497530
39
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
651R/751Razur
39
POLSKI
Dane ogólne
Konstrukcja Cirrus Logic CS43122, 24-bity/192 kHz
przetwornik cyfrowo-analogowy kanału przedniego
lewego i prawego
Cirrus Logic CS52526, 24-bity/192 kHz
kodek kanałów dźwięku przestrzennego
+ 24-bitowy 2-kanałowy przetwornik
analogowo-cyfrowy
Dwa 32-bitowe procesory DSP TI Aureus DA788
Układ skalujący wideo Anchor Bay ABT2010
Tylko model 751R: Dodatkowy 40-bitowy procesor DSP AD SP-21261 z
algorytmem ATFTM wykonujący upsampling do
24 bitów/192 kHz
USB Audio 1.0:
16–24 bitów, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz,
96 kHz
USB Audio 2.0:
16–24 bitów, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz,
96 kHz, 192 kHz
Wejścia audio 8 analogowych wejść liniowych, tuner (FM/AM),
moduł rozszerzeń, wejścia analogowe 7.1, 5
cyfrowych wejść koncentrycznych, 5 cyfrowych
wejść optycznych
Wejścia wideo 4 wejścia zespolonego sygnału wideo, 4 wejścia
sygnału S-Video,
3 komponentowe wejścia wideo
Wejścia HDMI 651R: 4 wejścia HDMI (1.4a)
751R: 5 wejść HDMI (1.4a) + 1 wejście HDMI
(1.3c) na panelu przednim.
Główne wyjścia audio 7 wyjść głośnikowych po wzmacniaczu
Wyjścia przedwzmacniacza 7.2
Główne wyjścia wideo 2 x HDMI (1.4a), ARC przez gniazdo HDMI A
Wyjścia do nagrywania dźwięku 2 analogowe wyjścia liniowe, 2 cyfrowe wyjścia
koncentryczne, 2 cyfrowe wyjścia optyczne
Wyjścia do nagrywania wideo 1 wyjście zespolonego sygnału wideo, 1 wyjście
sygnału S-Video
Połączenia tunera FM: antena z kablem koncentrycznym 75 omów
AM: antena pętlowa 300 omów
Inne złącza 1 wyjście słuchawek 6,35 mm (1 ¼”)
(zalecana impedancja 32–600 omów)
3 wyjścia nadajników podczerwieni
1 wejście odbiornika podczerwieni
(niemodulowane)
1 wejście nadajnika podczerwieni (modulowane)
1 wejście/wyjście magistrali sterującej
1 port RS-232C
1 gniazdo zasilania sieciowego typu IEC
Wyjścia sterujące (A i B) nieaktywne: 0 V, aktywne 12 V przy natężeniu
maksymalnym prądu 100 mA
Bolec — sygnał, pierścień — masa
Strefa 2
Wyjście przedwzmacniacza 2.1
1 wyjście zespolone, 1 wyjście S-Video, 1
komponentowe wyjście wideo
1 wejście nadajnika podczerwieni
Opcjonalnie:
Złącza tylnych kanałów przestrzennych można
przypisać do strefy 2
Pobór mocy w trybie gotowości < 0,5 W
Maksymalny pobór mocy 651R: 1400 W
751R: 1700 W
Wymiary — wys. × szer. × gł. 150 × 430 × 420 mm
Masa 17,4 kg
Dźwięk
Moc wyjściowa 651R
Wszystkie kanały: 175 W RMS na kanał,
6 omów (wysterowane 2 kanały)
Wszystkie kanały: 140 W RMS na kanał,
8 omów (wysterowane 2 kanały)
Wszystkie kanały: 100 W RMS na kanał,
8 omów (wysterowane wszystkie 7 kanałów)
751R
Wszystkie kanały: 200 W RMS na kanał,
6 omów (wysterowane 2 kanały)
Wszystkie kanały: 170 W RMS na kanał,
8 omów (wysterowane 2 kanały)
Wszystkie kanały: 120 W RMS na kanał,
8 omów (wysterowane wszystkie 7 kanałów)
Zniekształcenia harmoniczne < 0,006% przy 1 kHz
Przesłuch < -80 dB
Pasmo przenoszenia 10 Hz – 20 kHz przy ±1 dB
Stosunek sygnał/szum > 90 dB, A ważony
Impedancja wejścia audio 47 kiloomów / 175 mV lub więcej
Czułość
Impedancja wejścia cyfrowego 75 omów (kabel koncentryczny/S/P DIF)
Regulacja tonów
— Tony niskie ±10 dB przy 100 Hz
— Tony wysokie ±10 dB przy 10 kHz
Tuner
— Pasmo FM 87,5–108 MHz
— Pasmo AM 522–1629 kHz
Wideo
Poziomy sygnału wideo/impedancja
— Zespolony sygnał wideo (CVBS) 1 Vp-p / 75 omów
— Sygnał S-Video (S-VHS) Y 1 Vp-p / 75 omów
C 0,286 Vp-p / 75 omów
— Komponentowy sygnał wideo Y 1 Vp-p / 75 omów
Cb/Cr 0,75 Vp-p / 75 omów
Pb/Pr 0,75 Vp-p / 75 omów
HDMI
HDMI 1.4a *
EIA/CEA — 861D
HDCP 1.1
* Oprócz gniazda HDMI umieszczonego na panelu przednim amplitunera 751R, które
pracuje w standardzie 1.3c.
Obsługiwane są wszystkie tryby dźwięku, z wyjątkiem odbioru natywnego strumienia
DSD (Direct Stream Digital).
Obsługa telewizji 3D/technologii deep-colour pass-through.
Obsługa zwrotnego kanału audio ARC na wyjściu HDMI A.
Brak obsługi CEC i HEC.
Dane techniczne
39

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 751R wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 751R

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Holländisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Französisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Italienisch - 42 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Spanisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info