Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
751R V2
azur
POLSKI
Amplituner AV
Instrukcja obsługi
2
Your music, our passion
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  azur751R V2Your music, our passionPOLSKIAmplituner AVInstrukcja obsugi2
 • Page 2

  Spis treciWane instrukcje dotyczce bezpieczestwa....................................................3Ograniczona gwarancja.......................................................................................4Elementy sterujce na panelu przednim............................................................5Zcza na panelu tylnym......................................................................................7Gwny pilot zdalnego sterowania.......................................................................8Zgodno z urzdzeniami firmy Apple................................................................9Pilot zdalnego sterowania strefy 2......................................................................9Wywietlacz na panelu przednim..................................................................... 10Zcza gonikw............................................................................................... 10Analogowe zcza audio.................................................................................... 11Cyfrowe zcza audio......................................................................................... 11Zcza wejciowe HDMI.................................................................................... 12Zcza wyjciowe wideo (HDMI A i B)............................................................... 12Rozdzielczo obrazu 4K.................................................................................. 12Analogowe zcza wejciowe wideo................................................................. 13Bezporednie wejcie dwiku 5.1/7.1........................................................... 13Wyjcie przedwzmacniacza 7.1........................................................................ 14Zcza wejciowe na panelu przednim............................................................ 14Zcza antenowe............................................................................................... 14Konfiguracja amplitunera 751R V2................................................................. 15Konfiguracja gonikw..................................................................................... 15Procedura konfiguracji...................................................................................... 15Informacje podstawowe.................................................................................... 15Funkcja Audyssey 2EQ i automatyczna konfiguracja....................................17Zaawansowana konfiguracja Audyssey........................................................... 19Przypisywanie wej wideo............................................................................... 20Ustawienia rdowych urzdze zewntrznych.............................................. 20Typ poczenia audio........................................................................................ 20Ustawienia przetwarzania sygnau wideo.........................................................21Tryby dwiku przestrzennego..........................................................................21Inne tryby........................................................................................................... 22rdo USB audio.............................................................................................. 23Zasady obsugi urzdzenia................................................................................24Wybr rda sygnau.........................................................................................24Korzystanie z tunera......................................................................................... 29Zapisywanie stacji............................................................................................. 29Synchronizacja dwiku z obrazem................................................................. 29Regulacja obrazu.............................................................................................. 29Zwrotny kana audio (ARC)................................................................................ 29Tryb podziau dwiku....................................................................................... 30Wyjcia HDMI A i B............................................................................................ 30Pomijanie obrbki sygnau HDMI..................................................................... 30Wyjcia sterujce.............................................................................................. 30Podwjny ukad wzmacniaczy...........................................................................31Konfiguracja tonw/subwoofera/efektw LFE.................................................31Nagrywanie.........................................................................................................31Wybr wyjcia dla nagrywarki 2/strefy 2......................................................... 32Konfiguracja menu OSD/wersja oprogramowania.......................................... 32Zaawansowane regulacje Dolby/DTS.............................................................. 32Regulacja zakresu dynamiki............................................................................. 32Zmiana nazw rde sygnau............................................................................ 32Korzystanie z amplitunera 751R V2 ze wzmacniaczem sygnauzdalnego sterowania......................................................................................... 33Konfiguracja i uytkowanie strefy 2................................................................. 33Zmiana pooenia gonikw DTS-HD.............................................................. 35Automatyczne wyczanie urzdzenia..............................................................37HDMI preview (Podgld HDMI)..........................................................................37Korzystanie z instalacji niestandardowej.........................................................37Zerowanie i zachowywanie pamici ustawie..................................................37Dane techniczne............................................................................................... 38Rozwizywanie problemw............................................................................... 39Przed podczeniemProcedura konfiguracji amplitunera 751R V2 to w pierwszej kolejnoci podczeniewszystkich gonikw i urzdze zewntrznych, a nastpnie skonfigurowanie amplituneraprzy uyciu menu ekranowego OSD (On-Screen Display). Przed rozpoczciem uywaniaamplitunera 751R V2 naley wprowadzi pewne ustawienia i dokona regulacji.Przed przystpieniem do podczania urzdze lub wykonywania regulacji zalecamyzapoznanie si z rozdziaem Konfiguracja amplitunera 751R V2 niniejszej instrukcji,rozpoczynajcym si na stronie 15.Zawiera on wiele objanie, ktre bd pomocne podczas doboru waciwych typwpocze urzdze zewntrznych i telewizora.Prosimy o zarejestrowanie zakupionego urzdzenia.W tym celu naley przej do witryny: www.cambridge-audio.com/stsRejestracja umoliwia otrzymywanie informacji na temat: przyszych produktw; aktualizacji oprogramowania; nowoci, wanych wydarze, atrakcyjnych ofert oograniczonym zasigu i konkursw.Celem instrukcji jest maksymalne uatwienie instalacji i obsugi tegoproduktu. Przedstawione w tej publikacji informacje byy aktualne wchwili oddania jej do druku. Jednak firma Cambridge Audio nieustanniewprowadza kolejne udoskonalenia w swoich produktach, w zwizku zczym zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych i konstrukcjiurzdzenia w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.Niniejsza publikacja zawiera prawnie zastrzeone informacje, ktrestanowi wasno firmy i s chronione prawem autorskim. Wszelkieprawa zastrzeone. adna cz tej instrukcji nie moe by powielana wjakiejkolwiek formie ani w jakikolwiek sposb, metodami elektronicznymiani mechanicznymi, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody producenta.Wszystkie znaki towarowe i zastrzeone znaki towarowe nale do ichodpowiednich wacicieli.Incognito oraz Incognito Ready s znakami towarowymi firmy CambridgeAudio Ltd. Wszelkie prawa zastrzeone. Copyright Cambridge Audio Ltd 2015Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logicoraz znak podwjnego D to znaki towarowe firmy Dolby Laboratories.Wyprodukowano na mocy patentu zarejestrowanego w USA pod numerem:5956674, 5974380, 6226616, 6487535, 7212872, 7333929,7392195, 7272567 oraz innych patentw USA i midzynarodowych(zgoszonych i w trakcie rejestracji). DTS-HD i jego symbol oraz DTS-HD ijego symbol s zastrzeonymi znakami towarowymi, a DTS-HD Master Audiojest znakiem towarowym firmy DTS, Inc. Produkt zawiera oprogramowanie. DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeone.Wyprodukowano na mocy patentu firmy Audyssey Laboratories, Inc. orazinnych patentw (w trakcie rejestracji).Audyssey 2EQ, Audyssey Dynamic EQ oraz Audyssey Dynamic Volumes znakami towarowymi i zastrzeonymi znakami towarowymi firmyAudyssey Laboratories, Inc.HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface sznakami towarowymi lub zastrzeonymi znakami towarowymi firmy HDMILicensing LLC.2
 • Page 3

  azur751R V2POLSKIWane instrukcje dotyczce bezpieczestwaDla wasnego bezpieczestwa przez podczeniem urzdzenia do gniazdka zasilaniasieciowego naley uwanie przeczyta ponisze instrukcje dotyczce bezpieczestwa.Przestrzeganie ich pozwoli rwnie na uzyskanie najlepszych efektw i zwikszenietrwaoci urzdzenia:1. Przeczytaj niniejsze instrukcje.2. Zachowaj niniejsze instrukcje.3. Przestrzegaj wszelkich ostrzee.4. Postpuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami.5. Nie uywaj urzdzenia w pobliu wody.6. Czy urzdzenie wycznie such szmatk.7. Nie zasaniaj otworw wentylacyjnych. Instaluj urzdzenie zgodnie z instrukcjamiproducenta.8. Nie instaluj urzdzenia w pobliu rde ciepa, takich jak kaloryfery, piecyki lub inneurzdzenia (w tym wzmacniacze) emitujce ciepo.9. Nie podczaj niezgodnie z przeznaczeniem wtyczek polaryzowanych i z uziemieniem.Polaryzowana wtyczka ma dwa wtyki jeden szerszy i jeden wszy. Wtyczka zuziemieniem ma dwa wtyki i bolec uziemienia. Szeroki wtyk lub trzeci bolec speniarol zabezpieczenia. Jeeli wtyczka nie pasuje do gniazdka, naley skontaktowa siz elektrykiem w celu wymiany przestarzaego gniazdka.10. Unikaj stpania po przewodzie zasilajcym lub jego zaginania, szczeglnie przywtyczkach, gniazdkach lub punktach wyprowadzenia przewodu z urzdzenia.11. Uywaj wycznie wyposaenia/akcesoriw okrelonych przez producenta.12. Uywaj wycznie z wzkiem, podstaw, trjnogiem, wspornikiem lubstolikiem okrelonym przez producenta lub sprzedawanym wraz zurzdzeniem. W przypadku korzystania z wzka zachowaj ostronopodczas przesuwania w celu zapobiegnicia urazom wynikajcym zprzewrcenia si wzka z urzdzeniem.Symbol byskawicy na tle rwnobocznego trjkta ma na celu ostrzeenie uytkownikao wystpowaniu wewntrz urzdzenia niebezpiecznego napicia, ktre nie zostaozaizolowane i ktre moe stanowi zagroenie poraeniem prdem.Znak wykrzyknika na tle rwnobocznego trjkta ma na celu zwrcenie uwagiuytkownikowi, e istniej wane instrukcje obsugi i konserwacji dotyczce tegourzdzenia.Ten symbol na urzdzeniu informuje, e jest to urzdzenie klasy II (w ktrymzastosowano podwjn izolacj).Symbol WEEEPrzekrelony pojemnik na odpady jest symbolem stosowanym w UEdla oznaczenia koniecznoci oddzielnej utylizacji sprztu elektrycznego ielektronicznego. Ten produkt zawiera elementy elektryczne i elektroniczne,ktre naley ponownie wykorzysta, podda recyklingowi lub odzyska, i niepowinien by wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi. Urzdzenie naleyzwrci lub skontaktowa si z autoryzowanym sprzedawc, u ktrego produkt zostazakupiony, w celu uzyskania bliszych informacji.Znak CEProdukt zgodny z europejskimi dyrektywami dotyczcymi wykorzystanianiskiego napicia (2006/95/WE), zgodnoci elektromagnetycznej(2004/108/WE) oraz wymogw dotyczcych ekoprojektu dla produktw zwizanychz energi (2009/125/WE) pod warunkiem uytkowania i podczenia zgodnie zniniejszymi instrukcjami. W celu zachowania zgodnoci wraz z tym produktem naleyuywa wycznie akcesoriw firmy Cambridge Audio, a serwisowanie naley powierzywykwalifikowanym serwisantom.13. Odczaj od zasilania podczas burz lub w przypadku nieuywania urzdzenia przezduszy czas.Znak C-Tick14. Serwisowanie naley powierzy wykwalifikowanym serwisantom. Serwisowanie jestkonieczne w przypadku wszelkich uszkodze urzdzenia, takich jak uszkodzenieprzewodu zasilajcego lub wtyczki, rozlanie pynu na urzdzenie lub w sytuacjach,kiedy jaki przedmiot wpadnie do urzdzenia, urzdzenie zostanie wystawione nadziaanie deszczu lub wilgoci oraz gdy urzdzenie nie dziaa prawidowo lub zostaoupuszczone.Znak Ross TestOSTRZEENIE W celu zmniejszenia zagroenia poarem lub poraeniem prdem nie wolnowystawia urzdzenia na dziaanie deszczu lub wilgoci. Nie naley naraa baterii (pakietu baterii lub zainstalowanych baterii) na przegrzanieprzez wystawienie na dziaanie soca, ognia lub innych rde ciepa.Urzdzenie trzeba podczy w sposb umoliwiajcy odczenie wtyczki zasilania zgniazdka (lub wtyczki zasilania znajdujcej si z tyu urzdzenia). W przypadku, gdy rolwycznika spenia wtyczka zasilania, naley zapewni atwy dostp do wtyczki. Naleyuywa wycznie przewodu zasilania dostarczonego wraz z urzdzeniem.Naley zapewni dobr wentylacj (przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni wokurzdzenia). Nie naley umieszcza adnych przedmiotw na urzdzeniu. Nie naleyumieszcza urzdzenia na dywanach lub innych mikkich powierzchniach i zasaniakratek wlotu i wylotu powietrza. Nie wolno zasania kratek wentylacyjnych przedmiotami,takimi jak gazety, obrusy, zasony itp.Nie naley uywa w pobliu wody i naraa na kontakt z wod lub innymi pynami (np.w wyniku ochlapania). Na urzdzeniu nie wolno umieszcza przedmiotw zawierajcychpyny (np. wazonw).Produkt zgodny z wymogami Australijskiego Urzdu ds. Komunikacji,dotyczcymi cznoci radiowej i zgodnoci elektromagnetycznej (ECM).Produkt ma rosyjskie atesty bezpieczestwa elektronicznego.Przepisy FCCUwaga: PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOCI ZA ZAKCENIA W ODBIORZESYGNAU RADIOWEGO LUB TELEWIZYJNEGO SPOWODOWANE NIEUPRAWNIONYMIMODYFIKACJAMI URZDZENIA. MODYFIKACJE TAKIE MOG SPOWODOWA UTRATUPRAWNIE UYTKOWNIKA DO OBSUGI URZDZENIA.Po przetestowaniu niniejszego urzdzenia stwierdzono jego zgodnoz wymaganiami obowizujcymi w odniesieniu do urzdze cyfrowychklasy B, stosownie do czci 15 przepisw FCC. Wymagania te zapewniajdostateczny poziom zabezpiecze przed szkodliwymi zakceniami wprzypadku zastosowa domowych. Niniejsze urzdzenie generuje, wykorzystuje i moeemitowa energi o czstotliwoci radiowej, a jeeli nie zostanie zainstalowane i niebdzie uywane zgodnie z instrukcj, moe spowodowa szkodliwe zakcenia cznociradiowej. Nie ma jednak gwarancji, e zakcenia nie wystpi w przypadku konkretnejinstalacji.W przypadku, gdy urzdzenie to stanowi rdo szkodliwych zakce w odbiorzesygnau radiowego lub telewizyjnego, co mona stwierdzi wyczajc i wczajc je,uytkownik powinien sprbowa rozwiza ten problem, korzystajc z jednego lub z kilkunastpujcych rozwiza: zmieni ustawienie anteny lub przenie j w inne miejsce; zwikszy odlego midzy urzdzeniem a odbiornikiem; podczy urzdzenie do gniazdka bdcego czci innego obwodu ni ten, z ktregozasilany jest odbiornik; zwrci si po pomoc do sprzedawcy lub dowiadczonego technika RTV.3
 • Page 4

  Ograniczona gwarancjaWentylacjaWANE urzdzenie nagrzewa si podczas pracy. Nie naley ustawia urzdze jednona drugim. Nie naley umieszcza w przestrzeniach zamknitych, takich jak pki lubszafki, w ktrych brak odpowiedniej wentylacji.Naley zabezpieczy urzdzenie przed wpadniciem do niego maych przedmiotwprzez kratk wentylacyjn. Jeeli tak si stanie, trzeba natychmiast wyczy urzdzenie,odczy od zasilania i zasign rady sprzedawcy.Wybr miejscaUrzdzenie naley ustawi w starannie wybranym miejscu. Naley unika miejscnasonecznionych lub pooonych w pobliu rde ciepa. Nie wolno ustawia naurzdzeniu adnych otwartych rde ognia (np. zapalonych wiec). Naley take unikamiejsc, w ktrych wystpuj wibracje lub panuje nadmierne zapylenie, chd lub wilgo.Urzdzenie przeznaczone do uytkowania w klimacie umiarkowanym.Urzdzenie naley umieci na twardej, poziomej powierzchni. Nie naley go umieszczaw przestrzeniach zamknitych, takich jak pki lub szafki. Wolna przestrze z tyuurzdzenia (tak jak ma to miejsce w przypadku dedykowanego stojaka) nie stanowiproblemu. Nie wolno umieszcza urzdzenia na niestabilnych powierzchniach lubpkach. Urzdzenie moe spa, powodujc powane obraenia dzieci lub osbdorosych, jak rwnie powane uszkodzenie produktu. Nie naley stawia innychurzdze na urzdzeniu.Ze wzgldu na wdrujce pola magnetyczne nie naley umieszcza w pobliu urzdzeniatalerzy obrotowych gramofonw ani telewizorw kineskopowych, poniewa moe topowodowa zakcenia.Elektroniczne komponenty audio dostrajaj si przez okres okoo tygodnia (w przypadkuuywania przez kilka godzin dziennie). Okres ten pozwala nowym komponentom nauoenie si, co wie si z popraw jakoci dwiku.rda zasilaniaUrzdzenie powinno by zasilane wycznie ze rde o parametrach podanych naoznaczeniach. Jeeli uytkownik nie jest pewien, jakiego rodzaju zasilaniem dysponujew domu, powinien skontaktowa si ze sprzedawc lub lokalnym dostawc energiielektrycznej.Konstrukcja tego urzdzenia przewiduje pozostawianie go w trybie gotowoci, gdynie jest uywane, poniewa zwiksza to ywotno wzmacniacza (sprawdza si to wprzypadku kadego sprztu elektronicznego). Aby wyczy urzdzenie, naley uyprzycisku znajdujcego si z tyu urzdzenia. W przypadku duszych okresw, w ktrychurzdzenie nie bdzie uywane, naley wyj wtyczk z gniazdka.Przecienie instalacjiNaley unika przecienia gniazdek ciennych bd przeduaczy, poniewa moeto grozi poarem lub poraeniem prdem. Przecione gniazdka (prd przemienny),przeduacze, uszkodzone przewody zasilania, naruszona bd pknita izolacjaprzewodw oraz uszkodzone wtyczki stanowi zagroenie. Mog spowodowa poraenieprdem lub zagroenie poarowe.Naley pamita, aby dokadnie wcisn wszystkie wtyczki kabli zasilania. Aby zapobiecpowstawaniu buczenia i szumw, nie naley spina w wizki kabli czcych elementyurzdzenia z kablem zasilania lub kablami gonikowymi.CzyszczenieUrzdzenie naley czyci, przecierajc je such, niepozostawiajc wkien szmatk.Nie naley stosowa pynw czyszczcych zawierajcych alkohol, amoniak lub elementycierne. Nie wolno pryska aerozolem na urzdzenie lub w pobliu urzdzenia.Utylizacja bateriiBaterie mog zawiera substancje, ktre s szkodliwe dla rodowiska naturalnego.Wyczerpanych baterii naley pozby si zgodnie z lokalnymi przepisami, dotyczcymiochrony rodowiska/utylizacji odpadw elektronicznych.SerwisowanieUrzdzenia te nie nadaj si do serwisowania przez uytkownika. Nie wolno naprawia,demontowa lub ponownie skada urzdzenia w przypadku wystpienia problemw.Zignorowanie tego rodka ostronoci grozi poraeniem prdem. W przypadkuwystpienia problemw lub awarii naley skontaktowa si ze sprzedawc.WANEJeli urzdzenie bdzie pracowa z bardzo wysokim poziomem gonoci, czujnikwykryje wzrost temperatury, a na wywietlaczu pojawi si komunikat PROTECTIONOVERLOAD (Zabezpieczenie przed przecianiem). Urzdzenie przeczy si nastpniew tryb gotowoci. Nie mona go wczy ponownie, zanim temperatura w jego wntrzunie powrci do poziomu normalnego.4Firma Cambridge Audio gwarantuje, e niniejszy produkt jest wolny od wad materiaowychi wykonania (zgodnie z okrelonymi poniej warunkami). Firma Cambridge Audiozobowizuje si naprawi lub wymieni (w zalenoci od decyzji firmy Cambridge Audio)ten produkt lub wszelkie wadliwe czci tego produktu. Okres gwarancyjny moe rnisi w zalenoci od kraju. Naley zachowa dowd zakupu, a w przypadku wtpliwoci,skontaktowa si ze sprzedawc.W przypadku koniecznoci wykonania naprawy gwarancyjnej naley zwrci si doautoryzowanego sprzedawcy produktw firmy Cambridge Audio, u ktrego produktzosta zakupiony. Jeeli sprzedawca nie jest w stanie wykona naprawy produktu firmyCambridge Audio, produkt moe zosta zwrcony przez sprzedawc firmie CambridgeAudio lub autoryzowanemu serwisowi firmy Cambridge Audio. Produkt naley wysaalbo w jego oryginalnym opakowaniu, albo w opakowaniu zapewniajcym taki samstopie ochrony.Aby uzyska wiadczenia gwarancyjne, wymagane jest przedoenie dowodu zakupuw formie paragonu lub faktury z potwierdzeniem odbioru nalenoci, ktre stanowidowd, e produkt jest na gwarancji.Gwarancja nie obowizuje, jeeli (a) zmieniono lub usunito fabryczny numer seryjnyproduktu lub (b) produkt nie zosta zakupiony u autoryzowanego sprzedawcy produktwfirmy Cambridge Audio. Aby potwierdzi, e numer seryjny nie zosta zmieniony i/lub eprodukt zosta zakupiony u autoryzowanego sprzedawcy produktw firmy CambridgeAudio, mona skontaktowa si telefonicznie z firm Cambridge Audio lub krajowymdystrybutorem produktw firmy Cambridge Audio.Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodze dotyczcych wygldu produktu lub uszkodzespowodowanych dziaaniem si wyszych, wypadkiem, uytkowaniem niezgodnym zprzeznaczeniem, zaniedbaniem, uytkowaniem komercyjnym lub modyfikacj produktulub jego czci. Gwarancja nie obejmuje uszkodze wynikajcych z niewaciwej obsugi,konserwacji bd instalacji produktu lub prb dokonania naprawy przez osoby inne nifirma Cambridge Audio, sprzedawca produktw firmy Cambridge Audio lub autoryzowanyserwis, uprawniony do wykonywania napraw gwarancyjnych produktw firmy CambridgeAudio. Wszelkie naprawy wykonywane przez osoby nieuprawnione spowoduj utratgwarancji. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktw sprzedawanych na zasadzieTAK JAK JEST lub WRAZ ZE WSZYSTKIMI WADAMI.WIADCZENIA GWARANCYJNE OBEJMUJ WYCZNIE NAPRAW LUB WYMIANPRODUKTU ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ GWARANCJI. FIRMA CAMBRIDGEAUDIO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOCI ZA SZKODY UBOCZNE LUB WTRNE ANIZA NARUSZENIE WYRANEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI TEGO PRODUKTU.Z WYJTKIEM ZAKRESU ZABRONIONEGO PRAWEM, NINIEJSZA GWARANCJASTANOWI JEDYN GWARANCJ I ZASTPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRANEBD DOROZUMIANE, WCZAJC GWARANCJ PRZYDATNOCI DO SPRZEDAY IPRZYDATNOCI DO OKRELONEGO CELU, LECZ NIE OGRANICZAJC ICH DO TYCHGWARANCJI.Niektre kraje, w tym USA, nie dopuszczaj wyczenia szkd ubocznych lub wtrnychani gwarancji dorozumianych, wic powysze wyczenia mog nie mie zastosowania.Niniejsza gwarancja daje uytkownikowi okrelone prawa. Uytkownikowi mog takeprzysugiwa inne prawa rnice si w zalenoci od stanu lub kraju.W przypadku serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego prosimy o kontakt zesprzedawc.
 • Page 5

  azur751R V2POLSKIElementy sterujce na panelu przednim67891011122513141516232426123452217118Standby/On (Tryb gotowoci/wczenie)Umoliwia przeczanie midzy trybem gotowoci (wskazywanym przez przyciemnieniediody LED zasilania) a trybem pracy (wskazywanym przez jasno wiecc diod LEDzasilania). Tryb gotowoci jest przyjazny dla rodowiska (poniej 0,5 W zuycia energii).Urzdzenie mona pozostawi w trybie gotowoci, gdy nie jest ono uywane.2Phones (Suchawki)Umoliwia podczenie suchawek stereofonicznych z wtykiem typu jack o rednicy6,35 mm (1/4 cala). Zalecane jest stosowanie suchawek o impedancji 32600 omw.Uwaga: Po podczeniu suchawek dwik na wyjciu gwnym i wyjciu przedwzmacniaczajest automatycznie wyciszany. Wybierana jest te opcja suchawek w systemie Dolby wcelu zapewnienia zgodnoci z odsuchem suchawkowym.3Tuning +/- (Strojenie +/-)Uywany do strojenia czstotliwoci FM/AM i pomijania stacji zapisanych w pamiciwbudowanego tunera.4Mode/Store (Tryb/zapisz)Nacinicie tego przycisku powoduje przeczenie midzy kolejnymi trybami tunera.Nacinicie i przytrzymanie umoliwia zapisanie zaprogramowanych stacji (wicejinformacji mona znale w rozdziale Zasady obsugi urzdzenia niniejszegopodrcznika).5Odbiornik podczerwieniZa porednictwem podczerwieni odbierane s polecenia wysyane z dostarczonegopilota zdalnego sterowania. Warunkiem poprawnego dziaania pilota jest brak przeszkdmidzy nim a odbiornikiem podczerwieni we wzmacniaczu.6WywietlaczS na nim przedstawiane informacje o stanie urzdzenia.7Tuner FM/AMNacinicie tego przycisku powoduje wybranie tunera. W trybie tunera przycisk suy doprzeczania midzy trybami FM i AM.Uwaga: Amplituner 751R V2 zapamituje typ wejcia audio i wideo, a take trybprzetwarzania sygnau dla poszczeglnych wej. Ustawienia te s przywoywane zakadym razem, gdy jest wybierane dane rdo.8Podgld HDMINacinij, aby zobaczy podgld rnych rde HDMI podczonych do urzdzenia. Doporuszania si uyj przycisku nawigacyjnego na pilocie zdalnego sterowania lub uyjprzyciskw Tuning +/- (Strojenie +/-), a nastpnie nacinij przycisk Mode/Store (Tryb/zapisz), aby uaktywni wybrany ekran podgldu.9USBNacinicie tego przycisku powoduje wybranie rda USB audio podczonego dowejcia USB znajdujcego si na panelu tylnym.19201021BD/DVD (Odtwarzacz BD/DVD)Nacinicie tego przycisku powoduje wybranie urzdzenia zewntrznego podczonegodo wejcia BD/DVD.11Video 1 (Wideo 1)Nacinicie tego przycisku powoduje wybranie urzdzenia zewntrznego podczonegodo wejcia Video 1 (Wideo 1).12Video 2 (Wideo 2)Nacinicie tego przycisku powoduje wybranie urzdzenia zewntrznego podczonegodo wejcia Video 2 (Wideo 2).13Recorder 1 (Nagrywarka 1)Nacinicie tego przycisku powoduje wybranie urzdzenia zewntrznego podczonegodo wejcia Recorder 1 (Nagrywarka 1).14Aux/TV (Urzdzenie dodatkowe/telewizor)Nacinicie tego przycisku powoduje wybranie urzdzenia zewntrznego podczonegodo wejcia Aux (Urzdzenie dodatkowe).Przy wczonej funkcji ARC (wicej informacji w dalszej czci instrukcji) ponownenacinicie przycisku powoduje wybranie zwrotnego kanau audio (Audio ReturnChannel) z obsugujcego t funkcj telewizora.15CD (Odtwarzacz CD)Nacinicie tego przycisku powoduje wybranie urzdzenia zewntrznego podczonegodo wejcia CD (Odtwarzacz CD).16Recorder 2 (Nagrywarka 2)Nacinicie tego przycisku powoduje wybranie urzdzenia zewntrznego podczonegodo wejcia Recorder 2 (Nagrywarka 2).17Audio input type (Typ wejcia audio)Nacinicie tego przycisku umoliwia wybr typu wejcia: analogowego, cyfrowego(optycznego/koncentrycznego) lub HDMI jako rda sygnau audio aktualnie wybranegowejcia.Dostpne opcje zale od wej przypisanych do danego urzdzenia zewntrznego(wicej informacji w dalszej czci instrukcji).18Stereo modes (Tryby dwiku stereofonicznego)Po naciniciu tego przycisku mona odsuchiwa sygna z danego urzdzeniajako poddany obrbce cyfrowej sygna stereofoniczny lub sygna stereofoniczny zsubwooferem.19Surround modes (Tryby dwiku przestrzennego)Nacinicie tego przycisku powoduje wybranie trybw dwiku przestrzennego DolbyDigital lub DTS (w przypadku odpowiednio zakodowanego materiau ze rda cyfrowego)lub rnych trybw Dolby Pro Logic II/IIx/IIz, DTS Neo:6 w przypadku materiauanalogowego lub cyfrowego kodowanego matrycowo.Moliwa jest take zaawansowana obrbka kocowa cyfrowego sygnau przestrzennegoprzy zastosowaniu matryc Dolby Pro Logic IIx/IIz lub Neo:6. Szczegowe informacjemona znale w tabelach trybw dekodowania w dalszej czci instrukcji.5
 • Page 6

  20HDMIPicture adjustment (Regulacja obrazu)Dostpne jest take wejcie HDMI 1.3.Przycisk ten umoliwia wybr rnych ustawie obrazu na potrzeby urzdze zewntrznych,w przypadku ktrych ukad skalujcy zosta ustawiony tylko na przetwarzanie (wicejinformacji mona znale w rozdziale Ustawienia urzdze zewntrznych niniejszejinstrukcji). Na ekranie telewizora zostanie wywietlony pasek ustawie dotyczcybiecej pozycji (jasno, kontrast itd.). Ponowne nacinicie przycisku spowodujeprzejcie do kolejnej pozycji.Uwaga: Przednie zcze HDMI nie obsuguje formatu obrazu 4K.23Do zmiany wartoci biecego parametru suy pokrto regulacji gonoci.Uwaga: Ukad skalujcy nie moe przetwarza materiau rdowego (na przykadgbokiego koloru lub zawartoci 3D). Przycisk Pic. Adj. (Regulacja obrazu) nie bdziedziaa.24Przycisk ten umoliwia take zmian rozdzielczoci wyjciowej ukadu skalujcego.Przytrzymanie tego przycisku przez 10 sekund sprawi, e na panelu przednimamplitunera 751R V2 zostanie wywietlona bieca rozdzielczo wyjciowa. Duszeprzytrzymanie przycisku spowoduje zmian rozdzielczoci amplitunera 751R V2 nakolejn z dostpnych i wywietlenie tej rozdzielczoci na panelu przednim. Wicejinformacji mona znale w dalszej czci instrukcji.21 nalogue stereo direct (BezporedniAstereofonicznego sygnau analogowego)torNacinicie tego przycisku umoliwia bezporedni odsuch sygnau analogowego zbiecego urzdzenia zewntrznego, bez konwersji sygnau na cyfrowy i bez obrbki DSP,w celu zapewnienia moliwie najwyszej jakoci dwiku stereofonicznego.25Volume (Gono)Umoliwia zmniejszenie/zwikszenie poziomu gonoci na wyjciach amplitunera 751RV2.Zone 2 (Strefa 2)Nacinicie tego przycisku powoduje wybranie strefy 2 i wywietlenie jej stanu. Kolejnazmiana rda sygnau lub regulacja gonoci bdzie od tego momentu dotyczy strefy 2.Wicej informacji na ten temat mona znale w dalszej czci instrukcji.227.1 Direct (Bezporednie wejcie dwiku 7.1)Nacinicie tego przycisku powoduje wybranie urzdzenia zewntrznego bdcegordem dwiku w formacie 7.1 lub 5.1 (odtwarzacz DVD-A lub SACD itd.), podczonegodo gniazd 7.1 Direct In (Bezporednie wejcie dwiku 7.1).26Mute/Info (Wyciszenie/informacje)Nacinicie tego przycisku powoduje wyciszenie dwiku na wyjciu gwnym i wyjciachprzedwzmacniacza amplitunera 751R V2. Ponowne nacinicie tego przycisku skutkujewyczeniem wyciszenia.Video 3/MP3 (Wideo 3/MP3)Nacinicie tego przycisku powoduje wybranie urzdzenia zewntrznego podczonegodo wejcia Video 3 (Wideo 3) lub MP3 (jeli do gniazda 3,5 mm typu mini-jack jestpodczone urzdzenie).Uwaga: Wyciszenie jest wyczane za kadym razem po wybraniu nowego urzdzeniazewntrznego.Nacinicie i przytrzymanie przycisku spowoduje ponowne wywietlenie biecego trybudekodowania.Uwaga: Wejcie sygnau audio L jest take uywane do podczenia mikrofonu z zestawu,uywanego do automatycznej konfiguracji. Wicej informacji mona znale w rozdzialeAutomatyczna konfiguracja niniejszej instrukcji.Zcza na panelu tylnym5691011121314115716171819824212031Anteny FM/AMPrzed podczeniem przewodu do wejcia USB lub odczeniemtego przewodu, a take przed uruchomieniem lub wyczeniemkomputera naley bezwzgldnie ustawi minimalny poziomgonoci w amplitunerze 751R V2 lub go wyczy.W tym miejscu mona podczy anteny radiowe. Wicej informacji mona znale wrozdziale Zcza antenowe niniejszej instrukcji.2RS232CSuy do sterowania amplitunerem 751R V2 w systemach niestandardowych. Penyprotok sterowania amplitunerem 751R V2 jest dostpny na naszej stronie internetowej.3Interfejs USBZcze USB typu B umoliwia doprowadzenie do amplitunera 751R V2 sygnau audioz komputera pracujcego pod kontrol systemu operacyjnego Microsoft Windows lubApple Mac OS X. Obsugiwane s rwnie niektre dystrybucje systemu operacyjnegoLinux.Uwaga: Naley zawsze uywa wysokiej jakoci przewodu poczeniowego USB,majcego certyfikat USB Hi-Speed. Uycie przewodu USB o dugoci przekraczajcej 3 mmoe by przyczyn pogorszenia jakoci dwiku.Szczegowe informacje na temat rda USB audio podano w dalszej czci instrukcji.4Wejcia/wyjcia optyczneWejcia cyfrowe Toslink dla rde sygnau Video 1 (Wideo 1), Rec 1 (Nagrywarka 1), BD/DVD (Odtwarzacz BD/DVD) oraz CD (Odtwarzacz CD), a take dwa wyjcia cyfrowe Toslinkdla torw Rec 1 (Nagrywarka 1) i Rec 2 (Nagrywarka 2).5Wyjcia HDMI A/BZa pomoc menu ekranowego OSD mona wybra wyjcia A, B lub A i B (na przykad wcelu podczenia dwch telewizorw lub telewizora i projektora).W przypadku wybrania obu wyj pojawi si na nich taki sam sygna.Wyjcie HDMI A obsuguje rwnie zwrotny kana audio w standardzie HDMI 1.4 ztelewizora obsugujcego t funkcj.Umoliwia to odbir dwiku w amplitunerze 751R V2 z tunera wbudowanego wtelewizorze. Wicej informacji znajduje si w czci opisujcej funkcj TV-ARC.6
 • Page 7

  6HDMIWejcia HDMI zgodne ze standardem HDMI 1.4. Wejcia HDMI s domylnie przypisanedo urzdze BD/DVD (Odtwarzacz BD/DVD), Video 1 (Wideo 1) i Video 2 (Wideo 2), aczwarte wejcie pozostaje nieprzypisane.Wejcia te mona w dowolny sposb przypisywa (wicej informacji na ten temat monaznale w dalszej czci instrukcji).Wszystkie wejcia wideo, zarwno analogowe, jak i HDMI, s transkodowane i przesyaneprzez wyjcia HDMI.Uwaga: Wszystkie poczenia tylne HDMI (wyjcia A/B HDMI oraz wejcia HDMI)obsuguj standard 4K. Wicej informacji znajduje si w dalszych czciach tej instrukcji.18751R V2Control Bus (Magistrala sterujca)In (wejcie) umoliwia odbir niemodulowanych polece z systemw obejmujcychwiele pomieszcze lub z innych urzdze (dotyczy tylko strefy gwnej).Out (wyjcie) umoliwia przesyanie polece magistrali sterujcej do innego urzdzenia.Uwaga: Wejcia nadajnika (Emitter In) nie s kierowane do wyjcia magistrali sterujcej.19Wycznik zasilaniaSuy do wczania i wyczania zasilania urzdzenia.20Gniazdo zasilania sieciowego ideo 1/2, Recorder 1/2, BD/DVD, CD i Aux (WideoV1/2, Nagrywarka 1/2, Odtwarzacz BD/DVD,Odtwarzacz CD, Urzdzenie dodatkowe)Po wykonaniu wszystkich pocze mona podczy przewd zasilania do odpowiedniegogniazda sieci elektrycznej. Amplituner AV jest teraz gotowy do uytku.Wicej informacji na temat tych wej i wyj mona znale w dalszej czci niniejszejinstrukcji, gdzie przedstawiono schematy pocze.Mona do nich podczy goniki o impedancji 8 omw. Mona wykona podczenia wformacie 7.1, 5.1 lub o mniejszej liczbie kanaw.7821Zcza gonikwKratka wentylacyjna tunelu cieplnegoUmoliwia chodzenie obwodw wewntrznych amplitunera 751R V2 za porednictwemchronionego patentem tunelu cieplnego X-TRACT. NIE ZASANIA!9Service (USB)Tylko do uytku przez sprzedawc uywane do przyszych aktualizacji oprogramowaniasprztowego.10Przecznik Front IR (Przedni odbiornik podczerwieni)Umoliwia wczanie i wyczanie wbudowanego przedniego odbiornika podczerwieni wprzypadku koniecznoci uycia wzmacniacza sygnau zdalnego sterowania podczonegodo tylnego wejcia nadajnika podczerwieni strefy gwnej (IR Emitter In).11Zone 2 (Strefa 2)Niezalene wyjcia analogowe dwiku i wideo dla drugiej strefy (czyli pokoju lubobszaru oddzielonego od gwnego pomieszczenia odsuchowego). Wejcie IR Emitter Inumoliwia zdalne sterowanie amplitunerem 751R V2 i jego rdami z tej strefy. Wicejinformacji na temat strefy 2 mona znale w dalszej czci niniejszej instrukcji.12 omponent Video In (Wejcia komponentowegoCsygnau wideo)Wejcia komponentowego sygnau wideo s domylnie nieprzypisane, ale mona jeprzypisa w dowolny sposb (wicej informacji na ten temat mona znale w dalszejczci niniejszej instrukcji).Uwaga: Preferowanymi metodami podczenia wej wideo s kolejno (zaczynajc odmetody oferujcej najwysz jako): sygna HDMI, nastpnie komponentowy sygnawideo (Component Video), sygna S-Video oraz zespolony sygna wideo (CompositeVideo). Sygna HDMI ma zawsze najwysz jako. W przypadku urzdze zewntrznychz sygnaem HDMI i komponentowym sygnaem wideo czsto obsugiwana jest funkcjaskanowania progresywnego, ktra umoliwia uzyskanie lepszej jakoci obrazu (jeli jestobsugiwana zarwno przez odtwarzacz BD/DVD, jak i telewizor).13Multi-Channel In (Wejcie wielokanaowe)Mona go uy do podczenia wyj z odtwarzacza DVD-A, SACD lub innego odtwarzaczaz dwikiem analogowym w formatach 5.1/7.1.14 ulti-Channel Preamp Out (Wielokanaowe wyjcieMprzedwzmacniacza)Mona go uy do podczenia wej kanau 5.1/7.1 w innym wzmacniaczu, oddzielnychwzmacniaczy mocy, subwoofera lub aktywnych gonikw. Obsugiwane s dwa wyjciasubwoofera, ktre odbieraj ten sam sygna.15IR Emitter Out (Wyjcia nadajnika podczerwieni)Wyjcia nadajnika uywane z nadajnikami podczerwieni umoliwiaj zdalne sterowanierdami ze strefy 2. Wicej informacji mona znale w dalszej czci instrukcji.16Trigger Out (Wyjcia sterujce)Wyjcia sterujce 12 V umoliwiaj sterowanie zewntrznymi wzmacniaczami, zasonami,ekranami ze sterowaniem elektrycznym lub innym podobnym wyposaeniem. Wicejinformacji mona znale w dalszej czci instrukcji.17 ain Zone IR Emitter In (Wejcie nadajnikaMpodczerwieni strefa gwna)Umoliwia odbieranie przez amplituner 751R V2 modulowanych polece przesyanych wpamie podczerwieni z systemw obejmujcych wiele pomieszcze lub ze wzmacniaczysygnau zdalnego sterowania.7POLSKIazur
 • Page 8

  Gwny pilot zdalnego sterowaniaAmplituner 751R V2 jest dostarczany wraz z pilotem zdalnegosterowania Azur Navigator. Przed przystpieniem do jego uywanianaley umieci w nim baterie AAA (dostarczone w zestawie).Szczegowe informacje na temat operacji, ktre mona wykonywaprzy uyciu pilota, znajduj si w kolejnych rozdziaach niniejszejinstrukcji.Ten pilot moe by uywany w strefie gwnej lub w strefie 2(za porednictwem wzmacniacza sygnau zdalnego sterowania) ibdzie automatycznie sterowa tylko t stref, w ktrej zostanieuyty.Przycisk podwietleniaNacinij, aby wczy podwietlenie przyciskw pilota. Nacinij iprzytrzymaj przez kilka sekund (wszystkie przyciski zaczn szybkomiga), aby wczy funkcj podwietlenia przez naciskanieprzyciskw na pilocie zdalnego sterowania. Aby wyczy funkcji powrci do ustawienia domylnego, nacinij i przytrzymajponownie.Tryb gotowoci/wczenieUmoliwia przeczanie urzdzenia midzy trybem gotowoci iwczeniem.HDMI preview (Podgld HDMI)Nacinij, aby zobaczy podgld rnych rde HDMI podczonychdo urzdzenia. Do nawigacji uyj przyciskw regulacji gonoci(oznaczonych Vol). Wicej informacji znajduje si w dalszychczciach tej instrukcji. nalog Direct (Bezporedni tor sygnauAanalogowego)Umoliwia bezporedni odsuch sygnau ze stereofonicznegowejcia analogowego z biecego urzdzenia zewntrznego bezstosowania konwersji analogowo-cyfrowej, cyfrowo-analogowej icyfrowej obrbki sygnau (DSP). tereo modesSstereofonicznego)(TrybydwikuUmoliwia wybr trybu stereo lub trybu stereo plus subwooferw odniesieniu do rde sygnau analogowego lub cyfrowego(poddawanych obrbce cyfrowej). urround modesSprzestrzennego)(TrybydwikuUmoliwia wybr trybw obrbki przestrzennego dwikucyfrowego, a take rnych trybw obrbki dwiku przestrzennegokodowanego matrycowo w odniesieniu do analogowych lubcyfrowych zewntrznych urzdze rdowych (przetwarzanychcyfrowo).Stereo/MonoNacinicie tego przycisku podczas suchania stacji radiowejFM umoliwia przeczanie midzy trybami stereofonicznym imonofonicznym.Store (Zapis)W trybie tunera przycisk ten umoliwia zapisanie biecejczstotliwoci jako zaprogramowanej stacji.Mode (Tryb)W trybie tunera przycisk ten umoliwia wybranie opcji strojeniaautomatycznego/rcznego lub programowanie stacji.Audio In Type (Typ wejcia dwiku)Umoliwia wybr typu wejcia dwiku spord typw dostpnychdla biecego rdowego urzdzenia zewntrznego. W zalenociod wybranego urzdzenia zewntrznego i tego, czy przypisano muwejcie HDMI, mona wybra wejcie analogowe, cyfrowe lub HDMI.Bass/Treble (Tony niskie/wysokie)Umoliwia regulowanie tonw niskich i wysokich przy uyciuprzyciskw regulacji gonoci w gr/w d. Uwaga: Nastawytonw niskich i wysokich s ignorowane w trybie bezporedniegotoru stereofonicznego sygnau analogowego oraz w trybiebezporedniego wejcia dwiku 7.1.Zone 2 (Strefa 2)Umoliwia wybranie strefy 2 i wywietlenie jej stanu na wywietlaczu.Przy kolejnej zmianie rda polecenia wczenia/przejcia w trybgotowoci lub regulacji gonoci bd dotyczy strefy 2, a niestrefy gwnej. Szczegowe informacje mona znale w rozdzialedotyczcym strefy 2.8Menu ekranowe OSDUmoliwia wczenie i wyczenie menu ustawie wywietlanych naekranie monitora/telewizora.Przycisk Source (rdo)Nacinij, aby przecza midzy kolejnymi rdami.GonoUmoliwiaj zwikszenie lub zmniejszenie gonoci na wyjciuamplitunera AV. Uywane take jako przyciski kierunkowe w gr/wd w menu konfiguracji OSD.EnterUywany w menu konfiguracji OSD. Strojenie / Lewo/prawoPrzycisk strzaki w prawo umoliwia zwikszenie strojonejczstotliwoci/zmian zaprogramowanej stacji. Przycisk strzakiw lewo umoliwia zmniejszenie strojonej czstotliwoci/zmianzaprogramowanej stacji. Uywane take jako przyciski przewijaniaw lewo/w prawo w menu konfiguracji OSD.WyciszeniePowoduje wyciszenie dwiku amplitunera AV. Ponowne nacinicietego przycisku skutkuje wyczeniem wyciszenia.Pic. Adj. (Regulacja obrazu)Umoliwia regulacj rnych parametrw obrazu w odniesieniu dordowych urzdze zewntrznych, ktrych ukad skalujcy zostaustawiony tylko na przetwarzanie.Na ekranie telewizora zostanie wywietlony pasek ustawiedotyczcy biecej pozycji (jasno, kontrast itd.). Ponownenacinicie tego przycisku spowoduje przejcie do kolejnej pozycji.Przyciski regulacji gonoci umoliwiaj zmian ustawienia.Nacinicie i przytrzymanie przycisku Pic. Adj. przy wczonymmenu ekranowym OSD spowoduje przeczenie aktywnego wyjciaHDMI. Wicej informacji na ten temat mona znale w rozdzialeWyjcia HDMI A i B.Lip sync (Synchronizacja dwiku zobrazem)Umoliwia wczenie i dostosowanie funkcji synchronizacji dwikuz obrazem, jeli nie s one zsynchronizowane. Gdy na wywietlaczuurzdzenia wywietlony jest stan funkcji opnienia synchronizacjidwiku z obrazem, wwczas czas opnienia mona dostosowaza pomoc przyciskw Vol i Vol regulacji gonoci. Ustawieniewartoci zero spowoduje wyczenie funkcji synchronizacji dwikuz obrazem. Wicej informacji na ten temat mona znale w dalszejczci niniejszej instrukcji.Info (Informacje)Suy do wywietlania informacji na temat aktualnego sygnaurdowego i trybu dekodowania. Ponowne nacinicie przyciskupodczas przewijania biecego trybu dekodowania (gdy nie jestwczone wyciszenie) umoliwia wywietlenie czstotliwociprbkowania podawanego sygnau. Nacinicie przycisku podczassuchania stacji radiowych nadawanych w systemie RDS pozwalawywietla kolejne informacje RDS.Dim (Przyciemnienie)Regulacja podwietlenia wywietlacza na panelu przednim mocne rozjanianie, rozjanianie, przyciemnianie lub wyczanie.
 • Page 9

  azur751R V2Tuner AM/FM, BD/DVD, Video 1, Video 2, Rec 1, Aux/TV,CD, Rec 2, Vid 3/MP3, USB, Exp.Aby zmieni rdowe urzdzenie zewntrzne, naley nacisn odpowiadajcy muprzycisk. Nacinicie przycisku Tuner AM/FM po raz drugi powoduje przeczenie midzypasmami radiowymi AM i FM.Ponowne nacinicie przycisku Aux/TV (Urzdzenie dodatkowe/telewizor) przy wczonejfunkcji ARC (wicej informacji w dalszej czci instrukcji) umoliwia wybr kanau TV-ARC(zwrotnego kanau audio telewizora).Uwaga: Przycisk moduu dodatkowego (Exp) jest uywany wycznie podczas wsppracyze starszymi amplitunerami AV.Powyej przedstawiono tylko skrcony opis przyciskw. Wicej informacji na tematfunkcji przez nie obsugiwanych mona znale w rozdziale Instrukcja uytkowania, wczci Zasady obsugi urzdzenia niniejszego podrcznika.7.1 Direct (Bezporednie wejcie dwiku 7.1)Umoliwia wybr bezporedniego wejcia dwiku 5.1/7.1.iTrigger A/B (Wyjcia sterujce A/B)Umoliwiaj wczanie i wyczanie wyj sterujcych. Szczegowe informacje natemat funkcji sterujcych i ich konfiguracji mona znale w odpowiednim rozdziale tejinstrukcji.Zgodno z urzdzeniami firmy ApplePilot zdalnego sterowania Navigator amplitunera Azur 751R V2 umoliwia sterowaniepodstawowymi funkcjami urzdze firmy Apple takich jak Apple TV lub rodziny produktwiPod/iPhone/iPad po podczeniu ich do stacji dokujcych Cambridge Audio lub Apple.Naley nacisn i przytrzyma przycisk rdowego urzdzenia zewntrznegoodpowiadajcy temu wejciu, do ktrego podczono produkt firmy Apple, jednoczenienaciskajc te jeden z poniszych przyciskw.Funkcje bd si w niewielkim stopniu rni, w zalenoci od produktu firmy Apple.Enter,Menu,Play/Pause (Odtwarzanie/wstrzymywanie),Regulacja gonoci dwiku oraz przemieszczanie si po ekranach menu.Suy do nawigacji pomidzy menu lub zmiany cieki/wyszukiwania, wzalenoci od uywanego produktu firmy Apple.Pilot zdalnego sterowania strefy 2 umoliwia sterowanie tylko wyjciami strefy 2. Nie mawpywu na dziaanie strefy gwnej.GonoUmoliwiazmniejszenie/zwikszeniepoziomu gonoci w strefie 2.Tryb gotowociUmoliwia przeczanie urzdzenia w strefie2 midzy trybem gotowoci i wczeniem.Zmiana ciekiUmoliwia przejcie do nastpnej lubpoprzedniej stacji zapisanej w pamicitunera.WyciszenieNacinicie tego przycisku umoliwiawyciszenie dwiku w strefie 2. Ponownenaciniciepowodujeanulowaniewyciszenia.rdowe urzdzeniazewntrzneNacinicie odpowiedniego przyciskupowoduje zmian rdowego urzdzeniazewntrznego w strefie 2. Nacinicieprzycisku Tuner AM/FM po raz drugipowoduje przeczenie pasma radiowego(AM/FM).TunerAM/FMFollowMainExpBDDVDVideo 1Video 2Rec 1AuxCDVid 3MP3Rec 2Zone 2 RemoteStrefa 2 jest z zaoenia stref analogow,wic umoliwia w jej obrbie stosowaniewycznie urzdze zewntrznych zpoczeniami audio/wideo (w tym cyfrowymi).Uwaga: Bezporedni wybr rda TV/ARC lub USB w strefie 2 nie jest moliwy, poniewas to rda wycznie cyfrowe.Follow Main (Zgodnie ze stref gwn)Umoliwia wysanie zmiksowanego sygnau kanau analogowego 2 (lewy+rodkowy,prawy+rodkowy) urzdzenia wybranego w strefie gwnej do strefy 2.Pilota Azur mona w razie potrzeby zestawi w pary z maksymalnie szeciomaokrelonymi urzdzeniami firmy Apple, z wykorzystaniem szeciu przyciskw urzdzezewntrznych. Funkcja ta jest przydatna, gdy uytkownik ma dostp do wikszej liczbyproduktw firmy Apple.Jest to przydatne wtedy, gdy w obu strefach ma by odtwarzany ten sam materia (naprzykad podczas przyjcia) lub aby umoliwi w strefie 2 odsuch sygnau ze rdecyfrowych lub dwiku przestrzennego, ktrych nie mona bezporednio wybra wstrefie 2.Wicej informacji o zestawianiu w pary mona znale w instrukcji danego urzdzeniafirmy Apple.Poniewa zmiksowany sygna jest tworzony ze zdekodowanego wyjcia rda wybranegow strefie gwnej, do strefy 2 mona dziki temu wysa sygna z dowolnego rda,rwnie z wej cyfrowych (optycznych/koncentrycznych) i wej HDMI.Zestawianie w par aby zestawi w par z urzdzeniem firmy Apple, naley nacisni przytrzyma przez sze sekund dany przycisk rdowego urzdzenia zewntrznegowraz z przyciskiem MODE. Niektre urzdzenia, na przykad Apple TV, s wyposaone wewskanik informujcy o pomylnym zestawieniu w par.Rozczanie zestawienia w par aby rozczy zestawienie w par z urzdzeniemfirmy Apple, naley nacisn i przytrzyma przez sze sekund dowolny z przyciskwrdowego urzdzenia zewntrznego wraz z przyciskiem STEREO MONO.9POLSKIPilot zdalnego sterowania strefy 2
 • Page 10

  Wywietlacz na panelu przednim12HR 96/24MSTR ES ExpSRSWSLAudyssey Neo:6 XDynamic EQVolSBRSBLD TrueHDBi AMP RoomEQ DIRECTEXPL x zCTUNEDZ2Wskaniki kanaw wyjciowychPrzedstawiaj aktywne w danej chwili kanay w zalenoci od trybu dekodowania isygnau ze rdowego urzdzenia zewntrznego. Podwietlone ikony wskazuj aktywnekanay wyjciowe amplitunera 751R V2.Z2Wskazuje, e aktywna (wczona) jest strefa 2.Room EQWskazuje, e wczona jest funkcja Audyssey 2QE.2AUTOFM STEREOHDMIUSB ANALOG DIGITALMUTINGRHLH14 skaniki trybu dekodowania (PCM, Dolby Digital,WDTS itd.)Wskazuj biecy tryb dekodowania, tryb Dolby Digital, DTS itp. W poczeniu zewskanikami kanaw wyjciowych, wskaniki te przedstawiaj pene dane na tematbiecego trybu obrbki sygnau.3Zcza gonikwAby unikn uszkodzenia gonikw w wyniku niespodziewanego sygnau o wysokimpoziomie, naley przed przystpieniem do podczania gonikw wyczy zasilanie.Naley sprawdzi impedancj gonikw. Zalecane s goniki o impedancji od 8 omwkady.Kolorowe wyprowadzenia gonikw maj polaryzacj dodatni (+), a czarne ujemn(). Naley zachowa waciw polaryzacj dla wszystkich zczy gonikw. W przeciwnymrazie dwik bdzie przytumiony, przesunity w fazie i niemal pozbawiony niskich tonw.Przygotuj przewody gonikowe do podczenia, usuwajc zewntrzn izolacj nadugoci okoo 10 mm lub mniej (nie wicej ni 10 mm, gdy moe to doprowadzi dozwarcia). Skr razem yy przewodu, aby nie wystpoway lune koce. Odkr pokrtozacisku gonika, wsu kabel i dokr pokrto, mocujc kabel.Uwaga: Wszystkie poczenia s wykonywane przy uyciu kabla gonikowego. Wyjtkiemjest poczenie subwoofera, ktry powinien zosta podczony standardowym kablemtypu cinch (RCA).Wskanik funkcji Directwieci, gdy amplituner 751R V2 pracuje w trybie Direct Analogue Stereo Direct(Bezporedni tor stereofonicznego sygnau analogowego) lub 7.1 Direct (Bezporedniewejcie dwiku 7.1).3Gwny wywietlacz informacyjnyPrzedstawia aktualnie wybrane rdowe urzdzenie zewntrzne, tryb dwikuprzestrzennego, nazw stacji i czstotliwo w trybie tunera itd.4Ikony trybwHDMINa zakoczeniach kabla gonikowego zalecane jest uycie wtyczek bananowych(standardowych, 4 mm), ktre mona bezporednio wkada do zaciskw gonika.Wicej informacji na temat ustawie gonikw 5.1 i 7.1 mona znale w rozdzialeKonfiguracja gonikw niniejszej instrukcji.Wskazuje, e typem wejcia audio biecego rdowego urzdzenia zewntrznego jestHDMI.Wskaniki Digital/Analog (Cyfrowy/analogowy)Zasilany subwooferWskazuje, czy typ wejcia audio biecego rdowego urzdzenia zewntrznego jestcyfrowy (S/P DlF/Toslink) lub analogowy.Przykadowe wskazania wywietlaczaGonik centralnyKabel typu cinch (RCA)Wskazuje, e sygna Dolby Digital 5.1 jest odtwarzany jako sygna 5.0 (subwoofer jestwyczony).Wskazuje, e odbywa si odtwarzanie 7.1 kanaw na podstawie sygnau DTS-HDMaster.Wskazuje, e generowany jest cyfrowy sygna wyjciowy 2.1 kanaw na podstawieanalogowego sygnau wejciowego.Goniki dwikuprzestrzennego10GonikiprzednieTylne gonikidwikuprzestrzennego
 • Page 11

  azur751R V2POLSKIAnalogowe zcza audioUwaga: Nie naley podcza zasilania sieciowego ani wcza urzdzenia, zanim niezostan wykonane wszystkie poczenia.Urzdzenia zewntrzne podcza si przy uyciu stereofonicznych kabli typu cinch(2RCA-2RCA). W przypadku odtwarzaczy kasetowych, nagrywarek MD oraz nagrywareki odtwarzaczy CD wymagane s dwa zestawy kabli jeden do nagrywania, a drugi doodtwarzania.Odtwarzacz CDWyjcieWyjcieOdtwarzacz BD/DVDKabel typu cinch(2RCA-2RCA)Odtwarzacz/nagrywarka dwiku(kaseta/MD/CD-R)Wyjcie WejcieCyfrowe zcza audioW amplitunerze 751R V2 dostpne s dwa rodzaje cyfrowych zczy audio:Mona uy dowolnego z nich w celu podczenia rdowego urzdzenia zewntrznego,gdy amplituner 751R V2 automatycznie wybiera aktywne wejcie.1. Optyczne (Toslink)Uwaga: Jedno urzdzenie zewntrzne naley podcza przy uyciu tylko jednego typuwejcia.2. Koncentryczne (S/P DIF)Odtwarzacz BD/DVDWyjcieWyjcieLUBLUB1Out221LUBLUBOdtwarzacz/nagrywarkadwiku (kaseta/MD/CD-R)12LUB1Odtwarzacz CD221InCyfrowa stacja dokujca iPod iD100Nagrywark typu MD lub CD-R mona podczy do wyj cyfrowych w sposb pokazanyna rysunku.11
 • Page 12

  Zcza wejciowe HDMIRozdzielczo obrazu 4KHDMI (High-Definition Multi-Media Interface) to interfejs cyfrowy, ktry umoliwiatransmisj sygnaw wideo i audio za porednictwem pojedynczego kabla. Moliwobezporedniej transmisji cyfrowej sygnau audio i wideo, a take obsuga rnychrodzajw materiau wideo wysokiej rozdzielczoci (HD) oraz dwiku o wysokiej jakocisprawiaj, e jest to najlepszy typ poczenia. Wejcia HDMI mona przypisa donastpujcych rdowych urzdze zewntrznych: BD/DVD (Odtwarzacz BD/DVD),Video 1 (Wideo 1), Video 2 (Wideo 2), Recorder 1 (Nagrywarka 1), Aux (Urzdzeniedodatkowe), CD (Odtwarzacz CD), Recorder 2 (Nagrywarka 2), Expansion (Modudodatkowy) lub 7.1 Direct (Bezporednie wejcie dwiku 7.1). Wicej informacji monaznale w rozdziale Przypisywanie rde dwiku do wejcia HDMI.Model 751R V2 V2 obsuguje rozdzielczo obrazu 4K (3840 x 2160 pikseli) zapomoc pocze tylnych zczy HDMI (wej i wyj). Format 4K ma dwukrotniewiksz rozdzielczo poziom i dwukrotnie wiksz rozdzielczo pionow w stosunkudo formatu 1080p HDTV, co oznacza czterokrotnie wiksz cakowit liczb pikseli.Do podczania urzdze w standardzie 4K naley stosowa przewody HDMI o duejprzepustowoci (High Speed HDMI). Uwaga: Przednie zcze HDMI nie obsuguje formatuobrazu 4K.4K(3840 x 2160)Odtwarzacz Blu-ray z wyjciem HDMI1080p(1920 1080)KabelHDMIKabel HDMITuner telewizji satelitarnej zwyjciem HDMIZcza wyjciowe wideo (HDMI A i B)Poczenie z telewizorem wykonuje si za porednictwem zczy HDMI. Amplituner 751RV2 konwertuje przychodzcy analogowy sygna wideo na sygna HDMI i skaluje go w celuuzyskania najlepszej jakoci obrazu. Wicej informacji mona znale w dalszej czciinstrukcji.Urzdzenie jest wyposaone w dwa wyjcia, ktrych mona uywa niezalenie lub w tymsamym czasie (na przykad do podczenia telewizora i projektora).Uwaga: Na oba wyjcia zawsze podawany jest ten sam sygna wideo.Wicej informacji na temat wyboru aktywnego wyjcia HDMI za pomoc menuekranowego OSD podano poniej w opisie menu HDMI/Component Assign (Przypisywaniewej HDMI/Component).HDMI/Component AssignHDMI 1HDMI 2HDMI 3HDMI 4Component 1Component 2Component 3:BD/DVD:VIDEO 1VIDEO 2:: Recorder 1:BD/DVD:VIDEO 1:VIDEO 2HDMI Out:A+BReturn I/OTelewizor 1Kabel HDMIZwrotny kana audio (ARC) jest obsugiwany,jeli telewizor rwnie obsuguje t funkcj.Wyjcie HDMI A obsuguje rwnie zwrotny kana audio w standardzie HDMI 1.4 ztelewizora obsugujcego t funkcj.Umoliwia to odbir dwiku w amplitunerze 751R V2 z tunera wbudowanego wtelewizorze. Wicej informacji znajduje si w czci opisujcej funkcj TV-ARC.12Telewizor 2
 • Page 13

  azur751R V2W amplitunerze 751R V2 dostpne s trzy rodzaje analogowych zczy wideo:1. Zespolony sygna wideo (Composite) podczenie przy uyciu pojedynczego kablatypu cinch (RCA-RCA) 75 omw.2. S-Video podczenie przy uyciu kabla S-Video.3. Komponentowy sygna wideo (Component) podczenie przy uyciu potrjnego kablatypu cinch (3RCA-3RCA) 75 omw.Jeli urzdzenie zewntrzne jest wyposaone w interfejs HDMI, jest to zawsze najlepszywybr.W przypadku urzdze zewntrznych, ktre obsuguj tylko analogowy sygna wideo,najlepsz jako obrazu mona uzyska przy uyciu zczy komponentowego sygnauwideo, a nastpnie uzyskujc coraz gorsz jako zcza S-Video i zczazespolonego sygnau wideo.Amplituner 751R V2 obsuguje transkodowanie, tj. podnoszenie rozdzielczocianalogowego sygnau wideo do rozdzielczoci HDMI dla wyjcia gwnego monitora/telewizora.Odtwarzacz BD/DVDOdtwarzacz wideoKonsola do gierBezporednie wejcie dwiku 5.1/7.1Odtwarzacze DVD-A lub SACD mona podczy do amplitunera 751R V2 przyuyciu bezporednich wej dwiku 5.1/7.1, umoliwiajc odtwarzanie dwikuwielokanaowego z tych urzdze.Odtwarzacze DVD-A i SACD obsuguj wyjcie dwiku w formacie 5.1. Bezporedniewejcia amplitunera 751R V2 umoliwiaj take opcjonalne podczenie sygnaudwiku przestrzennego dla gonikw tylnego lub lewego i prawego, w celu zapewnieniazgodnoci z przyszymi urzdzeniami 7.1 lub dekoderami zewntrznymi.Aby wybra wejcie bezporednie, naley nacisn przycisk 7.1 Direct na paneluprzednim lub pilocie zdalnego sterowania.Mona te przypisa to samo wejcie HDMI do wejcia bezporedniego 7.1, aby nie utraciobrazu.S to czyste poczenia analogowe, zapewniajce najwysz jako dwiku. W przypadku ichuycia w amplitunerze 751R V2 nie jest moliwa regulacja tonw niskich i wysokich ani cyfrowaobrbka sygnau (DSP).Odtwarzacz DVD-A lub wielokanaowy odtwarzaczSACD podczenia 5.1Kable typu cinch(2RCA-2RCA)CentralnySubwooferLewyW takim przypadku nacinicie przycisku 7.1 Direct sprawi, e dwik zacznie byodbierany z analogowych wyj odtwarzacza.PrawyJeli odtwarzacz zostanie wybrany przyciskiem BD/DVD, mona oglda przekazywanyz niego sygna wideo i dekodowa odpowiadajc mu przestrzenn ciek dwikow.Przestrzenny lewyWejcie cyfrowe lub HDMI moe suy do dekodowania dwiku przestrzennego przezamplituner 751R V2, a analogowe zcze 5.1 do podczenia bezporedniego wejcia7.1 w celu odtwarzania zawartoci z urzdze DVD-A/SACD.Przestrzenny prawyPrzydatne moe by podczenie odtwarzaczy DVD-A/SACD do amplitunera 751R V2 zapomoc obu metod jednoczenie.13POLSKIAnalogowe zcza wejciowe wideo
 • Page 14

  Wyjcie przedwzmacniacza 7.1Zcza wejciowe na panelu przednimJeli zaistnieje potrzeba podczenia zewntrznych wzmacniaczy mocy, mona tozrobi przy uyciu kabli typu cinch (RCA) podczonych do zczy wyjciowychprzedwzmacniacza 7.1 na panelu tylnym.Wejcie Video 3/MP3 znajdujce si na panelu przednim suy do tymczasowegopodczania konsoli do gier itp. Aby uzyska dostp do wej Video 3 w celu podczeniakonsoli do gier lub kamery wideo za pomoc stereofonicznych kabli typu cinch (RCARCA) i kabla zespolonego sygnau wideo (Composite), naley zdj zatyczk. Mona takeuy gniazda 3,5 mm typu mini-jack do podczenia suchawkowego lub liniowegowyjcia przenonego odtwarzacza MP3.W przypadku dwiku w formacie 5.1/7.1 opcj Multi Ch.Out (Wielokanaowe wyjcieprzedwzmacniacza) w menu ekranowym OSD Advanced Audio Setup (Zaawansowanakonfiguracja dwiku) naley ustawi na warto Pre Out (Wyjcie przedwzmacniacza),a nie Normal (Normalnie). Spowoduje to wyciszenie wszystkich wzmacniaczywewntrznych, gdy nie bd one uywane.azur 751RVolumeAV ReceiverWzmacniacze mocyPrzykadyUSBEnableReturn I/OPhonesTuning+Mode / StoreSubwooferVideo 1Video 2Recorder 1Aux / TVCDDigitally Processed ModesAudioInput TypeCentralny:Przestrzenny prawyTV ARC(HDMIA)Przestrzenny tylny prawyNormalLewyPre Out:Prawy:HDMI BypassPrzestrzenny tylny lewyMulti Ch.OutPrzestrzenny lewyStandby / OnAdvanced Audio SetupBD / DVDStereoModesSurroundModesRecorder 2Video 3 / MP3Pic.Adj.Przykady7.1 DirectHDMIAnalogStereo DirectLAudio RMute /InfoVideoS-VideoOpticalZone2OdtwarzaczMP3Kabel HDMIKabel stereofoniczny typu cinch (RCA-RCA)Kabel zespolonego sygnau wideoKabel S-VideoKable typu cinch(2RCA-2RCA)MP3 InLUBKabel ToslinkWyjcia konsoli do gier/kamery wideoUwaga: Wejcie kanau lewego przedniego jest take uywane do podczenia mikrofonu(dostarczanego w zestawie), stosowanego w celu automatycznej konfiguracji. Wicejinformacji mona znale w rozdziale Automatyczna konfiguracja niniejszej instrukcji.Amplituner 751R V2 oferuje rwnie zewntrzny tryb 2-kanaowy. Umoliwia onodtwarzanie przez amplituner 751R V2 wszystkich kanaw przestrzennychodpowiedniego sygnau rdowego (kana rodkowy, kanay przestrzenne i subwoofer),gdy goniki lewy przedni i prawy przedni s zasilane z zewntrznego wzmacniacza mocylub innego wzmacniacza obsugujcego wejcia o staym poziomie sygnau (na przykadwzmacniacza serii 8 firmy Cambridge Audio).PrzykadyLewyZcza antenoweAntena FMPrawyrodkowyAby uy gniazda HDMI naley najpierw przypisa wejcie HDMI do rda Video 3 zapomoc menu ekranowego OSD (wicej informacji na ten temat mona znale w dalszejczci instrukcji). Wejcie HDMI na panelu przednim obsuguje standard HDMI 1.3c. Toprzednie zcze HDMI nie obsuguje formatu 4K. Wicej informacji znajduje si w dalszejczci instrukcji.WzmacniaczAnten FM mona podczy do gniazda FM 75 omw (dostarczana w zestawiepodstawowa antena jest przeznaczona do uytku tymczasowego). Naley rozwinanten i ustawi j tak, aby uzyska najlepszy odbir. Do uytku cigego wysocezalecane jest podczenie anteny FM 75omw usytuowanej na zewntrz.Antena ptlowa AMLSubPObie kocwki anteny naley podczy do zaciskw antenowych. Anten naley umiecijak najdalej od urzdzenia, aby wyeliminowa niepodane szumy i uzyska optymalnyodbir. Jeli dostarczona w zestawie antena ptlowa AM nie zapewnia zadowalajcegoodbioru, moe by konieczne zastosowanie anteny AM usytuowanej na zewntrz.751R V2 V2Antena FMLUBPrzestrzennyprawyPrzestrzenny lewyPrzestrzennytylny prawyAntenazewntrzna FMPrzestrzenny tylny lewyW opcji menu ekranowego OSD Multi Ch.Out (Wielokanaowe wyjcie przedwzmacniacza)naley ustawi warto Ext 2 Ch (Wzmacniacz zewntrzny, 2 kanay), aby wyciszy tylkowyjcia wzmacniacza kanau przedniego prawego i przedniego lewego amplitunera 751RV2:Advanced Audio SetupMulti Ch.Out:Ext 2chHDMI Bypass:NormalTV ARC(HDMIA):EnableAntenazewntrzna AMLUBAntena ptlowaAMUziemienie(opcjonalne)Return I/O14Przykady
 • Page 15

  azur751R V2Informacje podstawoweProcedura konfiguracji amplitunera 751R V2 obejmuje 3 nieskomplikowane etapy. Etapkonfiguracji gonikw mona wykona rcznie lub przy uyciu procedury automatycznejkonfiguracji Audyssey.Odtwarzaj dwik stereofoniczny i wielokanaowy.Etap 1: Konfiguracja gonikw (opnienia gonikw, kalibracja czstotliwocigranicznej i poziomu za pomoc funkcji Audyssey lub rcznie)Etap 3: Ustawienia rdowych urzdze zewntrznychKonfiguracja gonikwAby wykona rczn konfiguracj gonikw, naley zawsze najpierw poinformowaurzdzenie o typie podczonego zestawu gonikw.W przypadku wyboru procesu automatycznej konfiguracji Audyssey przekazanieinformacji o podczonym zestawie gonikw nie bdzie konieczne, jeli jest tostandardowy system 5.1 lub 7.1, poniewa funkcja Audyssey samodzielnie rozpoznataki system.Jeli jednak ma by uywany system 5.1 z kanaem grnym, system 5.1 z tylnymikanaami przestrzennymi lewym i prawym przypisanymi do kanaw przednich w celuzastosowania podwjnego ukadu wzmacniaczy bd te system 5.1 z wyjciami tylnychkanaw przestrzennych lewym i prawym poczonymi z gonikami w strefie 2, wwczasprzed wykonaniem automatycznej konfiguracji Audyssey naley przekaza te informacjedo urzdzenia.We wszystkich przypadkach ustawienie konfiguracji gonikw przed uruchomieniemprocedury Audyssey nie spowoduje adnych problemw.Dostpne opcje (patrz poniej) to 5.1, 7.1 lub 5.1+H (5.1 + kana grny). Amplituner751R V2 moe obsugiwa maksymalnie konfiguracj 9 gonikw oznaczan 7.2, czyli 7gonikw (lewy przedni, prawy przedni, centralny, lewy przestrzenny, prawy przestrzenny,lewy przestrzenny tylny, prawy przestrzenny tylny) oraz dodatkowo dwa zasilane z siecisubwoofery (.2).Na poniszych rysunkach przedstawiono typowe przykady konfiguracji gonikw. Zawszenaley ustawia gonik i pooenie odsuchu tak, aby by zadowolonym z odsuchu.Wicej informacji na temat ustawiania gonikw mona znale w instrukcjach obsugizestawu gonikw i subwoofera.1214Gonik centralny3Goniki przestrzenne lewy i prawyOdtwarzaj dwik przestrzenny i wielokanaowy. Goniki stojce na pododze powinnyby ustawione w kierunku pooenia odsuchu. Goniki pkowe lub na stojakachpowinny by zamontowane na cianie lub na dedykowanych stojakach i umiejscowionena wysokoci uszu lub ponad nimi.4SubwooferPoprawia w ukadzie odtwarzanie tonw niskich, a take odtwarza specjalizowane,kinowe efekty LFE (Low Frequency Effects, efekty niskiej czstotliwoci) podczasodtwarzania pyt w systemie Dolby Digital lub DTS. Subwoofer moe by ustawiony wdowolnym miejscu pomieszczenia, gdy tony niskie maj mao kierunkowy charakter.Zaleca si jednak eksperymentalne dobranie najlepszej lokalizacji.5Goniki przestrzenne tylne lewy i prawyIndywidualne goniki tylne zamiast pojedynczego tylnego gonika dwikuprzestrzennego. Uywane w typach konfiguracji 7.1. Pooenia gonikw naley dobraeksperymentalnie tak, aby by zadowolonym z odsuchu.6Goniki przednie grne lewy i prawyGoniki grne umieszczone nad gonikami przednimi lewym i prawym zapewniajpionow skadow pola dwiku za pomoc odpowiednio zakodowanego materiau lub wprzypadku zastosowania obrbki kocowej w systemie Dolby Pro Logic IIz.Oznaczenie 5.1/5.1+H/7.1 odnosi si w kadym przypadku do maksymalnej liczbygonikw, ktrych mona uy, gdy gonik centralny, subwoofery i goniki dwikuprzestrzennego mona w razie potrzeby usun (powodujc oczywicie pogorszenieprzestrzennego odwzorowania dwiku). Jeli na przykad nie bdzie uywany gonikcentralny, naley w ustawieniach przypisa mu opcj None (Brak), co opisano wdalszej czci rozdziau. Amplituner 751R V2 automatycznie przekieruje sygna kanaurodkowego do kanaw przednich lewego i prawego, tworzc tzw. pozorny kanarodkowy.W podobny sposb mona zrezygnowa z uywania subwoofera, jeli goniki lewyprzedni i prawy przedni maj moliwo zadowalajcego odtwarzania tonw niskichna potrzeby muzyki i filmw. W takim przypadku amplituner 751R V2 przekierujeautomatycznie tony niskie z kanau subwoofera/efektw niskiej czstotliwoci dogonikw lewego przedniego i prawego przedniego.Procedura konfiguracji335.1 + kana grny2Goniki przednie lewy i prawyOdtwarza dialogi i dwik kanau rodkowego. Jego idealne pooenie znajduje si natej samej wysokoci, co goniki lewy przedni i prawy przedni (nad lub pod telewizorem/monitorem). Zalecane jest zastosowanie gonika centralnego tego samego producenta,co gonikw lewego przedniego i prawego przedniego. Dziki takiemu dopasowaniubarwy dwiku zapewniony bdzie bardziej naturalny przepyw efektw dwikuprzestrzennego ze strony lewej do prawej, bez zauwaalnych przej midzy gonikami.Etap 2: Przypisanie wej HDMI i analogowych wej wideo5.11POLSKIKonfiguracja amplitunera 751R V22Uwaga: Ta procedura konfiguracji jest bardzo istotna, poniewa amplituner 751R V2bdzie automatycznie korzysta z zapamitanych danych do wyboru odpowiednich trybwdekodowania Dolby i DTS, w zalenoci nie tylko od sygnau wejciowego, ale rwnie odzapisanych informacji dotyczcych uywanego systemu gonikw.azur 651R Main Menu66114Speaker SetupHDMI/Component AssignVideo Input SelectScaler AssignVideo Processing SettingsAudio Input SelectTone/Sub/LFE Config.Rec.2/Zone2 Output SelectAdvanced SetupVolEnterVolQuit I/O337.1121Aby wprowadzi dane dotyczce uywanego zestawu gonikw, uruchom menuekranowe OSD, naciskajc przycisk na pilocie (patrz rysunek). Wybierz menu SpeakerSetup (Ustawienia gonikw) przy uyciu przyciskw regulacji gonoci w gr/w d napilocie, a nastpnie przejd do tego menu, naciskajc przycisk Enter:Ustaw tryb dekodowania jako 5.1, 7,1 lub 5.1+H (5.1 + kana grny), podwietlajcpozycj Decode Mode (Tryb dekodowania) i uywajc przyciskw strzaek w lewo i wprawo do dokonania wyboru spord dostpnych opcji:Speaker Config Menu433Decode ModeFront L/RCenterSurr. L/RSurr. LB/RBSubwoofer::::::7.1LargeLargeLargeLargeYes[FL R must be Large whenSub is Off]5Return I/O515
 • Page 16

  Konfiguracja (cig dalszy)W przypadku wybrania konfiguracji gonikw w systemie 5.1 pojawi si opcjaumoliwiajca przypisanie tylnych kanaw przestrzennych (SBL/R Assign). W takimprzypadku mona wybra nieuywane przestrzenne tylne kanay wzmacniacza lewy iprawy na potrzeby podczenia kanaw przednich lewego i prawego przez podwjnyukad wzmacniaczy (w tym celu naley w ustawieniu SBL/R Assign Przypisanietylnych kanaw przestrzennych wybra warto Bi-amp Podwjny ukadwzmacniaczy), skierowania sygnau do pary gonikw w strefie 2 (w ustawieniuSBL/R Assign wybra warto Zone 2 Strefa 2). Mona te pozostawi te kanayniepodczone (w ustawieniu SBL/R Assign naley wybra warto None Brak).Wicej informacji na temat podwjnego ukadu wzmacniaczy i strefy 2 mona znale wdalszej czci instrukcji.Po dokonaniu tego wyboru naley w nastpnej kolejnoci skonfigurowa goniki metodw peni rczn lub za pomoc automatycznej konfiguracji Audyssey. Aby przeprowadziautomatyczn konfiguracj Audyssey z uyciem funkcji Room EQ lub bez niej, naleyprzej do odpowiedniego rozdziau w dalszej czci instrukcji.Zdecydowanie zalecamy jednak zapoznanie si z nastpnym rozdziaem dotyczcymrcznej konfiguracji gonikw, poniewa wyjaniono w nim znaczenie poszczeglnychpomiarw i regulacji oraz przyczyny ich wykonywania.Rczna konfiguracja opnieniagonikwPoniewa goniki w systemie dwiku przestrzennego znajduj si zwykle w rnychodlegociach od suchacza, amplituner 751R V2 ma moliwo przypisania kademuz kanaw zmiennego opnienia cyfrowego, aby dwik z kadego kanau dociera dosuchacza w tym samym momencie. Zapewnia to najlepszy efekt dwiku przestrzennego.Aby automatycznie skonfigurowa czasy opnie, naley przej do rozdziauAutomatyczna konfiguracja Audyssey niniejszej instrukcji.Aby rcznie skonfigurowa czasy opnie, zmierz odlego od pooenia suchacza dokadego z gonikw (patrz poniszy schemat):101 = Gonik przedni lewy2 = Gonik przedni prawy3 = Gonik centralny4 = Gonik przestrzenny lewy5 = Gonik przestrzennyprawy6 = Gonik przestrzenny tylnylewy (jeli jest uywany)7 = Gonik przestrzenny tylnyprawy (jeli jest uywany)8 = Subwoofer 1 (mona goustawi w dowolnym miejscu)9 = Subwoofer 2 (mona goustawi w dowolnym miejscu)10 = Gonik przedni lewygrny nad gonikiemprzednim lewym (jeli jestuywany) 11 = Gonik przedniprawy grny nad gonikiemprzednim prawym (jeli jestuywany)1131Manually setting speaker size8Wybierz menu Speaker Config (Konfiguracja gonikw).429Speaker Config MenuDecode ModeFront L/RCenterSurr. L/RSurr. LB/RBSubwoofer::::::7.1LargeLargeLargeLargeYes567[FL R must be Large whenSub is Off]Return I/OPrzechodzc w d, wybieraj teraz kolejno kady gonik i przy uyciu przyciskw strzaekw lewo i w prawo, wybieraj ustawienie Large (Duy), Small (May) lub None (Brak)dla kadego z nich. Ustawienia Large (Duy) lub Small (May) opisuj zdolnogonika do odtwarzania tonw niskich, niekoniecznie odzwierciedlajc jego rzeczywistyrozmiar fizyczny.Large (duy) goniki o rozszerzonym pamie przenoszenia niskich tonw w zakresieod okoo 2040 Hz do 1620 kHz (goniki stojce na pododze lub wysokiej jakociwiksze goniki montowane na stojakach).Small (may) goniki o mniej rozszerzonym pamie przenoszenia niskich tonww zakresie od okoo 80100 Hz do 1620 kHz (niewielkie goniki montowane nastojakach, na pce lub goniki satelitarne).Skonfigurowanie kadego gonika umoliwia amplitunerowi 751R V2 uywaniefunkcji zarzdzania tonami niskimi i przekierowywanie dwikw muzycznych oniskiej czstotliwoci oraz kanau efektw niskiej czstotliwoci z sygnau dwikuprzestrzennego do tych gonikw, ktre najlepiej je odtworz. Jeli dany gonik ma bynieuywany, naley nada mu ustawienie None (Brak).Ustawienie wyjcia subwoofera moe rwnie mie warto Yes (Tak) lub No (Nie). Jelinie jest uywany subwoofer, naley ustawi warto No, aby amplituner 751R V2 mgprzekierowywa tony niskie z tego kanau do innych gonikw.Uwaga: W pewnych przypadkach amplituner 751R V2 wymusi okrelone ustawienianiektrych gonikw!Gonikom oznaczonym jako lewy przedni i prawy przedni mona przypisa ustawienieLarge (Duy) lub Small (May), ale nigdy None (Brak), poniewa goniki te szawsze wymagane do odtwarzania muzyki lub cieki dwikowej.Tony niskie musz by zawsze odtwarzane przez kana gonikw przednich lewego iprawego lub przez kana subwoofera (bd przez oba te kanay). Ustawienie wartociSmall (May) dla gonikw przednich lewego i prawego spowoduje automatycznzmian ustawienia subwoofera na Yes (Tak). Ustawienie wartoci No (Nie) dlasubwoofera spowoduje automatyczn zmian ustawienia na Large (Duy) dla gonikwprzednich lewego i prawego.Jeli goniki przednie lewy i prawy nie mog odtwarza dwikw o niskiej czstotliwoci,konieczne bdzie uycie subwoofera. Oznacza to, e jeli goniki przednie lewy i prawymaj ustawienie Small (May), wwczas subwoofer musi mie ustawienie Yes (Tak).Take ustawienie wartoci Small (May) dla gonikw przednich lewego i prawegospowoduje ustawienie wartoci Small (May) dla innych gonikw i ustawienie wartociYes (Tak) dla subwoofera. Jest to spowodowane tym, e tony niskie i efekty LFE niepowinny by przekierowywane do kanaw dwiku przestrzennego.Aby zapisa ustawienia, naley wyj z menu ekranowego OSD (nacinicie przyciskuOSD powoduje zawsze przejcie wstecz o jeden poziom menu, a do wyjcia i zapisaniaustawie z poziomu ekranu menu gwnego).16W menu ekranowym OSD Speaker Distance (Odlegoci od gonikw) wprowadodlegoci jako najbardziej zblione wartoci w metrach (1 stopa = 0,3 metra). Prdkodwiku wynosi okoo 340 m/s, dlatego te amplituner 751R V2 wprowadza opnieniewynoszce ok. 3 ms na kady 1 m ustawionej odlegoci.Przejd do opcji Speaker Distance (Odlegoci od gonikw) i wybierz kolejno kadyz gonikw. Ustaw przyciskami strzaki w lewo i w prawo warto najblisz zmierzonejodlegoci (wartoci nie musz by dokadne):Speaker DistanceUnitFront LFront RCentreSurr. LSurr. RSurr. LBSurr. RBSubwoofer:::::::::Meters0.00.00.00.00.00.00.00.0Return I/ONacinij przycisk OSD, aby zamkn menu.
 • Page 17

  Rczna konfiguracja kalibracji poziomuwyjciowegoAmplituner 751R V2 umoliwia kalibracj poziomu wyjciowego w celu dostosowaniapoziomu akustycznego midzy gonikami rnych typw, rozmiarw lub producentw,ktre mog by stosowane w kadym kanale. Uzyskuje si to przez regulacj wzgldnegopoziomu wyjciowego kadego gonika. Czynno t mona wykona rcznie w menuekranowym OSD Level Calibration (Kalibracja poziomu wyjciowego) lub automatycznie(patrz rozdzia Automatyczna konfiguracja Audyssey niniejszej instrukcji).Podstawowy proces regulacji rcznej polega na odsuchaniu lub pomiarze przyuyciu miernika cinienia akustycznego (metoda bardziej dokadna i zalecana, aleniewymagana) poziomu wyjciowego dwiku, generowanego przez kady gonik iustawienie wzgldnego poziomu kadego gonika tak, aby uzyska ich jednakowgono w pooeniu odsuchu. Amplituner 751R V2 ma wbudowany generator sygnautestowego (szerokopasmowego biaego szumu), aby uatwi wykonanie tej operacji.Nacinij przycisk OSD na pilocie, a nastpnie wybierz menu Level Calibration(Kalibracja poziomu wyjciowego). Wcz sygna testowy, wybierajc opcj Test Signal inaciskajc przycisk strzaki w lewo lub w prawo:Level CalibrationTest SignalFront LFront RSurround LSurround RCentreSubwooferSurr. Back LSurr. Back R:::::::::Off0db0db0db0db0db0db0db0dbReturn I/OKanay mona zmienia przy uyciu przyciskw gonoci w gr/w d na pilocie.Po kadym wybraniu kanau sygna testowy bdzie syszalny z odpowiadajcego mugonika. Porwnaj gono wszystkich kanaw w miejscu odsuchu.751R V2Ustawienia czstotliwoci granicznych w menu Speaker crossover (Czstotliwograniczna gonika) s uywane do okrelenia punktu, w ktrym nastpuje odcicieczstotliwoci. Innymi sowy umoliwiaj one ustalenie czstotliwoci, poniej ktrejtony niskie nie s kierowane do gonikw z ustawieniem Small (May), lecz do kanausubwoofera. Naley pamita, i tony niskie wysyane do subwoofera przez funkcjzarzdzania tonami niskimi rni si od tonw niskich zakodowanych w materiale zdwikiem przestrzennym jako dedykowany kana efektw niskiej czstotliwoci.Jeli materia rdowy zawiera oddzielny kana LFE (jak w przypadku materiau DD lubDTS), jest on zawsze kierowany do subwoofera (jeli ustawienie subwoofera to On Wczony). Ustawienie czstotliwoci granicznej nie ma wtedy znaczenia. W niektrychtypach kodowania (na przykad Dolby Pro Logic II/IIx i Neo:6) nie wystpuje kana LFE.W zarzdzaniu tonami niskimi domylnym globalnym ustawieniem czstotliwocigranicznej jest 80 Hz. Jest to zwykle dobry punkt wyjciowy. Jeli uytkownik nie zamierzawprowadza adnych regulacji, wystarczy e dla wszystkich czstotliwoci granicznychpozostawi te domylne ustawienia.Uwaga: Te ustawienia s uywane tylko w odniesieniu do gonikw, ktre zostayskonfigurowane jako Small (May) w menu Speaker Configuration (Konfiguracjagonikw).Zaawansowani uytkownicy mog jednak zmienia czstotliwoci graniczne oddzielniedla poszczeglnych gonikw ustawionych jako Small (May), aby umoliwi w tensposb przekierowanie tonw niskich do subwoofera z przednich gonikw podogowychprzy czstotliwoci okoo 50 Hz, natomiast z gonikw przestrzennych lewego iprawego przy czstotliwoci okoo 100 Hz. Jeli uytkownik zamierza wprowadzi takieustawienia, najlepiej bdzie, jeli zapozna si z dokumentacj gonikw lub skontaktujeze sprzedawc w celu okrelenia pasma przenoszenia zestawu i ustalenia punktu, wktrym charakterystyka przenoszenia tonw niskich zaczyna opada (czsto zwanegospadkiem -3 dB lub -6 dB). Ten punkt odpowiada w przyblieniu czstotliwoci granicznej,ktr naley ustawi.Procedura automatycznej konfiguracji Audyssey rwnie umoliwia pomiar i ustawienieodpowiednich czstotliwoci granicznych dla uywanych gonikw.Funkcja Audyssey 2EQ i automatyczna konfiguracjaSystem Audyssey 2EQ, za pomoc skalibrowanego mikrofonu dostarczanego w zestawie,umoliwia wykonanie automatycznej konfiguracji, ktra automatycznie okreliliczb podczonych gonikw, ich wielko, czstotliwoci graniczne (na potrzebyzarzdzania tonami niskimi), a take ich odlegoci od miejsca odsuchu.Ponadto Audyssey 2EQ umoliwia usunicie z odtwarzanego materiau znieksztaceczstotliwociowych wywoanych nieoptymaln akustyk pomieszczenia.Zadanie to jest realizowane przez przechwycenie ewentualnych pojawiajcych si wobszarze odsuchu problemw akustycznych zarwno w dziedzinie czstotliwociowej,jak i czasowej, oraz zastosowaniu zaawansowanych algorytmw wyrwnywaniakorygujcego.Powinien by syszalny syczcy lub szumicy dwik.Dostosuj teraz wszystkie kanay tak, aby brzmiay jednakowo (pod wzgldem gonoci;kanay o rnych charakterystykach czstotliwociowych mog brzmie inaczej podwzgldem barwy, tj. bardziej lub mniej syczco).Znajd kana, ktrego brzmienie najbardziej rni si od pozostaych, i wybierz go, abyodsucha sygna testowy. Ustaw teraz wzgldny poziom wyjciowy w dB (uywajcprzyciskw strzaek w lewo/w prawo na pilocie) i kontynuuj porwnywanie z pozostaymikanaami a do wyrwnania ich gonoci. Poziom wyjciowy mona regulowa w zakresie-10 dB +10 dB w krokach co 1 dB. Powtrz procedur w odniesieniu do nastpnegokanau o najwikszej rnicy brzmienia. Po ustawieniu jednakowej gonoci wewszystkich kanaach nacinij ponownie przycisk OSD, aby zapisa ustawienia i zamknmenu.Rczna konfiguracja czstotliwocigranicznej subwoofera i zarzdzanietonami niskimiAmplituner 751R V2 umoliwia zarzdzanie tonami niskimi kadego gonika, ktryzosta skonfigurowany w menu ekranowym OSD jako Small (May). Oznacza to, e tonyniskie dla gonikw, ktre nie mog skutecznie odtwarza niskich czstotliwoci, skierowane do subwoofera.Speaker Crossover MenuFront L/RCentreSurr. L/RSurr. LB/RB::::80Hz80Hz80Hz80HzReturn I/OMona w ten sposb uzyska lepsz jako dwiku, czytelno dialogw oraz doskonalezrwnowaony dwik nie tylko w jednym miejscu odsuchu.Systemu Audyssey 2EQ mona take uy wraz z systemami Audyssey Dynamic EQ orazAudyssey Dynamic Volume, ktre dokadnie opisano w dalszej czci tego rozdziau.W przypadku amplitunera 751R V2 system Audyssey 2EQ oferuje dwa sposobypomiaru: prostsz metod automatycznej konfiguracji Audyssey i metod automatycznejkonfiguracji Audyssey + 2EQ.Automatyczna konfiguracja Audyssey wykorzystuje pomiar z jednej pozycji wycznie doskonfigurowania ustawie gonikw.Audyssey Autosetup + 2EQ wykorzystuje pomiar z trzech pozycji w celu skonfigurowaniaustawie gonikw i dodatkowo skorygowania odpowiedzi czstotliwociowejpomieszczenia.Przed uyciem tej funkcji naley upewni si, e wszystkie goniki zostay podczone iprawidowo umiejscowione.W przypadku, gdy zamiast standardowej konfiguracji 5.1 lub 7.1 stosowany jestpodwjny ukad wzmacniaczy dla gonikw przednich, uywane s tylne gonikiprzestrzenne w strefie 2 lub konfiguracja 5.1 + kana grny, naley pamita, abywprowadzi odpowiednie ustawienia przed uruchomieniem automatycznej konfiguracji.Jest to istotne, poniewa amplituner 751R V2 potrzebuje tych informacji, aby wprawidowy sposb przetestowa goniki w trakcie procesu automatycznej konfiguracji.Procedura automatycznej konfiguracjiW najprostszym systemie automatycznej konfiguracji Audyssey proces przebiega wdwch etapach najpierw sprawdzana jest liczba podczonych gonikw oraz to,czy pracuj one w fazie czy w przeciwfazie. Umoliwia to wykrycie wszelkich bdw wpoczeniach.Jeli wszystkie poczenia s prawidowe, mona przej do drugiego etapu, wktrym wykonywane s dalsze pomiary wszystkich gonikw w celu automatycznegookrelenia ich odlegoci (czasu opnienia), skalibrowania poziomw oraz ustawieniaczstotliwoci granicznych dla kadego z nich.17POLSKIazur
 • Page 18

  2Audyssey 2EQ Room EQJest to bardziej zaawansowana wersja procesu, w ktrej drugi etap jest duszy,poniewa wykonywane s trzykrotne pomiary pasma przenoszenia wszystkich gonikww trzech rnych pooeniach w pomieszczeniu, po czym goniki s kalibrowane, a ichpoziom wyrwnywany w celu zoptymalizowania dwiku w rzeczywistym rodowiskuodsuchowym (Room EQ). Aby wykona automatyczn konfiguracj Audyssey Autosetupbez opcji Room EQ, wystarczy wybra z menu opcj Audyssey Autosetup. Aby wykonaautomatyczn konfiguracj z opcj Room EQ, naley wybra z menu opcj Audysseyazur 751RAutosetup & 2EQ.AV ReceiverVolumeProcedura dla obu systemw jest taka sama (rni si one tylko dodatkowymi seriamipomiarw), wic poniej zosta opisany tylko przypadek Audyssey & 2EQ.Po zakoczeniu zostanie wywietlony ekran podobny do poniszego, przedstawiajcywykryte goniki oraz te, ktre wydaj si pracowa w przeciwfazie.Audyssey Autosetup MenuSpeakers Detected:L : ConnectedC : ConnectedR : ConnectedRS : ConnectedRB : ConnectedLB : ConnectedLS : ConnectedSW : ConnectedContinueCancel/ReturnRecorder 1Aux / TVCDesSurroundModesRecorder 2Video 3 / MP3Pic.Adj.7.1 DirectHDMIAnalogStereo DirectLAudio RMute /InfoVideoS-VideoOpticalW pierwszej kolejnoci podcz dostarczony w zestawie mikrofon do wejcia audiolewego przedniego kanau na panelu przednim za pomoc dostarczonego adaptera, anastpnie umie mikrofon w pooeniu odsuchu.Nacinij przycisk OSD na pilocie, aby wywietli menu ekranowe OSD, po czymwybierz menu Speaker Setup (Ustawienia gonikw). Wybierz preferowan metodkonfiguracji Audyssey.Speaker Setup MenuW razie potrzeby naley nacisn przycisk I/O, aby ponownie wykona test, lub przyciskEnter, aby rozpocz drug cz procedury automatycznej konfiguracji, opisan poniej.Speaker Calculation:The unit is nowcalculating parameters foryour speakers.Audyssey AutosetupAudyssey Autosetup & 2EQPercent:Return I/OPostpuj zgodnie instrukcjami z wywietlanymi na ekranie i nacinij przycisk Enterna pilocie w momencie gotowoci do uruchomienia funkcji automatycznej konfiguracjiAudyssey.Audyssey Autosetup MenuPlug the microphone intothe left channel of Video3 and place the microphoneat the main listeningposition at listeningheight.::Uwaga: Podobnie jak w przypadku wszystkich podobnych systemw, rwnie tutajwystpuj pewne ograniczenia. Kolumny gonikowe, ktre wykazuj bardzo due ktyprzesunicia fazowego lub kolumny gonikowe, w ktrych niektre goniki skadowe scelowo podczone w przeciwfazie, mog rzecz jasna zosta wykryte przez system jakogoniki w przeciwfazie nawet w przypadku prawidowego podczenia. Jeli gonik jestzgaszany jako pracujcy w przeciwfazie, cho jest on podczony prawidowo, monaprzej do kolejnego kroku.Audyssey Autosetup MenuConfigurationLevel CalibrationDistanceCrossoverContinueCancel/Return[Enter]I/OJeli ktry z gonikw wydaje si by niepodczony lub pracowa w przeciwfazie,sprawd poczenia na goniku i z tyu urzdzenia. Sprawd take ewentualne czapodwjnego okablowania, ktre mog wystpowa w goniku. W przypadku gonikwpracujcych w przeciwfazie sprawd, czy odpowiedni zacisk dodatni amplitunera751R V2 jest poczony z zaciskiem dodatnim gonika. Podobne sprawdzenie dotyczyzaciskw ujemnych amplitunera i gonika w danym kanale.MP3 InZone2SpeakerSpeakerSpeakerSpeaker::50%Seria sygnaw testowych zostanie teraz odtworzona ze wszystkich podczonychgonikw oraz z subwoofera. Ta cz testu suy do pomiaru przez amplituner 751RV2 poziomw wyjciowych, czstotliwoci granicznych oraz odlegoci (a na tej podstawiedo wprowadzenia odpowiednich opnie), odpowiednio do rodzaju i rozmieszczeniagonikw oraz charakterystyki pomieszczenia.W przypadku procedury Audyssey & 2EQ urzdzenie poprosi o przeprowadzenie drugiegopomiaru po przesuniciu mikrofonu do lewej granicy obszaru odsuchu, w ktrymnormalnie przebywaj uytkownicy (na przykad lewy kraniec sofy). Nastpnie koniecznebdzie wykonanie jeszcze jednego pomiaru po przesuniciu mikrofonu do prawejgranicy obszaru odsuchu. W obu przypadkach mikrofon powinien by umieszczony wprzyblieniu na rzeczywistej wysokoci uszu.[Enter]I/OPo wczeniu w menu ekranowym OSD bdzie wywietlany poniszy komunikat, adodatkowo na panelu przednim amplitunera 751R V2 komunikat Audyssey AutoCalibration (Automatyczna kalibracja Audyssey).Audyssey Autosetup MenuThe unit is now checkingwhich speakers areconnected, their phase,crossover, level anddistance.This will take severalminutes, please wait...Left SpeakerSeria sygnaw testowych zostanie odtworzona na wyjciach wszystkich gonikwpodczonych do amplitunera 751R V2 (rwnie na wyjciu subwoofera).18213
 • Page 19

  Kiedy automatyczna konfiguracja zostanie pomylnie zakoczona, na ekranieamplitunera 751R V2 zostanie wywietlony komunikat Measurement Complete(Pomiar zakoczony), ktry zostanie zastpiony ekranem zaawansowanej konfiguracjiAudyssey opisanym w kolejnym rozdziale.751R V2Audyssey Dynamic EQMuzyka, filmy i gry s zwykle miksowane przy stosunkowo wysokiej gonoci, aodtwarzane w warunkach domowych przy znacznie niszej gonoci.Jeli wanie wykonano automatyczn konfiguracj w trybie Audyssey Autosetup & 2EQ,funkcja 2EQ bdzie wczona. Poza tym moliwe stanie si rwnie wczenie w raziepotrzeby funkcji Audyssey Dynamic EQ i/lub funkcji Audyssey Dynamic Volume.Poniewa percepcja ludzkiego ucha zmienia si wraz z poziomem gonoci, subiektywnepasmo przenoszenia i pole przestrzenne dwiku w rodowisku domowym moe przyrnych poziomach gonoci rni si od zamierzonego efektu.Jeli wanie wykonano prost konfiguracj automatyczn Audyssey, funkcja 2EQ bdziewyczona (i nie bdzie mona jej wczy), natomiast bdzie moliwe wczenie wrazie potrzeby funkcji Audyssey Dynamic EQ i/lub funkcji Audyssey Dynamic Volume.Szczegowe informacje na ten temat zamieszczono w kolejnym rozdziale.Funkcja Audyssey Dynamic EQ prbuje rozwiza ten problem, uwzgldniajc ludzkpercepcj, waciwoci akustyczne pomieszczenia oraz informacje o poziomach rdewejciowych i rzeczywistych wyjciowych poziomach dwiku w danym pomieszczeniu.Aby zaakceptowa ustawienia i zamkn menu, wystarczy nacisn przycisk (I/O).Ustawienia Speaker Distance (Odlegoci od gonikw) oraz Level Calibration (Kalibracjapoziomu wyjciowego) dla kadego z gonikw zostan zaktualizowane.Mona w tym momencie przej do menu Speaker Delay (Opnienie gonikw)oraz Level Calibration (Kalibracja poziomu wyjciowego), aby sprawdzi lub zmieniustawienia zapisane przez system. Zawsze zaleca si ich sprawdzenie, poniewa adensystem nie jest cakowicie odporny na bdy.Aby zamkn menu automatycznej konfiguracji amplitunera 751R V2, naley naciskaprzycisk OSD na pilocie a do zamknicia wszystkich menu lub zniknicia symbolu OSDz wywietlacza na panelu przednim. Mona teraz odczy mikrofon i odoy go dowykorzystania w przyszoci.Funkcja Audyssey Dynamic EQ wsppracuje z funkcj Audyssey 2EQ, aby zrnicowakorekcje stosowane odnonie do gonikw zgodnie z poziomem akustycznym izachowa zrwnowaony rozkad barw oraz efekt dwiku otaczajcego niezalenie odzmian gonoci.Advanced Audyssey SetupAudyssey 2EQ:Dynamic EQ:OFFOnDynamic Vol.:OffDyn EQ Offset:0dbReturn I/OUwaga: Niektre goniki, na przykad goniki bipolarne, ktre promieniuj dwik w wicej nijednym kierunku, mog utrudnia dokadny pomiar odlegoci i poziomu dwiku przezfunkcj automatycznej konfiguracji.Gdy funkcja Audyssey Dynamic EQ zostanie wczona, pojawi si opcja Dynamic EQOffset (Przesunicie dynamiczne korekcji). Aktywne subwoofery z procesorem DSP maj standardowo niewielkie opnieniewynikajce z dziaania wbudowanych ukadw elektronicznych. Poniewa amplituner751R V2 dokonuje pomiaru cakowitego opnienia, rwnie tego spowodowanegobudow wewntrzn urzdze, zostanie zastosowana waciwy czas opnienia, ktrypo dodaniu do opnienia spowodowanego budow wewntrzn pozwoli uzyskaodpowiedni czas odpowiedzi w caym systemie. Zmierzona odlego bdzie jednak wtym przypadku nieco wiksza, ni odlego rzeczywista.Funkcja Audyssey Dynamic EQ odwouje si do tego standardowego poziomu filmowegoi wprowadza korekty w celu zachowania tego referencyjnego pasma przenoszenia orazodpowiedniego do niego otoczenia dwikiem przestrzennym. Jeli subwoofer jest obecny, automatyczna konfiguracja ustawi wikszo gonikwjako Small (May) oraz zaprogramuje dla nich nisk czstotliwo graniczn (chyba erzeczywicie przenosz one tony niskie o czstotliwociach poniej 40 Hz).Nie oznacza to, e maj one fizycznie niewielki rozmiar, ale oznacza, e systembdzie automatycznie wysya (tylko) bardzo niskie czstotliwoci z tych kanaw dosubwoofera, aby uzyska najlepsz odpowied systemu.Filmy s miksowane w skalibrowanych pomieszczeniach zgodnie ze standardowymiwymogami brany filmowej.Jednak taki filmowy poziom referencyjny nie zawsze jest uywany w przypadkumateriaw muzycznych i innych, niezwizanych z filmami.Aby umoliwi korekcj, funkcja Dynamic EQ Offset oferuje do wyboru cztery ustawienia,z ktrych trzy s przeznaczone uycia w sytuacjach, gdy poziom zmiksowanego materiaujest inny ni standardowo stosowany w filmach.0 dB (referencyjny poziom filmowy): Jest to ustawienie domylne i powinno by uywanepodczas ogldania filmw.We wszystkich przypadkach zawsze zalecane jest rczne sprawdzenie ustawiewprowadzonych przez automatyczn konfiguracj w celu upewnienia si, e niezawieraj one bdw i odpowiadaj rzeczywistoci.15 dB: Ustawienie przeznaczone dla muzyki pop/rockowej i innego materiaumuzycznego, ktry jest miksowany przy wysokich poziomach odsuchu lub ma zawonyzakres dynamiki.Zaawansowana konfiguracja Audyssey10 dB: Ustawienie przeznaczone dla muzyki jazzowej i innej muzyki o szerokim zakresiedynamiki. To ustawienie naley rwnie wybiera w przypadku ogldania telewizji,ktrej sygna dwiku jest zwykle miksowany na poziomie o 10 dB niszym ni sygnareferencyjny dla materiaw filmowych.Poza funkcj Room EQ, ktr mona wczy tylko po ukoczeniu procedury Audyssey& 2EQ, mona rwnie wczy dwie dodatkowe funkcje Audyssey (ktre s domylniewyczone).Wybierz menu Advanced Setup (Konfiguracja zaawansowana) z gwnego menuekranowego OSD. Nastpnie wybierz opcj Advanced Audyssey (Konfiguracjazaawansowana Audyssey):Advanced Setup MenusAdvanced AudioInput Name AssignAdvanced Dolby/DTSAdvanced AudysseyTrigger ATrigger BOSD Setup/SW VersionReturn I/O5 dB: Ustawienie przeznaczone dla materiaw o bardzo szerokim zakresie dynamiki, naprzykad muzyki klasycznej.Audyssey Dynamic VolumeFunkcja Audyssey Dynamic Volume prbuje rozwiza problem znacznych zmianpoziomu gonoci wystpujcych midzy poszczeglnymi programami telewizyjnymi,reklamami oraz midzy fragmentami filmw o zrnicowanej gonoci.Funkcja Dynamic Volume (gono dynamiczna) bierze pod uwag biece ustawieniegonoci, a nastpnie monitoruje materia programu w czasie rzeczywistym i, gdy jestto konieczne, wprowadza szybkie lub stopniowe zmiany poziomu gonoci w celuzachowania danej gonoci odtwarzania.Chodzi o to, aby subiektywna charakterystyka tonw niskich, barwa dwiku, efektprzestrzennoci dwiku i czytelno dialogw pozostaway na tym samym poziomie przyogldaniu filmu, przeczaniu kanaw telewizyjnych lub przeczaniu systemu z dwikustereo na dwik przestrzenny.Funkcja Audyssey Dynamic EQ jest zintegrowana z funkcj Dynamic Volume, wicwczenie funkcji Dynamic Volume powoduje rwnie wczenie funkcji Dynamic EQ.Dla funkcji Dynamic Volume mona wybra trzy ustawienia (oraz cakowicie j wyczy)Heavy (Intensywna korekta): To ustawienie oferuje najwszy zakres dynamiki. Mona gouy, aby pnym wieczorem obejrze film akcji i nie obudzi domownikw.Medium (Umiarkowana korekta): Jest to najbardziej popularne ustawienie do stosowaniaprzy codziennym ogldaniu telewizji w salonie i doskonale radzi sobie ze wzrostemgonoci podczas nadawania reklam.Light (Lekka korekta): To ustawienie oferuje szerszy zakres dynamiki i mona z niegokorzysta podczas ogldania filmw akcji, aby dowiadczy penego zakresu dynamikiprzy jednoczesnym zachowaniu syszalnoci dialogw.Off (Wyczone): Peny zakres dynamiki pozostanie niezmieniony.19POLSKIazur
 • Page 20

  Przypisywanie wej wideoAmplituner 751R V2 jest wyposaony w sze wej HDMI (z ktrych jedno znajduje sina panelu przednim) oraz dwa wyjcia HDMI. HDMI to w peni cyfrowy interfejs AV, ktryumoliwia przesanie obrazu i dwiku w postaci cyfrowej w celu zapewnienia najlepszejjakoci obrazu.Zcza wyjciowe HDMI w odtwarzaczach Blu-ray, odtwarzaczach DVD i tunerachtelewizji satelitarnej czsto obsuguj formaty wyszej rozdzielczoci, w tym formatyze skanowaniem progresywnym. Naley zapozna si z zarwno z instrukcj obsugirdowego urzdzenia zewntrznego ze zczem HDMI, jak i z instrukcj telewizora,poniewa czsto istnieje wybr spord rnych opcji. Uytkownik zazwyczaj chceuzyska najwysz jako, ktra jest obsugiwana zarwno przez urzdzenie, jak i przeztelewizor.W przypadku odtwarzaczy Blu-ray na zczu wyjciowym HDMI osigalne s najnowszeformaty systemu Dolby Digital Plus oraz True-HD, a take formaty DTS-HD High Resolutioni Master Audio. Aby zapewni poprawne dekodowanie formatu w amplitunerze 751R V2,naley si upewni, e wyjcie HDMI odtwarzacza zostao ustawione jako Bitstream(Strumie danych) lub Raw (Dane nieprzetworzone). Niektre odtwarzacze Blu-rayudostpniaj rwnie ustawienia umoliwiajce konwersj w d formatu Dolby DigitalPlus itd. w celu zapewnienia zgodnoci wstecznej ze standardem Dolby Digital 5.1 napotrzeby starszych amplitunerw AV, ktre nie obsuguj omawianych formatw.Aby zapewni dostpno wszystkich najnowszych formatw w amplitunerze 751R V2,naley si upewni, e ustawienia te s wyczone. Z wymienionych powyej powodwzcze HDMI stanowi zalecan metod poczenia zarwno w przypadku sygnau audio,jak i wideo.Amplituner 751R V2 obsuguje jednak rwnie zespolony sygna wideo (Composite),sygna S-Video oraz komponentowy sygna wideo (Component) w przypadku rde, ktrenie maj wyj HDMI; moe te automatycznie transkodowa i skalowa tego rodzajusygna wideo do formatu HDMI. Kade z wej HDMI i komponentowego sygnau wideomona za pomoc menu ekranowego OSD dowolnie przypisa do rnych rdowychurzdze zewntrznych. Wejcia zespolonego sygnau wideo oraz S-Video s fizycznieprzypisane na stae.Domylna konfiguracja zostaa przedstawiona poniej.Wybierz kolejno kade wejcie HDMI i wejcie komponentowego sygnau wideo, abyprzypisa je do rnych rdowych urzdze zewntrznych (za pomoc przyciskwstrzaek w lewo i w prawo).HDMI/Component AssignHDMI 1HDMI 2HDMI 3HDMI 4Component 1Component 1Component 1:BD/DVDVIDEO 1::VIDEO 2: Recorder 1BD/DVD::VIDEO 1:VIDEO 2HDMI Out:A+BReturn I/OUwaga: Pierwsze cztery rda s przypisane zarwno do wej HDMI, jak i do wejkomponentowego sygnau wideo.Moe to wydawa si dziwne, ale oznacza tylko to, e w przypadku tych rde, pozapoczeniami HDMI, dostpne s rwnie wasne poczenia komponentowego sygnauwideo, a take fizycznie przypisane poczenia sygnau S-Video i zespolonego sygnauwideo.Jest to przydatne, poniewa strefa 2 korzysta wycznie z analogowych wej wideo.Jeli zatem uywana jest strefa 2, prawdopodobnie bdzie konieczne przypisaniesygnau HDMI w celu ogldania materiau w pomieszczeniu gwnym oraz na przykadkomponentowego sygnau wideo w celu ogldania materiau w strefie 2. Wybr wejciawideo podczas wyboru rda w pomieszczeniu gwnym mona ustali w menu VideoInput Select (Wybr wejcia wideo), ktre omwiono w dalszej czci.Przejd do menu Video Input Select (Wybr wejcia wideo).Dla kadego ze rdowych urzdze zewntrznych zostanie pokazany aktualnie wybranytyp wejcia wideo. Menu pozwala na wybranie, ktry spord moliwych typw poczeniawideo dostpnych dla danego rda ma by uywany.J eli na przykad konsola do gier jest wyposaona wycznie w wyjcie S-Video i jestpodczona jako rdo VIDEO1, naley wybra rdo VIDEO1, a nastpnie zmieni jegotyp z HDMI 2 na S-Video.Na potrzeby pomieszczenia gwnego amplituner 751R V2 wykonuje automatycznetranskodowanie kadego analogowego sygnau wideo pochodzcego ze rda na formatHDMI, uywajc do tego celu ustawie ukadu skalujcego opisanych w dalszej czciinstrukcji.20Video Input SelectBD/DVDVIDEO 1VIDEO 2Recorder 1AuxCD7.1 DirectUSBVIDEO 3:::::::::HDMI 1HDMI 2HDMI 3HDMI 4N/AN/AN/AN/AHDMIReturn I/OUwaga: Przypisanie wejcia HDMI do danego rda sygnau powoduje automatycznewczenie ustawienia Scaler Bypassing (Pomijanie ukadu skalujcego) dla tego rda.Aby zapewni przetwarzanie sygnau z takiego rda, wystarczy w menu Scaler AssignProcessing (Przetwarzanie przez ukad skalujcy) dla ustawienia Scaler (Ukad skalujcy)wybra warto Process (Przetwarzanie).Ustawienia rdowych urzdzezewntrznychNastpnym krokiem jest wybranie kolejno kadego wejcia rdowego urzdzeniazewntrznego podczonego do amplitunera 751R V2 i skonfigurowanie: typu poczenia audio, ktre bdzie uywane dla tego rda (wejcie analogowe,cyfrowe lub HDMI); trybu obrbki sygnau dla tego rda.Amplituner 751R V2 zapamituje te ustawienia indywidualnie dla kadego rda iprzywouje je automatycznie po zmianie rda.Typ poczenia audioWybierz menu Audio Input Select (Wybr wejcia audio). Zaznacz kolejno kadeurzdzenie zewntrzne i wybierz typ wejcia analogowego, cyfrowego lub HDMI (uyjprzyciskw strzaek w lewo i w prawo):Audio Input SelectBD/DVDVIDEO 1VIDEO 2Recorder 1AuxCD::::::HDMI 1HDMI 2HDMI 3HDMI 4AnalogAnalogVIDEO 3:AnalogReturn I/OMoliwe ustawienia to Analog (Analogowe), Digital (Cyfrowe) oraz HDMI, jeli urzdzeniuzewntrznemu przedzielono wejcie wideo HDMI, jak pokazano powyej.W przypadku wej analogowych wymagane jest poczenie stereofonicznym kablemtypu cinch z amplitunerem 751R V2. Dla wej cyfrowych wymagany jest cyfrowykabel koncentryczny typu cinch 75 omw (S/P DIF) lub optyczny kabel wiatowodowy(TOSLINK). Amplituner 751R V2 automatycznie wybierze jedno z podczonych wej.Nie naley podcza jednego urzdzenia do obu wej cyfrowych koncentrycznegoi optycznego.Po ustawieniu typw zczy audio zamknij menu OSD, aby zapisa ustawienia.To ustawienie mona zmieni w dowolnym momencie bez otwierania menu ekranowegoOSD. Wystarczy nacisn przycisk Audio Input Type (Typ wejcia audio) na paneluprzednim lub na pilocie, co pozwoli na przeczenie midzy typami wej analogowych,cyfrowych lub HDMI (jeli te bd dostpne) dla aktualnie wybranego rdowegourzdzenia zewntrznego, a nastpnie na zapamitanie ich do uytku dla danego rda
 • Page 21

  azur751R V2Ustawienia przetwarzania sygnauwideoAmplituner 751R V2 obsuguje wiele trybw odsuchiwania muzyki i kina domowego.Dwik, jaki moe zaoferowa amplituner 751R V2, zaley zarwno od podawanego doniego sygnau rdowego, jak i od wybranej konfiguracji gonikw oraz wybranego trybudekodowania. Poniej pokrtce opisano formaty dwiku przestrzennego obsugiwaneprzez amplituner 751R V2, aby mona byo si z nimi zapozna przed przeczytanieminstrukcji uytkowania samego urzdzenia.Video Processing SettingsResolutionFrame RateAspect RatioColourimetry::::1080P60Hz16:9AUTOReturn I/OMenu umoliwia wybr ustawie, ktre bd mie stosowane do rde majcychw menu Scaler Assign (Przypisywanie ukadu skalujcego), w opcji Scaler (Ukadskalujcy), ustawion warto Process (Przetwarzanie). rda, dla ktrych ustawionowarto Bypass (Pomijanie) nie bd skalowane.Dostpne ustawienia:Scaler AssignBD/DVDVIDEO 1VIDEO 2VIDEO 3Recorder 1AuxCD7.1 Direct::::::::BypassBypassBypassBypassBypassN/AN/AN/AReturn I/OResolution (Rozdzielczo): Umoliwia ustawienie rozdzielczoci wyjciowej. Dostpneopcje to 480P, 576P, 720P, 1080I oraz 1080P. I oznacza sygna z przeplotem, a Poznacza skanowanie progresywne.Uwaga: W przypadku sygnaw 480P i 576P amplituner 751R V2 automatycznie ustawiaczstotliwo odwieania, poniewa w formatach wideo 480P zawsze uywana jestczstotliwo 60 Hz (format NTSC), a w formatach wideo 576P zawsze uywana jestczstotliwo 50 Hz (formaty PAL/SECAM).W przypadku innych rozdzielczoci moliwa jest zmiana czstotliwoci odwieania wkolejnej pozycji menu. Zwykle najlepiej ustawi najwysz czstotliwo obsugiwanprzez telewizor.Frame Rate (Czstotliwo odwieania): Umoliwia ustawienie staej czstotliwociodwieania 60 Hz (dla sygnau NTSC), 50 Hz (dla sygnau PAL) lub opcji AUTO, copozwala na automatyczny dynamiczny wybr przez amplituner 751R V2 czstotliwociwyjciowej zgodnej z czstotliwoci wejciow. Jeli telewizor obsuguje zarwno sygnaPAL, jak i NTSC, opcja AUTO jest najlepszym rozwizaniem (poniewa takie ustawieniewymaga najmniejszej iloci przetwarzania przez ukad skalujcy). Jeli telewizorobsuguje tylko jeden z podanych formatw lub inny format, naley wybra dla wyjciaodpowiednie stae ustawienie.Uwaga: Wejciowy sygna wideo o czstotliwoci odwieania 24 kl./s jest zawszeautomatycznie przekazywany z pominiciem przetwarzania przez ukad skalujcy i nawyjciu podawany jest format natywny (z niezmienion rozdzielczoci, czstotliwociodwieania i innymi ustawieniami).Aspect Ratio (Wspczynnik proporcji obrazu): Umoliwia ustawienie jednego z dwchstandardowych formatw wyjciowych sygnau wideo (wspczynnik szerokoci obrazudo jego wysokoci). W przypadku telewizora panoramicznego naley ustawi opcj16:9. Jeli telewizor nie jest panoramiczny, naley ustawi opcj 4:3.Colourimetry (Kolorymetria): Umoliwia ustawienie metody uywanej przez ukadskalujcy do opisania kolorw w wyjciowym sygnale wideo. Dostpne opcje to ITU.601,ITU.709 oraz AUTO. Opcja ITU.601 dotyczy standardu ITU-R BT.601, rodzaju cyfrowegokomponentowego sygnau wideo opracowanego do uytku telewizyjnego. Opcja ITU.709dotyczy standardu ITU-R BT.709, czyli nowszej wersji cyfrowego komponentowegosygnau wideo, ktry pocztkowo opracowano do zastosowa telewizji HDTV imonitorw komputerowych, i ktry bardziej precyzyjnie odzwierciedla charakterystykgenerowania kolorw na nowszych monitorach kineskopowych i w paskich telewizorach.Ponownie, aby wybra opcj dajc najlepsze rezultaty w danym telewizorze, najlepiejprzeprowadzi kilka prb.Format wyjciowy w trybie Auto bdzie zgodny z formatem wejciowym, bezdokonywania konwersji.Bezstratny format dwiku firmy Dolby, opracowany gwnie celem zastosowania wwysokiej pojemnoci pytach Blu-ray i odtwarzaczach Blu-ray. Dziki zastosowaniubezstratnego w 100% kodowania format Dolby True HD zapewnia teoretycznie taki samdwik, jak ten wyprodukowany w studiu. W starszych formatach, jak na przykad DolbyDigital 5.1 lub EX, stosowano kodowanie stratne, w ktrym niektre dane (przynajmniej teteoretycznie mniej syszalne) byy bezpowrotnie tracone w procesie kodowania, co miaona celu zmniejszenie iloci miejsca wymaganego na pycie do zapisania danych dwiku.Dolby True HD jest nowym formatem, ktry obsuguje maksymalnie osiem (zwykle wformacie 7.1) penozakresowych kanaw audio prbkowanych w rozdzielczoci 24-bitoweji z czstotliwoci 96 kHz, lub te dwch kanaw 24 bity/192 kHz, zapisywanych napytach Blu-ray. Format ten nie jest wstecznie zgodny z wczeniejszymi formatami.Dwik w tym formacie moe by przesyany do amplitunera 751R V2 jako strumiedanych (bitstream) w celu dokonania zalecanego dekodowania wewntrznego. Monago te podda dekodowaniu wewntrznemu w niektrych odtwarzaczach Blu-ray, anastpnie wysa do amplitunera 751R V2 jako wielokanaowy sygna PCM. W obuprzypadkach wymagane jest poczenie HDMI z amplitunerem 751R V2 oraz odtwarzaczBlu-ray obsugujcy ten format. Sygna w formacie Dolby True HD mona bowiem przesyawycznie za porednictwem zcza HDMI.Schemat kodowania oparty na kodeku Dolby Digital, ktry zosta ulepszony w celuusprawnienia efektywnoci kodowania i poprawienia jakoci dwiku. Format DolbyDigital Plus obsuguje osiem (7.1) w peni cyfrowych kanaw, w odrnieniu od formatuDolby Digital 5.1 (lub 6.1 w jego odmianie EX, gdzie szsty kana jest kodowanymatrycowo). Strumienie danych formatu Dolby Digital Plus nie s wstecznie zgodnez dotychczas uywanymi dekoderami Dolby Digital, lecz wymagaj zastosowaniaspecjalnego amplitunera AV zaprojektowanego do ich dekodowania (jak np. model 751RV2) oraz poczenia HDMI, gdy sygna w formacie Dolby Digital Plus mona obecnieprzesya wycznie za porednictwem zcza HDMI. Wymagane jest jednak, aby kadyodtwarzacz Blu-ray obsugujcy format Dolby Digital Plus udostpnia rwnie moliwokonwersji tego formatu na strumie Dolby Digital 5.1 w celu umoliwienia odtwarzaniago w dotychczas uywanych systemach Dolby Digital. Amplituner 751R V2 jest jednak wpeni zgodny z formatem Dolby Digital Plus.Nowy bezstratny kodek audio firmy DTS DTS-HD Master Audio nie jest niezgodny zwczeniejszymi wersjami, poniewa sygna jest przesyany jako rozszerzenie normalnegostrumienia danych DTS. Przesyany jest drugi wbudowany strumie, ktry zawiera danernicowe midzy wyprodukowanym w studiu dwikiem oryginalnym a strumieniemDTS z kompresj stratn, oraz dwa dodatkowe kanay. Urzdzenia obsugujce formatDTS-HD Master Audio (jak np. model 751R V2) potrafi wykorzystywa te dane rnicowew celu odtworzenia, z dokadnoci co do 1 bitu, bezstratnej wersji oryginalnych danychw formacie 7.1. Urzdzenia, ktre nie obsuguj rozszerzenia Master Audio, dekodujoryginalny strumie 5.1 DTS i ignoruj rozszerzenie Master Audio, dziki czemu wstecznazgodno jest zapewniona.DTS-HD High Resolution AudioFormat znany take pod nazw DTS-HR. Jest to rozszerzenie oryginalnego formatu audioDTS. Format DTS-HD High Resolution Audio obsuguje osiem (7.1) w peni cyfrowychkanaw, w odrnieniu od formatu DTS 5.1 (lub 6.1 w jego odmianach DTS ES Matrixlub DTS ES Discrete). Podobnie jak w przypadku formatu DTS-HD Master Audio,przesyany jest drugi wbudowany strumie, ktry zawiera dane rnicowe midzywyprodukowanym w studiu dwikiem oryginalnym a strumieniem DTS z kompresjstratn, oraz dwa dodatkowe kanay. W tym przypadku jednak take dodatkowystrumie jest tworzony przy uyciu kompresji stratnej. W zasadzie jest to 8-kanaowa(7.1) wersja formatu DTS, ktr mona dekodowa w urzdzeniach (takich jak np. model751R V2) obsugujcych format DTS-HD High Resolution Audio. Urzdzenia, ktre nieobsuguj rozszerzenia High Resolution, dekoduj oryginalny strumie 5.1 DTS i ignorujrozszerzenie High Resolution, dziki czemu wsteczna zgodno jest zapewniona.Format znany take pod nazw DD (3/2) lub DD 5.1. Umoliwia odtworzenie maksymalnieszeciu (5.1) kanaw z odpowiednio zakodowanego materiau Dolby Digital, w ktrymwystpuje 5 kanaw gwnych (lewy przedni, prawy przedni, rodkowy, przestrzenny lewy,przestrzenny prawy) oraz kana LFE (Low Frequency Effects, efekty niskiej czstotliwoci)dla subwoofera. Wszystkie kanay s kodowane cyfrowo. Do dekodowania formatu DolbyDigital wymagana jest pyta DVD z materiaem zakodowanym w standardzie Dolby Digitaloraz cyfrowe poczenie midzy rdowym urzdzeniem zewntrznym (na przykadodtwarzaczem DVD) i amplitunerem 751R V2.Uwaga: Formaty Dolby Digital i DTS mog czasem zawiera dane mniejszej ni maksymalnaliczby kanaw. Dotyczy to np. formatu Dolby Digital (2/0), ktry zawiera zakodowanycyfrowy sygna stereofoniczny tylko z dwoma kanaami (inne kanay s nieaktywne).Format znany rwnie pod nazw DTS (3/2) lub DTS 5.1. Umoliwia odtworzeniemaksymalnie szeciu (5.1) kanaw z odpowiednio zakodowanego materiau DTS,w ktrym wystpuje 5 kanaw gwnych (lewy przedni, prawy przedni, rodkowy,przestrzenny lewy, przestrzenny prawy) oraz kana LFE (Low Frequency Effects, efektyniskiej czstotliwoci) dla subwoofera. Wszystkie kanay s kodowane cyfrowo. Dodekodowania formatu DTS wymagana jest pyta DVD z materiaem zakodowanym wformacie DTS oraz cyfrowe poczenie midzy rdowym urzdzeniem zewntrznym iamplitunerem 751R V2.21POLSKITryby dwiku przestrzennego
 • Page 22

  Surround sound modes cont.Format znany rwnie pod nazw DD (3/3) lub DD 6.1. Jest to rozszerzona odmianaformatu Dolby Digital. Poza cyfrowo zakodowanymi kanaami w standardzie 5.1format DD EX udostpnia dodatkowy, szsty kana (przestrzenny tylny, co pozwala nauzyskanie siedmiu kanaw 6.1), kodowany matrycowo jako dwik przestrzennytylny, co pozwala uzyska wiksz gbi i dokadniejsz lokalizacj rde dwiku zasuchaczem. Odtwarzanie formatu DD EX wymaga pyty zakodowanej w tym formacie.Format ten jest wstecznie zgodny z dekodowaniem DD 5.1. Jeli format DD EX jestdekodowany jako normalny format DD, sygna dwiku przestrzennego tylnego bdzieobecny zarwno w lewym, jak i w prawym kanale tylnym przestrzennym (tworzc w tensposb pozorny rodkowy kana tylny). Format ten moe by rwnie dekodowany jakoformat 7.1 przez wysanie zdekodowanego sygnau dwiku przestrzennego tylnego doobu gonikw kanau tylnego przestrzennego (lewego i prawego), tworzc w ten sposbdwa monofoniczne przestrzenne kanay tylne.Format znany rwnie pod nazw DTS (3/3) Matrix. Jest to rozszerzona odmiana formatuDTS. Poza cyfrowo kodowanymi kanaami w standardzie 5.1 format DTS ES udostpniadodatkowy, szsty kana (przestrzenny tylny, co pozwala na uzyskanie siedmiu kanaw 6.1), kodowany matrycowo jako dwik przestrzenny tylny, co pozwala uzyskawiksz gbi i dokadniejsz lokalizacj rde dwiku za suchaczem. Odtwarzanieformatu DTS ES wymaga pyty zakodowanej w tym formacie. Format ten jest wsteczniezgodny z dekodowaniem DTS 5.1. Jeli format DTS ES jest dekodowany jako normalnyformat DTS, sygna dwiku przestrzennego tylnego bdzie obecny zarwno w lewym,jak i w prawym kanale tylnym przestrzennym (tworzc w ten sposb pozorny rodkowykana tylny). Format ten moe by rwnie dekodowany jako format 7.1 przez wysaniezdekodowanego sygnau dwiku przestrzennego tylnego do obu gonikw kanautylnego przestrzennego (lewego i prawego), tworzc w ten sposb dwa monofoniczneprzestrzenne kanay tylne.Kolejne rozszerzenie formatu DTS, znane take pod nazw DTS (3/3) Discrete lub DTSES Discrete 6.1. Format DTS ES Discrete udostpnia dodatkowy kana (przestrzennytylny), co pozwala uzyska wiksz gbi i dokadniejsz lokalizacj rde dwikuza suchaczem. W tym przypadku jednak dodatkowe dane s zawarte w strumieniu,dziki czemu wszystkie kanay mog by kodowane cyfrowo. Kana przestrzenny tylnyjest bardziej odseparowany od innych kanaw, ni byoby to moliwe w przypadkuformatw kodowanych matrycowo. Odtwarzanie formatu DTS-ES Discrete wymaga pytyzakodowanej w tym formacie.Format DTS ES Discrete jest wstecznie zgodny zarwno z formatem DTS 5.1, jak iz formatem DTS ES Matrix 6.1. Jeli format DTS ES Discrete jest dekodowany jakonormalny format DTS, sygna dwiku przestrzennego tylnego bdzie obecny zarwnow lewym, jak i w prawym kanale tylnym przestrzennym (tworzc w ten sposb pozornyrodkowy kana tylny). Jeli format DTS ES Discrete jest dekodowany jako format DTS ESMatrix, kana tylny przestrzenny bdzie dekodowany oddzielnie (tj. jako standard 6.1),jednak przy uyciu obrbki matrycowej, co zapewni identyczn separacj kanaw, jakw przypadku rdowej pyty z materiaem DTS ES Matrix (lecz o jakoci niszej ni wformacie DTS EX Discrete).Format ten moe by rwnie dekodowany jako format 7.1 przez wysanie zdekodowanegosygnau dwiku przestrzennego tylnego do obu gonikw kanau tylnego przestrzennego(lewego i prawego), tworzc w ten sposb dwa monofoniczne przestrzenne kanay tylne.Format zastpujcy oryginalny format Dolby Pro Logic. W formacie Dolby Pro Logic II 5kanaw (lewy przedni, prawy przedni, rodkowy, przestrzenny lewy, przestrzenny prawy)jest kodowanych do miksu stereofonicznego za pomoc analogowej obrbki matrycowej.Materia Dolby Pro Logic II moe by odtwarzany na normalnym sprzcie stereofonicznym(jako dwik stereofoniczny) lub dekodowany jako 5-kanaowy dwik przestrzenny.Format Dolby Pro Logic II jest zgodny z wczeniejszym, 4-kanaowym systemem DolbyPro Logic (z kanaami lewym, rodkowym, prawym i monofonicznym przestrzennym),ktry by odpowiednikiem formatu Dolby Surround uywanym powszechnie do kodowaniamateriau na tamach wideo, audycji telewizyjnych i wczeniejszych filmw.Uwaga: Format Dolby Pro Logic nie zawiera kanau LFE (Low Frequency Effects, efektyniskiej czstotliwoci) dla subwoofera. Amplituner 751R V2 moe utworzy sygnawyjciowy subwoofera (w celu uzyskania formatu 5.1) dziki funkcji zarzdzania tonaminiskimi. Wicej informacji mona znale w rozdziale Konfiguracja tonw/subwoofera/efektw LFE, w czci Zasady obsugi urzdzenia niniejszej instrukcji.Nowsza wersja systemu Dolby Pro Logic II, w ktrej mona odtwarza 7 kanawcyfrowego dwiku przestrzennego z odpowiednio zakodowanego rdowego materiaustereofonicznego. Format Dolby Pro Logic IIx udostpnia take tryby obrbki kocowejmateriau stereofonicznego lub materiau w formacie 5.1 do 7 kanaw bez wzgldu nato, czy kanay te kodowano w formacie Dolby Pro Logic IIx. Gdy wymagane jest kodowanie5.1, w amplitunerze 751R V2 jest zawsze stosowane dekodowanie Dolby Pro Logic IIzamiast dekodowania Dolby Pro Logic IIx, poniewa system IIx dziaa tylko w trybie 7kanaw.Uwaga: Format Dolby Pro Logic IIx nie zawiera kanau LFE (Low Frequency Effects,efekty niskiej czstotliwoci) dla subwoofera. Amplituner 751R V2 moe utworzy sygnawyjciowy subwoofera (w celu uzyskania formatu 7.1) dziki funkcji zarzdzania tonaminiskimi. Wicej informacji mona znale w rozdziale Konfiguracja tonw/subwoofera/efektw LFE, w czci Zasady obsugi urzdzenia niniejszej instrukcji.22Technologia matrycowa Dolby zapewniajca dodatkowe kanay grne umieszczane nadlewym i prawym gonikiem przednim. Format Dolby Pro Logic IIz identyfikuje elementyprzestrzenne wystpujce naturalnie w wikszoci materiaw oraz dwiki otoczenia iefekty amorficzne, np. deszcz lub wiatr, a nastpnie kieruje je do dodatkowych przednichgonikw grnych.Producenci filmw i gier mog rwnie miksowa dodatkowe kanay grne ze ciekdwikow 2-kanaow bd w formacie 5.1 lub 7.1, ktre zostan zdekodowane przezsystem Dolby Pro Logic IIz w ramach przetwarzania kocowego.Jeli ma by uywany system Dolby Pro Logic IIz, naley w amplitunerze 751R V2 ustawitryb 5.1 + Height (5.1 + kana grny), podczy dwa goniki do wyj tylnych kanawprzestrzennych lewego i prawego oraz fizycznie umieci goniki nad lewym i prawymgonikiem przednim. Nastpnie naley wybra przetwarzanie kocowe Dolby Pro LogicIIz. Wicej informacji mona znale w dalszej czci instrukcji.Format DTS, w ktrym moliwe jest odtworzenie 6 kanaw dwiku przestrzennego(lewy przedni, prawy przedni, rodkowy, lewy przestrzenny, prawy przestrzenny,przestrzenny tylny) z odpowiedniego, zakodowanego matrycowo analogowego materiaustereofonicznego. Materia DTS Neo:6 moe by take odtwarzany przez normalny sprztstereofoniczny (w formacie stereo) lub zdekodowany do formatu 7.1 przez wysaniezdekodowanego sygnau dwiku przestrzennego tylnego do obu gonikw kanautylnego przestrzennego (lewego i prawego), tworzc w ten sposb dwa monofoniczneprzestrzenne kanay tylne.Uwaga: Format Neo:6 nie zawiera kanau LFE (Low Frequency Effects, efekty niskiejczstotliwoci) dla subwoofera. Amplituner 751R V2 moe utworzy sygna wyjciowysubwoofera dziki funkcji zarzdzania tonami niskimi. Wicej informacji mona znalew rozdziale Konfiguracja tonw/subwoofera/efektw LFE, w czci Zasady obsugiurzdzenia niniejszej instrukcji.Format DTS, ktry udostpnia sze (5.1) kanaw dwikowych prbkowanych wrozdzielczoci 24-bitowej i z czstotliwoci 96 kHz wraz z sygnaem wideo, gdyzachodzi taka potrzeba na pycie DVD-Video i DVD-Audio (strefa wideo), gdy s oneodpowiednio zakodowane w formacie DTS 96/24. Odtwarzacze DVD, ktre oferujfunkcj wyjcia cyfrowego DTS, przekazuj strumie danych DTS 96/24 zczem S/P DIFlub HDMI w celu zdekodowania go w amplitunerze 751R V2.Tryby cyfrowej obrbki sygnau (DSP)Tryby te umoliwiaj uzyskanie efektu dwiku przestrzennego z materiau, ktrynie zawiera adnego kodowania. Efekt dwiku przestrzennego jest uzyskiwany wwyniku cyfrowego przetwarzania sygnau (DSP, Digital Signal Processing) z uywanegostereofonicznego rda analogowego lub cyfrowego. Dostpne s dwa tryby: Movie(Film) oraz Music (Muzyka).Stereo/stereo + subwooferW tym trybie aktywne s tylko goniki przednie lewy i prawy, a take subwoofer, jelizosta wybrany. Jeli zostanie wybrane rdo analogowe, dwik bdzie konwertowanydo postaci cyfrowej w 24-bitowych przetwornikach analogowo-cyfrowych, aby umoliwiutworzenie domeny cyfrowej oraz regulacj tonw niskich i wysokich.Jeli zostanie wybrane rdo cyfrowe, amplituner 751R V2 bdzie przetwarza sygnastereofoniczny LPCM (z wyj cyfrowych np. odtwarzacza CD) bd miks stereofonicznymateriau DD lub DTS (z wyj cyfrowych np. odtwarzacza DVD).Inne trybyBezporedni tor stereofonicznego sygnau analogowegoFunkcja ta umoliwia bezporedni odsuch sygnau analogowego z biecego rdowegourzdzenia zewntrznego, bez zastosowania konwersji analogowo-cyfrowej, obrbki DSP,regulacji tonw niskich/wysokich i bez aktywnego kanau subwoofera. W przypadkuanalogowych urzdze zewntrznych klasy Hi-Fi zapewnia to najwysz moliw jako.W tym trybie amplituner 751R V2 dziaa jak zwyky, zintegrowany wzmacniacz Hi-Fi.Wielokanaowy sygna PCMNiektre odtwarzacze (zwaszcza odtwarzacze Blu-ray) umoliwiaj wewntrznedekodowanie niektrych formatw wymienionych powyej, a nastpnie generuj nawyjciu zdekodowany wielokanaowy sygna audio PCM przekazywany do amplitunera751R V2. Dodatkowo na pytach Blu-ray mog znajdowa si natywne, niekodowanewielokanaowe cieki dwikowe PCM (do 8 kanaw). W obu tych przypadkach, jeliodtwarzacz Blu-ray moe przekazywa te sygnay zczem HDMI, wwczas amplituner751R V2 moe odbiera je w trybie wielokanaowego sygnau PCM.Wielokanaowy sygna stereofonicznyW przypadku wej stereofonicznych amplituner 751R V2 moe w razie potrzebyutworzy wielokanaow prezentacj stereofoniczn, w ktrej sygnay z lewego i prawegokanau wejciowego s przetwarzane odpowiednio na kana przedni lewy/przestrzennylewy/przestrzenny tylny lewy oraz przedni prawy/przestrzenny prawy/przestrzenny tylnyprawy. Do kanau rodkowego wysyana jest suma sygnaw z kanau lewego i prawego.Tworzony jest rwnie zmonofonizowany kana subwoofera.
 • Page 23

  azur751R V2Wsppraca z komputerem MacNie ma potrzeby instalowania adnych dodatkowych sterownikw. W trybie USB Audio1.0 amplituner 751R V2 wsppracuje z natywnym sterownikiem Audio 1.0 systemuMac OS X 10.5 (Leopard) lub nowszym i obsuguje sygna audio do 24 bitw/96 kHz.W trybie USB Audio 2.0 amplituner 751R V2 wsppracuje ze sterownikiem Audio2.0 systemu Mac OS X 10.5 (Leopard) lub nowszym i obsuguje sygna audio do24 bitw/192 kHz.Wsppraca z komputerem z systemem operacyjnymLinuxW przypadku wikszoci dystrybucji systemu operacyjnego Linux w trybie USB Audio 1.0amplituner 751R V2 wsppracuje ze sterownikiem Audio 1.0 i obsuguje sygna audiodo 24 bitw/96 kHz.Przewd USB z wtykami typu B i typu AAmplituner 751R V2 jest zgodny zarwno ze standardem USB 2.0 (Hi-Speed), jak istandardem USB 1.1 (Full-Speed).Amplituner 751R V2 obsuguje take dwa protokoy USB Audio (nie s one tosamez dwoma wspomnianymi wyej standardami poczenia): USB Audio 1.0 (z uyciemstandardu poczenia USB 1.1 i obsug sygnau do 24 bitw/96 kHz) oraz USB Audio2.0 (z uyciem standardu poczenia USB 2.0 i obsug sygnau do 24 bitw/192 kHz).Domylnie uywany jest standard poczenia USB 1.1 i protok USB Audio 1.0. Takonfiguracja jest zgodna z niemal wszystkimi popularnymi systemami operacyjnymi itypami komputerw, nie wymaga uycia sterownikw i zapewnia obsug sygnau audiodo 24 bitw/96 kHz oraz obsug funkcji Plug and Play.W przypadku tej konfiguracji amplituner 751R V2 moe obsugiwa sygna o rozdzielczocido 24 bitw/czstotliwoci prbkowania do 96 kHz, informujc komputer, e jest zgodnyze wszystkimi czstotliwociami prbkowania z zakresu od 32 do 96 kHz.Niektre wersje systemw operacyjnych Windows/Mac OS mog jednak ogranicza lubustala na okrelonym poziomie czstotliwo prbkowania dla sygnau wyjciowegoalbo nawet poddawa taki sygna ponownemu prbkowaniu.Wicej informacji na temat standardu USB Audio mona znale w naszej witrynieinternetowej pod adresem www.cambridge-audio.com/751R V2Support. Starannydobr aplikacji do odtwarzania i wybr odpowiednich ustawie pozwala unikn wieluproblemw.Wysz jako dwiku zapewni w szczeglnoci opracowany przez nas bezpatnysterownik USB Audio 2.0 dla systemu Windows (do pobrania z witryny internetowejfirmy Cambridge Audio), obsugujcy sygna audio do 24 bitw/192 kHz oraz standardyWASAPI (w trybie wycznoci) i ASIO, ktre mog poprawi wydajno.Poniej zamieszczono krtkie objanienie dostpnych ustawie i konfiguracji.Przeczanie trybw dziaania USB Class 1 i USB Class 2Fabrycznie nowy amplituner 751R V2 jest domylnie skonfigurowany do pracy w trybieUSB Audio Class 1.0, ktry nie wymaga uycia sterownika. W razie potrzeby monajednak przeczy amplituner w tryb USB Class Audio 2.0. Aby zmieni tryb USB Class,naley przej do menu Advanced Audio Setup (Zaawansowana konfiguracja dwiku) iwybra opcj USB Audio.Advanced Audio SetupMulti Ch.Out:NormalHDMI Bypass:NormalUSB Audio Profile :1.0TV ARC(HDMIA):EnableAuto Power Down:EnableReturn I/OWsppraca z komputerem PCW trybie USB Audio 1.0 (ustawienie domylne) amplituner 751R V2 wsppracuje znatywnym sterownikiem Audio 1.0 systemu operacyjnego Windows XP, Vista lub 7 (niema potrzeby instalowania adnego nowego sterownika) i obsuguje sygna audio do24 bitw/96 kHz.Z kolei w trybie USB Audio 2.0 wymagane jest zainstalowanie na komputerze sterownikaUSB Audio 2.0 firmy Cambridge Audio. Dziki temu amplituner 751R V2 bdzieobsugiwa sygna audio do24 bitw/192 kHz, a w razie potrzeby take standardy ASIO i WASAPI (w trybiewycznoci).Sterownik ten mona pobra z witryny internetowej www.cambridge-audio.com/751RV2Support.Niektre najnowsze dystrybucje systemu Linux s ju zgodne z protokoem USB Audio2.0. W takiej sytuacji amplituner 751R V2 naley przeczy w tryb USB Audio 2.0, abyumoliwi przetwarzanie sygnau do 24 bitw/192 kHz.Poniewa poszczeglne dystrybucje systemu operacyjnego Linux rni si doboremoprogramowania i sterownikw, w adnym z powyszych przypadkw nie monazagwarantowa poprawnego dziaania urzdzenia. W razie problemw moe bykonieczne zainstalowanie na komputerze odpowiednich sterownikw audio.Sterowniki zapewniajce obsug urzdze Audio Class 1.0 lub Audio Class 2.0 sniekiedy udostpniane przez spoecznoci uytkownikw systemu Linux. W jzykuangielskim nosz one nazw class drivers. Firma Cambridge Audio nie udostpniatakich sterownikw.Przesyanie niezmodyfikowanych danych audio standardy ASIO i WASAPI (tryb wycznoci)Warstwy sprztowa i programowa interfejsu USB amplitunera 751R V2 obsuguj trybbit perfect (przesyanie niezmodyfikowanych danych audio).To, czy sygna audio przesyany do amplitunera 751R V2 jest niezmodyfikowany (tzn.niepoddany ponownemu prbkowaniu ani miksowaniu w komputerze), zaley odaplikacji uytej do odtwarzania plikw i od mechanizmw obsugi dwiku zastosowanychw systemie operacyjnym.Standardowe sterowniki audio systemu Windows XP (czsto nazywane sterownikamiWDM) obsuguj domylnie przesyanie danych w standardzie MME lub DirectSound. Obate standardy korzystaj z miksera systemowego i zawieraj etap zmiany czstotliwociprbkowania.Aby zmieni ten stan rzeczy, mona uy sterownika ASIO. Inn moliwoci jest uycietakiej aplikacji do odtwarzania plikw audio, ktra korzysta z wasnej implementacji trybukernel streaming, czyli przesya strumienie danych wyjciowych bez udziau mikserasystemowego.W systemach operacyjnych Windows Vista i Windows 7 zastosowano nowy standardprzesyania danych audio, nazywany WASAPI. Ten standard moe dziaa w dwchtrybach: wspdzielonym (shared) i wycznoci (exclusive). Tryb wspdzielonyprzypomina standardy MME i DirectSound, natomiast w trybie wycznoci jest moliwepomijanie systemowego miksera/moduu zmiany czstotliwoci prbkowania orazprzesyanie danych audio w postaci niezmodyfikowanej (bit perfect), o ile do kartydwikowej jest kierowany dwik z tylko jednej aplikacji jednoczenie (nie mog by naprzykad w tym samym czasie odtwarzane dwiki systemowe).Aby zapewni przesyanie niezmodyfikowanych danych audio, naley uy aplikacji doodtwarzania obsugujcej tryb ASIO lub tryb WASAPI w trybie wycznoci (w przypadkukorzystania z komputera z systemem operacyjnym Windows Vista lub Windows 7) bdte umoliwiajcej pomijanie miksera systemowego (kernel streaming).Poniewa ta dziedzina rozwija si bardzo szybko, warto co jaki czas sprawdza, czyw Internecie nie pojawiy si nowe aplikacje do odtwarzania plikw multimedialnych,zgodne z opisanymi tu standardami zapewniajcymi jako dwiku bardziej zbliondo profesjonalnej.Warunkiem korzystania ze standardu ASIO jest zainstalowanie na komputerzesterownika Cambridge Audio Sound Driver i przeczenie amplitunera 751R V2 w trybUSB Audio 2.0.Nie ma potrzeby wybierania jakichkolwiek ustawie sterownika, poniewa samoczynnieuaktywnia on przesyanie danych w standardzie ASIO. Konieczne jest jedyniezainstalowanie i odpowiednie skonfigurowanie odtwarzacza plikw zgodnego zestandardem ASIO.ASIO (Audio Stream Input/Output) to opracowany przez firm Steinberg Ltd. protokuywany przez sterowniki audio do systemu Windows, stanowice alternatyw dlasterownikw firmy Microsoft. Standard ASIO zapewnia przesyanie danych audio zaplikacji do odtwarzania plikw z czciowym pominiciem standardowej cieki ichtransferu w systemie Windows (m.in. miksera systemowego), co pozwala bardziejbezporednio przesya te dane z odtwarzacza do amplitunera 751R V2.Wymagane jest uycie zgodnej ze standardem ASIO aplikacji do odtwarzania plikwaudio. Niektre takie aplikacje wymagaj zainstalowania odpowiedniego dodatku.Przykadowym odtwarzaczem plikw audio zgodnym z opisywanym standardem jestprogram Foobar. Wicej informacji na jego temat mona znale w Internecie, podadresem http://www.foobar2000.org.23POLSKIrdo USB audio
 • Page 24

  Zasady obsugi urzdzeniaAby wczy amplituner 751R V2, naley ustawi przecznik zasilania na panelu tylnymw pooeniu On (Wczony), a nastpnie nacisn przycisk Standby/On (Tryb gotowoci/wczenie) na panelu przednim.Wybr rda sygnau1. Wybierz dane rdowe urzdzenie zewntrzne, naciskajc odpowiadajcy muprzycisk na panelu przednim lub pilocie.2. W razie potrzeby nacinij przycisk Audio Input Type (Typ wejcia audio), aby wybratryb wejcia urzdzenia zewntrznego analogowy, cyfrowy lub HDMI (w zalenoci odpocze na panelu tylnym). Moliwe, e opcja ta zostaa wczeniej ustawiona w menuekranowym OSD Audio In/Out Setup (Konfiguracja wej/wyj audio).Ikony zcza analogowego, cyfrowego lub HDMI na wywietlaczu wskazuj aktualniewybrany typ wejcia.Uwaga: Amplituner 751R V2 zapamituje typ wejcia, ktry zosta przypisany do kadegordowego urzdzenia zewntrznego, i przywouje go automatycznie po ponownymwybraniu tego urzdzenia.Wybr danego trybu odsuchuNaley wybra tryb odsuchu dostosowany do wybranego urzdzenia zewntrznego lubmateriau, naciskajc przycisk Stereo Modes (Tryby dwiku stereofonicznego) lubSurround Modes (Tryby dwiku przestrzennego) i przeczajc kolejne tryby tam, gdzies one dostpne.We wszystkich przypadkach po pierwszym naciniciu przycisku 751R V2 na wywietlaczupanelu przedniego zostanie wskazany biecy tryb dekodowania. Ponowne nacinicieprzycisku spowoduje przejcie do kolejnego dostpnego trybu (jeli taki wystpuje). Jeliw cigu 45 sekund nie zostanie nacinity aden przycisk, amplituner 751R V2 powrcido normalnej pracy bez zmiany trybu.Stereo Modes (Tryby dwiku stereofonicznego) umoliwia wybr 2-kanaowego trybustereo w przypadku materiau stereofonicznego; ponowne nacinicie umoliwia wybrtrybu stereo + subwoofer.Jest to tryb z obrbk cyfrow, ktry umoliwia regulacj tonw niskich i wysokich,a take wygenerowanie sygnau wyjciowego dla subwoofera (w razie potrzeby).Mona wybra na wejciu sygna analogowy (ktry zostanie zamieniony w 24-bitowymprzetworniku analogowo-cyfrowym na sygna cyfrowy) lub natywny sygna cyfrowy.Surround Modes (Tryby dwiku przestrzennego) mona wybra rne tryby cyfrowegodwiku przestrzennego zalenie od odpowiednio kodowanego cyfrowo materiau.Uwaga: Niektre tryby dwiku przestrzennego (na przykad Dolby i DTS HD) s dostpnetylko na pytach Blu-ray i przy uyciu zcza HDMI.Nacinicie przycisku Surround Modes (Tryby dwiku przestrzennego) spowodujewybranie w amplitunerze 751R V2 biecego wejciowego strumienia danych i wybraniepierwszego dostpnego dla niego trybu.W niektrych przypadkach (patrz tabele) ponowne nacinicie przycisku spowodujeprzeczenie na alternatywn opcj dekodowania.Tryby Dolby Pro Logic oraz Neo:6 znajduj si w rnych przewodnikach i umoliwiajdekodowanie poprawnie zakodowanych cieek dwikowych. W przypadku sygnaw,ktre nie s w ogle zakodowane, s dodatkowo dostpne tryby obrbki cyfrowej (DSP).Ze wzgldu na proces kodowania matrycowego aden z tych trybw nie zawiera flag,ktre informowayby amplituner 751R V2 o typie kodowania zastosowanego w danymmateriale. Z tego powodu konieczne jest rczne wybieranie tych trybw.Nacinicie przycisku Surround Modes (Tryby dwiku przestrzennego) w momencie,gdy do amplitunera 751R V2 podawany jest strumie danych DD/DTS, spowodujewywietlenie dodatkowych opcji, w tym trybw obrbki kocowej (jeli maj zastosowanie).24S to tryby, ktre umoliwiaj dodatkow obrbk po wykonaniu gwnego dekodowaniasygnau dwiku przestrzennego. Przykadowo, tryb Dolby Digital (2/0) + Dolby ProLogic II Music spowoduje dodanie dekodowania 5.1 Dolby Pro Logic do dekodowaniastereofonicznego Dolby Digital w celu zamiany 2-kanaowego dwiku stereofonicznegona dwik przestrzenny 5.1.W przypadku konfiguracji gonikw 7.1 wzrasta liczba moliwoci dekodowania, coprzedstawiono w tabeli Tryby dekodowania. W trybie Dolby Pro Logic IIx lub Neo:6dostpnych jest kilka dodatkowych trybw obrbki kocowej.Strumienie danych Dolby Digital/DTS na wejciu s zawsze wskazywane na wywietlaczupanelu przedniego jako Dolby Digital (x/x).x lub DTS (x/x).x, gdzie cyfry w nawiasachokrelaj liczb aktywnych kanaw w materiale rdowym. Aktywne kanay wyjciowe swskazywane za pomoc ikon z prawej strony wywietlacza na panelu przednim. Moliwetypy wejciowych strumieni DD/DTS to:(1/0) monofoniczny, tylko kana rodkowy;(2/0) stereofoniczny, kanay lewy/prawy;(2/0).1 stereofoniczny, kanay lewy/prawy i kana LFE (efekty niskiejczstotliwoci) dla subwoofera;(2/2) kanay stereofoniczne lewy/prawy i przestrzenne lewy/prawy;(3/0) kanay lewy, rodkowy, prawy;(3/0).1 kanay lewy, rodkowy, prawy i kana LFE dla subwoofera;(3/2).1 5.1: kanay lewy, prawy, rodkowy, lewy przestrzenny, prawy przestrzennyi kana LFE dla subwoofera;(3/4).1 7.1: kanay lewy, prawy, rodkowy, lewy przestrzenny, prawy przestrzenny,tylny przestrzenny lewy, tylny przestrzenny prawy i kana LFE dlasubwoofera.
 • Page 25

  751R V2POLSKIazurTryby dekodowania konfiguracja gonikw 5.1WejciowyformatdwikuNatywnaDostpne trybyrozdzielczokanauWyjciowekanayPCM2PCMPCM + Dolby Pro Logic II MoviePCM + Dolby Pro Logic II MusicPCM + Dolby Pro Logic II GamePCM + Neo:6 CinemaPCM + Neo:6 MusicPCM + DSP MoviePCM + DSP MusicPCM + Multi channel stereo2">5.1>5.1>5.1>5.1>5.1>5.1 !>5.1 !>5.1 MCSDolby Digital (2/0)2Dolby Digital (2/0)Dolby Digital (2/0) + Dolby Pro Logic II MovieDolby Digital (2/0) + Dolby Pro Logic II MusicDolby Digital (2/0) + Dolby Pro Logic II GameDolby Digital (2/0) + Neo:6 CinemaDolby Digital (2/0) + Neo:6 MusicDolby Digital (2/0) + DSP MovieDolby Digital (2/0) + DSP MusicDolby Digital (2/0) + Multi channel stereoDolby Digital5.1Dolby Digital (3/2).12">5.1>5.1>5.1>5.1>5.1>5.1>5.1>5.1 MCS5.1Dolby Digital EX6.1Dolby Digital EX (3/3).15.1<DTS (2/0)2DTS (2/0)2">5.1>5.1>5.1>5.1>5.1>5.1>5.1>5.1 MCSDTS (2/0) + Dolby Pro Logic II MovieDTS (2/0) + Dolby Pro Logic II MusicDTS (2/0) + Dolby Pro Logic II GameDTS (2/0) + Neo:6 CinemaDTS (2/0) + Neo:6 MusicDTS (2/0) + DSP MovieDTS (2/0) + DSP MusicDTS (2/0) + Multi channel stereoDTS5.1DTS (3/2).15.1DTS ES Matrix6.1DTS ES Matrix (3/3).15.1<DTS ES Discrete6.1DTS ES Discrete (3/3).15.1<DTS 96/245.1DTS 96/245.1Multi Channel PCM5.1 $Multi PCM (3/2).15.1Multi Channel PCM7.1 $Multi PCM (3/4).15.1<Dolby Digital Plus5.1 $Dolby Digital Plus (3/2).15.1Dolby Digital Plus7.1 $Dolby Digital Plus (3/4).15.1<Dolby True HD5.1 $Dolby True HD (3/2).15.1 &Dolby True HD7.1 $Dolby True HD (3/4).15.1< &DTS HD High Resolution5.1 $DTS-HD HR (3/2).15.1DTS HD High Resolution7.1 $DTS-HD HR (3/4).15.1<DTS Master Audio5.1 $DTS-HD MA (3/2).15.1 &DTS Master Audio7.1 $DTS-HD MA (3/4).15.1< &Dolby Digital/DTS Height5.1 + H (7.1)Dolby Digital/DTS5.1<HNote: 5.1< H indicates a 5.1 decode of incoming height encoded formats.25
 • Page 26

  Zasady obsugi urzdzenia (cig dalszy)Tryby dekodowania konfiguracja gonikw 5.1WejciowyformatdwikuNatywnaDostpne trybyrozdzielczokanauWyjciowekanayPCM2PCMPCM + Dolby Pro Logic IIz HeightPCM + Multi Channel Stereo2">5.1 + H>5.1 + H MCSDolby Digital (2/0)2Dolby Digital (2/0)Dolby Digital (2/0) + Dolby Pro Logic IIz HeightDolby Digital (2/0) + Multi Channel Stereo2">5.1 + H>5.1 + H MCSDolby Digital5.1Dolby Digital (3/2).1Dolby Digital (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIz HeightDolby Digital EX6.1Dolby Digital EX (3/3).15.1<Dolby Digital EX (3/3).1 + Dolby Pro Logic IIz Height >5.1 + H<DTS (2/0)2DTS (2/0)DTS (2/0) + Dolby Pro Logic IIz HeightDTS (2/0) + Multi Channel Stereo2">5.1 + H>5.1 + H MCSDTS5.1DTS (3/2).1DTS (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIz Height5.1>5.1 + H<DTS ES Matrix6.1DTS ES Matrix (3/3).1DTS ES Matrix (3/3).1 Dolby Pro Logic IIz Height5.1<>5.1 + H<DTS ES Discrete6.1DTS ES Discrete (3/3).15.1<DTS ES Discrete (3/3).1 + Dolby Pro Logic IIz Height >5.1 + H<DTS 96/245.1DTS 96/24DTS 96/24 + Dolby Pro Logic IIz Height5.1>5.1 + H<Multi Channel PCM5.1 $Multi PCM (3/2).1Multi PCM (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIz Height5.1>5.1 + H<Multi Channel PCM7.1 $Multi PCM (3/4).1Multi PCM (3/4).1 + Dolby Pro Logic IIz Height5.1<>5.1 + H<5.1>5.1 + H<Dolby Digital Plus5.1 $Dolby Digital Plus (3/2).15.1Dolby Digital Plus (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIz Height >5.1 + H<Dolby Digital Plus7.1 $Dolby Digital Plus (3/4).15.1<Dolby Digital Plus (3/4).1 + Dolby Pro Logic IIz Height >5.1 + H<Dolby True HD5.1 $Dolby True HD (3/2).1Dolby True HD (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIz Height5.1 &>5.1 + H<Dolby True HD7.1 $Dolby True HD (3/4).1Dolby True HD (3/4).1 + Dolby Pro Logic IIz Height5.1< &>5.1 + H<DTS HD High Resolution5.1 $DTS-HD HR (3/2).1DTS-HD HR (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIz Height5.1>5.1 + H<DTS HD High Resolution7.1 $DTS-HD HR (3/4).1DTS-HD HR (3/4).1 + Dolby Pro Logic IIz Height5.1<>5.1 + H<DTS Master Audio5.1 $DTS-HD MA (3/2).1DTS-HD MA (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIz Height5.1 &>5.1 + H<DTS Master Audio7.1 $DTS-HD MA (3/4).1DTS-HD MA (3/4).1 + Dolby Pro Logic IIz Height5.1< &>5.1 + H<Dolby Digital/DTS HeightDolby Digital/DTS5.1 + H5.1 + H (7.1)Uwaga: Materia natywnie kodowany w systemie Dolby Digital/DTS Height (z kanaemgrnym) bdzie prezentowany w systemie 5.1 + H bez wczonej obrbki kocowej DolbyPro Logic IIz.26
 • Page 27

  751R V2POLSKIazurTryby dekodowania konfiguracja gonikw 7.1WejciowyformatdwikuNatywnaDostpne trybyrozdzielczokanauWyjciowekanayPCM2PCMPCM+ Dolby Pro Logic IIx MovieJeli sygna rdowy zostaodpowiednio zakodowany, systemPCM+ Dolby Pro Logic IIx MusicDolbyProLogicIIzapewniaPCM + Dolby Pro Logic IIx Game5-kanaowekodowaniematrycowe,PCM + Neo:6 Cinemasystem Neo:6 6-kanaowekodowanie matrycowe, a systemPCM + Neo:6 MusicDolby Pro Logic IIx 7-kanaowePCM + DSP Moviekodowanie matrycowePCM + DSP MusicMulti channel stereo2">7.1>7.1>7.1>7.1>7.1>7.1 !>7.1 !>7.1 MCSDolby Digital (2/0)2Dolby Digital (2/0)Dolby Digital (2/0) + Dolby Pro Logic IIx MovieDolby Digital (2/0) + Dolby Pro Logic IIx MusicDolby Digital (2/0) + Dolby Pro Logic IIx GameDolby Digital (2/0) + Neo:6 CinemaDolby Digital (2/0) + Neo:6 MusicDolby Digital (2/0) + DSP MovieDolby Digital (2/0) + DSP MusicDolby Digital (2/0) + Multi channel stereo2">7.1>7.1>7.1>7.1>7.1>7.1 !>7.1 !>7.1 MCSDolby Digital5.1Dolby Digital (3/2).1Dolby Digital (3/2).1 + EXDolby Digital (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIx MovieDolby Digital (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIx MusicDolby Digital (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIx Game5.1>7.1>7.1>7.1>7.1Dolby Digital EX6.1Dolby Digital EX (3/3).1 UpmixDolby Digital (3/3).1 + Dolby Pro Logic IIx MovieDolby Digital (3/3).1 + Dolby Pro Logic IIx Music7.1 %>7.1>7.1DTS (2/0)2DTS (2/0)DTS (2/0) + Dolby Pro Logic IIx MovieDTS (2/0) + Dolby Pro Logic IIx MusicDTS (2/0) + Neo:6 CinemaDTS (2/0) + Neo:6 MusicDTS (2/0) + Multi channel stereo2">7.1>7.1>7.1 %>7.1 %>7.1 MCSDTS5.1DTS (3/2).1 UpmixDTS (3/2).1DTS (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIx MovieDTS (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIx MusicDTS (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIx GameDTS (3/2).1 + Neo:6 CinemaDTS (3/2).1 + Neo:6 Music>7.1 #5.1>7.1 %>7.1 %>7.1>7.1 %>7.1 %DTS ES Matrix6.1DTS ES Matrix (3/3).1 UpmixDTS ES Matrix (3/3).1 + Dolby Pro Logic IIx MovieDTS ES Matrix (3/3).1 + Dolby Pro Logic IIx MusicDTS ES Matrix (3/3).1 + Neo:6 CinemaDTS ES Matrix (3/3).1 + Neo:6 Music7.1 %>7.1>7.1>7.1 %>7.1 %DTS ES Discrete6.1DTS ES Discrete (3/3).1 UpmixDTS ES Discrete (3/3) + Dolby Pro Logic IIx MovieDTS ES Discrete (3/3) + Dolby Pro Logic IIx MusicDTS ES Discrete (3/3) + Neo:6 CinemaDTS ES Discrete (3/3) + Neo:6 Music7.1 %>7.1>7.1>7.1 %>7.1 %DTS 96/245.1DTS 96/24 UpmixDTS 96/24DTS 96/24 (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIx MovieDTS 96/24 (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIx MusicDTS 96/24 (3/2).1 + Neo:6 CinemaDTS 96/24 (3/2).1 + Neo:6 MusicMulti Channel PCM5.1 $Multi PCM 3/2.1Multi PCM (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIx MovieMulti PCM (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIx MusicMulti Channel PCM7.1 $Multi PCM 3/4.1>7.15.1>7.1>7.1>7.1>7.15.1>7.1>7.17.127
 • Page 28

  Zasady obsugi urzdzenia (cig dalszy)Tryby dekodowania konfiguracja gonikw 7.1WejciowyformatdwikuNatywnaDostpne trybyrozdzielczokanauWyjciowekanayDolby Digital Plus5.1 $Dolby Digital Plus (3/2).1 UpmixDolby Digital Plus (3/2).1Dolby Digital Plus (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIx MovieDolby Digital Plus (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIx MusicDolby Digital Plus7.1 $Dolby Digital Plus (3/4).1>7.1 #5.1>7.1>7.17.1Dolby True HD5.1 $Dolby True HD (3/2).1 UpmixDolby True HD (3/2).1Dolby True HD (3/2).1* + Dolby Pro Logic IIx MovieDolby True HD (3/2).1* + Dolby Pro Logic IIx Music>7.1 &#5.1>7.1>7.1 &Dolby True HD7.1 $Dolby True HD (3/4).17.1 &DTS HD High Resolution5.1$DTS-HD HR (3/2).1 Remap>7.1 #DTS-HD HR (3/2).15.1DTS HD High Resolution7.1$DTS-HD HR (3/4).17.1DTS HD Master Audio5.1 $DTS-HD MA (3/2).1 RemapDTS-HD MA (3/2).1>7.1 &#5.1 &DTS HD Master Audio7.1 $DTS-HD MA (3/4).17.1 &* <=96kHzLegenda (dotyczy wszystkich tabel)5.1 < Wskazuje dekodowanie 5.1 materiau 6.1 lub 7.1 (pozorny rodkowy kana tylny).>5.1 W skazuje sygna wyjciowy 5.1 uzyskany przez dekodowanie sygnau 2.0 zobrbk kocow do sygnau 5.1.We wszystkich przypadkach nacinicie przycisku Stereo Modes (Trybydwiku stereofonicznego) powoduje przeczenie opcji, jak przedstawionoponiej:>7.1 W skazuje sygna wyjciowy 7.1 uzyskany przez dekodowanie sygnau 2.0 lub 5.1z obrbk kocow do sygnau 7.1.Tryby dwiku stereofonicznegoKanay wyjcioweStereo2Stereo + subwoofer2.15.1< H Oznacza dekodowanie formatw zawierajcych kanay grne do formatu 5.1.# 7 .1 Upmix of 5.1 material, Left and Right Surrounds mixed to both Left and RightSurrounds and Left and Right Rear Surrounds.% M ateria 6.1 zmiksowany do formatu 7.1. Tylny rodkowy kana przestrzenny jestodtwarzany przez dwa tylne monofoniczne kanay przestrzenne. Z akustycznegopunktu widzenia jest to natywne odwzorowanie formatu." S tereo lub Stereo + subwoofer. Przycisk Stereo Modes (Tryby dwikustereofonicznego) umoliwia przeczenie.! Tryby cyfrowej obrbki sygnaw (DSP) utworzone dla sygnaw bez kodowania.$ Dostpne tylko za porednictwem wej HDMI.& Format z kodowaniem bezstratnym.MCS Stereo wielokanaowe, wyjcie lewe i prawe przez wszystkie kanay lewe i praweoraz dodatkowo utworzony miks kanau rodkowego i subwoofera.28Natywny format stereo lub miks formatu DD/DTS 5.1/6.1/7.1 itd.Nacinicie przycisku trybu spowoduje najpierw przewinicie na wywietlaczuamplitunera 751R V2 nazwy biecego trybu dekodowania. Ponownenacinicie tego przycisku podczas przewijania tekstu na wywietlaczu lubw cigu 4 sekund od jego zakoczenia spowoduje wybranie i wywietlenienastpnego dostpnego trybu.
 • Page 29

  azurZwrotny kana audio (ARC)Amplituner 751R V2 obsuguje funkcj ARC (Audio Return Channel, zwrotny kana audio),jeli podczony telewizor rwnie j obsuguje (musi mie on wejcie HDMI 1.4 orazzaimplementowan funkcj ARC; wicej informacji mona znale w instrukcji obsugidanego telewizora).Funkcja ARC umoliwia telewizorowi przesanie z powrotem sygnau audio przez kabelHDMI do gniazda wyjciowego HDMI A amplitunera 751R V2.Dziki temu moliwe jest odtwarzanie przez amplituner 751R V2 dwiku z wbudowanego wtelewizor kablowego lub satelitarnego tunera TV podczas ogldania obrazu.1. Nacinij przycisk Tuner FM/AM na panelu przednim lub pilocie, aby wybra tryb tunera.2. Nacinij ponownie przycisk Tuner FM/AM, aby wybra w razie potrzeby dane pasmo:FM lub AM.3. Nacinij przycisk Mode/Store (Tryb/zapisz) na panelu przednim lub przycisk Mode(Tryb) na pilocie, aby wybra strojenie automatyczne, strojenie rczne lub trybzaprogramowanych stacji.4. Naciskaj przyciski Tuning + (Strojenie +) i Tuning (Strojenie ) lub przyciski strzaekw lewo i w prawo na pilocie, aby wybra stacj do suchania.W trybie strojenia automatycznego urzdzenie dostroi si do nastpnej najsilniejszejstacji. W trybie strojenia rcznego uytkownik moe samodzielnie zmieniaczstotliwo. W trybie zaprogramowanych stacji urzdzenie przechodzi tylko po koleiprzez zaprogramowane stacje.Korzystanie z funkcji ARCFunkcj ARC naley najpierw wczy w menu Advanced Audio Setup (Zaawansowanakonfiguracja dwiku).Advanced Audio SetupMulti Ch.Out:Pre OutHDMI Bypass:NormalTV ARC(HDMIA):EnableAuto Power Down:EnableReturn I/ODostpne s dwa tryby FM stereofoniczny i monofoniczny. Do przeczania midzytymi trybami suy przycisk Stereo/Mono na pilocie. Po naciniciu przycisku Display(Wywietlacz) bd wywietlane nazwy stacji FM w systemie RDS (jeli jest dostpny).Obsug funkcji ARC mona rozpocz na dwa sposoby. Jeli jest ona obsugiwana przezuywany telewizor, to powinno by moliwe uruchomienie jej w menu telewizora.Zapisywanie stacji1. W opisany uprzednio sposb dostrj stacj, ktr chcesz zapisa.Z telewizora do amplitunera 751R V2 zostan przesane polecenia, ktre spowodujuruchomienie sesji ARC, a na wywietlaczu panelu przedniego automatycznie zostaniewywietlony komunikat TV-ARC.2. Nacinij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk Mode/Store (Tryb/zapisz) lub przyciskStore (Zapisz) na pilocie.W niektrych telewizorach jest moliwe rozpoczcie sesji ARC zawsze wtedy, gdyuytkownik wybierze wbudowany tuner, i zatrzymanie ich po wybraniu innego rda.3. Przyciskami Tuning +/ (Strojenie +/) wybierz numer zaprogramowanej stacji(115). Numer stacji zostanie wywietlony na ekranie.Mona take rozpocz sesj ARC, naciskajc dwukrotnie przycisk Aux/TV (Urzdzeniedodatkowe/telewizor) na amplitunerze 751R V2 (o ile opcja TV-ARC zostaa wczona wmenu ekranowym OSD amplitunera 751R V2; opcja ta jest domylnie wczona).4. Nacinij przycisk Mode/Store (Tryb/zapisz) lub przycisk Store (Zapisz) na pilocie, abyzapisa czstotliwo w pamici.System RDS (Radio Data System)System RDS to metoda transmisji dodatkowych informacji przez lokalne stacje radiowe.Jest ona dostpna tylko w pamie FM. Odbir danych RDS jest moliwy tylko wtedy, gdylokalne stacje radiowe nadaj w tym trybie, a ich sygna jest dostatecznie silny.Pierwsze nacinicie przycisku Aux/TV powoduje wybranie rda Aux (Urzdzeniedodatkowe), a po drugim naciniciu jest wybierana funkcja ARC i na wywietlaczupanelu przedniego jest wywietlany komunikat TV-ARC. Z amplitunera 751R V2zostan za porednictwem zcza HDMI wysane polecenia do telewizora w celurozpoczcia sesji ARC.Nacinij przycisk Info (Informacje) na pilocie, a nastpnie przewi wywietlane funkcje.S to funkcje PS, PTY, CT i RT:PS (Station Name) wywietlana bdzie nazwa biecej stacji.PTY (Program Type) wywietlany bdzie rodzaj biecego programu.CT (Clock/Time) wywietlana bdzie aktualna godzina nadawana przez stacj radiow.Uwaga: Dane CT (Clock/Time) bd nadawane przez lokaln stacj radiow co minut.Jeli dane CT nie s dostpne, na wywietlaczu pojawi si na krtko komunikat NO CT(Brak danych CT).RT (Radiotext) wywietlane bd komunikaty tekstowe, jeli s dostpne.Synchronizacja dwiku z obrazemW amplitunerze 751R V2 moliwe jest dodanie niewielkiego opnienia do odtwarzanejcieki dwikowej w celu zsynchronizowania jej z obrazem wideo, ktry moe bywzgldem niej opniony.Taka sytuacja wystpuje czasem, gdy obraz jest nieznacznie opniany przez odtwarzaczlub telewizor z powodu zaawansowanej obrbki wideo.Nacinicie na pilocie przycisku Lip Sync (Synchronizacja dwiku zobrazem) spowoduje wywietlenie biecej wartoci synchronizacji nawywietlaczu gwnym amplitunera 751R V2 i umoliwi jej zmian wkrokach co 10 ms (10 tysicznych czci sekundy).Zakoczenie sesji ARC wymaga wyczenia jej w telewizorze lub nacinicia naamplitunerze 751R V2 przycisku innego rdowego urzdzenia zewntrznego.Regulacja obrazuW przypadku tych rdowych urzdze zewntrznych, dla ktrych ustawienie Scaler(Ukad skalujcy) ma warto Process (Przetwarzanie), amplituner 751R V2 umoliwiaregulacj niektrych parametrw obrazu.Ustawienia te s zapamitywane dla kadego urzdzenia zewntrznego.Nacinicie przycisku odpowiadajcego urzdzeniu zewntrznemu, ktre ma ustawionwarto Bypass (Pomijanie), nie wywoa adnego efektu.Nacinicie przycisku odpowiadajcego urzdzeniu zewntrznemu, ktre ma ustawionwarto Process (Przetwarzanie), spowoduje wywietlenie pierwszego regulowanegoparametru w dolnej czci ekranu, jak przedstawiono na poniszym rysunku:Ustawienie wartoci zero dla synchronizacji spowoduje wyczenie funkcji synchronizacjidwiku z obrazem.Uwaga: Warto opnienia synchronizacji dwiku z obrazem jest zapisywana iprzywoywana oddzielnie dla kadego rdowego urzdzenia zewntrznego.Contrast:+4129POLSKIKorzystanie z tunera751R V2
 • Page 30

  Mona teraz zmieni biecy parametr obrazu za pomoc pokrta regulacji gonociVolume lub przyciskw / bd te nacisn ponownie przycisk Pic.Adj. (Regulacjaobrazu), aby przej do kolejnego parametru.Ustawia mona nastpujce parametry: Brightness (Jasno), Contrast (Kontrast),Saturation (Nasycenie), Sharpness (Ostro) oraz Y/C Delay (Opnienie luminancji/chrominancji).Drug funkcj przycisku Picture Adjustment (Regulacja obrazu) na panelu przednimurzdzenia jest ustawianie rozdzielczoci wyjciowej ukadu skalujcego (t czynnomona rwnie wykona za pomoc menu ekranowego OSD opisano to wewczeniejszym rozdziale).Jeli przycisk na panelu przednim (ale nie na pilocie) zostanie nacinity i przytrzymanyprzez okoo 10 sekund, na wywietlaczu panelu przedniego amplitunera zostanieprzedstawiona aktualna rozdzielczo wyjciowa ukadu skalujcego. Przytrzymanieprzycisku przez dalsze 10 sekund spowoduje zmian rozdzielczoci wyjciowej nakolejn dostpn (i zapewni tym samym czas na ponown synchronizacj telewizora).Dalsze przytrzymywanie spowoduje kontynuacj przeczania wyjciowy sygna wideobdzie stopniowo przechodzi do kolejnych dostpnych rozdzielczoci: 480p 60 Hz,576p 50 Hz, 720p 50 Hz, 720p 60 Hz, 1080i 50 Hz, 1080i 60 Hz, 1080p 50 Hz oraz1080p 60 Hz (i ponownie od pocztku).Ta funkcja moe by przydatna, jeli sygna wyjciowy ukadu skalujcego zostanie przezprzypadek ustawiony na rozdzielczo, ktrej nie obsuguje uywany telewizor, czegoskutkiem bdzie zanik obrazu.Nacinicie i przytrzymanie przycisku Pic.Adj. (Regulacja obrazu) sprawia, e amplituner751R V2 automatycznie przecza kolejno wszystkie rozdzielczoci. Wystarczy wicpuci przycisk, gdy na ekranie pojawi si obraz wideo w odpowiedniej rozdzielczoci.Uwaga: Gdy tylko menu ekranowe OSD jest wczone, amplituner 751R V2 informuje oaktywnych wyjciach HDMI take na wywietlaczu panelu przedniego.Dziki temu uytkownik jest informowany o aktywnych wyjciach rwnie po znikniciumenu ekranowego OSD w wyniku wyczenia wyjcia HDMI podczonego do telewizora.Pomijanie obrbki sygnau HDMIAmplituner 751R V2 umoliwia uycie trybu pomijania obrbki sygnau HDMI, w ktrymzapewnione jest kopiowanie wejciowego sygnau HDMI na wyjcie bez wewntrznegoprzetwarzania.Nie oznacza to, e wszystkie przysze standardy bd rwnie pomijay przetwarzanie,natomiast moe tak by, jeli bd one korzysta z nowych wspczynnikw taktowaniapikseli lub nowych gbi bitowych, ktrych procesor HDMI 1.4 amplitunera 751R V2 niebdzie obsugiwa.Niniejsza funkcja zostaa zaprojektowana, aby umoliwi pewien stopie zgodnoci zprzyszymi nieobsugiwanymi formatami audio/wideo i przesya je bezporednio dotelewizora/projektora.Mona j take wykorzysta w przypadku posiadania telewizora z wbudowanymigonikami, do ktrego uytkownik zechce wysa sygna rdowy w celu zdekodowaniazamiast dekodowa go w amplitunerze 751R V2.Aby wczy pomijanie obrbki sygnau HDMI, naley z gwnego menu ekranowego OSDwybra menu Advanced Setup (Konfiguracja zaawansowana), nastpnie menu AdvancedAudio (Zaawansowana konfiguracja dwiku) i zaznaczy opcj HDMI Bypass (Pomijanieobrbki sygnau HDMI).Za pomoc przyciskw w gr i w d mona teraz przecza midzy trybami pracyNormal (Normalny odbir sygnau HDMI) i Bypass (Pomijanie obrbki).Tryb podziau dwikuW pewnych okolicznociach amplituner 751R V2 umoliwia ogldanie obrazu z jednegorda i jednoczesne suchanie innego rda. Mona na przykad oglda obraz nakanale sportowym i w tym samym czasie sucha komentarza z tunera radiowego.Aby wczy tryb podziau dwiku:Advanced Audio SetupMulti Ch.Out:HDMI Bypass:NormalBypassTV ARC(HDMIA):DisableAuto Power Down:Enable1. Wybierz w normalny sposb rdo sygnau wideo.2. Na panelu przednim (nie na pilocie) nacinij i przytrzymaj przycisk rda, ktregochcesz sucha. Po mniej wicej 4 sekundach przez wywietlacz przewinie sikomunikat Audio Split (Podzia dwiku) i rozpocznie si odtwarzanie dwiku zdanego rda. Obraz wideo nie ulegnie zmianie.Return I/OWyjcia sterujceAmplituner 751R V2 jest wyposaony w dwa wyjcia sterujce umoliwiajce wysyaniesygnaw do urzdze zewntrznych w celu sterowania prostymi funkcjami automatyki.Mona na przykad uy wyj sterujcych do odsuwania i zasuwania zason, zwijaniai rozwijania ekranu projektora czy te do wczania i wyczania zewntrznychwzmacniaczy mocy.12Amplituner 751R V2 umoliwia dziaanie funkcji podziau z dowolnego rda wideo,niezalenie od typu poczenia wejciowego (zespolony sygna wideo, sygna S-Video,komponentowy sygna wideo czy HDMI), ale przypisanie dwiku tylko do tych rde,w przypadku ktrych biecym typem poczenia wejciowego audio jest poczenieanalogowe lub cyfrowe, a nie HDMI.Jeli wybrana kombinacja jest niedozwolona, przez wywietlacz przewinie si komunikatMode Unavailable (Tryb niedostpny). Sposb wywietlania obrazu i odtwarzaniadwiku nie ulegnie zmianie. Aby wyczy tryb podziau dwiku, wystarczy wybra nowerdowe urzdzenie zewntrzne. Zostanie przywrcony normalny tryb pracy.Wyjcia HDMI A i BAmplituner 751R V2 ma dwa wyjcia HDMI umoliwiajce podczenie dwch telewizorwlub np. telewizora i projektora. Na obu wyjciach obecny jest ten sam sygna. WyjcieHDMI A obsuguje dodatkowo zwrotny kana audio (ARC), umoliwiajc wsppracz telewizorami oferujcymi t funkcj (wicej informacji podano we wczeniejszymrozdziale).Aby przecza midzy trybami aktywnego zcza HDMI A, aktywnego zcza HDMI Boraz aktywnych obu zczy (A i B), naley w menu ekranowym OSD wybra menuHDMI/Component Assign (Przypisywanie wyj HDMI/komponentowych) i zaznaczyopcj HDMI Out (Wyjcia HDMI). Za pomoc przyciskw w lewo i w prawo mona terazprzecza dostpne opcje.HDMI/Component AssignHDMI 1HDMI 2HDMI 3HDMI 4HDMI 5Component 1Component 2Component 3:BD/DVD:VIDEO 1:VIDEO 2: Recorder 1:AUX:BD/DVD:VIDEO 1:VIDEO 2HDMI Out:A+BReturn I/OMona te nacisn i przytrzyma przycisk Pic.Adj. (Regulacja obrazu) przy wczonymmenu ekranowym OSD , co spowoduje przeczenie wyjcia z HDMI A na HDMI B, potemna HDMI A+B itd.30Na wyjciach wystpuje napicie 0 V w przypadku braku sygnau oraz napicie 12 V znateniem maksymalnym 100 mA w przypadku aktywnego sygnau. Do podczeniasu gniazda 3,5 mm typu mini-jack, w ktrych sygna pojawia si na bolcu, a dopiercienia przyczona jest masa.Aby wybra sposb dziaania wyj sterujcych, naley z menu gwnego wybra menuAdvanced Setup (Konfiguracja zaawansowana), a nastpnie wybra opcj Trigger A lubTrigger B (Wyjcie sterujce A lub B). Dostpne s nastpujce ustawienia:Advanced Setup MenusAdvanced AudioInput Name AssignAdvanced Dolby/DTSAdvanced AudysseyTrigger ATrigger BOSD Setup/SW VersionReturn I/OManual Select: Yes/No (Wybr rczny Tak/Nie) Gdy ta opcja jest wczona, wyjciesterujce mona wcza i wycza odpowiednim przyciskiem Trigger na pilociezdalnego sterowania.Jeli opcja zostanie wyczona, przyciski te nie bd dziaa.Uwaga: Gdy ta opcja jest wczona, przyciskw na pilocie zdalnego sterowania monauywa do przeczania wyj (nadpisania ich stanu), nawet jeli stan tych wyj zaleyrwnie od stanu strefy lub od wybranego rda, co opisano poniej.Follow Standby: Yes/No/Zone 2 (Zgodnie z trybem wczenia Tak/Nie/Strefa 2) Oznacza, e wyjcie sterujce bdzie przyjmowa stan odpowiadajcy wczeniu/wyczeniu strefy gwnej lub strefy 2.Sources: Yes/No (rda Tak/Nie) Wyjcie sterujce moe mie stan wysoki wprzypadku wybrania jednego lub kilku okrelonych rde sygnau.Uwaga: Tryby Follow Standby i Sources wzajemnie si wykluczaj.
 • Page 31

  751R V2Podwjny ukad wzmacniaczyprzedniego. Jeli goniki w kanale lewym przednim i prawym przednim bd ustawionejako Small (May), ustawienie funkcji podbicia tonw niskich nie bdzie miao znaczenia(dziaanie systemu bdzie identyczne jak przy wyczonej funkcji podbicia tonw niskich).Jeli uywany jest zestaw gonikw w konfiguracji 5.1 lub mniejszej, amplitunerze751R V2 umoliwia uycie podwjnego ukadu wzmacniaczy (bi-amping) dla kanawprzednich lewego i prawego. Jeli zostanie wybrany tryb dekodowania 5.1, wwczas wmenu Speaker Configuration (Konfiguracja gonikw) pojawi si opcja Bi-amp On/Off(Podwjny ukad wzmacniaczy W./Wy.).Funkcj podbicia tonw niskich mona wcza i wycza osobno dla trybw DD/DTS iDolby Pro Logic II/IIx/Neo:6.Speaker Config MenuDecode ModeFront L/RCentreSurr. L/R::::5.1LargeLargeLargeSubwooferSBL/R Assign::YesBiamp[FL R must be largewhen Sub Off]Return I/OPo wybraniu tej opcji sygnay kanau przedniego lewego i prawego bd przesyane przezamplituner 751R V2 rwnie do wyj tylnych kanaw przestrzennych lewego i prawego.W przypadku zastosowania kolumn gonikowych dajcych moliwo wykorzystaniapodwjnego okablowania/podwjnego ukadu wzmacniaczy pozwala to na uycie dwchzestaww kabli, po jednym do kadego gonika goniki niskotonowy i wysokotonowykadej kolumny gonikowej bd otrzymywa sygnay z osobnych kanaw wzmacniacza.Mona w ten sposb uzyska nieco wysz jakoci dwiku.Poniej przedstawiono schemat systemu wykorzystujcego podwjny ukad wzmacniaczy(przedstawione s tylko goniki przedni lewy i przedni prawy).Uwaga: Z wyprowadze na gonikach naley zdemontowa zworki podwjnegookablowania.Funkcja podbicia tonw niskich nie wystpuje w trybie stereo + subwoofer, poniewa jeliw tym trybie goniki przednie zostan ustawione jako Large (Duy), ich sygna nigdynie bdzie filtrowany.Podbicie tonw niskich moe by przydatne w przypadku materiau Dolby Pro LogicII/IIx i Neo:6, poniewa te typy kodowania nie zawieraj kanau LFE (efektw niskiejczstotliwoci). Normalnie oznaczaoby to, e kiedy wszystkie goniki w systemiezostan ustawione jako Large (Duy), wwczas subwoofer bdzie w rzeczywistocinieaktywny (gdy nie nastpi przekierowanie tonw niskich, a materia nie zawierakanau LFE). Jeli po ustawieniu wszystkich gonikw jako Large (Duy) subwoofer maby aktywny przy tych typach kodowania, naley wczy funkcj podbicia tonw niskichdla materiau Dolby Pro Logic II/Neo:6, a nastpnie ustawi czstotliwoci graniczne ipoziomy wyjciowe w trakcie odsuchu. Kana subwoofera zostanie wtedy utworzony napodstawie sygnau kanau lewego przedniego i prawego przedniego, bez odfiltrowywaniatych kanaw. Jak w przypadku wszelkich regulacji, najlepszy sposb to eksperymentalnedobranie optymalnych nastaw do okrelonej konfiguracji.Uwaga: Ustawienia te maj zastosowanie we wszystkich przetwarzanych cyfrowotrybach stereofonicznych lub przestrzennych, natomiast nie maj znaczenia w trybiebezporedniego toru stereofonicznego sygnau analogowego (Analogue Stereo Direct)ani w trybie wejcia bezporedniego 7.1 (7.1 Direct).Kana LFE (w przypadku materiau DD/DTS) mona take ogranicza w zakresie do10 dB, w krokach co 1 dB, co jest pomocne podczas suchania w nocy lub w innychsytuacjach, w ktrych moe by konieczne tymczasowe zredukowanie poziomu efektwLFE.Naley pamita, e kana LFE jest kanaem efektw niskiej czstotliwoci zakodowanymna pycie i jego poziom rni si od sumarycznego poziomu sygnau subwoofera, ktrymoe podlega funkcji zarzdzania tonami niskimi na podstawie dziaania innychgonikw.Regulacj tonw niskich/wysokich mona take wykonywa przy uyciu pilota, bezotwierania menu ekranowego OSD. Wystarczy nacisn przycisk Bass/Treble (Tonyniskie/wysokie), a nastpnie uy przyciskw regulacji gonoci w gr/w d.NagrywanieAmplituner 751R V2 wyposaono w dwa wyjcia dla nagrywarek.Wyjcie Recorder 1 (Nagrywarka 1) obejmuje analogowe zcze audio, cyfrowekoncentryczne zcze audio, wyjcie zespolone (Composite) oraz wyjcie S-Video.Konfiguracja tonw/subwoofera/efektw LFEWybierz menu Tone/Sub/LFE (Tony/subwoofer/efekty LFE) z menu gwnego:Tone/Sub/LFE MenuDolby Digital/DTSSub Trim:Bass Aug:Dolby PLIIx/PLIIz/NEOSub Trim:Bass Aug:Stereo+Sub Trim :Bass:Treble:LFE Trim:Return0dBOff0dBOn0dB0dB0dB0dBI/OPrzenoszenie tonw niskich mona regulowa w zakresie +/- 10 dB przy czstotliwoci100 Hz (filtr pkowy). Przenoszenie tonw wysokich mona regulowa w zakresie+/-10 dB przy czstotliwoci 10 kHz (filtr pkowy).Amplituner 751R V2 zosta wyposaony w kilka zaawansowanych funkcji zarzdzaniatonami niskimi. Mona ustawi rne wartoci cakowitego poziomu wyjciowegosubwoofera w trybach DD/DTS, Dolby Pro Logic II/x/Neo:6 oraz stereo + subwoofer.Moe to by przydatne na przykad wtedy, gdy uytkownik preferuje wysoki poziomwyjciowy subwoofera podczas ogldania filmw, a niszy podczas suchania muzyki.Trzy poziomy wyjciowe mona regulowa w zakresie +/- 10 dB w menu ekranowymOSD. Kolejn funkcj jest moliwo zmiany sposobu dziaania funkcji zarzdzaniatonami niskimi.We wszystkich przypadkach amplituner 751R V2 nie wykonuje konwersji midzyformatami, ale przekazuje na wyjcie sygnay wystpujce na odpowiednich wejciachwybranego rda.Wybrane rdo oznacza po prostu to rdo, ktre jest aktualnie syszane zaporednictwem wyj gwnych amplitunera 751R V2.Wyjcie Recorder 2 (Nagrywarka 2) obejmuje analogowe zcze audio oraz cyfrowekoncentryczne wyjcia audio.Jeli podczas normalnej pracy (podbicie tonw niskich wyczone) goniki przednie sustawione jako Small (May) (w menu Speaker Config Konfiguracja gonikw),wwczas tony niskie dla tych gonikw s odfiltrowywane przez filtr grnoprzepustowy,a nastpnie wysyane do kanau subwoofera (czyli tony niskie s usuwane z sygnaukanaw przednich i zostaj przesane do subwoofera). Jeli ustawienie tych gonikwto Large (Duy), filtrowanie nie zachodzi i przeznaczone dla nich tony niskie nie swysyane do kanau subwoofera.Jednak po wczeniu funkcji podbicia tonw niskich i ustawieniu gonikw przednichjako Large (Duy), tony niskie kanau lewego przedniego i prawego przedniegobd wysyane do kanau subwoofera bez adnego ich filtrowania (czyli sygnakanaw przednich lewego i prawego pozostanie niezmieniony, zachowujc peenzakres czstotliwoci). Innymi sowy tony niskie w kanale subwoofera bd wzmacnianedodatkowymi tonami niskimi pochodzcymi z kanau lewego przedniego i prawego31POLSKIazur
 • Page 32

  Ponownie, we wszystkich przypadkach amplituner 751R V2 nie wykonuje konwersjimidzy formatami, sygnay wystpujce na odpowiednich wejciach wybranego rda.Jednak w przypadku zcza Recorder 2 na wyjciu moe pojawi si sygna inny ni ten,ktry jest aktualnie syszany za porednictwem wyj gwnych amplitunera 751R V2.Moliwe jest wic suchanie sygnau z jednego rda i nagrywanie sygnau z innegorda. rdo dla wyj Recorder 2 mona wybra za pomoc menu Record 2/Zone 2 Output Select (Wybr wyjcia dla nagrywarki 2/strefy 2) wybieranego z menuekranowego OSD w poniszy sposb.Wybr wyjcia dla nagrywarki 2/strefy 2W gwnym menu ekranowym OSD wybierz menu Rec.2/Zone 2 Output Select (Wybrwyjcia dla nagrywarki 2/strefy 2).Center Width (Szeroko rodka) umoliwia stopniow regulacj szerokoci obrazukanau rodkowego, poczwszy od generowania tego kanau tylko przez gonik centralny(ustawienie 0), przez rozproszenie go midzy kanaem rodkowym a gonikami lewymi prawym, a do generowania go wycznie przez goniki lewy i prawy (pozorny kanarodkowy, ustawienie 7). Ustawienie to jest pomocne podczas optymalizacji przedniego/rodkowego/prawego pola dwikowego w celu uzyskania optymalnej integracji 3gonikw. Najlepsze efekty mona uzyska metod eksperymentaln.Dimension (Wymiar) moliwo stopniowego przesuwania pola dwikowego z przodupomieszczenia do jego tyu w celu dostosowania dwiku do preferencji suchacza,ustawienia gonikw i rozmiarw pomieszczenia. Ustawienie 0 oznacza przesuniciepola dwikowego maksymalnie do przodu, a ustawienie 6 maksymalnie do tyu.Wszystkie trzy powysze ustawienia s zalene od preferencji osobistych ustawienianaley dobiera eksperymentalnie w trakcie korzystania z dekodowania Dolby Pro LogicII lub IIx.Advanced Dolby/DTS SetupRec.2/Zone2 Output SelectDolby Pro Logic IIx/IIzRecorder 2:BD/DVDZone 2:OffPanoramaCenter WidthDimension:::Off03Dolby DRC:OffDTS HD Spkr Remap :1Return I/OReturn I/OWybierz pozycj Recorder 2 (Nagrywarka 2) i uyj przyciskw oraz , aby przeczakolejne dostpne rda sygnau. Wybrane rdo sygnau bdzie wysyane do wyjRecorder 2 (Nagrywarka 2).Regulacja zakresu dynamikiKonfiguracja menu OSD/wersja oprogramowaniaTo ustawienie umoliwia kontrolowanie zakresu dynamiki cieek dwikowych filmwkodowanych w systemie Dolby Digital przez kompresj dwiku w celu ograniczeniarnic midzy gonymi i cichymi momentami filmu.OSD Setup/SW Version MenuOSD Language:EnglishFirmware: 1.08/1.12/1.04Ta funkcja moe by uyteczna na przykad podczas ogldania filmw w nocy. Dostpnes trzy ustawienia:Auto (Automatyczna) kompresja jest zawsze stosowana w przypadku cieekdwikowych w systemach Dolby Digital i Dolby Digital Plus. Uycie i natenie kompresjicieki dwikowej Dolby True HD zale od samej cieki dwikowej.Off (Wyczona) brak kompresji (odtwarzanie z normalnym, penym zakresemdynamiki).(MCU/HDMI/DSP)Return I/OMenu ekranowe OSD moe by wywietlane w rnych jzykach. Aby zmieni jzykmenu ekranowego OSD, z gwnego menu wybierz menu Advanced Setup (Konfiguracjazaawansowana), a nastpnie wybierz menu OSD Setup/SW Version (Konfiguracja menuOSD/wersja oprogramowania). Wybierz opcj OSD Language (Jzyk menu OSD) i uyjprzyciskw strzaek w lewo i w prawo, aby wybra jzyk spord dostpnych: English(Angielski), Dutch (Niderlandzki), French (Francuski), German (Niemiecki), Spanish(Hiszpaski), Italian (Woski), Norwegian (Norweski), Swedish (Szwedzki) i Danish(Duski). Aby zamkn menu i zapisa wybrane opcje, nacinij ponownie przycisk (I/O).W tym menu wywietlana jest rwnie bieca wersja oprogramowania zainstalowanaw urzdzeniu.Jeli z jakiego powodu uytkownik zechce skontaktowa si z obsug klienta,majc problem lub pytanie w zwizku z urzdzeniem, podanie oznaczenia wersjioprogramowania z pewnoci uatwi rozwizanie problemu.On (Wczona) kompresja jest zawsze stosowana w przypadku wszystkich cieekdwikowych w systemie Dolby (odtwarzanie z ograniczonym zakresem dynamiki).Zmiana nazw rde sygnauIstnieje moliwo zmiany domylnych nazw rde sygnau wywietlanych na paneluprzednim.Z menu gwnego OSD wybierz menu Advanced Setup (Konfiguracja zaawansowana), anastpnie wybierz menu Input Name Assign (Przypisywanie nazw wejciom).Advanced Setup MenusAdvanced AudioInput Name AssignAdvanced Dolby/DTSAdvanced AudysseyTrigger ATrigger BOSD Setup/SW VersionZaawansowane regulacje Dolby/DTSTrzy pierwsze ustawienia maj wpyw na obrbk Dolby Pro Logic II lub IIx (bdobrbk kocow) tylko w trybie Music (Muzyka). Tryby Movie (Film) i Game (Gry),jeli s dostpne, s wstpnie zaprogramowane w ramach swoich specyfikacji w celudostosowania do danego kodowania lub zapewnienia okrelonego efektu. Poniszeustawienia nie maj wpywu na te ani na pozostae tryby.Advanced Dolby/DTS SetupDolby Pro Logic IIx/IIzPanoramaCenter WidthDimension:::Off03Dolby DRC:AutoDTS HD Spkr Remap :1Return I/OPanorama mode (Tryb panoramiczny) tryb Dolby Pro Logic II/IIx, w ktrym przedniobraz dwiku stereofonicznego jest rozszerzany na goniki dwiku przestrzennegow celu wzmocnienia efektu otaczania dwikiem. Dostpne opcje tego trybu to On(Wczony) i Off (Wyczony).32Return I/OAby edytowa nazw rda, wybierz nazw w menu ekranowym OSD i nacinij przyciskEnter, a nastpnie uyj przyciskw regulacji gonoci w gr i w d na pilocie w celuzmiany poszczeglnych znakw w nazwie.Input Name Assign MenuBD/DVDVideo1Video2Video3REC1AUXCDREC2:[:[:[:[:[:[:[:[BD/DVDVideo 1Video 2Video 3Recorder 1AuxCDRecorder 2]]]]]]]]Save/Return I/ONacinicie przycisku Enter na pilocie spowoduje przejcie do kolejnego znaku, ale doprzesuwania kursora w lewo bd w prawo mona rwnie uy przyciskw oraz .Po zakoczeniu nacinij przycisk (I/O), aby zapisa biec nazw rda sygnau.
 • Page 33

  Korzystanie z amplitunera 751R V2 zewzmacniaczem sygnau zdalnego sterowaniaIstnieje moliwo zamontowania amplitunera 751R V2 w odpowiedniej, dobrzewentylowanej szafce w takim przypadku do zdalnego sterowania urzdzeniem monauy wzmacniacza sygnau zdalnego sterowania.Dla strefy gwnej istnieje zarwno wejcie IR Emitter In (wejcie nadajnika podczerwieniodpowiedniego do wyj wzmacniaczy sygnau zdalnego o modulowanym poziomie TTL),jak i wejcie IR Receiver In (wejcie odbiornika podczerwieni odpowiedniego do wyjwzmacniaczy sygnau zdalnego bez modulowanego poziomu TTL).Przecznik przedniego odbiornika podczerwieni znajdujcy si na panelu tylnymumoliwia w razie potrzeby wyczenie tego odbiornika.751R V2Korzystanie z wbudowanych we wzmacniaczu wyjkanaw przestrzennych tylnych w strefie 2Jeli uywanych jest tylko 5 (lub mniej) wyj gwnych w strefie gwnej, tylne kanayprzestrzenne lewy i prawy wzmacniacza mona przypisa do strefy 2.W menu ekranowym OSD wybierz menu Speaker Setup (Ustawienia gonikw).azur 751R Main MenuSpeaker SetupHDMI/Component AssignVideo Input SelectScaler AssignVideo Processing SettingsAudio Input SelectTone/Sub/LFE Config.Rec.2/Zone2 Output SelectAdvanced SetupQuit I/ONastpnie wybierz menu Speaker Configuration (Konfiguracja gonikw).Speaker Setup MenuSpeakerSpeakerSpeakerSpeakerConfigurationLevel CalibrationDistanceCrossoverAudyssey AutosetupAudyssey Autosetup & 2EQWejcie i wyjcie magistrali sterujcej (Control Bus In/Out) umoliwiaj take zdalnesterowanie funkcjami amplitunera 751R V2 za pomoc innych produktw firmyCambridge Audio oferujcych sterowanie aplikacjami, na przykad odtwarzaczasieciowego StreamMagic 6.Szczegowe informacje na ten temat mona uzyska u sprzedawcy.Return I/OTeraz zaznacz pozycj Decode Mode (Tryb dekodowania) i wybierz opcj 5.1.Speaker Config MenuKonfiguracja i uytkowanie strefy 2Decode ModeFront L/RCenterSurr. L/R::::5.1LargeLargeLargeAmplitunery 751R V2 wyposaono w zestawy wyj Zone 2 (Strefa 2), ktre zaporednictwem rnych pocze analogowych maj niezaleny dostp do rdestereofonicznego audio/wideo podczonych do urzdzenia.SubwooferSBL/R Assign::YesZone 2Dla strefy 2 nie mona bezporednio wybra wej cyfrowych (wej S/PDIF/koncentrycznych, Toslink/optycznych lub HDMI).Jednak mona uy kadego rda, doprowadzajc analogowe poczenie audio lubwideo do amplitunera 751R V2 rwnolegle z poczeniami cyfrowymi, dziki czemuuycie danego rda bdzie moliwe rwnie w strefie 2.Do rde, ktre mona bezporednio wybra w strefie 2, nale BD/DVD (OdtwarzaczBD/DVD), Video 1 (Wideo 1), Video 2 (Wideo 2), Rec 1 (Nagrywarka 1), Aux (Urzdzeniedodatkowe), CD (Odtwarzacz CD), Rec 2 (Nagrywarka 2), Vid 3/Mp3 (Wideo 3/MP3),wejcie Expansion (Modu dodatkowy) oraz wbudowany tuner.Dostpna jest rwnie opcja Follow Main (Zgodnie ze stref gwn). Umoliwiaona wysyanie do strefy 2 zmiksowanego sygnau 2-kanaowego (lewy+rodkowy,prawy+rodkowy) ze rda wybranego aktualnie w strefie gwnej.Funkcja ta jest przydatna, gdy uytkownik chce posucha rda sygnau podczonegodo zczy cyfrowych lub przestrzennych w strefie 2, ktrego nie mona wybrabezporednio w strefie 2.Mona wybra ledzenie tego samego lub innego rda sygnau w gwnympomieszczeniu. Stref 2 mona rwnie wcza i wycza (przecza w tryb gotowoci)w zalenoci od tego, czy gwne wyjcie w pomieszczeniu gwnym jest wczone czywyczone (w trybie gotowoci).Wyjcie audio mona zrealizowa za pomoc przestrzennych kanaw tylnych lewegoi prawego, jeli nie s one uywane w pomieszczeniu gwnym (jeli pomieszczeniegwne skonfigurowano w systemie 5.1 lub mniejszym), bd te uywajc wyjprzedwzmacniacza strefy 2 i zewntrznego wzmacniacza mocy. Wyjcie wideo strefy2 mona zrealizowa przy uyciu zcza zespolonego (CVBS), zcza S-Video lubkomponentowego zcza wideo (YUV/YCbCr/YPbPr).[FL R must be Largewhen Sub Off]Return I/OPowinna zosta wywietlona pozycja SBL/R Assign (Przypisanie tylnych kanawprzestrzennych).Jeli tylne kanay przestrzenne nie s uywane w gwnym pomieszczeniu (w konfiguracjigonikw 7.1), funkcja ta umoliwia przypisanie tych kanaw do kanaw przednich wcelu uycia podwjnego ukadu wzmacniaczy (informacje na temat podwjnego ukaduwzmacniaczy podano w dalszej czci niniejszej instrukcji), przypisanie ich do strefy 2,bd te ich ustawienie ich jako nieuywanych (opcja None Brak).Wybierz opcj Zone 2 (Strefa 2) i zamknij menu ekranowe OSD.Podcz odpowiedni par gonikw (o impedancji 48 omw) w strefie 2 do wyjprzestrzennych tylnych lewego i prawego, jak pokazano poniej.Uwaga: Naley uwaa, aby druciki czy woski kabla nie zwary zczy gonika ze soblub z panelem tylnym.Opcjonalnie w strefie 2 mona rwnie uywa subwoofera. Wystarczy poczy wyjcieZone 2 Sub (Subwoofer strefy 2) a subwooferem w strefie 2 wystarczajco dugimkablem typu cinch (RCA-RCA).Strefa 2OpcjonalnysubwooferUwaga: Amplituner 751R V2 nie umoliwia transkodowania sygnaw midzy analogowymisygnaami wideo dla strefy 2. Wszystkie trzy typy s przeczane rwnolegle.Dlatego w celu uywania strefy 2 zazwyczaj lepiej zdecydowa si na jeden typanalogowego poczenia wideo z amplitunerem 751R V2. Mona jednak podczy kilkawyj wideo strefy 2 do telewizora strefy 2 i w telewizorze wcza odpowiedni typ wejciadla tego rda.33POLSKIazur
 • Page 34

  W takiej konfiguracji mona sterowa stref 2 z pomieszczenia gwnego, uywajcdostarczonego pilota gwnego lub pilota strefy 2 (wicej informacji podano w nastpnejczci).Aby ze strefy 2 zdalnie sterowa t stref oraz rdami w niej si znajdujcymi,naley uy dodatkowego ukadu wzmacniacza sygnau zdalnego sterowania (niejest on dostarczany z zestawem). W tym celu naley wybra ukad z wyjciem typunadajnikowego (modulowanym) umoliwiajcym podczenie do wejcia IR Emitter Instrefy 2 (dodatkowych informacji moe udzieli sprzedawca).Odtwarzacz CDJeli zdalny wzmacniacz mocy uyty w strefie 2 obsuguje wejcia sterujce umoliwiajcejego wczanie i wyczanie, mona uy do tego celu jednego z wyj sterujcychamplitunera 751R V2. W tym celu podcz odpowiednio dugi kabel monofoniczny zwtyczkami typu mini-jack 3,5 mm do wyjcia Trigger A lub Trigger B (Wyjcie sterujceA lub B), jak pokazano na rysunku.Strefa 2Strefa 2Odbiornik podczerwieniOdbiornik satelitarnyWzmacniaczsygnauzdalnegosterowaniaPilotW tej konfiguracji system ze wzmacniaczem sygnau zdalnego sterowania odbierapolecenia w strefie 2 i przekazuje je do amplitunera 751R V2 za porednictwemwejcia nadajnika IR Emitter In strefy 2. Mona wic ze strefy 2 sterowa t strefza pomoc pilota gwnego lub pilota strefy 2. Dodatkowo, jeli podczy si wyjcianadajnikw podczerwieni (znajdujce si zazwyczaj nad samymi odbiornikami) wrdowych urzdzeniach zewntrznych do zczy wyjciowych IR Emitter Out strefy 2w amplitunerze 751R V2, wwczas polecenia z pilotw zdalnego sterowania w strefie 2mona bdzie przekazywa z powrotem do tych urzdze.W strefie 2 mog by uywane piloty urzdze zewntrznych oraz piloty gwne i pilotystrefy 2, a take piloty z funkcj uczenia, ktre zapewniaj dostp do wszystkich funkcjiwszystkich elementw systemu.Korzystanie z zewntrznegowzmacniacza mocy w strefie 2stereofonicznegoDo wyj strefy 2 amplitunera 751R V2 naley rwnie stale dostpne wyjcieprzedwzmacniacza. Mona go uy do podczenia oddzielnego wzmacniacza mocypracujcego w strefie 2, na przykad w sytuacji, gdy tylne kanay przestrzennewzmacniacza s uywane w strefie gwnej.Aby sprawi, by wyjcie sterujce odzwierciedlao stan wczenia/wyczenia strefy 2,wybierz w menu OSD opcj Advanced Setup (Konfiguracja zaawansowana), po czymwybierz wyjcie sterujce Trigger A (lub Trigger B).Nastpnie zaznacz pozycj Follow Standby (Zgodnie z trybem gotowoci) i ustaw w niejopcj Zone 2 (Strefa 2). Wyjcie sterujce bdzie od tej chwili aktywne (stan wysoki), gdystrefa 2 bdzie wczona i nieaktywne, gdy bdzie ona wyczona.Uwaga: W menu Trigger (Wyjcia sterujce) mona te wybra opcj Manual Select(Wybr rczny) wwczas stan wyjcia sterujcego bdzie si zmienia po kadymnaciniciu przycisku Trigger A (lub B) na gwnym pilocie zdalnego sterowania. Abywyczy t funkcj i ustawi wyjcie sterujce jako zgodne jedynie ze stanem wczenia/wyczenia strefy 2, naley ustawi opcj Manual Select (Wybr rczny) na warto No(Nie). Wicej informacji na ten temat mona znale w rozdziale dotyczcym menu wyjsterujcych).Sterowanie stref 2 z gwnego pomieszczeniaSterowanie urzdzeniami w strefie 2W gwnym pomieszczeniu mona uywa gwnego pilota zdalnego sterowania lubprzyciskw znajdujcych si na panelu przednim urzdzenia. W obu przypadkach efektbdzie taki sam.Zone 2OptionalsubwooferNajpierw nacinij przycisk Zone 2 (Strefa 2) na panelu przednim lub pilocie zdalnegosterowania, a nastpnie w cigu 5 sekund nacinij inny przycisk wybranej funkcji, ktrama zosta wykonana w strefie 2.Jeli polecenie nie zostanie odebrane w cigu 5 sekund, urzdzenie powrci donormalnego trybu dziaania.Aby wczy stref 2, nacinij przycisk Zone 2 (Strefa 2), a nastpnie w cigu 5 sekundprzycisk Standby/On (Tryb gotowoci/wczenie).21LUBOpcjonalnie w strefie 2 mona rwnie uywa subwoofera, co przedstawiono narysunku. Wystarczy w tym celu poczy wyjcie Zone 2 Sub (Subwoofer strefy 2) zsubwooferem w strefie 2 za pomoc odpowiednio dugiego kabla typu cinch (RCA-RCA).21Na wyjcie przedwzmacniacza strefy 2 nie maj wpywu zmiany przypisania tylnychkanaw przestrzennych jest ono zawsze dostpne.Jeli w strefie 2 jest stosowany wzmacniacz mocy, mona uy tylnych kanawprzestrzennych wzmacniacza do konfiguracji 7.1 (ustawi w tym celu 7.1 jakotryb dekodowania), jako kanaw grnych (ustawi w tym celu 5.1+H jako trybdekodowania), bd te na potrzeby podczenia kanaw przednich przez podwjnyukad wzmacniaczy (ustawi 5.1 jako tryb dekodowania oraz Bi-amp jako opcjprzypisania tylnych kanaw przestrzennych). Mona te pozostawi te kanayniepodczone (ustawi 5.1 jako tryb dekodowania oraz None jako opcj przypisaniatylnych kanaw przestrzennych).Po naciniciu przycisku Zone 2 (Strefa 2), na wywietlaczu zostanie pocztkowowywietlony komunikat Zone 2: Off (Strefa 2: Wyczona), a po naciniciu przyciskuStandby/On napis na wywietlaczu zmieni si na Zone 2: BD/DVD (Strefa 2:Odtwarzacz BD/DVD) lub na nazw innego ostatnio uywanego rda w strefie 2.Aby wyczy stref 2, wystarczy nacisn przycisk Zone 2 (Strefa 2), a nastpnieponownie przycisk Standby/On.34
 • Page 35

  azur751R V2Aby wybra tuner w strefie 2 (Zone 2), nacinij przycisk Zone 2 (Strefa 2), a nastpnieprzycisk Tuner.Aby przeczy pasmo tunera z AM na FM lub odwrotnie, ponownie nacinij przyciskTuner.Aby wybra inne rda sygnau w strefie 2, nacinij przycisk Zone 2 (Strefa 2), anastpnie przycisk wybranego rda.Aby wybra to samo rdo sygnau, co w pomieszczeniu gwnym, nacinij przyciskFollow Main (Zgodnie ze stref gwn).Poniewa nie istnieje oficjalne ustawienie gonikw w systemie 7.1, moe okazasi, e oryginalna cieka dwikowa w formacie 7.1 zostaa wyprodukowana przyinnym ustawieniu gonikw ni to uywane w domu. Firma DTS rozwizaa ten problemw systemach DTS-HD Master Audio i High Resolution Audio, dodajc flagi strumieniadanych informujce amplituner, ktre z 7 wzorcowych ustawie gonikw w systemie7.1 zostao zastosowane. Dziki zastosowaniu specjalnych algorytmw DTS SpeakerRemap amplituner 751R V2 moe elektronicznie zmieni pooenie gonikw (tzn.ukierunkowa propagacj dwiku), aby podczas odtwarzania dostosowa si dooryginalnie zakodowanego ukadu i uzyska jak najwysz jako dwiku.Aby zmieni gono w strefie 2, nacinij przycisk Zone 2 (Strefa 2), a nastpnie przyciskgonoci w gr lub w d (lub uyj pokrta regulacji gonoci).Drugim celem tej techniki jest zmiana przeznaczenia niektrych kanaw dostpnychw systemie 7.1 i przydzielenie im nowych funkcji, na przykad wprowadzenie elementuwysokoci w polu dwikowym.Aby wyciszy dwik w strefie 2, nacinij przycisk Zone 2 (Strefa 2), a nastpnie przyciskMute (Wyciszenie).Na zamieszczonych poniej rysunkach przedstawiono 7 moliwych schematwkodowania.W pomieszczeniu gwnym do sterowania stref 2 mona rwnie uywa pilota zdalnegosterowania strefy 2.Kt na rysunku oznacza kt midzy nominaln lini 0 stopni, wyznaczan przez kanarodkowy, a lini wyznaczan przez kady z gonikw, zarwno z lewej, jak i z prawejstrony.W tym przypadku wszystkie polecenia zdalne bd automatycznie dotyczy strefy 2.Wystarczy skierowa pilot zdalnego sterowania na amplituner i uy przycisku Standby/On lub przyciskw rda sygnau, aby za kadym razem sterowa stref 2.Konfiguracje 1 i 5 s wariantami normalnych konfiguracji 7.1, a konfiguracja 6 moerozszerzy panoram kanaw przednich.Uwaga: Pilot zdalnego sterowania strefy 2 ma kilka funkcji specjalnych.Uycie przyciskwlubw przypadku tunera spowoduje automatyczne przeczenietunera w tryb Preset (tryb zaprogramowanych stacji, w przeciwiestwie do trybu rcznegoi automatycznego).Uwaga: Tuner bdzie przechodzi wycznie midzy stacjami, ktre zostayzaprogramowane.Pilot zdalnego sterowania strefy 2 oferuje funkcj Follow Main (Zgodnie ze strefgwn). Funkcja ta wymusza wybr w strefie 2 tego samego rda sygnau, co wstrefie gwnej. Moe to by przydatne, jako e w strefie 2 mona teraz odbieradowolny typ sygnau audio, rwnie sygna cyfrowy lub HDMI, ktry jest dekodowany dlastrefy gwnej. Wyjcia Zone 2 (Strefa 2) s tworzone z kanaw lewego+rodkowego iprawego+rodkowego, aby umoliwi w strefie 2 odsuch dialogw w kanale rodkowym.Mona rwnie sterowa stref 2 za pomoc menu ekranowego OSD.Z gwnego menu ekranowego OSD wybierz menu Rec.2/Zone 2 Output Select (Wybrwyjcia dla nagrywarki 2/strefy 2), a nastpnie wybierz opcj Zone 2 (Strefa 2).Konfiguracje 2, 3, 4 i 7 s mniej konwencjonalne i zmieniaj przeznaczenie niektrych zdostpnych kanaw 7.1 w celu wprowadzenia na rne sposoby elementu wysokoci wpolu dwikowym. Konfiguracja 4 jest konfiguracj oczekiwan przez amplituner 751RV2 w przypadku wybrania ustawienia gonikw w ukadzie 5.1 + Height (5.1 + kanagrny). Wicej informacji na temat tej nowej techniki mona znale na stronie WWWfirmy DTS.Konfiguracja 1 kanay 7.1: lewy, rodkowy, prawy, LFE, przestrzenny boczny lewy,przestrzenny boczny prawy, przestrzenny tylny lewy, przestrzenny tylny prawyrodkowyLewy (30)Prawy (30)LFEPrzestrzennyboczny lewy (90)Przestrzennyboczny prawy(90)azur 651R Main MenuSpeaker SetupHDMI/Component AssignVideo Input SelectScaler AssignVideo Processing SettingsAudio Input SelectTone/Sub/LFE Config.Rec.2/Zone2 Output SelectAdvanced SetupQuit I/OUyj przyciskw i na pilocie, aby przecza midzy poszczeglnymi dostpnymirdowymi urzdzeniami zewntrznymi, opcj Follow Main (Zgodnie ze stref gwn)lub opcj Off (Wycz).Przestrzenny tylnylewy (150)Przestrzenny tylnyprawy (150)Konfiguracja 2 kanay 7.1: lewy, rodkowy, prawy, LFE, przestrzenny lewy, przestrzennyprawy, lewy boczny grny, prawy boczny grnyrodkowyLewy (30)Prawy (30)LFEBoczny grny lewy (90)Boczny grny prawy(90)Sterowanie stref 2 ze strefy 2Jak wspomniano wczeniej, do tego celu bdzie potrzebny wzmacniacz sygnau zdalnegosterowania.Jego uycie umoliwia odbieranie polece w strefie 2 i przekazywanie ich z powrotem nawejcie IR Emitter In strefy 2 znajdujce si na panelu tylnym urzdzenia.Dziki wzmacniaczowi sygnau mona w strefie 2 uywa obu pilotw zdalnegosterowania: pilota gwnego i pilota strefy 2. W przypadku obu pilotw zdalnegosterowania wszystkie polecenia bd dotyczy strefy 2.Na przykad w przypadku uycia w ten sposb pilota gwnego w strefie 2 nie trzebanaciska przycisku Zone 2 (Strefa 2), a nastpnie wybiera waciwego polecenia.Wystarczy wybra rdo, wyciszy dwik itd., a urzdzenie automatycznie wykonadan funkcj w strefie 2.Przestrzenny lewy (110)Przestrzenny prawy(110)Konfiguracja 3 kanay 7.1: lewy, rodkowy, prawy, LFE, przestrzenny lewy, przestrzennyprawy, przestrzenny rodkowy, rodkowy grnyrodkowy grnyLewy (30)rodkowyPrawy (30)LFEPrzestrzenny lewy (110)PrzestrzennyrodkowyPrzestrzenny prawy(110)35POLSKIZmiana pooenia gonikw DTS-HD
 • Page 36

  Konfiguracja 4 kanay 7.1: lewy, rodkowy, prawy, LFE, przestrzenny lewy, przestrzennyprawy, lewy grny, prawy grny.W przypadku odtwarzania przyjmuje si, e w pomieszczeniu znajduj si gonikiustawione w przyblieniu zgodnie z jednym z poniszych ukadw.Konwencjonalny ukad 5.1rodkowyLewy grnyPrawy grnyLewy (30)Prawy (30)LFErodkowyLewy (30)Prawy (30)LFEPrzestrzenny lewy (110)Przestrzenny prawy(110)Przestrzenny tylny lewy(150)Przestrzenny tylny prawy(150)Konfiguracja 5 kanay 7.1: lewy, rodkowy, prawy, LFE, przestrzenny lewy, przestrzennyprawy, przestrzenny tylny lewy, przestrzenny tylny prawy5.1 + kana grnyrodkowyrodkowyLewy grnyLewy (30)Prawy (30)LFEPrawy grnyLewy (30)Prawy (30)LFEPrzestrzenny lewy (110)Przestrzenny prawy(110)Przestrzenny lewy (110)Przestrzenny tylny lewy(150)Przestrzenny tylny prawy(150)Konfiguracja 6 kanay 7.1: lewy, rodkowy, prawy, LFE, przestrzenny lewy, przestrzennyprawy, lewy poszerzony, prawy poszerzonyLewy (30)Przestrzenny prawy(110)Konfiguracja 47.1Konfiguracja 1lub konfiguracja 5rodkowyPrawy (30)LFELewy poszerzony (60)Prawy poszerzony(60)Przestrzenny lewy (110)Przestrzenny prawy(110)Konfiguracja 7 kanay 7.1: lewy, rodkowy, prawy, LFE, przestrzenny lewy, przestrzennyprawy, rodkowy grny, przestrzenny rodkowyrodkowy grnyLewy (30)rodkowyPrawy (30)W przypadku ukadw 5.1 sytuacja jest prosta; amplituner 751R V2 wykonujeautomatycznie kad wymagan zmian pooenia gonikw DTS, odwzorowujcdowoln z 7 moliwoci na dan konfiguracj.W przypadku ukadu 5.1 + Height (5.1 + kana grny) amplituner 751R V2 rwnieautomatycznie wykonuje zmian pooenia gonikw DTS, odwzorowujc przychodzcesygnay na konfiguracj 4.W ukadzie 7.1 wystpuj dwie alternatywne konfiguracje gonikw. Odpowiadaj oneprzedstawionym powyej konfiguracjom 1 i 5.W tym przypadku w amplitunerze 751R V2 naley okreli, ktra konfiguracja jestnajbardziej zbliona do rzeczywistego ustawienia gonikw, wybierajc menu DTS-HDSpeaker (Goniki DTS-HD), a nastpnie opcj 1 lub 5.LFEW przypadku wybrania opcji 5.1 + Height (5.1 + kana grny), opcja DTS HD Spkr Remap(Zmiana pooenia gonikw DTS-HD) zostanie na stae i zgodnie z oczekiwaniamiustawiona na konfiguracj 4.Advanced Dolby/DTS SetupPrzestrzenny lewy (110)Przestrzenny rodkowyPrzestrzenny prawy(110)Dolby Pro Logic IIx/IIzPanoramaCenter WidthDimension:::Off03Dolby DRC:AutoDTS HD Spkr Remap :1Return I/OWarto zauway, e gdy konfiguracja gonikw odbierana z sygnau wejciowego ifizyczna konfiguracja gonikw s zgodne, amplituner 751R V2 nie wykonuje adnegododatkowego odwzorowywania.36
 • Page 37

  Automatyczne wyczanie urzdzeniaAmplituner 751R V2 oferuje funkcj automatycznego wyczania i domylnie wycza si,jeli przez 30 minut nie zostanie wykryte odtwarzanie sygnau audio.Funkcj t mona wczy lub wyczy w menu Advanced Audio Setup (Zaawansowanakonfiguracja dwiku), wybierajc pozycj Auto Power Down (Automatyczne wyczanieurzdzenia) i naciskajc przyciski lub na pilocie zdalnego sterowania w celu zmianyustawienia.Advanced Audio SetupMulti Ch.Out:Pre OutHDMI Bypass:NormalTV ARC(HDMIA):EnableAuto Power Down:Enable751R V2Zerowanie i zachowywanie pamiciustawieAmplituner 751R V2 ma funkcj zapamitywania zaprogramowanych stacji i innychustawie. W przypadku awarii zasilania lub odczenia przewodu zasilania z gniazdkasieciowego zaprogramowane stacje bd zachowane w pamici.Jeli zaistnieje potrzeba wyzerowania wszystkich ustawie i przywrcenia ich wartocidomylnych (moe tak si sta rwnie po mao prawdopodobnym zawieszeniu siurzdzenia w wyniku wyadowa elektrostatycznych itd.), wcz urzdzenie (nie moeby w trybie gotowoci), a nastpnie nacinij i przytrzymaj przez 3 sekundy jednoczenieprzyciski BD/DVD i Analog Stereo Direct na panelu przednim.Na wywietlaczu panelu przedniego zostanie na krtko wywietlony komunikat RESETi wszystkie ustawienia zostan usunite.Return I/OHDMI preview (Podgld HDMI)Model 751R V2 V2 oferuje podgld HDMI, ktry mona uywa do wywietlania podgldupodczonych rde HDMI.Podczas ogldania obrazu pochodzcego ze zcza HDMI i innego zcza HDMI zwejciem wideo mona nacisn przycisk HDMI Preview na pilocie zdalnego sterowaniai uy przyciskw regulacji gonoci (oznaczonych Vol), a nastpnie nacisn przyciskEnter, aby wybra zcze HDMI, ktre chcesz oglda. Mona rwnie uy przyciskuHDMI Preview znajdujcego si na panelu przednim urzdzenia.Uwaga: Szare pola przedstawiaj wejcia HDMI bez aktywnych pocze.Korzystanie z instalacji niestandardowejDostpne jest wejcie nadajnika podczerwieni (IR Emitter In),RS232Cktre umoliwia amplitunerowi odbieranie modulowanychpolece zdalnego sterowania drog elektryczn. Wejcieodbiornika podczerwieni (IR Receiver In) i zcze magistralisterujcej (Control Bus) umoliwiaj natomiast odbieraniepolece niemodulowanych. Dostpny jest te port RS-232, ktry umoliwiasterowanie amplitunerem 751R V2 przez systemy niestandardowe (C.I.).Dodatkowo amplituner obsuguje bezporednie kody w podczerwieni oraz sterujce, atake kody przeczajce do niektrych funkcji, co upraszcza programowanie systemwniestandardowych. Dostarczony w zestawie pilot oferuje specjalne bezporedniepolecenia wczania/wyczania i wyciszania, ktre umoliwiaj uczenie systemwniestandardowych.1.Nacinij i przytrzymaj przycisk Standby/On (Tryb gotowoci/wczenie) na pilocie.Pilot wygeneruje najpierw polecenie trybu gotowoci (przeczenia). W dalszym ciguprzytrzymuj nacinity przycisk. Po 12 sekundach zostanie wygenerowane poleceniewczenia (On) amplitunera AV. Jeli przycisk bdzie nadal nacinity, po kolejnych12 sekundach zostanie wygenerowane polecenie wyczenia (Off) amplitunera AV.Powtrz procedur dla przyciskw Mute (Wyciszenie) oraz Stereo/Mono, aby wysapolecenia wczenia/wyczenia tych funkcji. Przycisk Tuner AM/FM take udostpniaunikatowe polecenia umoliwiajce zmian pasma FM/AM.Pena tabela kodw podczerwieni i opis protokou RS-232 tego produktu s dostpne nastronie Cambridge Audio pod adresem www.cambridge-audio.com.37POLSKIazur
 • Page 38

  Dane techniczneDwikMoc wyjciowaDane oglneWszystkie kanay: 200 W RMS na kana,6 omw (wysterowane 2 kanay)Wszystkie kanay: 170 W RMS na kana,8 omw (wysterowane 2 kanay)Wszystkie kanay: 120 W RMS na kana,8 omw (wysterowane wszystkie 7 kanaw)Znieksztacenia harmoniczne< 0,006% przy 1 kHzPrzesuch< -80 dBPasmo przenoszenia10 Hz 20 kHz przy 1 dBStosunek sygna/szum> 90 dB, A waonyImpedancja wejcia audioCzuo47 kiloomw / 175 mV lub wicejImpedancja wejcia cyfrowego75 omw (kabel koncentryczny/S/P DIF)Regulacja tonw Tony niskie Tony wysokie10 dB przy 100 Hz10 dB przy 10 kHzTuner Pasmo FM Pasmo AM87,5108 MHzUK/EU: 522-1620kHzCU: 530-1710kHzKonstrukcjaCirrus Logic CS43122, 24-bity/192 kHz przetwornik cyfrowo-analogowy kanau przedniegolewego i prawegoCirrus Logic CS52526, 24-bity/192 kHz kodek kanaw dwiku przestrzennego + 24-bitowy 2-kanaowy przetwornik analogowo-cyfrowyDwa 32-bitowe procesory DSP TI Aureus DA788Ukad skalujcy wideo Anchor Bay ABT2010Dodatkowy 40-bitowy procesor DSP AD SP-21261z algorytmem ATFTM wykonujcy upsampling do24 bitw/192 kHzUSB Audio 1.0:1624 bitw, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz,96 kHzUSB Audio 2.0:1624 bitw, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz,96 kHz, 192 kHzWejcia audio8 analogowych wej liniowych, tuner (FM/AM),modu rozszerze, wejcia analogowe 7.1, 5cyfrowych wej koncentrycznych, 5 cyfrowychwej optycznychWejcia wideoWideo3 komponentowe wejcia wideoPoziomy sygnau wideo/impedancja Zespolony sygna wideo (CVBS) 1 Vp-p / 75 omw Sygna S-Video (S-VHS)Y 1 Vp-p / 75 omwC 0,286 Vp-p / 75 omw Komponentowy sygna wideoY 1 Vp-p / 75 omwCb/Cr 0,75 Vp-p / 75 omwPb/Pr 0,75 Vp-p / 75 omwHDMIHDMI 1.4a *EIA/CEA 861DHDCP 1.1* Oprcz gniazda HDMI umieszczonego na panelu przednim amplitunera 751R V2, ktrepracuje w standardzie 1.3c.Obsugiwane s wszystkie tryby dwiku, z wyjtkiem odbioru natywnego strumienia DSD(Direct Stream Digital).Obsuga telewizji 3D/technologii deep-colour pass-through.Obsuga zwrotnego kanau audio ARC na wyjciu HDMI A.Brak obsugi CEC i HEC.4 wejcia zespolonego sygnau wideo, 4 wejciasygnau S-Video,Wejcia HDMI5 wej HDMI (1.4a) + 1 wejcie HDMI (1.3c) napanelu przednim.Gwne wyjcia audio7 wyj gonikowych po wzmacniaczuWyjcia przedwzmacniacza 7.2Gwne wyjcia wideo2 x HDMI (1.4a), ARC przez gniazdo HDMI AWyjcia do nagrywania dwiku 2 analogowe wyjcia liniowe, 2 cyfrowe wyjciakoncentryczne, 2 cyfrowe wyjcia optyczneWyjcia do nagrywania wideo1 wyjcie zespolonego sygnau wideo, 1 wyjciesygnau S-VideoPoczenia tuneraFM: antena z kablem koncentrycznym 75 omwAM: antena ptlowa 300 omwInne zcza1 wyjcie suchawek 6,35 mm (1 )(zalecana impedancja 32600 omw)3 wyjcia nadajnikw podczerwieni1 wejcie odbiornika podczerwieni(niemodulowane)1 wejcie nadajnika podczerwieni (modulowane)1 wejcie/wyjcie magistrali sterujcej1 port RS-232C1 gniazdo zasilania sieciowego typu IECWyjcia sterujce (A i B)nieaktywne: 0 V, aktywne 12 V przy nateniumaksymalnym prdu 100 mABolec sygna, piercie masaStrefa 2Wyjcie przedwzmacniacza 2.11 wyjcie zespolone, 1 wyjcie S-Video,1 komponentowe wyjcie wideo1 wejcie nadajnika podczerwieniOpcjonalnie:Zcza tylnych kanaw przestrzennych monaprzypisa do strefy 238Pobr mocy w trybie gotowoci< 0,5 WMaksymalny pobr mocy1700 WWymiary wys. szer. g.150 430 420 mmMasa17,4 kg
 • Page 39

  azur751R V2Sycha buczenie lub brzczenieUrzdzenie znajduje si zbyt blisko przewodw zasilajcych lub rde wiata.Po podczeniu wejcia analogowego nie sycha dwikuz gonikwWejcia analogowe nie s dobrze podczone.Wybrano cyfrowy typ wejcia audio. Nacinij przycisk Audio Input Type (Typ wejciaaudio), aby przeczy si na wejcie analogowe (sprawd na wywietlaczu).Nie sycha dwiku z jednego kanauTyp wejcia audio mona take zmieni w menu OSD Input/Output Setup (Ustawieniawej/wyj).Odczone zcza gonikw.Gonik ustawiony jako None (Brak) w menu konfiguracji OSD.Dwik jest wyczany podczas suchania muzyki lubcakowity brak dwiku przy wczonym zasilaniuImpedancja gonikw jest nisza ni przewidywana dla amplitunera 751R V2.Urzdzenie nie jest dostatecznie wentylowane i moe si przegrzewa.Dwik jest pozbawiony tonw niskich lub przesunityw fazieZostaa odwrcona polaryzacja (+/) jednego lub wicej gonikw.Podczas suchania radia w trybie stereofonicznymsyszalne jest specyficzne syczenie, ktrego nie sychaw trybie monofonicznymNiezbyt gony szum, ktry moe by syszany, jest skutkiem metody modulacji uywanejdo nadawania stereofonicznych transmisji radiowych w pamie FM, innej ni wprzypadku transmisji monofonicznych.Nie sycha dwiku z adnego gonikaAmplituner pracuje w trybie Pre-out (Wyjcie przedwzmacniacza).Po otwarciu menu OSD naley wybra menu Input/Output Setup (Ustawienia wej/wyj), a nastpnie zmieni ustawienie Preamp out (Wyjcie przedwzmacniacza)z Normal (Normalnie) na Pre Out (Wyjcie przedwzmacniacza). Spowoduje towyczenie wzmacniaczy wewntrznych, gdy uywany jest zewntrzny wzmacniacz zdekoderem. Aby przywrci dwik, naley z powrotem zmieni ustawienie na Normal(Normalnie).Nie sycha dwiku z gonikw przednich, ale sychago z gonikw tylnychAmplituner pracuje w trybie Ext 2Ch (Wzmacniacz zewntrzny, 2 kanay).Po otwarciu menu OSD naley wybra menu Input/Output Setup (Ustawienia wej/wyj), a nastpnie zmieni ustawienie Preamp out (Wyjcie przedwzmacniacza) zNormal (Normalnie) na Ext. 2 Ch (Wzmacniacz zewntrzny, 2 kanay). Spowoduje towyczenie wzmacniaczy wewntrznych kanaw przednich, gdy do wysterowania tychkanaw jest uywany wzmacniacz zewntrzny. Aby przywrci dwik, naley z powrotemzmieni ustawienie na Normal (Normalnie).Na poziom tego szumu ma rwnie wpyw jako anteny.Nadmierny szum zarwno w przypadku stereofonicznych,jak i monofonicznych audycji radiowychNiepoprawne umiejscowienie lub ukierunkowanie anteny.Stacja nadawcza jest zbyt daleko.Nie sycha dwiku z gonikw tylnychUrzdzenie zewntrzne odtwarza sygna dwikowy, ktry nie jest dwikiemprzestrzennym.Goniki s ustawione jako None (Brak) w menu konfiguracji OSD.Wybrano tryb stereofoniczny.Nie sycha dwiku z gonika centralnegoGonik centralny jest ustawiony jako None (Brak) w menu konfiguracji OSD.Wybrano tryb stereofoniczny.Nie sycha dwiku z subwooferaSubwoofer zosta ustawiony jako Off (Wyczony) w menu konfiguracji OSD lub przyuyciu pilota.Wybrano tryb DTS Neo:6 lub DD Dolby Pro Logic II/IIx (w ktrych nie wystpuje kana LFE)przy ustawieniu wartoci Large (Duy) dla wszystkich gonikw i wyczeniu podbiciatonw niskich.Pilot zdalnego sterowania nie dziaaRozadowane baterie.Pilot znajduje si zbyt daleko od odbiornika lub jest poza zasigiem roboczym.Po podczeniu wejcia cyfrowego lub HDMI nie sychadwiku z gonikwWybrano analogowy typ wejcia audio (sprawd na wywietlaczu). Nacinij przycisk AudioInput Type (Typ wejcia audio), aby przeczy si na wejcie cyfrowe lub HDMI.39POLSKIRozwizywanie problemw
 • Page 40

  Cambridge Audio is a brand of Audio Partnership PlcRegistered Office: Gallery Court, Hankey PlaceLondon SE1 4BB, United KingdomRegistered in England No. 2953313 2015 Cambridge Audio LtdAP33249/3www.cambridge-audio.comMissbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 751R V2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 751R V2 in der Sprache / Sprachen: Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 12,97 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 751R V2

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Holländisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Italienisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Spanisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info