497530
36
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
Zmiana położenia głośników DTS-HD
Ponieważ nie istnieje „oficjalne” ustawienie głośników w systemie 7.1, może okazać się,
że oryginalna ścieżka dźwiękowa w formacie 7.1 została wyprodukowana przy innym
ustawieniu głośników niż to używane w domu. Firma DTS rozwiązała ten problem w
systemach DTS-HD Master Audio i High Resolution Audio, dodając flagi strumienia danych
informujące amplituner, które z 7 wzorcowych ustawień głośników w systemie 7.1 zostało
zastosowane. Dzięki zastosowaniu specjalnych algorytmów DTS Speaker Remap
amplituner 651R/751R może elektronicznie „zmienić położenie” głośników (tzn.
ukierunkować propagację dźwięku), aby podczas odtwarzania dostosować się do
oryginalnie zakodowanego układu i uzyskać jak najwyższą jakość dźwięku.
Drugim celem tej techniki jest zmiana przeznaczenia niektórych kanałów dostępnych w
systemie 7.1 i przydzielenie im nowych funkcji, na przykład wprowadzenie elementu
wysokości w polu dźwiękowym.
Na zamieszczonych poniżej rysunkach przedstawiono 7 możliwych schematów
kodowania.
Kąt na rysunku oznacza kąt między nominalną linią 0 stopni, wyznaczaną przez kanał
środkowy, a linią wyznaczaną przez każdy z głośników, zarówno z lewej, jak i z prawej
strony.
Konfiguracje 1 i 5 są wariantami normalnych konfiguracji 7.1, a konfiguracja 6 może
rozszerzyć panoramę kanałów przednich.
Konfiguracje 2, 3, 4 i 7 są mniej konwencjonalne i zmieniają przeznaczenie niektórych z
dostępnych kanałów 7.1 w celu wprowadzenia na różne sposoby elementu wysokości w
polu dźwiękowym. Konfiguracja 4 jest konfiguracją oczekiwaną przez amplituner
651R/751R w przypadku wybrania ustawienia głośników w układzie 5.1 + Height (5.1 +
kanał górny). Więcej informacji na temat tej nowej techniki można znaleźć na stronie
WWW firmy DTS.
Konfiguracja 1 — kanały 7.1: lewy, środkowy, prawy, LFE, przestrzenny boczny lewy,
przestrzenny boczny prawy, przestrzenny tylny lewy, przestrzenny tylny prawy
Konfiguracja 2 — kanały 7.1: lewy, środkowy, prawy, LFE, przestrzenny lewy, przestrzenny
prawy, lewy boczny górny, prawy boczny górny
Konfiguracja 3 — kanały 7.1: lewy, środkowy, prawy, LFE, przestrzenny lewy, przestrzenny
prawy, przestrzenny środkowy, środkowy górny
36
Strefa 2 (ciąg dalszy)
Środkowy
Prawy (30°)
Lewy (30°)
Boczny górny lewy (90°)
Przestrzenny lewy (110°)
Przestrzenny prawy
(110°)
Boczny górny prawy
(90°)
LFE
Środkowy
Przestrzenny
środkowy
Prawy (30°)
Lewy (30°)
Przestrzenny lewy (110°)
Przestrzenny prawy
(110°)
LFE
Środkowy górny
Środkowy
Prawy (30°)
Lewy (30°)
Przestrzenny boczny
lewy (90°)
Przestrzenny tylny lewy
(150°) Przestrzenny tylny prawy
(150°)
Przestrzenny boczny
prawy (90°)
LFE
Aby wybrać tuner w strefie 2 (Zone 2), naciśnij przycisk Zone 2 (Strefa 2), a następnie
przycisk Tuner.
Aby przełączyć pasmo tunera z AM na FM lub odwrotnie, ponownie naciśnij przycisk
Tuner.
Aby wybrać inne źródła sygnału w strefie 2, naciśnij przycisk Zone 2 (Strefa 2), a
następnie przycisk wybranego źródła.
Aby wybrać to samo źródło sygnału, co w pomieszczeniu głównym, naciśnij przycisk
Follow Main (Zgodnie ze strefą główną).
Aby zmienić głośność w strefie 2, naciśnij przycisk Zone 2 (Strefa 2), a następnie przycisk
głośności w górę lub w dół (lub użyj pokrętła regulacji głośności).
Aby wyciszyć dźwięk w strefie 2, naciśnij przycisk Zone 2 (Strefa 2), a następnie przycisk
Mute (Wyciszenie).
W pomieszczeniu głównym do sterowania strefą 2 można również używać pilota zdalnego
sterowania strefy 2.
W tym przypadku wszystkie polecenia zdalne będą automatycznie dotyczyć strefy 2.
Wystarczy skierować pilot zdalnego sterowania na amplituner i użyć przycisku
Standby/On lub przycisków źródła sygnału, aby za każdym razem sterować strefą 2.
Uwaga: Pilot zdalnego sterowania strefy 2 ma kilka funkcji specjalnych.
Użycie przycisków |< lub >| w przypadku tunera spowoduje automatyczne przełączenie
tunera w tryb Preset (tryb zaprogramowanych stacji, w przeciwieństwie do trybu ręcznego
i automatycznego).
Uwaga: Tuner będzie przechodzić wyłącznie między stacjami, które zostały
zaprogramowane.
Pilot zdalnego sterowania strefy 2 oferuje funkcję Follow Main (Zgodnie ze strefą
główną). Funkcja ta wymusza wybór w strefie 2 tego samego źródła sygnału, co w strefie
głównej. Może to być przydatne, jako że w strefie 2 można teraz odbierać dowolny typ
sygnału audio, również sygnał cyfrowy lub HDMI, który jest dekodowany dla strefy
głównej. Wyjścia Zone 2 (Strefa 2) są tworzone z kanałów lewego+środkowego i
prawego+środkowego, aby umożliwić w strefie 2 odsłuch dialogów w kanale środkowym.
Można również sterować strefą 2 za pomocą menu ekranowego OSD.
Z głównego menu ekranowego OSD wybierz menu Rec.2/Zone 2 Output Select (Wybór
wyjścia dla nagrywarki 2/strefy 2), a następnie wybierz opcję Zone 2 (Strefa 2).
Użyj przycisków < i > na pilocie, aby przełączać między poszczególnymi dostępnymi
źródłowymi urządzeniami zewnętrznymi, opcją Follow Main (Zgodnie ze strefą główną)
lub opcją Off (Wyłącz).
Sterowanie strefą 2 ze strefy 2
Jak wspomniano wcześniej, do tego celu będzie potrzebny wzmacniacz sygnału zdalnego
sterowania.
Jego użycie umożliwia odbieranie poleceń w strefie 2 i przekazywanie ich z powrotem na
wejście „IR Emitter In” strefy 2 znajdujące się na panelu tylnym urządzenia.
Dzięki wzmacniaczowi sygnału można w strefie 2 używać obu pilotów zdalnego
sterowania: pilota głównego i pilota strefy 2. W przypadku obu pilotów zdalnego
sterowania wszystkie polecenia będą dotyczyć strefy 2.
Na przykład w przypadku użycia w ten sposób pilota głównego w strefie 2 nie trzeba
naciskać przycisku Zone 2 (Strefa 2), a następnie wybierać właściwego polecenia.
Wystarczy wybrać źródło, wyciszyć dźwięk itd., a urządzenie automatycznie wykona
żądaną funkcję w strefie 2.
azur 651R Main Menu
Speaker Setup
HDMI/Component Assign
Video Input Select
Scaler Assign
Video Processing Settings
Audio Input Select
Tone/Sub/LFE Config.
Rec.2/Zone2 Output Select
Advanced Setup
Quit I/O
36

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 751R wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 751R

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Holländisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Französisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Italienisch - 42 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Spanisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info