en sluiten
  van gordijnen, het laten op- en afrollen van een projectiescherm of het aan/uitschakelen van externe stroombronnen, etc.
  De uitgangen zijn 0V voor Uit en 12V voor Aan bij tot 100mA. De aansluitingen
  zijn 3,5 mm mono mini-jacks, met het uiteinde als de uitgang, de ring als aarding.
  Om te kiezen hoe de triggers werken, kiest u het menu Advanced Setup uit het
  hoofdmenu, dan selecteert u het menuonderdeel trigger A (of trigger B). De opties
  zijn:
  Advanced Setup Menus
  Advanced Audio
  Input Name Assign
  Advanced Dolby/DTS
  Advanced Audyssey
  Trigger A
  Trigger B
  OSD Setup/SW Version

  Return I/O

  Handmatige selectie: Ja/Nee – Indien ingeschakeld, betekent dit dat de triggeruitgang kan worden in- en uitgeschakeld door de bijpassende Trigger-knop op de
  afstandsbediening.
  Indien uitgeschakeld hebben deze knoppen geen effect.
  Opmerking: Indien uitgeschakeld kunnen de toetsen op de afstandsbediening
  worden gebruikt om tussen de outputs te schakelen (de status te overschrijven),
  zelfs als ze ook de status volgen van een zone of bronselectie zoals hieronder.
  Volg standby: Ja/Nee/Zone 2 – dit betekent dat de trigger-uitgang de Aan/Uitstatus van de hoofdzone kan volgen of anders die van zone 2.
  Sources: Ja/Nee – er kan geen trigger-uitgang worden gemaakt om naar hoog te
  gaan als een of meer specifieke bronnen worden geselecteerd.
  Opmerking: Volg Standby en selecteren van Sources die wederzijds uitsluitende
  opties zijn. • Page 31

  azur

  751R V2

  Bi-amping

  Bass Augment kan bij Dolby Pro Logic II/IIx/Neo:6 afzonderlijk worden in- en
  uitgeschakeld.

  Als u een 5.1 (of lager) luidsprekeropstelling hebt, maakt de 751R V2 bi-amping
  mogelijk van het linkervoorkanaal en het rechterkanaal. In het menu ‘Speaker
  Configuration’ wordt, als de decodeermodus is ingesteld als 5.1, een Bi-Amp Aan/
  Uit optie weergegeven.

  Er is geen Bass Augment-functie voor de Stereo+sub-modus, omdat in deze
  modus de luidsprekers voor - indien ingesteld als ‘Groot’ - nooit worden gefilterd.

  :
  :
  :
  :

  5.1
  Large
  Large
  Large

  Subwoofer
  SBL/R Assign

  :
  :

  Yes
  Biamp

  [FL R must be large
  when Sub Off]

  Return I/O

  Wanneer deze optie wordt geselecteerd, stuurt de 751R de signalen voor rechtsen linksvoor ook naar de SBL- en SBR-uitgangen.
  Bij luidsprekers met bi-wiring/bi-amping kunt u dan twee luidsprekerkabels naar
  elke luidspreker leggen, met een speciaal versterkerkanaal voor de lage en één
  voor de hoge drivers van elke luidspreker. Dit kan de geluidskwaliteit enigszins
  verbeteren.
  Zie onderstaande afbeelding van een bi-amped systeem (alleen de luidsprekers
  links- en rechtsvoor zijn weergegeven).
  Opmerking: Bi-wire-koppelingen moeten van de aansluitingen op de luidspreker
  worden verwijderd.

  Opmerking: Deze aanpassingen werken in alle stereo- of surround-modi, maar
  niet bij analoge Stereo Direct- of 7.1 Directmodi.
  Ook het LFE-kanaal (voor DD-/DTS-materiaal) kan worden bijgesteld, en wel tot 10
  dB in stappen van 1 dB, wat handig is wanneer u nog laat wilt luisteren of om andere
  redenen het tijdelijk verminderen van de lage-frequentieweergave wenselijk is.
  Denk eraan dat het LFE-kanaal op de disk is gecodeerd en verschilt van
  het overkoepelende subniveau, waarbij ook basmanagement voor de andere
  luidsprekers mogelijk is.
  De hoge/lage tonen kunnen ook worden bijgesteld met de afstandsbediening,
  zonder daarvoor het OSD te moeten openen. Druk daartoe op de toets Bass/
  Treble en gebruik de toetsen Vol. hoger/lager.

  Opname
  De 751R V2 is voorzien van twee recorder-uitgangen.
  Recorder 1 heeft als functie analoge audio, co-axiale digitale audio, composiet en
  S-Video-uitgangen.

  Geluid-/sub-/LFE-configuratie
  Selecteer het menu ‘Tone/Sub/LFE Menu’ uit het hoofdmenu:
  Tone/Sub/LFE Menu
  Dolby Digital/DTS
  Sub Trim
  :
  Bass Aug
  :
  Dolby PLIIx/PLIIz/NEO
  Sub Trim
  :
  Bass Aug
  :
  Stereo+Sub Trim :
  Bass
  :
  Treble
  :
  LFE Trim
  :
  Return

  0dB
  Off
  0dB
  On
  0dB
  0dB
  0dB
  0dB
  I/O

  In alle gevallen converteert de 751R V2 niet tussen de formaten, maar voert de
  signalen uit die aanwezig zijn bij de overeenkomstige ingangen voor de gekozen
  bron.
  De gekozen bron is simpelweg de bron die wordt beluisterd via de 751R V2
  hoofduitgangen.
  Recorder 2 is voorzien van analoge audio en co-axiale digitale audio-uitgangen.

  De respons voor lage tonen kan worden bijgesteld [+/- 10dB @ 100Hz (gestapeld)].
  De respons voor hoge tonen kan worden bijgesteld [+/- 10dB @ 10kHz
  (gestapeld)].
  De 751R V2 beschikt over enkele geavanceerde basmanagementfuncties.
  Het overkoepelende sublevel voor DD-/DTS-modi, PLII/x/Neo:6-modi en de
  Stereo+sub-modus kan op verschillende niveaus worden ingesteld. Dit kan handig
  zijn wanneer u een hoog subniveau wenst wanneer u films kijkt, maar een lager
  niveau bij het afspelen van muziek. De drie niveaus kunnen gewoon in het OSD
  worden ingesteld tot +/- 10dB. De tweede functie houdt in,dat de uitvoering van
  het basmanagement kan worden gewijzigd.
  In normale gevallen (Bass Augment Off), wanneer de voorste luidsprekers
  ingesteld als ‘Klein’ (in het menu Speaker Config), wordt door middel van highpass filtering de bas doorgestuurd naar het subkanaal (d.w.z. de lage tonen
  worden verwijderd uit de luidsprekers voor en doorgestuurd naar de sub). ALs de
  luidsprekers zijn ingesteld als ‘Groot’, vindt er geen filtering plaats en worden de
  lage tonen niet naar het subkanaal gestuurd.
  Wanneer echter de functie ‘Bass Augment’ is ingeschakeld en de luidsprekers
  voor als ‘Groot’ zijn ingesteld, worden de lage tonen van linksvoor en rechtsvoor
  wel naar het subkanaal gestuurd en vindt links- en rechtsvoor geen filtering plaats
  (d.w.z. deze kanalen behouden het volledige bereik). Met andere woorden, de lage
  tonen van het subkanaal worden aangevuld met extra lage tonen van de kanalen
  links- en rechtsvoor. Indien links- en rechtsvoor zijn ingesteld als ‘Klein’, heeft de
  functie Bass Augment geen effect en werkt alles net als wanneer de functie niet
  is geactiveerd.

  In alle gevallen converteert de 751R V2 niet tussen de formaten, maar voert de
  signalen uit die aanwezig zijn bij de overeenkomstige ingangen voor de gekozen
  bron.
  In het geval van Recorder 2 kan de uitgang echter verschillen van die waarnaar
  wordt geluisterd via de 751R V2 hoofduitgangen.
  Het is daarom mogelijk om te luisteren naar de ene bron en een andere op te
  nemen. Selectie van de Recorder 2 uitgangenbron vindt plaats via het menu
  Record 2/Zone 2 Output in de OSD, als volgt.

  69

  NEDERLANDS

  Speaker Config Menu
  Decode Mode
  Front L/R
  Centre
  Surr. L/R

  Bass Augment kan van pas komen bij PLII/IIx- en Neo:6-materiaal omdat deze
  codeersoorten geen LFE-kanaal hebben. Dit zou normaal betekenen dat wanneer
  alle luidsprekers zouden zijn ingesteld als ‘Groot’, de subwoofer niet actief zou
  zijn (omdat geen lage tonen worden doorgestuurd en er geen LFE-kanaal is). Als
  u de subwoofer wilt activeren bij deze codeersoorten en met alle luidsprekers op
  ‘Groot’, kunt u voor PLII/Neo6 Bass Augment activeren en de crossoverpunten en
  niveaus op het gehoor instellen. Dan wordt vanuit de kanalen links- en rechtsvoor
  een subkanaal ontwikkeld, zonder dat die kanalen worden gefilterd. Zoals bij alle
  aanpassingen raden wij aan zelf proefondervindelijk vast te stellen wat bij uw
  opstelling het best werkt. • Page 32

  Opname 2/Zone 2 uitvoerkeuze
  Selecteer het menu rec.2/Zone 2 Output Select uit het hoofd-OSD-menu.
  Rec.2/Zone2 Output Select

  Recorder 2

  :

  Zone 2

  Alle drie afstellingen zijn een kwestie van persoonlijke voorkeur. Stel zelf
  proefondervindelijk vast waaraan u de voorkeur geeft wanneer u Dolby Pro Logic
  II of Dolby Pro Logic IIx-decodering gebruikt.
  Advanced Dolby/DTS Setup

  BD/DVD

  :

  Dolby Pro Logic IIx/IIz

  Off

  Return I/O

  Highlight het onderdeel Recorder 2 en gebruik de ◄ en de ► toets om door
  de bronnen te bladeren. De bron die u kiest, wordt verstuurd naar de Recorder
  2-uitgangen.

  OSD installatie/softwareversie
  OSD Setup/SW Version Menu
  OSD Language:

  English

  Panorama
  Center Width
  Dimension

  :
  :
  :

  Off
  0
  3

  Dolby DRC

  :

  Off

  DTS HD Spkr Remap :

  1
  Return I/O

  Dynamic range control
  Deze instelling regelt het dynamisch bereik van Dolby Digital- of DTS-filmsoundtracks
  door dit in vier stappen te comprimeren, teneinde het niveauverschil tussen luide
  en zachte scènes van de film te beperken.
  Dit kan prettig zijn wanneer u bijvoorbeeld ‘s avonds laat films kijkt. Er zijn drie
  instellingen mogelijk:

  Firmware: 1.08/1.12/1.04
  (MCU/HDMI/DSP)

  Auto – Er wordt altijd compressie toegepast voor Dolby Digital- en Dolby Digital
  Plus-soundtracks. De mate van compressie voor Dolby True HD-soundtracks wordt
  bepaald door de soundtrack zelf.

  Return I/O

  Het OSD kan in verschillende talen worden weergegeven. Om de OSD-taal te
  veranderen, selecteert u het menu Advanced Setup uit het OSD-hoofdmenu en
  selecteert u dan het menu OSD-Setup/SW version. Selecteer als u de OSD-taal
  wilt wijzigen het menu ‘Language’ en selecteer met de pijlen Links en Rechts
  de gewenste taal. U kunt kiezen uit Engels, Nederlands, Frans, Duits, Spaans,
  Italiaans, Noors, Zweeds en Deens. Druk nogmaals op de I/O-toets om het menu
  te verlaten en de keuzes op te slaan.
  De huidige softwareversies die in uw apparaat zijn geladen, worden ook in dit
  menu weergegeven.
  Als u een reden hebt om contact op te nemen met onze klantenservice met een
  probleem of vraag over uw apparaat is het nuttig om deze nummers aan te geven
  als referentie voor ons.

  Geavanceerde Dolby-/DTS-afstellingen
  De eerste drie afstellingen hebben betrekking op Dolby Prologic II of IIx verwerking
  (of post-processing), alleen in de muziekmodus. Indien beschikbaar, zijn film- en
  game-modi vooringesteld, om te voldoen aan de codeerspecificatie of om speciale
  effecten te creëren. Deze instellingen hebben in die modi geen effect.

  Uit – Geen compressie (het normale volledige dynamisch bereik wordt afgespeeld)
  Aan – Er wordt altijd compressie toegepast voor alle Dolby-soundtracks
  (gereduceerd dynamisch bereik wordt afgespeeld).

  Bronnaam
  Het is mogelijk om de standaardbronnamen zoals die op het voorpaneel van het
  apparaat worden weergegeven te veranderen.
  Selecteer het menu Advanced Setup uit het OSD-hoofdmenu, selecteer dan Input
  Name Assign.
  Advanced Setup Menus
  Advanced Audio
  Input Name Assign
  Advanced Dolby/DTS
  Advanced Audyssey
  Trigger A
  Trigger B
  OSD Setup/SW Version

  Return I/O

  Advanced Dolby/DTS Setup
  Dolby Pro Logic IIx/IIz
  Panorama
  Center Width
  Dimension

  :
  :
  :

  Off
  0
  3

  Dolby DRC

  :

  Auto

  DTS HD Spkr Remap :

  1
  Return I/O

  Panoramamodus - Een Dolby Pro Logic II/IIx modus die de stereoweergave vóór
  uitbreidt naar de surround-soundluidsprekers voor een intensere luisterervaring.
  Deze modus kan Aan of Uit zijn.
  Middenbreedte - De middenweergave kan worden verbreed. Van weergave alleen
  door de middenluidspreker (instelling 0), stapsgewijs via weergaveverdeling
  tussen het middenkanaal en de linker- en rechterluidsprekers, tot uitsluitend
  weergave via de luidsprekers links- en rechtsvoor (fantoommidden, instelling
  7). Dit is handig voor het optimaliseren van het geluidsveld links-/rechts-/
  middenvoor, voor de beste integratie van de 3 luidsprekers. U kunt dit het best
  op het gehoor instellen.
  Dimensie - Benadrukt het geluidsveld vóór of achter, zodat dit optimaal voldoet
  aan de smaak van de luisteraar, de luidsprekerposities en de grootte van de
  ruimte. Bij instelling 0 bevindt het geluidsveld zich het verst vóór, bij 6 het meest
  achter.

  70

  Om een bronnaam te bewerken, highlight u die in de OSD en drukt u op
  Enter. Gebruik dan de volume ▲/▼ op de afstandsbediening om elk teken te
  veranderen.
  Input Name Assign Menu
  BD/DVD
  Video1
  Video2
  Video3
  REC1
  AUX
  CD
  REC2

  :[
  :[
  :[
  :[
  :[
  :[
  :[
  :[

  BD/DVD
  Video 1
  Video 2
  Video 3
  Recorder 1
  Aux
  CD
  Recorder 2

  ]
  ]
  ]
  ]
  ]
  ]
  ]
  ]

  Save/Return I/O

  Het indrukken van de Enter-knop op de afstandsbediening zorgt dat u naar het
  volgende teken gaat of u kunt de ◄ en ► knop gebruiken om één teken vooruit
  of terug te gaan.
  Zodra u klaar bent, drukt u op de (I/0) knop om de huidige bronnaam op te slaan. • Page 33

  azur
  Gebruik van de 751R V2 met een IRrepeatersysteem
  Desgewenst kan de 751R V2 in een goed geventileerde kast worden geplaatst
  en kan een IR-repeatersysteem worden gebruikt voor het op afstand besturen
  van het apparaat.
  Zowel een IR-zenderuitgang (geschikt voor IR-repeatersystemen met
  gemoduleerde IR-zender-uitgangen) en een IR-ontvanger-ingang (geschikt
  voor IR-repeatersystemen met ongemoduleerde TTL-niveau-uitgangen) voor de
  hoofdzone zijn beschikaar.
  Een IR Aan/Uit-schakelaar voor op het achterpaneel maakt het uitschakelen van
  de IR-ontvanger op het voorpaneel desgewenst mogelijk.

  751R V2

  Gebruik van zone 2 met de ingebouwde SBL/SBR
  versterker-uitgangen
  Als u alleen de 5 hoofduitgangen (of minder) in de hoofdzone gebruikt, kunt u de
  SBL/SBR versterkerkanalen toewijzen aan zone 2.
  Selecteer in het scherm het menu Speaker Setup.
  azur 751R Main Menu
  Speaker Setup
  HDMI/Component Assign
  Video Input Select
  Scaler Assign
  Video Processing Settings
  Audio Input Select
  Tone/Sub/LFE Config.
  Rec.2/Zone2 Output Select
  Advanced Setup

  NEDERLANDS

  Quit I/O

  Selecteer dan het menu Speaker Configuration.
  Speaker Setup Menu
  Speaker
  Speaker
  Speaker
  Speaker

  Regelbus In/Out maakt ook mogelijk dat sommige Cambridge Audio producten
  met App. control zoals de StreamMagic 6 Network Player de basisfuncties van de
  751R V2 op afstand besturen.

  Configuration
  Level Calibration
  Distance
  Crossover

  Audyssey Autosetup
  Audyssey Autosetup & 2EQ

  Neem contact op met uw dealer voor meer informatie.

  Zone 2-installatie en gebruik
  De 751R V2 zijn voorzien van een set zone 2-uitgangen die onafhankelijk toegang
  hebben tot stereo audio/video-bronnen die zijn aangesloten op het apparaat via
  een reeks analoge aansluitingen.
  Digitale ingangen (S/PDIF/Co-ax, Toslink/Opto of HDMI) kunnen niet rechtstreeks
  worden geselecteerd door zone 2.
  Echter voor elke bron, eenvoudigweg door het maken van een parallelle analoge
  aansluiting voor audio of video met de 751R V2, naast eventuele digitale
  aansluitingen wordt mogelijk gemaakt dat de bron nu ook wordt gebruikt in zone
  2.
  Bronnen die rechtstreeks selecteerbaar zijn in zone 2 zijn BD/DVD, Video 1, Video
  2, Rec 1, Aux, CD, Rec 2, Vid 3/Mp3 plus de uitreidingsingang en de ingebouwde
  tuner.
  Er is ook een Follow Main functie. Stuurt een analoog 2-kanaal down-mix (L+C,
  R+C) van de bron geselecteerd in de hoofdzone naar zone 2.
  Dit is nuttig als u wilt luisteren naar een digitaal aangesloten of surroundbron in
  zone 2 die niet rechtstreeks kan worden geselecteerd in zone 2.
  U kunt ervoor kiezen om dezelfde bron te bekijken als in de hoofdruimte of een
  andere bron. Zone 2 kan ook Aan of Uit (in standby) ongeacht of de hoofdruimteuitgang Aan of Uit (in standby) is.
  De audio-output kan plaatsvinden door het gebruiken van de linker- en rechter
  Surround Back kanalen als deze niet worden gebruikt in de hoofdruimte (als de
  hoofdruimte is geconfigureerd als 5.1 of minder) of door geruik van de zone 2
  preamp-uitgangen en een externe power amp. De Zone 2 video-uitgang kan via
  Composiet (CVBS), S-Video of Component (YUV/YCbCr/YPbPr) zijn.
  Opmerking: De 751R V2 transcodeert niet tussen analoge videotypen voor zone
  2, de drie typen worden parallel geschakeld.
  Daarom is het meestal beter om te kiezen voor één type analoge videoaansluiting
  naar de 751R V2 voor gebruik in zone 2. Als dit niet mogelijk is, kunt u meer dan
  één zone 2 video/ingang aansluiten op de zone 2-tv en de tv schakelen naar het
  juiste type ingang voor die bron.

  Return I/O

  Selecteer nu het onderdeel Decode Mode en selecteer 5.1.
  Speaker Config Menu
  Decode Mode
  Front L/R
  Center
  Surr. L/R

  :
  :
  :
  :

  5.1
  Large
  Large
  Large

  Subwoofer
  SBL/R Assign

  :
  :

  Yes
  Zone 2

  [FL R must be Large
  when Sub Off]

  Return I/O

  Er wordt dan een menu-onderdeel weergegeven met de naam SBL/R Assign.
  Als er geen gebruik van wordt gemaakt in de hoofdruimte (voor een 7.1
  luidsprekeropstelling) stelt deze functie de SBL/R-kanalen in staat tot hertoewijzing
  aan bi-amping van de voorkanalen (Bi-amp zie verderop) of zone 2 of ongebruikt
  (Geen).
  Selecteer gebruik van zone 2 en ga terug uit de menustructuur.
  Sluit nu een geschikt paar luidsprekers aan (4-8 ohm) voor zone 2, zoals hieronder
  aangegeven, op de SBL- en de SBR-uitgang.
  Opmerking: Wees voorzichtig en zorg dat er geen kleine ‘haartjes’ of stukjes draad
  kortsluiting kunnen veroorzaken in de luidsprekerpolen.
  Optioneel kan een subwoofer ook worden gebruikt in zone 2. Sluit een RCA/
  Phono – RCA/Phono snoer van voldoende lengte aan vanuit de zone 2-sub op de
  subwoofer in zone 2.

  Zone 2
  Optionele
  subwoofer

  71 • Page 34

  Met deze configuratie kunt u nu zone 2 regelen vanuit de hoofdruimte door
  gebruik te maken van de hoofdhandset of de zone-2-handsets die zijn geleverd
  (zie verderop).

  Zone 2

  Als het gewenst is om zone 2 en de bronnen daarin op afstand te bedienen
  vanuit zone 2 zelf, moet een extra (niet meegeleverd) IR-repeatersysteem worden
  gebruikt. Kies er een met een zender (gemoduleerd) type uitgang die geschikt is
  voor aansluiting op de zone 2-IR-zender In (neem contact op met uw dealer voor
  meer informatie).
  Cd-speler

  Zone 2
  IR-ontvanger

  Satellietontvanger

  IR
  Repeater

  Remote

  Selecteer om de Trigger-uitgang in te stellen op het volgen van zone 2 Advanced
  Setup in de OSD en dan Trigger A (of B).
  Selecteer nu Follow Standby en selecteer zone 2. De trigger-uitgang is nu actief
  (hoog) wanneer zone 2 Aan is en inactief (laag) wanneer zone 2 Uit is.
  In deze configuratie ontvangt een infrarood repeatersysteem commando’s in zone
  2 en stuurt deze terug naar de 751R V2 via de zone 2-IR-zender. Nu kunt u zone
  2 besturen vanuit die zone, met de zone 2- of de hoofdhandsets. Als IR-zenderuitgangen worden aangesloten vanuit de zone 2-IR-zender-uitgangen op de 751R
  V2 naar de broncomponenten (meestal geplaatst boven de IR-sensoren van het
  bron-apparaat) kunnen commando’s van afstandsbedieningen in zone 2 worden
  teruggezonden naar de broncomponenten.
  De eigen handsets van de bron plus de zone 2 of hoofdhandsets kunnen worden
  gebruikt in zone 2 of een oefentype afstandsbediening kan worden gebruikt voor
  het combineren van alle functies samen.

  Gebruik van zone 2 met een externe stereo power amp.
  De 751R V2 zone 2-uitgangen omvatten een permanent beschikare preampuitgang. Deze kan worden gebruikt voor het aansluiten van een afzonderlijke
  power amp in zone 2 indien bijvoorbeeld de SBL/SBR versterkerkanalen in de
  hoofdzone worden gebruikt.

  Zone 2

  Opmerking: Het Triggermenu maakt ook Manual Select (handmatig kiezen)
  mogelijk, dat wil zeggen dat de trigger verandert telkens wanneer de Trigger A- (of
  B-) toets wordt ingedrukt op de hoofdafstandsbediening. Als u deze functie wilt
  uitschakelen en de trigger alleen de status van zone 2 aan/uit wilt laten volgen,
  zorgt u dan dat Manual Select is ingesteld op Nee. Zie het Triggermenu voor alle
  informatie.

  Aansturen van zone 2 vanuit de hoofdruimte
  Aansturen van de componenten van zone 2
  Vanuit de hoofdruimte kunt u de hoofdafstandsbediening of de toetsen op de
  voorzijde van het apparaat gebruiken; beide werken hetzelfde.
  Druk eerst op de zone 2-toets op het voorpaneel of de afstandsbediening en dan
  op een andere toets voor een functie die u wilt toepassen op zone 2. Doe dit
  binnen 5 seconden.
  Als een commando niet binnen 5 seconden is ontvangen, gaat het apparaat terug
  naar zijn normale werking.
  Om zone 2 in te schakelen, drukt u binnen 5 seconden op de zone 2-toets, gevolgd
  door de Standby/Aan-toets.

  Optionele
  subwoofer

  2

  1

  Of.

  2

  1

  Optioneel kan ook een subwoofer worden gebruikt in zone 2. Sluit een voldoende
  lang RCA/Phono – RCA/Phono snoer aan van de zone 2 sub naar de subwoofer
  in zone 2.
  De zone 2 preamp/uitgang wordt niet beïnvloed door de toewijzing van de SBL/Rkanalen en is altijd beschikbaar.
  Als een power amp wordt gebruikt voor zone 2, dan kunnen de SBL/SBR
  versterkerkanalen worden gebruikt voor 7.1 (stel decodeermodus in op 7.1)
  of hoogtekanalen (stel decodeermodus in op 5.1+H) of voor bi-amp van de
  voorkanalen (stel decodeermodus in op 5.1 en stel SBL/R in op Bi-amp) of laat
  ze gewoon onaangesloten (stel decodeermodus in op 5.1 en stel SBL/R toewijzing
  in op Geen).
  Als de remote zone 2 power amp is voorzien van een trigger-ingang om deze in- en
  uit te schakelen, is het mogelijk om een van de 751R V2 trigger-uitgangen hiervoor
  te gebruiken. Sluit een voldoende lang 3,5 mm monojacksnoer aan vanuit de
  Trigger A- of Trigger B-uitgang, zoals aangegeven.

  72

  Als zone 2 wordt ingedrukt, geeft de display eerst zone 2 aan: Uit Zodra Standby/
  Uit wordt ingedrukt, verandert de display in zone 2: BD/DVD of wat dan ook de
  laatste in zone 2 gebruikte bron was.
  Om zone 2 uit te schakelen, drukt u opnieuw op zone 2, gevolgd door de Standby/
  Uit-toets.
  Om de tuner in zone 2 te selecteren, drukt u op zone 2 gevolgd door de tunertoets.
  Doe dit opnieuw om te schakelen van AM naar FM of omgekeerd.
  Om andere bronnen in zone 2 te selecteren, drukt u op zone 2 gevolgd door de
  gewenste brontoets. • Page 35

  azur

  751R V2

  DTS-HD luidsprekerherindeling
  Om het volume in zone 2 te veranderen, drukt u op zone 2 gevolgd door de
  volume-omhoog/omlaag-toetsen (of de volumeknop).
  Om zone te dempen, drukt u op zone 2 gevolgd door de toets Mute.
  U kunt de zone 2-handset ook gebruiken in de hoofdruimte, voor het regelen van
  zone 2.
  In dit geval besturen alle afstandscommado’s automatisch zone 2. Gebruik de
  zone 2 handset op het hoofdapparaat en gebruik de toetsen Standby/Aan of de
  brontoetsen om de werking van zone 2 altijd te besturen.
  Opmerking: De zone 2-handset heeft een aantal speciale eigenschappen.
  Het gebruik van de
  of
  vooraf ingestelde omhoog/omlaag-toetsen voor de
  tuner zet de tuner altijd automatisch in de modus Preset (in tegenstelling tot de
  handmatige of de automatische modus).
  Opmerking: De tuner bladert alleen door presets die daadwerkelijk zijn ingesteld.
  De zone 2 afstandsbediening heeft een Follow Main functie. Deze dwingt zone 2
  tot het volgen van dezelfde bronselectie als de hoofdzone. Dit kan nuttig zijn in die
  zin dat zone 2 nu elk audiotype kan ontvangen, inclusief digitale of HDMI-audio
  die wordt gedecodeerd voor de hoofdzone. De zone 2-uitgangen worden gemaakt
  vanuit Links + Midden en Rechts + Midden zodat de middenkanaaldialoog te
  horen is in zone 2.
  Het is ook mogelijk om zone 2 te besturen via het scherm.
  Selecteer vanuit het OSD-hoofdscherm het menu Rec.2/Zone 2 Output Select en
  selecteer dan het menu-onderdeel Zone 2.
  azur 651R Main Menu
  Speaker Setup
  HDMI/Component Assign
  Video Input Select
  Scaler Assign
  Video Processing Settings
  Audio Input Select
  Tone/Sub/LFE Config.
  Rec.2/Zone2 Output Select
  Advanced Setup
  Quit I/O

  Gebruik de ◄ en de ► toets op de afstandsbediening om door de verschillende
  beschikbare bronnen te bladeren, Follow-main en Uit.

  Aangezien voor onafhankelijke 7.1-kanaals audio geen ‘officiële’
  luidsprekeropstelling bestaat, kan de originele master van een 7.1-soundtrack
  soms zijn opgenomen voor een andere luidsprekeropstelling dan die bij u thuis.
  Bij DTS-HD Master Audio en High Resolution Audio heeft DTS dit probleem
  aangepakt, door de bitstream te voorzien van markeringen die de ontvangende
  AV-ontvanger vertellen van welke oorspronkelijke 7.1-luidsprekeropstelling is
  uitgegaan. Door gebruik te maken van de speciale DTS-luidsprekerherindelingsl
  ogaritmen kan de 751R V2 de luidsprekers elektronisch ‘herpositioneren’ (d.w.z.
  de geluidspreiding richten), zodat het afgespeelde geluid overeenkomt met de
  oorspronkelijk gecodeerde layout voor de hoogst mogelijke geluidskwaliteit.
  Een tweede doel van deze technologie is dat herindeling van enkele van de
  7.1-kanalen het mogelijk maakt enkele hiervan voor nieuwe dingen te gebruiken,
  zoals het toevoegen van een hoogte-element aan het geluidsveld.
  De volgende afbeeldingen geven een indruk van de 7 mogelijke codeerschema’s.
  De aangegeven hoeken geven de plaatsing aan van elke luidspreker ten opzichte
  van een nul-gradenlijn door het middenkanaal, zowel naar links als naar rechts.
  De opstellingen 1 en 5 zijn varianten op normale 7.1 opstellingen, terwijl opstelling
  6 de mogelijke draaiing van de voorste kanalen kan verhogen.
  De opstellingen 2, 3, 4 en 7 zijn minder conventioneel en wijzen enkele van de
  7.1-kanalen opnieuw toe, waardoor het geluidsveld op verschillende manieren
  een extra verticale dimensie kan krijgen. Configuratie 4 is die die de 751R V2
  verwacht als u ervoor kiest om een 5.1 + Height luidsprekeropstelling te geruiken.
  Zie de DTS-website voor meer informatie over deze nieuwe technologie.
  Configuratie 1 - 7.1 kanaals: L, C, R, LFE, Lss, Rss, Lsr, Rsr
  Midden
  Links (30°)

  Rechts (30°)

  LFE
  Surround links (90°)
  Surround rechts (90°)

  Surround linksachter
  (150°)

  Surround rechtsachter
  (150°)

  Configuratie 2 - 7.1 kanaals: L, C, R, LFE, Ls, Rs, Lhs, Rhs

  Besturen van zone 2 vanuit zone 2 zelf
  Zoals eerder beschreven, het u een IR-repeater-systeem nodig om dit te doen.
  Dit maakt het mogelijk om commando’s ontvangen in zone 2 terug te sturen naar
  de zone 2 IR-zender-ingang op de achterzijde van het apparaat.
  Via een dergelijke repeater kunt u zowel de hoofdhandset als de zone 2 handsets
  gebruiken in zone 1. Voor beide handsets geldt dat alle ontvangen commando’s
  automatisch invloed hebben op zone 2.
  d.w.z. voor de hoofdzonehandset indien op deze manier gebruikt in zone 2 hoeft u
  niet zone 2 in te drukken gevolgd door een ander commando. Selecteer een bron
  of mute etc. en het apparaat voert automatisch die functie uit in zone 2.

  Midden
  Links (30°)

  Rechts (30°)

  LFE
  Links hoog (90°)
  Rechts hoog (90°)

  Links surround (110°)
  Rechts surround (110°)

  Configuratie 3 - 7.1 kanaals: L, C, R, LFE, Ls, Rs, Cs, Oh
  Midden hoog
  Links (30°)

  Midden
  Rechts (30°)

  LFE

  Links surround (110°)
  Rechts surround (110°)
  Midden surround

  73

  NEDERLANDS

  Om dezelfde bron te selecteren als die in de hoofdruimte, drukt u op Follow Main. • Page 36

  Configuratie 4 - 7.1 kanaals: L, C, R, LFE, Ls, Rs, Lh, Rh

  5.1 + Height

  Midden

  Midden

  Links hoog

  Links hoog
  Rechts hoog

  Links (30°)

  Rechts (30°)

  LFE

  Rechts (30°)

  LFE

  Rechts hoog

  Links (30°)

  Links surround (110°)
  Rechts surround (110°)

  Links surround (110°)
  Rechts surround (110°)

  Configuration 4
  7.1
  Configuratie 1

  Configuratie 5 - 7.1 kanaals: L, C, R, LFE, Ls, Rs, Lsr, Rsr

  of configuratie 5

  Midden
  Links (30°)

  Rechts (30°)

  LFE
  Links surround (110°)
  Rechts surround (110°)

  Surround linksachter
  (150°)

  Surround rechtsachter
  (150°)

  Configuratie 6 - 7.1 kanaals: L, C, R, LFE, Ls, Rs, Lw, Rw

  Voor 5.1 + Height voert de 751R V2 ook automatisch DTS speaker-remapping uit,
  mapping van de binnenkomende mogelijkheden voor configuratie 4.

  Midden

  Links (30°)

  Bij 5.1-opstellingen ligt het eenvoudig: de 751R V2 stelt automatisch elke vereiste
  DTS-herpositionering in, overeenkomstig een van de 7 mogelijkheden voor deze
  opstellingen.

  Rechts (30°)

  LFE
  Links breed (60°)
  Rechts breed (60°)

  Bij 7.1 kunt u twee alternatieve opstelmogelijkheden hebben. Deze komen
  overeen met opstellingen 1 en 5, zoals hierboven.
  In dit geval moet u de 751R V2 laten weten welke configuratie het best overeenkomt
  met uw luidsprekeropstelling. Open daartoe het DTS-HD-luidsprekermenu en
  selecteer optie 1 of 5.
  Wanneer 5.1 + Height is geselecteerd, is de DTS HD Spkr Remap-functie
  permanent ingesteld op Configuratie 4, zoals u zou verwachten.
  Advanced Dolby/DTS Setup

  Links surround (110°)
  Rechts surround (110°)

  Configuratie 7 - 7.1 kanaals: L, C, R, LFE, Ls, Rs, Ch, Cs
  Midden hoog

  Midden

  Links (30°)

  Rechts (30°)

  LFE

  Dolby Pro Logic IIx/IIz
  Panorama
  Center Width
  Dimension

  :
  :
  :

  Off
  0
  3

  Dolby DRC

  :

  Auto

  DTS HD Spkr Remap :

  1
  Return I/O

  Houd er ook rekening mee dat wanneer de inkomende luidsprekerconfiguratie
  en de fysieke luidsprekeropstelling overeenkomen, de 751R V2 geen herindeling
  uitvoert.

  Links surround (110°)
  Midden surround

  Rechts surround (110°)

  Bij het afspelen gaat de 751R V2 ervan uit dat uw luidsprekers ongeveer zijn
  opgesteld zoals in de afbeeldingen hieronder.

  Conventional 5.1
  Links (30°)

  Midden
  Rechts (30°)

  LFE

  Surround linksachter
  (150°)

  74

  Surround rechtsachter
  (150°) • Page 37

  azur

  751R V2

  Auto power down

  Resetten/back-upgeheugen

  De 751R V2 is voorzien van automatic power down en wordt standaard
  uitgeschakeld als er gedurende 30 minuten geen afspelen van audio is
  gedetecteerd.

  De 751R V2 heeft een functie die het vooringestelde geheugen en andere
  instellingen veilig bewaart. Bij stroomuitval of wanneer de stekker van de
  voedingskabel uit het stopcontact wordt verwijderd, houdt het back-upgeheugen
  de instellingen gedurende ca. een week vast.

  Deze eigenschap kan worden in- of uitgeschakeld in het menu Advanced Audio
  Setup. Selecteer het onderdeel Auto Power Down en druk op de ◄ of ► knop op
  de afstandsbediening om te wijzigen.
  Advanced Audio Setup
  Multi Ch.Out

  :

  Pre Out

  HDMI Bypass

  :

  Normal

  TV ARC(HDMIA)

  :

  Enable

  Auto Power Down

  :

  Enable

  Wanneer u alle instellingen wilt terugzetten naar de standaard fabrieksinstellingen
  (of in het onwaarschijnlijke geval dat het toestel blokkeert wegens een elektrische
  ontlading o.i.d.), druk dan met het toestel ingeschakeld en uit de stand-bymodus
  op de toetsen DVD en Analoog Stereo Direct op het voorpaneel en houd die drie
  seconden lang ingedrukt.
  “RESET” wordt kort weergegeven op het scherm op het voorpaneel en alle
  instellingen worden gewist.

  NEDERLANDS

  Return I/O

  HDMI-preview
  De 751R V2 zijn voorzien van een HDMI-preview die kan worden gebruikt voor de
  preview van aangesloten HDMI-bronapparatuur.

  Bij het bekijken van een HDMI-video en een andere HDMI-poort met video-ingang
  kunt u op de knop HDMI Preview op de afstandsbediening drukken en de Vol Up/
  Vol Down-knoppen gebruiken. Druk dan op de enter-knop om de HDMI-poort te
  kiezen die u wilt bekijken. U kunt ook gebruikmaken van de HDMI-previewknop
  op de voorzijde van de unit.
  Opmerking: De grijsgemaakte vakjes stellen HDMI-ingangen zonder actieve
  aansluitingen voor.

  Aangepaste installatie (C.I.)
  Er is een IR-zender-ingang die ervoor zorgt dat
  RS232C
  gemoduleerde IR-opdrachten van de afstandsbediening
  elektronisch kunnen worden ontvangen door
  het
  apparaat.
  Een
  IR-ontvangeringang
  en
  regelbusaansluitingen staat de ontvangst van
  ongemoduleerde commando´s toe. Tevens is een RS232-aansluiting aanwezig,
  via welke de 751R V2 door C.I.-systemen kan worden aangestuurd.
  Daarnaast kan het toestel voor sommige functies ‘directe’ IR/besturings- en
  schakelcodes verwerken, om het programmeren van aangepaste installaties te
  vereenvoudigen. Op de meegeleverde afstandbediening zijn speciale rechtstreekse
  Aan/Uit- en ‘Mute’-signalen beschikbaar, die als volgt aan CI-systemen kunnen
  worden ‘aangeleerd’:
  1.Druk op de toets Stand-by/On op de afstandsbediening en houd deze ingedrukt.
  Als eerste genereert de afstandsbediening een stand-by-signaal (toggle). Blijf de
  toets ingedrukt houden. Na 12 seconden wordt een signaal voor AV-ontvanger Aan
  gegenereerd. Als de toets 12 seconden langer ingedrukt wordt gehouden, wordt
  een signaal voor AV-ontvanger Uit gegenereerd.
  Herhaal deze procedure met de knoppen Mute en Stereo/Mono voor het versturen
  van Aan/Uit-commando’s. De AM/FM-toets van de tuner biedt ook unieke
  mogelijkheden om naar een bepaalde band te schakelen.
  Een complete codetabel en een RS232-protocol voor dit product vindt u op de
  Cambridge Audio-website onder www.cambridge-audio.com.

  75 • Page 38

  Technische specificaties
  Audio

  Algemeen

  Uitgangsvermogen Alle kanalen: 200 watt rms per kanaal,
  6 ohm (twee kanalen aangestuurd)

  Architectuur Cirrus Logic CS43122 24 Bit 192kHz geschikte
  DAC voor links- en rechtsvoor

  Alle kanalen: 170 watt rms per kanaal,
  8 ohm (twee kanalen aangestuurd)

  Cirrus Logic CS52526 24 Bit 192kHz geschikte
  CODEC voor surround kanalen + 24 Bit
  2-kanaals A/D conversie

  Alle kanalen: 120 watt rms per kanaal,
  8 ohm (alle 7 kanalen aangestuurd)
  <0,006% bij 1kHz

  THD

  Crosstalk <-80dB
  Frequentierespons

  10Hz - 20kHz ±1dB

  S/N-verhouding

  >90 dB ‘A’-gewogen

  Audio-invoerimpedantie /
  Gevoeligheid

  47k ohm / 175 mV of hoger

  Digitale invoerimpedantie

  75 ohm (Coaxiaal/S/P DIF)

  Toonregeling
  – Bass
  – Treble  ±10dB @ 100Hz
  +/-10dB bij 10kHz  Twee TI Aureus DA788 32 Bit DSPs  Anchor Bay ABT2010 video scaler

  Aanvullende AD SP-21261 40bits DSP die
  24-bits/192kHz ATFTM Upsampling uitvoert


   SB Audio 1.0:
  U
  16-24 bits 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz,
  96kHz   SB Audio 2.0:
  U
  16-24 bits 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz,
  96kHz, 192kHz

  Audio-ingangen 8 Line Level Analogue, Tuner (FM/AM),
  Expansie, 7.1 Analoge ingang, 5 Digitaal
  Co-axiaal, 5 Digitaal Optisch

  Tuner

  Video-ingangen

  4 composiet, 4 S-video, 3 component video

  – FM-modus 87.5-108MHz
  – AM-modus
  UK/EU: 522-1620kHz

  CU: 530-1710kHz

  HDMI-ingangen

   HDMI (1.4a) + 1 HDMI (1.3c) op het
  5
  voorpaneel.

  Audio-hoofduitgangen

  7 versterkte luidsprekeruitgangen

  Video  7.2 Preamp-uitgangen

  Videoniveaus/Impedantie

  Hoofd-videouitgang

  2 x HDMI (1.4a), ARC tot en met HDMI A

  – Composiet (CVBS)
  – S-Video (S-VHS)

  – Component  1Vp-p / 75 ohm
  Y 1Vp-p / 75 ohm
  C 0.286 Vp-p / 75 ohm
  Y 1Vp-p / 75 ohm
  Cb/Cr 0.75Vp-p / 75 ohm
  Pb/Pr 0.75Vp-p / 75 ohm

  HDMI
  HDMI 1.4a *
  EIA/CEA - 861D
  HDCP 1.1

  * Behalve 751R V2 voorpaneel HDMI, deze is 1.3c.
  Alle audiomodi ondersteund, behalve ontvangst van oorspronkelijk Direct Stream
  Digital (DSD).
  ARC en 3D-TV/deep-colour pass-through ondersteund.
  ARC ondersteund op HDMI-uitgang ‘A’.
  CEC en HEC niet ondersteund.

  Registratie van audio-uitgangen 2 Lijnniveau-analoog, 2 Digitaal Co-axiaal,
  2 Digitaal optisch
  Video-uitgangen voor opname

  1 Composiet, 1 S-video,

  Tuneraansluitingen


  FM: 75 ohm coaxiaal antenne
  AM: 300 ohm lusantenne

  Andere aansluitingen 1 ¼" / 6,35 mm koptelefoon/uitgang
  (32 tot 600 ohm aanbevolen)
  3 IR/zender uitgangen
  1 IR ontvanger/ingang (ongemoduleerd)
  1 IR/zender/ingang (gemoduleerd)
  1 Regelbus ingang-/uitgang
  1 RS232C
  1 IEC type stroombron
  Trigger/uitgangen (A&B)


  Zone 2

  2.1 Preamp/uitgang
  1 Composiet, 1 S-Video, 1 Component video/
  uitgang
  1 IR/zender/ingang  76

  Uit: 0v, Aan 12v @ 100mA max.
  Tip - uitgang, Ring - aarding

  Optioneel:
  SBL/SBR kan worden toegewezen aan zone 2

  Stand-by stroomverbruik

  <0,5 W

  Max. stroomverbruik

  1700 W

  Afmetingen - H x B x D

  150 x 430 x 420 mm

  Gewicht

  17,4 kg (38.3 lbs) • Page 39

  azur

  751R V2

  Problemen verhelpen
  Ik hoor een laag zoem- of bromgeluid

  Geen van de luidsprekers geeft geluid

  Elektriciteitssnoeren of verlichtingselementen vlak bij dit product.

  Ontvanger is ingesteld op ‘Pre-out’.

  Analoge ingangen zijn niet stevig genoeg aangesloten.

  In het OSD-menu kan in het invoer/uitvoer-installatiemenu de ‘Preamp out’instelling worden gewijzigd van ‘Normal’ naar ‘Pre-out’. Hierdoor worden bij
  gebruik van een externe versterker de interne versterkers uitgeschakeld. Reset
  dit naar ‘Normal’ om het geluid te herstellen.

  Geluid van een kanaal is niet hoorbaar
  Luidsprekerverbindingen niet aangesloten.
  Luidspreker in OSD-instelmenu ingesteld als ‘Geen’.

  Geluid verdwijnt bij luisteren naar muziek of geheel geen
  geluid, hoewel voeding AAN
  Luidsprekerimpedantie minder dan voor de 751R V2 voorgeschreven.
  Toestel wordt niet voldoende geventileerd en kan oververhit raken.

  Geen geluid van luidsprekers vóór, maar luidsprekers
  achter werken.
  Ontvanger is ingesteld op ‘Ext 2Ch’.
  In het OSD-menu kan onder het menu voor het instellen van de invoer/uitvoer de
  ‘Preamp out’-instelling worden gewijzigd van ‘Normal’ naar ‘Ext. 2 Ch’. Hierdoor
  worden, bij gebruik van een externe versterker voor de kanalen vóór, de interne
  versterkers uitgeschakeld. Zet dit terug naar ‘Normal’ om weer geluid te krijgen.

  Lage bas- of onderbroken respons
  NEDERLANDS

  Polariteit (+/-) van één of meer luidsprekers is omgekeerd.

  Ik hoor een ongewoon fluitend geluid als ik naar de radio
  in stereo luister, maar hoor het niet in mono
  Er kan in geringe mate een geluid hoorbaar zijn omdat de modulatiemethode bij
  FM-stereouitzendingen verschilt van die bij mono.
  Ook de kwaliteit van de antenne kan van invloed zijn.

  Ik hoor veel ruis in zowel stereo- als mono-radiouitzendingen
  Slecht geplaatste en/of gerichte antenne.
  Zender is te ver weg.

  Achterste luidsprekers geven geen geluid.
  De afgespeelde bron is niet in surround-sound opgenomen.
  Luidspreker(s) in OSD-instelmenu ingesteld als ‘Geen’.
  Er is een stereomodus geselecteerd.

  Middelste luidspreker geeft geen geluid
  Middenluidspreker in OSD-instelmenu ingesteld als ‘Geen’.
  Er is een stereomodus geselecteerd.

  Subwoofer geeft geen geluid
  Sub is in OSD-instelmenu of met de afstandsbediening op ‘Uit’ gezet.
  DTS Neo:6-, DD Dolby Pro Logic II/IIx-modi (die geen LFE-kanaal hebben)
  geselecteerd terwijl alle luidsprekers als ‘Groot’ zijn ingesteld.

  De afstandsbediening werkt niet
  De batterijen zijn leeg.
  De afstandsbediening bevindt zich te ver van de ontvanger of buiten het effectieve
  bereik.

  Geen geluid van luidsprekers wanneer aangesloten op
  digitale ingang of HDMI
  Audio-invoersoort ingesteld als analoog (zie display). Druk op de toets Audioinvoersoort om over te schakelen naar digitaal of HDMI.

  Geen geluid van luidsprekers wanneer aangesloten op
  analoge ingang
  Audio-invoersoort ingesteld als digitaal. Druk op de toets Audio-invoersoort om
  over te schakelen naar analoog (zie display).
  Audio-invoersoort kan ook worden ingesteld in het OSD-menu ‘Invoer/Uitvoer
  instellen’.

  77 • Page 40

  Cambridge Audio is a brand of Audio Partnership Plc
  Registered Office: Gallery Court, Hankey Place
  London SE1 4BB, United Kingdom
  Registered in England No. 2953313

  © 2015 Cambridge Audio Ltd

  AP33249/3-B

  www.cambridge-audio.com


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 751R V2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 751R V2 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 12,9 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 751R V2

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Italienisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Spanisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Polnisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info