497530
38
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
Amplituner 651R/751R oferuje funkcję automatycznego wyłączania i domyślnie wyłącza
się, jeśli przez 30 minut nie zostanie wykryte odtwarzanie sygnału audio.
Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć w menu Advanced Audio Setup (Zaawansowana
konfiguracja dźwięku), wybierając pozycję Auto Power Down (Automatyczne wyłączanie
urządzenia) i naciskając przyciski < lub > na pilocie zdalnego sterowania w celu zmiany
ustawienia.
Korzystanie z instalacji
niestandardowej
Dostępne jest wejście nadajnika podczerwieni (IR Emitter
In), które umożliwia amplitunerowi odbieranie
modulowanych poleceń zdalnego sterowania drogą
elektryczną. Wejście odbiornika podczerwieni (IR Receiver
In) i złącze magistrali sterującej (Control Bus) umożliwiają
natomiast odbieranie poleceń niemodulowanych. Dostępny jest też port RS-
232, który umożliwia sterowanie amplitunerem 651R/751R przez systemy
niestandardowe (C.I.).
Dodatkowo amplituner obsługuje „bezpośrednie” kody w podczerwieni oraz sterujące, a
także kody przełączające do niektórych funkcji, co upraszcza programowanie systemów
niestandardowych. Dostarczony w zestawie pilot oferuje specjalne bezpośrednie
polecenia włączania/wyłączania i wyciszania, które umożliwiają „uczenie” systemów
niestandardowych.
1.Naciśnij i przytrzymaj przycisk Standby/On (Tryb gotowości/włączenie) na pilocie. Pilot
wygeneruje najpierw polecenie trybu gotowości (przełączenia). W dalszym ciągu
przytrzymuj naciśnięty przycisk. Po 12 sekundach zostanie wygenerowane polecenie
włączenia (On) amplitunera AV. Jeśli przycisk będzie nadal naciśnięty, po kolejnych
12 sekundach zostanie wygenerowane polecenie wyłączenia (Off) amplitunera AV.
Powtórz procedurę dla przycisków Mute (Wyciszenie) oraz Stereo/Mono, aby wysłać
polecenia włączenia/wyłączenia tych funkcji. Przycisk Tuner AM/FM także udostępnia
unikatowe polecenia umożliwiające zmianę pasma FM/AM.
Pełna tabela kodów podczerwieni i opis protokołu RS-232 tego produktu są dostępne na
stronie Cambridge Audio pod adresem www.cambridge-audio.com.
Zerowanie i zachowywanie pamięci
ustawień
Amplituner 651R/751R ma funkcję zapamiętywania zaprogramowanych stacji i innych
ustawień. W przypadku awarii zasilania lub odłączenia przewodu zasilania z gniazdka
sieciowego zaprogramowane stacje będą zachowane w pamięci.
Jeśli zaistnieje potrzeba wyzerowania wszystkich ustawień i przywrócenia ich wartości
domyślnych (może tak się stać również po mało prawdopodobnym zawieszeniu się
urządzenia w wyniku wyładowań elektrostatycznych itd.), włącz urządzenie (nie może być
w trybie gotowości), a następnie naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy jednocześnie
przyciski BD/DVD i Analog Stereo Direct na panelu przednim.
Na wyświetlaczu panelu przedniego zostanie na krótko wyświetlony komunikat „RESET”
i wszystkie ustawienia zostaną usunięte.
38
Słychać buczenie lub brzęczenie
Urządzenie znajduje się zbyt blisko przewodów zasilających lub źródeł światła.
Wejścia analogowe nie są dobrze podłączone.
Nie słychać dźwięku z jednego kanału
Odłączone złącza głośników.
Głośnik ustawiony jako „None” (Brak) w menu konfiguracji OSD.
Dźwięk jest wyłączany podczas słuchania muzyki lub całkowity brak dźwięku przy
włączonym zasilaniu
Impedancja głośników jest niższa niż przewidywana dla amplitunera 651R/751R.
Urządzenie nie jest dostatecznie wentylowane i może się przegrzewać.
Dźwięk jest pozbawiony tonów niskich lub przesunięty w fazie
Została odwrócona polaryzacja (+/–) jednego lub więcej głośników.
Podczas słuchania radia w trybie stereofonicznym słyszalne jest specyficzne syczenie,
którego nie słychać w trybie monofonicznym
Niezbyt głośny szum, który może być słyszany, jest skutkiem metody modulacji używanej
do nadawania stereofonicznych transmisji radiowych w paśmie FM, innej niż w
przypadku transmisji monofonicznych.
Na poziom tego szumu ma również wpływ jakość anteny.
Nadmierny szum zarówno w przypadku stereofonicznych, jak i monofonicznych audycji radiowych
Niepoprawne umiejscowienie lub ukierunkowanie anteny.
Stacja nadawcza jest zbyt daleko.
Nie słychać dźwięku z głośników tylnych
Urządzenie zewnętrzne odtwarza sygnał dźwiękowy, który nie jest dźwiękiem
przestrzennym.
Głośniki są ustawione jako „None” (Brak) w menu konfiguracji OSD.
Wybrano tryb stereofoniczny.
Nie słychać dźwięku z głośnika centralnego
Głośnik centralny jest ustawiony jako „None” (Brak) w menu konfiguracji OSD.
Wybrano tryb stereofoniczny.
Nie słychać dźwięku z subwoofera
Subwoofer został ustawiony jako „Off” (Wyłączony) w menu konfiguracji OSD lub przy
użyciu pilota.
Wybrano tryb DTS Neo:6 lub DD Dolby Pro Logic II/IIx (w których nie występuje kanał LFE)
przy ustawieniu wartości „Large” (Duży) dla wszystkich głośników i wyłączeniu podbicia
tonów niskich.
Pilot zdalnego sterowania nie działa
Rozładowane baterie.
Pilot znajduje się zbyt daleko od odbiornika lub jest poza zasięgiem roboczym.
Po podłączeniu wejścia cyfrowego lub HDMI nie słychać dźwięku z głośników
Wybrano analogowy typ wejścia audio (sprawdź na wyświetlaczu). Naciśnij przycisk Audio
Input Type (Typ wejścia audio), aby przełączyć się na wejście cyfrowe lub HDMI.
Po podłączeniu wejścia analogowego nie słychać dźwięku z głośników
Wybrano cyfrowy typ wejścia audio. Naciśnij przycisk Audio Input Type (Typ wejścia
audio), aby przełączyć się na wejście analogowe (sprawdź na wyświetlaczu).
Typ wejścia audio można także zmienić w menu OSD Input/Output Setup (Ustawienia
wejść/wyjść).
Nie słychać dźwięku z żadnego głośnika
Amplituner pracuje w trybie „Pre-out” (Wyjście przedwzmacniacza).
Po otwarciu menu OSD należy wybrać menu Input/Output Setup (Ustawienia
wejść/wyjść), a następnie zmienić ustawienie Preamp out (Wyjście przedwzmacniacza) z
„Normal” (Normalnie) na „Pre Out” (Wyjście przedwzmacniacza). Spowoduje to
wyłączenie wzmacniaczy wewnętrznych, gdy używany jest zewnętrzny wzmacniacz z
dekoderem. Aby przywrócić dźwięk, należy z powrotem zmienić ustawienie na „Normal”
(Normalnie).
Nie słychać dźwięku z głośników przednich, ale słychać go z głośników tylnych
Amplituner pracuje w trybie „Ext 2Ch” (Wzmacniacz zewnętrzny, 2 kanały).
Po otwarciu menu OSD należy wybrać menu Input/Output Setup (Ustawienia
wejść/wyjść), a następnie zmienić ustawienie Preamp out (Wyjście przedwzmacniacza) z
„Normal” (Normalnie) na „Ext. 2 Ch” (Wzmacniacz zewnętrzny, 2 kanały). Spowoduje to
wyłączenie wzmacniaczy wewnętrznych kanałów przednich, gdy do wysterowania tych
kanałów jest używany wzmacniacz zewnętrzny. Aby przywrócić dźwięk, należy z powrotem
zmienić ustawienie na „Normal” (Normalnie).
Rozwiązywanie problemów
RS232C
Automatyczne wyłączanie urządzenia
Advanced Audio Setup
Multi Ch.Out :
HDMI Bypass :
TV ARC(HDMIA) :
Auto Power Down :
Pre Out
Normal
Enable
Enable
Return I/O
38

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 751R wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 751R

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Holländisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Französisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Italienisch - 42 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Spanisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info