Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
40
Het proces van het installeren van de 751R V2 is om eerst alle aansluitingen te
maken naar uw luidsprekers en bronapparatuur en dan de unit te installeren via
de schermweergave (OSD). Er zijn verscheidene instellingen die moeten worden
gemaakt voordat de 751R V2 kan worden gebruikt.
Wij raden u echter met klem aan om, voordat u besluit wat u aansluit of als u iets
wilt wijzigen, het hoofdstuk ‘De 751R V2 instellen’ van deze handleiding door te
lezen. Dit hoofdstuk begint op pagina 53.
Hier vindt u veel uitleg die van pas kan komen bij het kiezen van de juiste
verbindingen voor zowel uw bronnen als de tv.
Voordat u het toestel aansluit
Inhoud
Vergeet niet uw aankoop te registreren.
Ga naar: www.cambridge-audio.com/sts
Als u zich registreert, bent u altijd als eerste op de
hoogte van:
● Nieuwe producten
● Software-upgrades
Nieuws, evenementen, exclusieve aanbiedingen
en wedstrijden!
Deze handleiding is bedoeld om de installatie en het gebruik van
het product zo eenvoudig mogelijk te maken. De in dit document
verstrekte informatie is voor het drukken zorgvuldig gecontroleerd op
nauwkeurigheid; het beleid van Cambridge Audio is echter gericht op
voortdurende verbetering. Ontwerp en specicaties kunnen derhalve
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Dit document bevat informatie die wordt beschermd door eigendoms-
en auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag
geheel noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd met behulp van
mechanische, elektronische of andere middelen, in welke vorm ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Alle
handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van
de respectievelijke eigenaren.
Incognito en Incognito Ready zijn handelsmerken van Cambridge
Audio Ltd. Alle rechten voorbehouden.
© Copyright Cambridge Audio Ltd 2015
Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. ‘Dolby’ Pro
Logic en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby
Laboratories.
Gefabriceerd onder licentie onder de VS-patentnummers: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616;6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 en andere Amerikaanse en wereldwijde
patenten, verleend en aangevraagd. DTS-HD, het Symbol en DTS-HD
en het Symbol samen zijn geregistreerde handelsmerken en DTS-
HD Master Audio is een handelsmerk van DTS, Inc. Product wordt
geleverd met software. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Gefabriceerd onder licentie van Audyssey Laboratories™, Inc. U.S. en
patenten in het buitenland aangevraagd.
Audyssey 2EQ® , Audyssey Dynamic EQ® en Audyssey Dynamic
Volume® zijn geregistreerde handelsmerken en handelsmerk van
Audyssey Laboratories, Inc.
‘HDMI’,’HDMI logo’ en ‘High-Denition Multimedia Interface’ zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing
LLC.
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen ................................................................41
Beperkte garantie ............................................................................................ 42
Bedieningselementen aan de voorzijde ......................................................... 43
Aansluitingen op het achterpaneel ................................................................. 45
Hoofdafstandsbediening ................................................................................. 46
Compatibiliteit met Apple-apparaten ...............................................................47
Zone 2 afstandsbediening................................................................................47
Display voorzijde .............................................................................................. 48
Luidsprekeraansluitingen ................................................................................ 48
Analoge audio-aansluitingen ........................................................................... 49
Digitale audioaansluitingen ............................................................................. 49
HDMI-ingangen ................................................................................................. 50
Aansluiting video-uitgang (HDMI A & B) ......................................................... 50
Aansluitingen analoge video-ingangen ............................................................51
5.1/7.1 direct in ................................................................................................51
7.1 preamp out ................................................................................................. 52
Ingangen aan de voorzijde .............................................................................. 52
Antenneaansluitingen ...................................................................................... 52
FM-antenne ...................................................................................................... 52
AM-lusantenne ................................................................................................. 52
751R V2 installatie .......................................................................................... 53
Luidsprekers instellen...................................................................................... 53
Luidsprekers links- en rechtsvoor .............................................................. 53
Middelste luidspreker ................................................................................. 53
Surroundluidsprekers links- en rechtsvoor ............................................... 53
Subwoofer .................................................................................................... 53
Surround-luidsprekers links- en rechtsachter ........................................... 53
Luidsprekers links- en rechtsvoor .............................................................. 53
Audyssey 2EQ® en Autosetup .................................................................... 55
Video-ingangen toewijzen ........................................................................... 58
Bron instellen .............................................................................................. 58
Soort audioverbinding ................................................................................ 58
Videoverwerkinginstellingen ....................................................................... 59
Surround-soundmodi ....................................................................................... 59
DSP-modi .......................................................................................................... 60
Analoog stereo direct ....................................................................................... 60
Multi-channel PCM ........................................................................................... 60
USB Audio ..........................................................................................................61
Gebruik met PC’s ..............................................................................................61
Gebruik met Macs .............................................................................................61
Gebruik met Linux .............................................................................................61
Bedieningsinstructies ...................................................................................... 62
De bron selecteren ...................................................................................... 62
De tuner gebruiken ..................................................................................... 67
Zenders opslaan ......................................................................................... 67
Lipsync ......................................................................................................... 67
Beeld instellen ............................................................................................. 67
Audio Return Channel ................................................................................. 67
Audiosplitmodus .......................................................................................... 68
HDMI A- en B-uitgangen ............................................................................. 68
Trigger-uitgangen ......................................................................................... 68
Bi-amping ..................................................................................................... 69
Geluid-/sub-/LFE-conguratie .................................................................... 69
Opname ....................................................................................................... 69
Opname 2/Zone 2 uitvoerkeuze ................................................................ 70
OSD installatie/softwareversie .................................................................. 70
Geavanceerde Dolby-/DTS-afstellingen ..................................................... 70
Dynamic range control ................................................................................ 70
Bronnaam .................................................................................................... 70
Gebruik van de 751R V2 met een IR-repeatersysteem .............................71
Zone 2-installatie en gebruik ......................................................................71
DTS-HD luidsprekerherindeling .................................................................. 73
Auto power down ......................................................................................... 75
HDMI-preview .............................................................................................. 75
Resetten/back-upgeheugen ....................................................................... 75
Aangepaste installatie (C.I.) ............................................................................. 75
Technische specicaties ...................................................................................76
Problemen verhelpen ....................................................................................... 77
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 751R V2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 751R V2 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 12,9 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 751R V2

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Italienisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Spanisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Polnisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info