Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
751R V2azur
39
POLSKI
Słychać buczenie lub brzęczenie
Urządzenie znajduje się zbyt blisko przewodów zasilających lub źródeł światła.
Wejścia analogowe nie są dobrze podłączone.
Nie słychać dźwięku z jednego kanału
Odłączone złącza głośników.
Głośnik ustawiony jako „None” (Brak) w menu konguracji OSD.
Dźwięk jest wyłączany podczas słuchania muzyki lub
całkowity brak dźwięku przy włączonym zasilaniu
Impedancja głośników jest niższa niż przewidywana dla amplitunera 751R V2.
Urządzenie nie jest dostatecznie wentylowane i może się przegrzewać.
Dźwięk jest pozbawiony tonów niskich lub przesunięty
w fazie
Została odwrócona polaryzacja (+/–) jednego lub więcej głośników.
Podczas słuchania radia w trybie stereofonicznym
słyszalne jest specyczne syczenie, którego nie słychać
w trybie monofonicznym
Niezbyt głośny szum, który może być słyszany, jest skutkiem metody modulacji używanej
do nadawania stereofonicznych transmisji radiowych w paśmie FM, innej niż w
przypadku transmisji monofonicznych.
Na poziom tego szumu ma również wpływ jakość anteny.
Nadmierny szum zarówno w przypadku stereofonicznych,
jak i monofonicznych audycji radiowych
Niepoprawne umiejscowienie lub ukierunkowanie anteny.
Stacja nadawcza jest zbyt daleko.
Nie słychać dźwięku z głośników tylnych
Urządzenie zewnętrzne odtwarza sygnał dźwiękowy, który nie jest dźwiękiem
przestrzennym.
Głośniki są ustawione jako „None” (Brak) w menu konguracji OSD.
Wybrano tryb stereofoniczny.
Nie słychać dźwięku z głośnika centralnego
Głośnik centralny jest ustawiony jako „None” (Brak) w menu konguracji OSD.
Wybrano tryb stereofoniczny.
Nie słychać dźwięku z subwoofera
Subwoofer został ustawiony jako „Off” (Wyłączony) w menu konguracji OSD lub przy
użyciu pilota.
Wybrano tryb DTS Neo:6 lub DD Dolby Pro Logic II/IIx (w których nie występuje kanał LFE)
przy ustawieniu wartości „Large” (Duży) dla wszystkich głośników i wyłączeniu podbicia
tonów niskich.
Pilot zdalnego sterowania nie działa
Rozładowane baterie.
Pilot znajduje się zbyt daleko od odbiornika lub jest poza zasięgiem roboczym.
Po podłączeniu wejścia cyfrowego lub HDMI nie słychać
dźwięku z głośników
Wybrano analogowy typ wejścia audio (sprawdź na wyświetlaczu). Naciśnij przycisk Audio
Input Type (Typ wejścia audio), aby przełączyć się na wejście cyfrowe lub HDMI.
Rozwiązywanie problemów
Po podłączeniu wejścia analogowego nie słychać dźwięku
z głośników
Wybrano cyfrowy typ wejścia audio. Naciśnij przycisk Audio Input Type (Typ wejścia
audio), aby przełączyć się na wejście analogowe (sprawdź na wyświetlaczu).
Typ wejścia audio można także zmienić w menu OSD Input/Output Setup (Ustawienia
wejść/wyjść).
Nie słychać dźwięku z żadnego głośnika
Amplituner pracuje w trybie „Pre-out” (Wyjście przedwzmacniacza).
Po otwarciu menu OSD należy wybrać menu Input/Output Setup (Ustawienia wejść/
wyjść), a następnie zmienić ustawienie Preamp out (Wyjście przedwzmacniacza)
z „Normal” (Normalnie) na „Pre Out” (Wyjście przedwzmacniacza). Spowoduje to
wyłączenie wzmacniaczy wewnętrznych, gdy używany jest zewnętrzny wzmacniacz z
dekoderem. Aby przywrócić dźwięk, należy z powrotem zmienić ustawienie na „Normal”
(Normalnie).
Nie słychać dźwięku z głośników przednich, ale słychać
go z głośników tylnych
Amplituner pracuje w trybie „Ext 2Ch” (Wzmacniacz zewnętrzny, 2 kanały).
Po otwarciu menu OSD należy wybrać menu Input/Output Setup (Ustawienia wejść/
wyjść), a następnie zmienić ustawienie Preamp out (Wyjście przedwzmacniacza) z
„Normal” (Normalnie) na „Ext. 2 Ch” (Wzmacniacz zewnętrzny, 2 kanały). Spowoduje to
wyłączenie wzmacniaczy wewnętrznych kanałów przednich, gdy do wysterowania tych
kanałów jest używany wzmacniacz zewnętrzny. Aby przywrócić dźwięk, należy z powrotem
zmienić ustawienie na „Normal” (Normalnie).
39

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 751R V2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 751R V2 in der Sprache / Sprachen: Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 12,97 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 751R V2

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Holländisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Italienisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Spanisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info