Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/16
Nächste Seite
Your music +our passion
840E
azur
NEDERLANDS
Voorversterker
Gebruikershandleiding
72
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  azur840EYour music + our passionNEDERLANDSVoorversterkerGebruikershandleiding72
 • Page 2

  Belangrijke veiligheidsregelsNeem voor uw eigen veiligheid de volgende instructies aandachtig dooralvorens het apparaat aan te sluiten op de netstroom. U bent danverzekerd van optimale prestaties en u kunt de levensduur van hetproduct verlengen:1. Lees deze voorschriften.3. Neem alle waarschuwingen in acht.4. Volg alle voorschriften op.ACHTUNGRisque de chocelectrique.Ne pas ouvrir.Vorm ffnendes gertes.Netzstecker ziehen.Het uitroepteken in het driehoekje is bedoeld om de gebruiker tewaarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- enonderhoudsinstructies in de onderhoudsdocumentatie die vantoepassing zijn op dit apparaat.5. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water.6. Maak het apparaat alleen schoon met een droge doek.Installeervolgensde8. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoalsradiatoren, straalkachels, fornuizen of andere apparaten (waaronderversterkers) die warmte produceren.9. U mag de aardbeveiliging van de stekker niet omzeilen. Eengepolariseerde stekker heeft twee contactstekers, waarvan de enebreder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft tweecontactstekers en een derde aardcontact. De brede contactsteker ofhet derde aardcontact is aangebracht voor uw eigen veiligheid.Neem, als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past,contact op met een elektricien over de vervanging van uw verouderdestopcontact.10. Plaats het netsnoer zodanig dat er niet over het apparaat heenwordt gelopen of het bekneld raakt, voornamelijk ter hoogte vanstekers, contactdozen en het punt waar ze uit het apparaat komen.11. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn gespecificeerddoor de fabrikant.12. Gebruik het apparaat alleen met een karretje, standaard,statief, houder of tafel die gespecificeerd is door defabrikant of verkocht wordt bij het apparaat. Wanneer ueen karretje gebruikt, wees dan voorzichtig bij hetverplaatsen van het karretje met het apparaat, om omkantelen tevoorkomen.13. Trek de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens bliksemof wanneer het apparaat een lange periode niet wordt gebruikt.14. Laat alle service en reparatie over aan bevoegdonderhoudspersoneel. Onderhoud is nodig wanneer het apparaatop welke wijze dan ook is beschadigd, zoals een beschadiging vanhet netsnoer of de stekker, als er vloeistof is gemorst of als ervoorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat isblootgesteld aan regen of water, als het apparaat niet normaalfunctioneert of is gevallen.WAARSCHUWING om het risico van brand of elektrische schokken teverminderen, moet u deze eenheid niet aan regen of vocht blootstellen.Dit is een klasse 1-apparaat dat op een geaard stopcontact moetworden aangesloten.De eenheid moet genstalleerd worden op een manier die het mogelijkmaakt de stekker uit het hoofdstopcontact (of de connector van hetapparaat van de achterkant van de eenheid) te trekken. Wanneer dehoofdstekker gebruikt wordt om de stroom van het apparaat te halen,blijft het apparaat dat geen stroom krijgt meteen te gebruiken. Gebruikalleen het stroomsnoer dat geleverd werd bij deze eenheid.Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie is (tenminste 10 cm vrije ruimterondom). Zet geen objecten bovenop deze eenheid. Zet het apparaatniet op een tapijt of op een ander zacht oppervlak en belemmer deluchtinlaat- en luchtuitlaatroosters niet. Belemmer de ventilatieroostersniet met objecten zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.Dit apparaat mag niet gebruikt worden in de buurt van water of wordenblootgesteld aan druipend of spattend water of andere vloeistoffen.Plaats nooit iets met water erin op het apparaat, zoals een vaas.72AVISRisk of electricshock.Do not open.Het symbool van de bliksemflits met de pijlpunt in het driehoekje isbedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid vanniet-gesoleerde gevaarlijke spanning binnen de behuizing van hetproduct, die sterk genoeg kan zijn om voor personen een gevaar voorelektrische schokken te vormen.2. Bewaar deze voorschriften.7. Blokkeer geen ventilatieopeningen.voorschriften van de fabrikant.CAUTIONAEEA-symboolDe doorgekruiste verrijdbare afvalbak is het symbool van deEuropese Unie waarmee wordt aangegeven dat elektrische enelektronische apparatuur gescheiden dient te wordeningezameld. Dit product bevat elektrische en elektronischeinrichtingen die opnieuw moeten worden gebruikt, gerecycled ofhersteld en niet mogen worden weggegooid bij het ongesorteerdenormale afval. Breng het apparaat terug of neem contact op met debevoegde dealer waarbij u dit product hebt gekocht voor meer informatie.CE-tekenDit product voldoet aan de Europese richtlijnen voorlaagspanning (2006/95/EEG) en elektromagnetischecompatibiliteit (89/336/EEG) wanneer het wordtgenstalleerd en gebruikt in overeenstemming met deze handleiding.Om verdere conformiteit te garanderen, dienen voor dit product alleenonderhouds- en reparatiewerkzaamheden te worden overgelaten aanbevoegd onderhoudspersoneel.C-Tick-tekenDit product voldoet aan de communicatietechnieken van deAustralian Communications Authoritys Radio en aan devereisten van EMC.Ross Test ZegelDit product voldoet aan de Russische elektronischeveiligheidskeurmerk.FCC-wetgevingLET OP: DE FABRIKANT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR RADIO- OFTELEVISIESTORINGEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN ILLEGALEAANPASSINGEN AAN DIT APPARAAT. DIT SOORT AANPASSINGEN KANHET RECHT VAN DE GEBRUIKER OM DIT APPARAAT TE BEDIENENNIETIG VERKLAREN.Het apparaat is getest en is in overeenstemming met debeperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgensdeel 15 van de FCC-regelgeving. Deze beperkingen zijnontworpen om een degelijke bescherming te bieden tegen schadelijkestoringen in een huishoudelijke installatie. Dit apparaat genereert engebruikt radiofrequente energie en kan deze bovendien uitzenden.Indien het apparaat niet in overeenstemming met de voorschriften isgenstalleerd en wordt gebruikt, kan het schadelijke storingenveroorzaken aan radiocommunicaties. Er is echter geen garantie datstoringen optreden in een bepaalde installatie.Als deze uitrusting wel schadelijke storingen toebrengt aan radio- oftelevisieontvangst, die kan worden bepaald door het apparaat uit enaan te zetten, wordt de gebruiker aangespoord te proberen de storingdoor n of meer van de volgende maatregelen te corrigeren:- Herorinteer of verplaats de ontvangstantenne.- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep danwaar de ontvanger is aangesloten.- Raadpleeg de dealer of een ervaren technicus voor radio/tv voor hulp.
 • Page 3

  azur840EBeperkte garantieBELANGRIJK - De eenheid wordt warm, wanneer deze gebruikt wordt. Stapelgeen meerdere eenheden boven op elkaar. Niet in een gesloten ruimtezetten, zoals een boekenkast of in een kast zonder voldoende ventilatie.Zorg ervoor dat kleine objecten niet door een ventilatierooster vallen.Mocht dit gebeuren, zet het apparaat dan meteen uit, trek de stekker uithet stopcontact en neem contact op met de leverancier van hetapparaat voor advies.PlaatsenKies met zorg de installatielocatie. Niet in direct zonlicht zetten ofdichtbij een warmtebron. Plaats geen open vuurbronnen, zoalsaangestoken kaarsen, op de eenheid. Vermijd ook locaties dieblootgesteld worden aan trillingen, excessieve stof, kou of vocht. Deeenheid kan worden gebruikt in een gematigd klimaat.Deze eenheid moet op een stevig, vlak oppervlak worden genstalleerd.Niet in een dicht gebied zetten, zoals een boekenkast of in een kast.Elke ruimte die aan de achterkant open is (zoals een speciaal rek voorapparatuur) is echter goed. Zet de eenheid niet op een instabieloppervlak of een plank. De eenheid kan vallen en dit kan tot zowelernstig letsel leiden voor een kind of volwassene als tot beschadigingvan het product zelf.In verband met storing door magnetische velden mogen geendraaitafels of beeldbuistelevisies in de buurt van het apparaat wordengeplaatst.Elektronische audiocomponenten komen pas echt op dreef na eenperiode van een week (indien verscheidene uren per dag gebruikt). Ditzal het mogelijk maken de nieuwe componenten tot rust te laten komen,de geluidskwaliteit zal ook na deze periode verbeteren.StroombronnenMen dient de eenheid alleen te bedienen met een soort stroombron dieu op het markeerlabel vermeld vindt. Bent u niet zeker van het soortstroomvoorziening bij u thuis, neem dan contact op met de leveranciervan het product of de plaatselijke energiemaatschappij.Deze eenheid is ontworpen om in de modus Standby gelaten te worden,wanneer de eenheid niet in gebruik is. Op deze wijze zal de levensduurvan de versterker verlengd worden (dit geldt voor alle elektronischeapparatuur). Om de eenheid volledig uit te schakelen zet u deze uit ophet achterpaneel. Als u van plan bent lange tijd deze eenheid niet tegebruiken, trek dan de stekker uit het stopcontact.OverbelastingOm het risico op brand of elektrische schokken te beperken, mag ustopcontacten en verlengingssnoeren niet te zwaar belasten. Overbelastewisselstroomcontacten, verlengsnoeren, versleten stroomsnoeren,beschadigde of gebarsten draadisolatie en gebroken stekkers zijngevaarlijk. Deze kunnen leiden tot elektrische schokken of brand.Zorg ervoor dat u het stroomsnoer stevig insteekt. Om brom en ruis tevoorkomen mag u de tussenverbindingsdraden niet bundelen met hetstroomsnoer of de luidsprekersnoeren.SchoonmakenAls u het apparaat schoon wilt maken, mag u de behuizing afvegen meteen droge, stofvrije doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen diealcohol, ammonia of schuurmiddel bevatten. Spuit niet met eenspuitbus op of bij de versterker.Cambridge Audio garandeert dat dit product vrij is van defecten inmaterialen en uitvoering (onderworpen aan de hieronder uiteengezettebepalingen). Cambridge Audio zal dit product of eventuele defecteonderdelen in dit product repareren of vervangen (naar keuze vanCambridge Audio). Garantieperiodes kunnen van land tot landverschillen. Raadpleeg bij twijfel uw leverancier en bewaar altijd uwaankoopbewijs.Als u service wilt tijdens de garantieperiode, neem dan contact op metde geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier waar u dit product hebtaangeschaft. Als uw leverancier niet in staat is de reparatie van uwCambridge Audio-product uit te voeren, kan het door uw leverancierworden doorgestuurd naar Cambridge Audio of naar een geautoriseerdeservicevertegenwoordiger van Cambridge Audio. U dient dit product teverzenden in zijn oorspronkelijke verpakking of in een verpakking dieeen gelijke mate van bescherming biedt.Om in aanmerking te komen voor service tijdens de garantieperiode,dient u een aankoopbewijs te overleggen in de vorm van eenverkoopnota of een ontvangen factuur, die het bewijs vormt dat ditproduct binnen de garantieperiode valt.Deze Garantie is ongeldig indien (a) het in de fabriek aangebrachteserienummer is veranderd of is verwijderd van dit product of (b) ditproduct niet is aangeschaft bij een geautoriseerde Cambridge Audioleverancier. U kunt Cambridge Audio of de distributeur van CambridgeAudio in uw land bellen om te controleren of u een ongewijzigdserienummer hebt en/of dit product is aangeschaft bij eengeautoriseerde Cambridge Audio-leverancier.Deze Garantie dekt geen cosmetische schade of schade ontstaan doorovermacht, ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid,commercieel gebruik of modificatie van het product of enig onderdeelervan. Deze Garantie dekt geen schade ontstaan door onjuistebediening, onderhoud of installatie, of pogingen tot reparatie door iederander dan Cambridge Audio of een Cambridge Audio-leverancier, of eengeautoriseerde servicevertegenwoordiger die toestemming heeft omgarantiewerkzaamheden te verrichten voor Cambridge Audio. Elkereparatie waarvoor geen toestemming is gegeven, maakt deze Garantieongeldig. Deze Garantie dekt geen producten die zijn verkocht ALSZODANIG of MET ALLE GEBREKEN.REPARATIES OF VERVANGINGEN ZOALS UITGEVOERD OP GROND VANDEZE GARANTIE, VORMEN HET EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DECONSUMENT. CAMBRIDGE AUDIO IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGEINCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE BIJ SCHENDING VAN ENIGEEXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE IN DIT PRODUCT. UITGEZONDERDVOOR ZOVER DIT BIJ WET VERBODEN IS, IS DEZE GARANTIE EXCLUSIEFEN VERVANGT DEZE ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OFIMPLICIET, WAARONDER MAAR NIET UITSLUITEND DE GARANTIE VANVERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.In sommige landen en in bepaalde staten van de V.S. is de uitsluiting ofbeperking van incidentele schade of gevolgschade of implicietegaranties, zodat de bovengenoemde uitsluitingen mogelijk niet voor ugelden. Deze Garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u hebtmogelijk nog andere wettelijke rechten die van staat tot staat of vanland tot land kunnen verschillen.Voor hulp en diensten, binnen of na uw garantie, kunt u contactopnemen met uw leverancier.Weggooien van batterijenGooi lege batterijen weg volgens de lokale richtlijnen voor elektronischen/of milieuafval.LuidsprekersZorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is voordat u luidsprekersaansluit en gebruik alleen geschikte verbindingen.OnderhoudDeze apparaten kunnen niet door de gebruiker worden onderhouden.Probeer het apparaat nooit te repareren, te demonteren of tereconstrueren als er problemen optreden. Als u dezevoorzorgsmaatregel negeert, kunt u een ernstige elektrische schokkrijgen. Neem bij problemen of storingen contact op met uw dealer.73NEDERLANDSVentilatie
 • Page 4

  InhoudInleidingBelangrijke veiligheidsregels ...................................................................72Dan u voor de aankoop van deze Azur 840E Voorversterker. We hopendat u met dit apparaat vele jaren luisterplezier zult beleven.Beperkte garantie .....................................................................................73Inhoud ........................................................................................................74Inleiding .....................................................................................................74Aansluitingen op het achterpaneel .........................................................75Knoppen op het voorpaneel.....................................................................76Afstandsbediening ....................................................................................77iPod-compatibiliteit ...................................................................................77Ingangsaansluitingen ...............................................................................78Stroomsynchronisatie...............................................................................78Uitgangsaansluitingen..............................................................................79Mono/Bridged-aansluitingen ...................................................................80Bedieningsaanwijzingen ...........................................................................81Configuratie van de voorversterker .........................................................81Multi-Room aansluitingen ........................................................................84Aangepaste installaties ............................................................................85Technische Specificaties..........................................................................85Probleemoplossing ...................................................................................85Vergeet niet, uw aankoop te registreren.Ga naar: www.cambridgeaudio.com/stsAls u zich registreert, bent u altijd als eerste op dehoogte van:G Nieuwe productenG Software-upgradesG Nieuws, evenementen, exclusieve aanbiedingenen wedstrijden!Deze handleiding is zodanig geschreven dat het product zoeenvoudig mogelijk kan worden genstalleerd en gebruikt. Ophet moment van drukken is de informatie in dit documentnauwkeurig gecontroleerd op nauwkeurigheid. CambridgeAudio voert echter een beleid van continue verbetering,waardoor het ontwerp en de specificaties zonder mededelingvooraf kunnen worden gewijzigd.Dit document bevat gepatenteerde informatie die beschermdwordt door auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Niets uitdeze handleiding mag op mechanische, elektronische ofandere manier worden verveelvoudigd, in welke vorm dan ook,zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant. Allehandelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn heteigendom van hun respectievelijke eigenaars.Incognito, Incognito Ready en TerraPin zijn handelsmerken vanCambridge Audio Ltd. Alle rechten voorbehouden.Class XD Technology Internationaal Octrooi AangevraagdCambridge Audio Ltd. Copyright Cambridge Audio Ltd 2008A-BUS en A-BUS Ready zijn geregistreerde handelsmerken vanLeisureTech Electronics Pty Ltd Australia. Voor dit product nof meer van de volgende octrooien gelden: US 7,181,023,6,389,139, EP 1004222, AU 739808, NZ 502982, MexicoZ41196, Canada CA2301062.iPod en Apple zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerdin de V.S. en in andere landen.74Cambridge Audio heeft met de serie Azur 840 een nieuw niveau bereiktdoor de introductie van twee nieuwe modellen - de 840E Voorversterkeren de 840W Vermogensversterker. De 840E is een voorversterker vantopklasse, die de nieuwe gepatenteerde TerraPinmodules gebruiktvoor ongevenaarde betrouwbaarheid op het gebied van geluid,waardoor het apparaat de perfecte partner is van de bijbehorende840W vermogensversterker.Een andere eigenschap is de toepassing van precisiesystemen vanweerstand en relaisvoor de volume- en balansregeling, in plaats van degebruikelijke halfgeleider- of potmetersystemen. Doordat het volumevoor het grootste deel van het bereik instelbaar is in stappen van 1 dB,profiteert u van een zeer fijne regeling, een betrouwbaar logaritmischverloop en een extreem nauwkeurige kanaalbalans. Ook deingangsschakeling vindt plaats door middel van geavanceerde, vergulderelais.De ingangen 1 en 2 bieden gebalanceerde ingangssignalen op basisvan XLR's, waardoor een optimale kwaliteit wordt bereikt bij gebruik metapparatuur zoals de bijbehorende 840C Upsampling cd-speler, die eengebalanceerd uitgangssignaal aanlevert.De behuizing koppelt een massieve, structurele stijfheid aanzorgvuldige demping en beperking van akoestische resonantie. EenAzur Navigator afstandsbediening wordt meegeleverd, waarbij uvolledige bediening op afstand krijgt met een aantrekkelijke enmakkelijk te gebruiken handset.We hebben ook gezorgd voor de mogelijkheid om het syteem voormeerdere vertrekken te gebruiken (multi-room). Door een of tweeexterne Cambridge Audio Incognito keypads en een voedingseenheidaan te sluiten, kunt u de versterker dienst laten doen als hub voor eeneenvoudig multi-room systeem. Bovendien zijn er Control Bus in- enuitgangen, een infraroodkoppeling, Trigger in-en uitgangen en eenRS232-aansluiting aanwezig. Hierdoor kunt u de versterker eenvoudigintegreren in aangepaste installaties.Uw voorversterker kan nooit beter zijn dan het systeem waarop dezewordt aangesloten. Bezuinig daarom nooit op bronapparaten,luidsprekers of kabels. Natuurlijk bevelen wij u modellen uit de serieCambridge Audio Azur aan, in het bijzonder de op dit apparaatafgestemde 840W Class XD Vermogensversterker. Deze zijn immersontworpen volgens dezelfde nauwkeurige standaarden als dezevoorversterker. Uw leverancier van audio-apparatuur kan ookCambridge Audio-verbindingen van uitmundende kwaliteit leveren omervoor te zorgen dat uw systeem het volledig potentieel realiseert.Onze dank dat u de tijd neemt om deze handleiding te lezen. We radenu aan deze te bewaren, zodat u er later nog eens iets in kunt opzoeken.Matthew Bramble,Technisch Directeur van Cambridge Audioen het ontwerpteam van de 840E/840Wr
 • Page 5

  azur840EAansluitingen op het achterpaneel1OnOff4TriggerDesigned in London, EnglandInazur 840E Pre-Amplifier5IR EmitterOut/ThruIn6Multi-RoomKeypad 1IR1Keypad 2IR27Input 2 Balanced AudioIR3OutPower Rating: 230V AC ~ 50HzMax Power Consumption: 36WInput 1 Balanced AudioGND8International Patent PendingLeisureTech Electronics Pty LtdControl BusInRS232C3PowerPSUInwww.cambridge-audio.comRec Out 1Rec Out 2LeftLRLeftSub Out1411UnbalancedInput 1Balanced109UnbalancedRec Out 2Rec Out 1Rec InInput 7Input 6Input 5Input 4Input 3Input 2Input 1(Unbalanced)(Unbalanced)Input 2This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference; 2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.Trigger In, Out (Uit)/ThruIR Emitter In (Infraroodkoppeling)Hiermee kan de versterker infraroodopdrachten ontvangen van multiroom systemen of IR repeater systemen die door de eenheid wordenontvangen. De via deze koppeling ontvangen opdrachten worden nietvia de Control Bus-uitgang doorgegeven. Zie het gedeelte Aangepasteinstallaties voor meer informatie.Zie het gedeelte "Multi-room" in deze handleiding voor meer informatieover aansluitingen en configuraties.8Control BusIn: Dit is de ingang voor ontvangst van ongemoduleerde opdrachten vanmulti-room systemen of andere componenten.Out: Via deze uitgang worden Control Bus-opdrachten doorgegeven naarandere apparaten.Bovendien kan de 840E via deze uitgang bepaalde Cambridge Audioapparaten aan- en uitzetten, waaronder de bijbehorende 840Wvermogensversterker. Zie het gedeelte 'Stroomsynchronisatie' van dezehandleiding voor meer informatie.RS232CVia de RS232C-poort kunt u de 840E door middel van externe serilebesturing gebruiken in een Custom Installation. Een volledigeopdrachten-set is beschikbaar op de Cambridge Audio-website:www.cambridge-audio.com. Deze poort kan door service-personeel vanCambridge Audio ook worden gebruikt voor software-updates.Input 1/2 Balanced Audio(Ingang 1/2 Gebalanceerde Audio)De ingangen 1 en 2 zijn geschikt voor ongebalanceerde (phono/RCA) ofgebalanceerde (XLR) aansluitingen. U kunt beide typen gebruiken, maarniet tegelijkertijd. De gebalanceerde aansluiting biedt een beteregeluidskwaliteit en kan ruis en interferentie in de kabel onderdrukkenwanneer u de versterker aansluit op andere apparatuur die deze functieondersteunt. De pintoewijzing van een XLR-connector is als volgt: Pin 1= aarde, Pin 2 = hot (fase), Pin 3 = cold (tegenfase). Gebruik deschakelaar Balanced/Unbalanced (Item 9) om het type verbinding dat uwilt gebruiken te selecteren. Het is niet nodig om de niet-gebruikteingang te termineren.9Input 1/2 Balanced/Unbalanced-schakelaarSelecteer hiermee het type aansluiting voor Input 1/2.10Inputs 1-7 (Ingang 1-7)Deze ingangen zijn geschikt voor alle 'line'-bronapparaten, zoalsbijvoorbeeld CD-spelers en DAB- of FM/AM-tuners.Let op: Deze ingangen zijn uitsluitend bestemd voor analoge signalen enmogen niet worden aangesloten op de digitale uitgang van een CDspeler of een ander digitaal apparaat.116BalancedRRightVoor aangepaste installaties kan de 840E aan- en uitgezet worden(d.w.z. in en uit de modus Standby gebracht worden) door deaanwezigheid van 5- 12V DC bij de Triggeringang. Een triggeringangproduceert ook een intern gegenereerde 12V DC triggeruitgang bij deOutput/Thru-aansluiting. Het aanzetten van de 840E vanaf hetvoorpaneel produceert ook een 12V DC triggeruitgang bij deOutput/Thru-aansluiting. Dit kan worden gebruikt om een aangesloten840W vermogensversterker aan te zetten of in de modus Standby tezetten indien gewenst. Zie het gedeelte 'Stroomsynchronisatie' van dezehandleiding voor meer informatie.5LeftRec In (Ingang 8)Sluit aan op de de output-uitgangen van een cassettedeck of MiniDiscspeler, of een ander apparaat dat opnemen ondersteunt.12Rec Out 1/2Sluit aan op de input-uitgangen van uw opnameapparaat.13Flat/200Hz LP schakelaarDe 840E heeft een Sub-ouput die een aparte monomix vormt van debelangrijkste outputs van de voorversterker. Deze output kan een Flat(d.w.z. vol bereik, ongefilterd) frequentiebereik hebben of een 200HzLow Pass-filter kan worden toegepast. De meeste Subwoofers hebbeneen Low Pass-filter ingebouwd en Flat is normaal gezien de besteinstelling. Deze instelling heeft geen invloed op de belangrijkste outputs,die altijd worden gekenmerkt door vol bereik.14Sub OutSluit aan op de ingang van een actieve subwoofer, indien u dit wenst.7Multi-room uitgangen(A-BUS Ready/Incognito Ready)15Balanced Pre OutPSU in: hierop sluit u een Incognito PS5 aan om de aangesloten multiroom bedieningspanelen en luidsprekers van voeding te voorzien.Voor verbinding met de gebalanceerde ingangenvermogensversterker die dit type verbinding ondersteunen.Keypad 1-2: hierop sluit u via een Cat5/5e-kabel een of twee IncognitoA-BUS KP10 bedieningspanelen aan (of andere A-BUS-compatibelepanelen). Op deze connector kunnen ook Incognito AS10 actieveplafondluidsprekers worden aangesloten.16vaneenPre OutVoor verbinding met de ongebalanceerde ingangen van eenvermogensversterker.IR1-IR4: dit zijn vier infrarooduitgangen voor afstandsbediening vanbronapparaten.75NEDERLANDSPre OutRight162 Power AC (Netvoedingsingang)Wanneer u alle aansluitingen naar de eenheid heeft gemaakt, steekt uhet ACnetsnoer in een gepast stopcontact. Daarna zet u het apparaataan. De versterker is nu gereed voor gebruik.4Rec InPre Out1 Power On/Off (Aan/uit-schakelaar)Hiermee schakelt u het apparaat in en uit.3RightRGNDManufacturedin an ISO9001approved facilityInput 712Power ACLeft13 L2RInput 615RightIR4Input 5LFlat / 200Hz L.P.Input 4Balanced Pre OutInput 3Vorm ffnendes gertes.Netzstecker ziehen.Input 2ACHTUNGRisque de chocelectrique.Ne pas ouvrir.Input 1AVISRisk of electricshock.Do not open.LCAUTION
 • Page 6

  Knoppen op het voorpaneelazur 840EPre-Amplifier79Standby / OnPhonesMode123Direct4568Volume1 Standby/On (Standby/Aan)Schakelt de eenheid tussen de modus Standby (aangeduid door dedoffe stroom-LED) en On (aangeduid door de heldere stroom-LED).Standby is de modus waar het stroomverbruik minder is dan 30 Watt.Men moet de eenheid in de modus Standby laten, wanneer deze nietgebruikt wordt.- Wanneer het apparaat een lange periode niet wordtgebruikt, moet deze worden uitgeschakeld met de schakelaar On/Off ophet voorpaneel.8 DirectMet deze knop verschaft u het audiosignaal een rechtstreeks pad doorde toonregelingscircuits over te slaan voor een zo zuiver mogelijkegeluidskwaliteit.Let op: Standaard wordt het volume van de 840E hoger of lagerbijgesteld wanneer het apparaat wordt aangezet en wanneer het in demodus Standby wordt gezet. Deze functie kan worden uitgeschakeldindien gewenst; zie het gedeelte Instellingen Voorversterker in dezehandleiding voor meer informatie.Let op: Direct kan voor elke ingang afzonderlijk worden in- ofuitgeschakeld. U kunt deze instelling steeds herzien wanneer u een bronselecteert.2Phones (Hoofdtelefoon)Op deze connector kunt u een stereo hoofdtelefoon aansluiten via een6,3 mm stekker. Het wordt aanbevolen een hoofdtelefoon met eenimpedantie tussen 32 en 600 Ohm te gebruiken. Wanneer dehoofdtelefoon wordt aangesloten, wordt door middel van deluidsprekerrelais de uitvoer naar de luidsprekers uitgeschakeld(luidsprekersets A en B).3Mode (Modus)Druk op deze knop om over te schakelen tussen de volume-, balans-,bass- en treblemodus. Houd deze knop enige tijd ingedrukt als u hetconfiguratiemenu van de 840E wilt openen.4InfraroodsensorDeze sensor ontvangt de infraroodopdrachten van de meegeleverdeAzur afstandsbediening. De rechte lijn tussen de afstandsbediening ende sensor mag niet worden geblokkeerd.5&6IngangsselectieknoppenDruk op deze knoppen om de ingang te selecteren van debroncomponent die u wilt beluisteren (opgelicht door een rondje op hetscherm). Het geselecteerde signaal wordt ook doorgestuurd naar de RecOut-uitgangen, zodat het kan worden opgenomen. De ingang magtijdens het opnemen niet worden veranderd.7LCD-schermDit scherm wordt gebruikt bij de bediening van de 840E. Raadpleeg degedeelten Bedieningsaanwijzingen en Instellingen voorversterkervoor meer informatie.76Het Bass/Treble-pictogram () verschijnt in de display wanneer hetcircuit voor lage/hoge tonen actief is (in het circuit) en het staat niet inde display wanneer het niet in het circuit is opgenomen.9VolumeGebruik de volumeknop om het uitgangsgeluid van de versterker harderof zachter te zetten. Deze regelknop heeft invloed op het volume van deluidsprekers, de voorversterkeruitgang en de hoofdtelefoon, maar nietop de Tape Out-aansluitingen.Omdat de 840E een zeer hoogwaardige passieve door relaisgeschakelde weerstandsladder gebruikt voor volume- enbalansregeling, kunnen regelklikken hoorbaar zijn uit de unit wanneeru het volume of de balans afregelt.De volumeknop wordt ook gebruikt om de configuratiemenu's op hetscherm van de 840E te bedienen.Zie het gedeelte "Bedieningsaanwijzingen" in deze handleidingvoor meer informatie over specifieke functies van dezeknoppen.
 • Page 7

  azur840EAfstandsbedieningiPod-compatibiliteitDe 840E wordt geleverd met een Azur Navigator afstandsbediening diezowel deze versterker als de Azur CD-spelers van Cambridge Audio kanbedienen. Plaats de meegeleverde AAA-batterijen in deafstandsbediening om deze te activeren. De volgende functies hebbenbetrekking op de versterker:Om de iPod-functies te kunnen gebruiken, moet uw iPod-station zijnaangesloten op 'Input 4'.Standby/OnHiermee schakelt u de versterker in of brengt u de versterker in destandbystand.Cijferknoppen 1-8Met deze knoppen wijzigt u de ingangsbron van de versterker. Druk opknop 8 als u de functie Tape Monitor wilt in- of uitschakelen.HelderheidMet deze knop regelt u deachtergrondverlichting van het LCDscherm:helder,gedimdofuitgeschakeld.ModeMode (Modus)Druk op deze knop om over te schakelentussen de volume- en de balansmodus.De 840E afstandsbediening kan ook de basisfuncties van een AppleiPod bedienen wanneer deze is geplaatst in Cambridge Audios iPoddocks, Apples Universal Dock of andere docks die geschikt zijn voor deApple Remote. Raadpleeg de handleiding van uw dock voor het makenvan aansluitngen.Als u de Azur-afstandsbediening wilt gebruiken voor een iPod in eendock, houd dan de knop Input 4 ingedrukt terwijl u n van de volgendeknoppen indrukt:Afspelen/PauzerenDruk om de iPod te laten spelen en druk opnieuw om het afspelen tepauzeren.OverslaanDruk eenmaal om n track naar voren of naar achteren over te slaan.InputInputInputInputInputInputInputInputDempenMet deze knop schakelt u het geluid vande versterker uit. Als het geluid gedemptwordt, verschijnt in het scherm deaanduiding MUTE en wordt hetvolumeniveau vervangen door tweeknipperende streepjes. Druk nogmaalsop deze knop om het geluid weer in teschakelen.ModeVolumeVolHiermee verhoogt of verlaagt u hetuitgangsvolume van de versterker.De volgende functies kunnen optioneelworden gebruikt om de Cambridge Azurcd-spelers te bedienen:VolNEDERLANDSOpen/CloseOpent en sluit de disclade.Play /Stop /PauseDruk op de juiste knop als u een CD wiltafspelen, of het afspelen wilt stoppen ofonderbreken.RepeatRandomRemainSkipSkip naar rechts Druk eenmaal als un track op de CD wilt overslaan. Als udeze knop ingedrukt houdt, slaat umeerdere tracks over.Skip naar links Druk eenmaal als un track op de CD wilt teruggaan. Als jedeze knop ingedrukt houdt, gaat umeerdere tracks terug op de CD.SearchIngedrukt houden als in eengeselecteerde track wilt zoeken.Rechterknop voor snel vooruit,linkerknop voor snel terug.Repeat, Random, RemainRaadpleeg het hoofdstuk "Bedieningsaanwijzingen" van de handleidingvan uw CD speler voor informatie over de functies van deze knoppen.77
 • Page 8

  Aansluitingen ingang (Bron)De ingangen 1 en 2 op de 840E zijn geschikt voor ongebalanceerde(phono/RCA) of gebalanceerde (XLR) aansluitingen. De 840E isontworpen voor optimale prestaties bij gebruik van een gebalanceerdeaansluiting.gewenste signaal wordt verkregen door twee draden van elkaar af tetrekken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een verbinding met driedraden. De ene signaaldraad (hot of fase) transporteert het normalesignaal, terwijl een andere draad (cold of tegenfase) eengenverteerde versie van het signaal bevat. De gebalanceerde ingangdetecteert het verschil tussen de beide draden om het gewenste signaalte bepalen. Eventuele ruis die op beide draden identiek aanwezig is (eenzogeheten common-mode signaal), wordt gelimineerd door de signalenvan elkaar af te trekken.De onderstaande schema's tonen hoe de 840E voorversterkeraangesloten is op een Azur 840C cd-speler in een ongebalanceerde(figuur 1) en gebalanceerde (figuur 2) configuratie. De 840E kan ookworden aangesloten op audiobronnen met een gebalanceerde uitgangvan andere fabrikanten dan Cambridge Audio.Zorg ervoor dat de schakelaars Balanced/Unbalanced(Gebalanceerd/Ongebalanceerd) voor de ingangen 1 en 2 ingesteldzijn op het type aansluiting dat u wenst te gebruiken.Gebalanceerde aansluitingen in een audiosysteem zijn ontworpen omelektrische ruis door netsnoeren, aardingslijnen en dergelijke tegen tegaan. Het basisprincipe van een gebalanceerde aansluiting is dat hetFiguur 1: Ongebalanceerde ingangFiguur 2: Gebalanceerde ingang840E840EMulti-RoomInazur 840E Pre-AmplifierOut/ThruInInOutPower Rating: 230V AC ~ 50HzMax Power Consumption: 36WInput 1 Balanced AudioGNDPowerOnOffInKeypad 1IR1IR3Keypad 2IR2IR4Input 1 Balanced AudioGNDInternational Patent PendingLeisureTech Electronics Pty LtdControl BusInOutPSUInwww.cambridge-audio.comLeftBalancedCAUTIONAVISACHTUNGRisk of electricshock.Do not open.Risque de chocelectrique.Ne pas ouvrir.Vorm ffnendes gertes.Netzstecker ziehen.Balanced Pre OutInput 1Pre OutUnbalancedLInput 1Flat / 200Hz L.P.RightLeftRightLeftLLRightInput 2LeftRec Out 2RightRec Out 1IR4Rec InInput 3Input 4Input 5Input 6IR2Input 7Rec InRec Out 1Rec Out 2Pre OutLInput 7Flat / 200Hz L.P.Input 6Balanced Pre OutInput 5Keypad 2LLInput 4Vorm ffnendes gertes.Netzstecker ziehen.IR EmitterOut/ThruPower Rating: 230V AC ~ 50HzMax Power Consumption: 36WInput 3ACHTUNGRisque de chocelectrique.Ne pas ouvrir.Inazur 840E Pre-AmplifierInInput 2AVISRisk of electricshock.Do not open.TriggerDesigned in London, EnglandPSUwww.cambridge-audio.comCAUTIONInput 2 Balanced AudioMulti-RoomIR3BalancedInput 1OffInput 2 Balanced AudioIR1International Patent PendingLeisureTech Electronics Pty LtdControl BusLOnIR EmitterRS232CTriggerDesigned in London, EnglandRS232CKeypad 1PowerLBalancedPower ACRUnbalancedRightLeftSub OutRec Out 2Rec Out 1Rec InInput 7Input 6Input 5Input 4Input 3Input 2Input 1(Unbalanced)(Unbalanced)Input 1BalancedRRPre OutRRRGNDManufacturedin an ISO9001approved facilityRRPower ACUnbalancedUnbalancedGNDInput 2Manufacturedin an ISO9001approved facilityThis device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference; 2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.Pre OutRightLeftSub OutRec Out 2Rec Out 1Rec InInput 7Input 6Input 5Input 4Input 3Input 2Input 1(Unbalanced)(Unbalanced)Input 2This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference; 2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.Phono/RCAXLR30980923098092Conforms to ANSI/UL STD 600657th Edition 2003 Rev 2006/03/20Conforms to ANSI/UL STD 600657th Edition 2003 Rev 2006/03/20Certified to CAN/CSA STD C22.2No. 60065-03Certified to CAN/CSA STD C22.2No. 60065-03GNDGND840C840CStroomsynchronisatie (Knop On/Standby)Wanneer de standbystand op de Azur 840E voorversterker wordtgeactiveerd of verlaten, kan deze de 840W (indien gewenst)automatisch bedienen via de Control Bus-aansluitingen (de Control Busconnectoren zijn oranje van kleur en bevinden zich op het achterpaneelvan compatibele Azur-modellen). Deze functie werkt alleen als deapparaten onderling zijn verbonden via RCA/Phono-kabels. Verdereconfiguratie is niet nodig.Let op: De 840E is uitgerust met een Trigger Uit, die ook kan wordengebruikt om de stand Standby/On van de 840W te bedienen, indiengewenst. De procedure is hier opnieuw simpelweg het verbinden van detwee apparaten (waarbij in dit geval een 3,5mm naar 3,5mm mono minijack kabel wordt gebruikt).Control Bus is de aanbevolen methode wanneer u een 840E en eenander apparaat van Cambridge Audio met Control Bus In/Uit gebruikt.Sluit de Control Bus-uitgang van de 840E aan op de Control Bus-ingangvan de 840W. U kunt op deze manier een keten van Azur-apparatenaansluiten, indien u wenst meer apparaten te synchroniseren (zie dehandleiding van de 840E voor meer informatie, aangezien ditconfiguratie vereist.)Trigger In/Uit kan handig zijn als u wenst dat de 840W (en ook de 840E)bediend wordt door andere apparatuur die uitgerust is mettriggeruitgangen (Aangepaste installatie en/of Multi-Room Systemenenz.)840WLoudspeaker Terminals - RightLoudspeaker Terminals - LeftIMPORTANT!Only change modeswhen unit is off.Refer to Manual formore information.Impedance 4 - 8 ohmsPlease ensure that loudspeaker terminals are fully tightenedVeuillez s'assurer que les bornes de l'enceinte sont entirement serresImpedance 4 - 8 ohmsDesigned in London, EnglandPlease ensure that loudspeaker terminals are fully tightenedVeuillez s'assurer que les bornes de l'enceinte sont entirement serresazur 840W Class XD Power Amplifierwww.cambridge-audio.comTMStereoInControl BusMonoBridgedonly!Bridgedonly!OutOnOffClass 2 WiringClass 2 WiringInMono ModeTriggerPower ACBi-AmpOut/ThruBridgedBridgedBalanced Audio - RightInputUse Left Input forBridged / Bi-Ampoperation.UnbalancedAudio - RightLoop OutputIR EmitterInUnbalancedAudio - LeftBalanced Audio - LeftInputLoop OutputInputInputInLoopRightInput TypeLeftInput TypeBalancedBalancedInLoopPower Rating: 230V AC ~ 50Hz1 = Ground2=3=Max Power Consumption: 1600WUnbalancedLoop Output1 = Ground2=3=N1863UnbalancedCAUTIONAVISACHTUNGRisk of electricshock.Do not open.Risque de chocelectrique.Ne pas ouvrir.Vorm ffnendes gertes.Netzstecker ziehen.Loop OutputManufactured in an ISO9001 approved facilityThis device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:1) This device may not cause harmful interference2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operationA46Multi-RoomTriggerDesigned in London, EnglandInazur 840E Pre-AmplifierOffIR EmitterOut/ThruInOutPower Rating: 230V AC ~ 50HzMax Power Consumption: 36WInput 2 Balanced AudioKeypad 1IR1IR3Keypad 2IR2IR4840EInput 1 Balanced AudioGNDInternational Patent PendingLeisureTech Electronics Pty LtdControl BusInRS232CPowerOnPSUInwww.cambridge-audio.comRightInput 5Input 6Input 7Rec InRec Out 1Rec Out 2RightLeftLeftBalancedLRRPre OutLRFlat / 200Hz L.P.Input 4Balanced Pre OutLInput 3Vorm ffnendes gertes.Netzstecker ziehen.Input 2ACHTUNGRisque de chocelectrique.Ne pas ouvrir.Input 1AVISRisk of electricshock.Do not open.LCAUTIONUnbalancedInput 1RBalancedPower ACManufacturedin an ISO9001approved facility78UnbalancedGNDPre OutRightLeftSub OutRec Out 2Rec Out 1Rec InInput 7Input 6Input 5Input 4This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference; 2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.Input 3Input 2Input 1(Unbalanced)(Unbalanced)Input 2
 • Page 9

  azur840EAansluitingen uitgang OngebalanceerdDe 840E heeft zowel gebalanceerde (XLR) als ongebalanceerde(RCA/Phono) aansluitingen voor uitgangen. Om de beste kwaliteit teverkrijgen, raden wij u aan de gebalanceerde uitgang te gebruiken bijvermogensversterkers die deze aansluiting hebben (zoals onze 840WClass XD vermogensversterker).Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is voordat u luidsprekersaansluit en gebruik alleen geschikte verbindingen (bijvoorbeeldbanaanstekkers). Zorg er ook voor dat de positieve (+) en negatieve (-)aansluitingen overeenkomen.Uw luidspreker heeft misschien meer dan n paar aansluitcontacten;LF voor Low Frequency (Lage Frequentie) en HF voor High Frequency(Hoge Frequentie). Voor enkele bedrading wordt het aanbevolen eenaansluiting te maken op de LF-contacten. De metalen strip, die decontacten van lage frequentie verbindt met de contacten van de hogefrequentie, mag niet worden verwijderd (alleen verwijderen bij eensysteem met dubbele bedrading).Het onderstaande schema laat zien hoe u de 840E voorversterkeraansluit op een Azur 840W vermogensversterker en een paarluidsprekers.Wanneer u de ongebalanceerde (phono/RCA) aansluitingen gebruikt,moeten de schakelaars voor Links en Rechts Ingangstype op de 840Wop Unbalanced (Ongebalanceerd) staan.Let op: In deze configuratie moet de 840W op de modus Stereo wordengezet.840EInput 2 Balanced AudioMulti-RoomTriggerDesigned in London, EnglandInazur 840E Pre-AmplifierOffIR EmitterOut/ThruInKeypad 1IR1IR3Keypad 2IR2IR4Input 1 Balanced AudioGNDInternational Patent PendingLeisureTech Electronics Pty LtdControl BusInOutPower Rating: 230V AC ~ 50HzMax Power Consumption: 36WRS232CPowerOnPSUInwww.cambridge-audio.comInput 6Input 7Rec InRec Out 1Rec Out 2Flat / 200Hz L.P.RightInput 5Balanced Pre OutLeftRightLeftBalancedPre OutLLLRRRLInput 4Vorm ffnendes gertes.Netzstecker ziehen.Input 3ACHTUNGRisque de chocelectrique.Ne pas ouvrir.Input 2AVISRisk of electricshock.Do not open.Input 1CAUTIONUnbalancedInput 1BalancedRPower ACUnbalancedGNDPre OutManufacturedin an ISO9001approved facilityRightLeftSub OutRec Out 2Rec Out 1Rec InInput 7Input 6Input 5Input 4Input 3Input 2Input 1(Unbalanced)(Unbalanced)Input 2This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference; 2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.Loudspeaker Terminals - RightLoudspeaker Terminals - LeftIMPORTANT!Only change modeswhen unit is off.Refer to Manual formore information.Impedance 4 - 8 ohmsPlease ensure that loudspeaker terminals are fully tightenedVeuillez s'assurer que les bornes de l'enceinte sont entirement serresImpedance 4 - 8 ohmsDesigned in London, EnglandPlease ensure that loudspeaker terminals are fully tightenedVeuillez s'assurer que les bornes de l'enceinte sont entirement serresazur 840W Class XD Power Amplifierwww.cambridge-audio.comTMStereoInControl BusMonoBridgedonly!Bridgedonly!OutOnOffClass 2 WiringClass 2 WiringInMono ModeTriggerPower ACBi-AmpOut/ThruBridgedBridgedBalanced Audio - RightInputUse Left Input forBridged / Bi-Ampoperation.UnbalancedAudio - RightLoop OutputIR EmitterInInUnbalancedAudio - LeftBalanced Audio - LeftInputLoop OutputInputInputRightInput TypeLoopLeftInput TypeBalancedInLoopBalancedPower Rating: 230V AC ~ 50Hz1 = Ground2=3=Max Power Consumption: 1600W1 = Ground2=3=N1863UnbalancedLoop OutputUnbalancedCAUTIONAVISACHTUNGRisk of electricshock.Do not open.Risque de chocelectrique.Ne pas ouvrir.Vorm ffnendes gertes.Netzstecker ziehen.Loop OutputManufactured in an ISO9001 approved facilityThis device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:1) This device may not cause harmful interference2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operationA46840WHet onderstaande schema laat zien hoe u de gebalanceerdeaudioingangen van de 840E via driepins XLR-connectoren aansluit opeen 840W.Uw luidspreker heeft misschien meer dan n paar aansluitcontacten;LF voor Low Frequency (Lage Frequentie) en HF voor High Frequency(Hoge Frequentie). Voor enkele bedrading wordt het aanbevolen eenaansluiting te maken op de LF-contacten. De metalen strip, die decontacten van lage frequentie verbindt met de contacten van de hogefrequentie, mag niet worden verwijderd (alleen verwijderen bij eensysteem met dubbele bedrading).Wanneer u de gebalanceerde (XLR) aansluitingen gebruikt, moeten deschakelaars voor Links en Rechts Ingangstype op de 840W opBalanced (Gebalanceerd) staan.Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is voordat u luidsprekersaansluit en gebruik alleen geschikte verbindingen (bijvoorbeeldbanaanstekkers). Zorg er ook voor dat de positieve (+) en negatieve (-)aansluitingen overeenkomen.Let op: In deze configuratie moet de 840W op de modus Stereo wordengezet.840EInput 2 Balanced AudioMulti-RoomTriggerDesigned in London, EnglandInazur 840E Pre-AmplifierOffIR EmitterOut/ThruInKeypad 1IR1IR3Keypad 2IR2IR4Input 1 Balanced AudioGNDInternational Patent PendingLeisureTech Electronics Pty LtdControl BusInOutPower Rating: 230V AC ~ 50HzMax Power Consumption: 36WRS232CPowerOnPSUInwww.cambridge-audio.comRightInput 5Input 6Input 7Rec InRec Out 1Rec Out 2LeftRightLeftBalancedLRRPre OutLRFlat / 200Hz L.P.Input 4Balanced Pre OutLInput 3Vorm ffnendes gertes.Netzstecker ziehen.Input 2ACHTUNGRisque de chocelectrique.Ne pas ouvrir.Input 1AVISRisk of electricshock.Do not open.LCAUTIONUnbalancedInput 1RBalancedPower ACUnbalancedGNDManufacturedin an ISO9001approved facilityPre OutRightLeftSub OutRec Out 2Rec Out 1Rec InInput 7Input 6Input 5Input 4Input 3Input 2Input 1(Unbalanced)(Unbalanced)Input 2This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference; 2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.Loudspeaker Terminals - RightIMPORTANT!Only change modeswhen unit is off.Refer to Manual formore information.Impedance 4 - 8 ohmsPlease ensure that loudspeaker terminals are fully tightenedVeuillez s'assurer que les bornes de l'enceinte sont entirement serresStereoLoudspeaker Terminals - LeftImpedance 4 - 8 ohmsDesigned in London, EnglandPlease ensure that loudspeaker terminals are fully tightenedVeuillez s'assurer que les bornes de l'enceinte sont entirement serresazur 840W Class XD Power Amplifierwww.cambridge-audio.comTMInControl BusMonoBridgedonly!Bridgedonly!OutOnOffClass 2 WiringClass 2 WiringInMono ModeTriggerPower ACBi-AmpOut/ThruBridgedBridgedBalanced Audio - RightInputLoop OutputUnbalancedAudio - RightUse Left Input forBridged / Bi-Ampoperation.IR EmitterInInputInLoopUnbalancedAudio - LeftBalanced Audio - LeftInputLoop OutputInputRightInput TypeLeftInput TypeBalancedBalancedInLoopPower Rating: 230V AC ~ 50Hz1 = Ground2=3=Max Power Consumption: 1600WLoop Output1 = Ground2=3=N1863UnbalancedUnbalancedCAUTIONAVISACHTUNGRisk of electricshock.Do not open.Risque de chocelectrique.Ne pas ouvrir.Vorm ffnendes gertes.Netzstecker ziehen.Loop OutputManufactured in an ISO9001 approved facilityA46This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:1) This device may not cause harmful interference2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation840W79NEDERLANDSAansluitingen uitgang Gebalanceerd
 • Page 10

  Mono/Bridged-aansluitingenDe op dit apparaat afgestemde Azur 840W vermogensversterker heeftMono en Bridged Mono-instellingen die het mogelijk maken twee (ofmeer) 840Ws te gebruiken als mono-blocs voor systemen vantopklasse. Hieronder vindt u een voorbeeld van het gebruik van twee840Ws in Bridged Mono met een 840E.Belangrijk! Instellingen voor de 840WZorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is voordat u luidsprekersaansluit en gebruik alleen geschikte verbindingen (bijvoorbeeldbanaanstekkers). Zorg er ook voor dat de positieve (+) en negatieve (-)aansluitingen gelegd zijn zoals in het schema.In de modus Bridged Mono drijft iedere 840W n luidspreker aan doorzijn uitgangskanalen, waardoor deze gebruikt wordt als een 500Wmono-versterker in plaats van een 200wpc stereo-versterker. En 840Wdrijft de linkse luidspreker aan, en de andere de rechtse. Raadpleeg dehandleiding van de 840W voor meer informatie over Bridged Mono enandere mogelijke combinaties.Wanneer u de gebalanceerde (XLR) aansluitingen gebruikt, moeten deschakelaars voor Links en Rechts Ingangstype op de 840W op Balanced(Gebalanceerd) staan. Wanneer u de ongebalanceerde (phono/RCA)aansluitingen gebruikt, moeten de schakelaars voor Links en RechtsIngangstype op de 840W op Unbalanced (Ongebalanceerd) staan.Gebruik alleen de linkse ingangen op de 840W voor de modus Bridged.In het onderstaande voorbeeld worden gebalanceerde aansluitingengebruikt van de 840E naar elke 840W. Ongebalanceerde aansluitingenkunnen ook worden gebruikt, het basisprincipe is hetzelfde.In deze configuratie moet de schakelaar Stereo/Mono op de 840W opMono' staan en de schakelaar voor de modus Mono moet op Bridgedstaan.StereoStereoMonoMonoMono ModeMono ModeBi-AmpBi-AmpBridgedBridgedBridgedBridgedUse Left Input forBridged / Bi-Ampoperation.Use Left Input forBridged / Bi-Ampoperation.840W840WLoudspeaker Terminals - RightIMPORTANT!Only change modeswhen unit is off.Refer to Manual formore information.Impedance 4 - 8 ohmsPlease ensure that loudspeaker terminals are fully tightenedVeuillez s'assurer que les bornes de l'enceinte sont entirement serresStereoLoudspeaker Terminals - LeftDesigned in London, Englandazur 840W Class XD Power Amplifierwww.cambridge-audio.comTMLoudspeaker Terminals - RightImpedance 4 - 8 ohmsImpedance 4 - 8 ohmsPlease ensure that loudspeaker terminals are fully tightenedVeuillez s'assurer que les bornes de l'enceinte sont entirement serresPlease ensure that loudspeaker terminals are fully tightenedVeuillez s'assurer que les bornes de l'enceinte sont entirement serresLoudspeaker Terminals - LeftIMPORTANT!Only change modeswhen unit is off.Refer to Manual formore information.InImpedance 4 - 8 ohmsDesigned in London, EnglandPlease ensure that loudspeaker terminals are fully tightenedVeuillez s'assurer que les bornes de l'enceinte sont entirement serresazur 840W Class XD Power Amplifierwww.cambridge-audio.comTMStereoInControl BusMonoBridgedonly!Control BusBridgedonly!OutOnMonoBridgedonly!OnClass 2 WiringClass 2 WiringClass 2 WiringInMono ModeTriggerPower ACBi-AmpOffClass 2 WiringInMono ModeTriggerPower ACBi-AmpOut/ThruBalanced Audio - RightInputLoop OutputUnbalancedAudio - RightBridgedBridgedUse Left Input forBridged / Bi-Ampoperation.Use Left Input forBridged / Bi-Ampoperation.IR EmitterInUnbalancedAudio - LeftBalanced Audio - LeftInputBalanced Audio - RightInputLoop OutputLoop OutputUnbalancedAudio - RightInputRightInput TypeLoopOut/ThruBridgedBridgedInputInIR EmitterInInLoopInRightInput TypeLoopBalanced1 = Ground2=3=N1863UnbalancedUnbalancedCAUTIONAVISACHTUNGRisk of electricshock.Do not open.Risque de chocelectrique.Ne pas ouvrir.Vorm ffnendes gertes.Netzstecker ziehen.1 = Ground2=3=Max Power Consumption: 1600WLoop OutputLoop OutputInLoopUnbalancedThis device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:1) This device may not cause harmful interference2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operationA46Input 2 Balanced AudioMulti-RoomTriggerDesigned in London, EnglandInazur 840E Pre-AmplifierOffIR EmitterOut/ThruInOutKeypad 1IR1IR3Keypad 2IR2IR4Input 1 Balanced AudioGNDInternational Patent PendingLeisureTech Electronics Pty LtdControl BusInPower Rating: 230V AC ~ 50HzMax Power Consumption: 36WRS232CPowerPSUInwww.cambridge-audio.comRightLeftInput 4Input 5Input 6Input 7Rec InRec Out 1Rec Out 2Pre OutLRFlat / 200Hz L.P.RightInput 3Balanced Pre OutLInput 2Vorm ffnendes gertes.Netzstecker ziehen.LeftBalancedInput 1ACHTUNGRisque de chocelectrique.Ne pas ouvrir.LLAVISRisk of electricshock.Do not open.RRCAUTIONUnbalancedInput 1RBalancedPower ACUnbalancedGNDManufacturedin an ISO9001approved facilityPre OutRightLeftSub OutRec Out 2Rec Out 1Rec InInput 7Input 6Input 5Input 4This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference; 2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.840EInput 31 = Ground2=3=N1863UnbalancedManufactured in an ISO9001 approved facilityOn80Loop OutputBalancedPower Rating: 230V AC ~ 50HzMax Power Consumption: 1600WLoop OutputBalanced Audio - LeftInputLeftInput TypeBalancedPower Rating: 230V AC ~ 50Hz1 = Ground2=3=UnbalancedAudio - LeftInputInputLeftInput TypeBalancedBridgedonly!OutOffInput 2Input 1(Unbalanced)(Unbalanced)Input 2CAUTIONAVISACHTUNGRisk of electricshock.Do not open.Risque de chocelectrique.Ne pas ouvrir.Vorm ffnendes gertes.Netzstecker ziehen.Loop OutputManufactured in an ISO9001 approved facilityA46This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:1) This device may not cause harmful interference2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation
 • Page 11

  azur840EBedieningsaanwijzingenConfiguratie van de voorversterkerOp het voorpaneel van de 840E bevindt zich een LCD-scherm, waarop dehuidige systeemstatus wordt weergegeven en waarmee u deconfiguratiemenu's van de 840E kunt instellen. Via deze menus kunt u deinstellingen van de versterker aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren.Het navigeren en wijzigen van instellingen in het menusysteem verlooptbijzonder eenvoudig. U kunt een functie inschakelen (er wordt dan eenrondje naast de functie weergegeven) of uitschakelen (geen rondje) doorop de selectieknoppen te drukken en u kunt instellingen verhogen ofverlagen door aan de volumeknop te draaien.De 840E kent een groot aantal geavanceerde instellingen waarmee dewerking van de versterker kan worden aangepast aan de voorkeurenvan de gebruiker. De ingangen kunnen van een naam worden voorzienom de aangesloten bronapparatuur aan te duiden. Bovendien kunnende afzonderlijke ingangen zodanig worden ingesteld dat het volume vanalle ingangen even hard klinkt.Namen van bronnen wijzigenModeVolumeModeVolumeVolumeDraai aan de volumeknop op het voorpaneel (of gebruik deafstandsbediening). Op het scherm wordt de volumeaanpassingweergegeven in decibels (dB). Het maximale volume is 0 dB. Lagerevolume-instellingen worden aangegeven door negatieve waarden. Viahet configuratiemenu kunt u de weergave desgewenst wijzigen involume-eenheden van 0 tot 96.Als u de naam van een bron wilt instellen, houdt u de desbetreffendeingangsselectieknop minimaal vier seconden ingedrukt. Als u op ingang 1bijvoorbeeld een CD-speler hebt aangesloten, kunt u hier de naam "CD" aantoewijzen. U selecteert letters door aan de volumeknop te draaien, waarbijde beschikbare tekens een voor een worden weergegeven. Kies LEFT ofRIGHT om in te stellen welk teken u wilt wijzigen. Kies EXT CHAR als u deuitgebreide tekenset wilt weergeven. Kies OK om de nieuwe instellingen tebevestigen en het menu voor het invoeren van namen te sluiten.Systeem configuratiemenuBalance, Bass, TrebleModeModeVolumeDruk op de knop Mode als u door de modi voor Balans, Treble (Hogetonen) of Bass (Lage tonen) wilt scrollen. De aanduiding BALANCE(Balans), TREBLE (Hoge tonen) of BASS (Lage tonen) verschijnt op hetscherm, afhankelijk van welke modus u heeft gekozen. U kuntvervolgens de balans, hoge of lage tonen regelen met de volumeknop.Op deze wijze kan de toonbalans van het geluid nauwkeurig wordenaangepast. Deze regelknop heeft alleen invloed op het geluid dat uit deluidsprekers en de Pre-Out-aansluitingen komt, maar niet op het signaalvan de Tape Out-connectoren.Houd de knop Mode ingedrukt om toegang te krijgen tot hetconfiguratiemenu. De volgende functies zijn beschikbaar: LCDhelderheid, Front IR, Ingangsniveaucompensatie, Automatischevolumeaanpassing, Volumeweergave en Ingangen met vast volume. Omhet Systeem configuratiemenu en de sub-menu's te verlaten drukt uwederom op de Stand-knop.LCD BRGT (LCD-helderheid)ModeDruk nogmaals op de knop Mode om terug te keren naar de modusVolume of wacht 5 seconden. Dit is de tijd die de 840E nodig heeft omautomatisch terug te keren naar de modus Volume.DirectBij een goed geproduceerde cd en een goed audiosysteem zijn detoonregelknoppen in feite overbodig en kunt u deze uitschakelen doorde knop Direct in te drukken:VolumeDruk in het configuratiemenu op de selectieknop LCD om deachtergrondverlichting van het LCD-scherm in te stellen op Bright(Helder), Dim (Gedimd) of Off (Uit). Druk op de knop Mode om het menute sluiten.VOL RAMP (Automatische volumeaanpassing)DirectModeHierdoor wordt de toonregeling volledig uit het signaalpad verwijderdvoor een zo betrouwbaar mogelijke geluidsweergave. Indien demuziekopname van slechte kwaliteit is of wanneer ander factoreninvloed hebben op de geluidskwaliteit, kunt u de toonregelknoppengebruiken om deze factoren te compenseren. Om de toonregelknoppente gebruiken, drukt u op de knop Direct, zodat het pictogram vanBass/Treble () op het scherm verlicht wordt. Hiermee wordtaangegeven dat ze geactiveerd zijn en dat de modus direct uitstaat.De 840E bewaart voor elke individuele ingang of de modus Direct in- ofuitgeschakeld is. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de toonregelknoppenautomatisch te activeren voor de Tuner-bron, maar niet voor de cd-bron.VolumeWanneer de standbystand wordt geactiveerd, draait de 840Eautomatisch het volume terug. Het volume wordt automatisch hersteldnadat de versterker is ingeschakeld. Als u deze functie niet wiltgebruiken, drukt u in het configuratiemenu op de selectieknop VOLRAMP en vervolgens schakelt u de functie uit. Druk op de knop Modeom het menu te sluiten.VOL DB (Volumeweergave in dB)ModeVolumeAls u de volumeweergave wilt wijzigen van decibels (van -95 tot 0 dB) inspeciale volume-eenheden (van 0 tot 96), selecteert u in hetconfiguratiemenu de optie VOL DB. Druk vervolgens op de selectieknopom de volumeweergave in decibels uit te schakelen. Druk op de knopMode om het menu te sluiten.81NEDERLANDSVolume
 • Page 12

  Configuratie van de voorversterker (vervolg)FIXD INP (Ingangen met vast volume)FRONT IRElke ingang van de 840E kan worden ingesteld op een vast volume.Wanneer een dergelijke ingang wordt geselecteerd, wordt het volumeautomatisch op deze waarde ingesteld en kan het volume niet wordengeregeld via de volumeknop. Dit kan handig zijn bij bronnen die een eigen,ingebouwde volumebediening hebben (zoals bepaalde set-top boxen).ModeVolumeDeze functie kan ook worden gebruikt om een AV-receiver met pre-ampuitgangen (zoals onze 540R of 640R modellen) te verbinden met de840E.Bij gebruik in combinatie met Custom Installation-systemen (C.I.) of IRrepeater-systemen, kan het wenselijk zijn de IR-regeling op hetvoorpaneel uit te schakelen; u zet FRONT IR uit door de knop voor deingangsselectie op Off te zetten. Met een druk op de knop Mode verlaatu deze stand.De linker en rechter voorversterkeruitgangen van de AV-receiver wordengewoonweg verbonden met de desgewenste ingang van de 840E endeze ingang wordt ingesteld voor vast volume. De AV-receiver wordt danverbonden aan de luidsprekers terwijl de 840E/W linksvoor enrechtsvoor aandrijft.INP TRIM (Ingangsniveaucompensatie)De relatieve volumeniveaus van de ingangen kunnen worden aangepastdoor middel van de functie Input trim (ingangscompensatie). Hierdoorkunt u de ingangen zodanig aanpassen dat het gemiddeldegeluidsniveau van alle ingangen ongeveer gelijk is. Kies de ingang methet luidste volume en pas het niveau aan totdat het volume op hetgehoor overeenkomt met het volume van de overige ingangen. Herhaaldeze procedure als er nog meer ingangen zijn die luider klinken dangemiddeld.De 840E/W kan dan worden gebruikt voor stereobronnen op denormale wijze voor een optimale geluidskwaliteit. Wanneer u surroundsound wenst te decoderen, selecteer dan de ingang op de 840E diegekozen is voor vast volume. Nu kan de AV-receiver worden gebruikt omelke van de surround sound-bronnen te decoderen. Het volume van allekanalen wordt nu gecontroleerd en de bediening van het volume van de840E is niet meer mogelijk.U kunt de ingang met vast volume op de 840E voor de duidelijkheidbijvoorbeeld een naam zoals AV modus geven. Omdat het volumevastgesteld kan worden op elke waarde, is het makkelijk het volume vande 840E overeen te laten komen met dat van andere AV-kanalen.ModeAls u een vast volume voor een bron wilt instellen, selecteert u de optieFIXD INP in het configuratiemenu:VolumeU stelt de ingangscompensatie als volgt in: Selecteer de optie INP TRIMin het configuratiemenu. Selecteer de gewenste ingang en gebruik devolumeknop om de compensatie in te stellen op een waarde tussen 0en -12 dB (het beschikbare bereik wordt beperkt bij een zeer laagvolume). Druk op de knop Mode om het menu te sluiten.ModeVolumeSelecteer de gewenste ingang en stel het vaste volume in door aan devolumeknop te draaien (met de instelling OFF schakelt u de ingang nietuit, maar laat u het volume regelen via de volumeknop, dus op denormale manier). De balans van een ingang met vast volume wordt altijdingesteld op neutraal.Druk op de knop Mode om het menu te sluiten.CVoorbeeldLoudspeaker Terminals - RightImpedance 4 - 8 ohmsDesigned in London, EnglandPlease ensure that loudspeaker terminals are fully tightenedVeuillez s'assurer que les bornes de l'enceinte sont entirement serresazur 840W Class XD Power Amplifierwww.cambridge-audio.comTMStereoLInRControl BusMonoBridgedonly!Een 840E/W, gebruikt met een AVreceiver die aangesloten is op ingang 7(die dan wordt ingesteld in de modusVast Volume).Loudspeaker Terminals - LeftIMPORTANT!Only change modeswhen unit is off.Refer to Manual formore information.Impedance 4 - 8 ohmsPlease ensure that loudspeaker terminals are fully tightenedVeuillez s'assurer que les bornes de l'enceinte sont entirement serresBridgedonly!OutOnOffClass 2 WiringClass 2 WiringInMono ModeTriggerPower ACBi-AmpOut/ThruBridgedBridgedBalanced Audio - RightInputUse Left Input forBridged / Bi-Ampoperation.UnbalancedAudio - RightLoop OutputUnbalancedAudio - LeftIR EmitterInInputInBalanced Audio - LeftInputLoop Output5.1 getoonde aansluitingen luidsprekers.InputRightInput TypeLoopLeftInput TypeBalancedInLoopBalancedPower Rating: 230V AC ~ 50Hz1 = Ground2=3=Max Power Consumption: 1600W1 = Ground2=3=UnbalancedLoop Output840WN1863UnbalancedCAUTIONAVISACHTUNGRisk of electricshock.Do not open.Risque de chocelectrique.Ne pas ouvrir.Vorm ffnendes gertes.Netzstecker ziehen.Loop OutputManufactured in an ISO9001 approved facilityThis device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:1) This device may not cause harmful interference2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operationA46Multi-RoomTriggerDesigned in London, EnglandInazur 840E Pre-AmplifierOffIR EmitterOut/ThruInInput 2 Balanced AudioKeypad 1IR1IR3Keypad 2IR2IR4Input 1 Balanced AudioGNDInternational Patent PendingLeisureTech Electronics Pty LtdControl BusInRS232CPowerOnOutPower Rating: 230V AC ~ 50HzMax Power Consumption: 36WPSU3098092InConforms to ANSI/UL STD 600657th Edition 2003 Rev 2006/03/20Certified to CAN/CSA STD C22.2No. 60065-03www.cambridge-audio.comGNDInput 6Input 7Rec InRec Out 1Rec Out 2Flat / 200Hz L.P.Input 5Balanced Pre OutRightLeftInput 4Pre OutLRightInput 3Vorm ffnendes gertes.Netzstecker ziehen.LeftInput 2ACHTUNGRisque de chocelectrique.Ne pas ouvrir.BalancedInput 1AVISRisk of electricshock.Do not open.LLCAUTIONUnbalancedInput 1LBalancedRec InInput 7TV/Mon Outazur 640R AV ReceiverInput 6Input 5Input 4Input 3Input 2Input 1(Unbalanced)(Unbalanced)TV/Mon OutMax Power Consumption: 1400WPower Rating: 230V AC 50HzDVDVideo 1Recorder 17.1 Direct InInput 2Stereobron zoals de 840C cd-speler7.1 Preamp OutYYYYLRCLRCCb/PbCb/PbCb/PbCb/PbSLSRSWSLSRSWDesigned in London, Englandwww.cambridge-audio.comManufactured in anISO9002 approved facilityThis device complies withpart 15 of FCC rulesOnCr/PrCr/PrCr/PrCr/PrSBL/SBKeypad 1SBL/SBSBRSBRControlBusInInPowerOffVideo 2PSU 24V DC InMulti-RoomKeypad 2UseapprovedPSU onlyDigital Co-axialRec 2In 1Rec Out 1Power ACOnAM 300FM 75Rec Out 2ComponentS-VideoInLRDigital OpticalOutOutCompositeInDigital Co-axialRS232COutSub OutDigital OpticalIn 3InLeftCompositeIn 2InRightThis device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference; 2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.S-VideoAV-receiver zoalsde 640RPre OutManufacturedin an ISO9001approved facilityInUpdateUnbalancedGND840ENormalRRPower ACRRSWInternational Patent Pending LeisureTech Electronics Pty LtdIR1IR2IR31 Video Out 2EmitterOutLInAuxCautionSurroundBack RightSurroundBack Left/Surround Back7.16.1CentreSurroundRightSurroundLeftFrontRightVideo OutControl BusAchtungDigital OutputsToslinkOpticalCSLLLSWSRRRS/P DIFCo-axialDesigned in London, EnglandCompositeYazur 540D V2.0 DVD PlayerPower Rating: 100-240V AC ~ 50/60HzMax Power Consumption: 25WCb/Pbwww.cambridge-audio.comThis product complies with DHHS rules 21 CFR, Chapter 1,Subchapter J, Part 1040 at date of manufacture.Apparatus claims of US patent nos. 4,631,603; 4,577,216;4,819,098 and 4,907,093 licensed for limited viewing only.DTS is a trademark of Digital Theatre Systems Inc.Manufactured under license from Dolby Laboratories.Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.Confidential Unpublished Works1992-1997 Dolby Laboratories. All rights reserved.This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation issubject to the following two conditions: 1) This device may not causeharmful interference; 2) This device must accept any interference,including interference that may cause undesired operation.InAvisRisque de choc electrique.Ne pas ouvrir.IR EmitterInRisk of electric shock.Do not open.FrontLeftRStereoOut5.1 Channel Audio OutPower ACLInRec 2RPower OffClass 1 Laser ProductLuokan 1 LaserplaiteKlass 1 LaserapparatSpeaker Impedance 4-8 OhmsCDOutCr/PrVorm ffnen des gertes.Netzstecker ziehen.TunerHDMIVideo 1Video 2Recorder 1DVDCaution Risk of electric shock. Do not open. Do not obstruct ventilation.Avis Risque de choc electrique. Ne pas ouvrir. Ne pas obstruer la ventilation.Achtung Vorm ffnen des grates. Netzstecker ziehen. Ventilation nicht verschlieen.5.1Serial No. label fitted on undersideSCART (Composite/RGB/Stereo Audio)S-VideoComponentHDMI OutManufactured in an ISO9002 approved facility.Surround sound-bron zoals de 540D V2 dvd-spelerSL82SR
 • Page 13

  azur840EON/OFF CTR (Controle in- en uitschakelen)Wanneer de standbystand op de 840A V2 wordt geactiveerd of verlaten,kan de 840A V2 automatisch ook andere Cambridge Audio Azurapparaten in- of uitschakelen, mits deze apparaten beschikken overControl Bus-aansluitingen. Deze functie werkt alleen als de apparatenonderling zijn verbonden via RCA/Phono-kabels (zie schema). DeControl Bus-connectoren op de achterpanelen van compatibele Azurapparaten zijn oranje van kleur. Sluit de Control Bus-uitgang van de840E aan op de Control Bus-ingang van een ander Azur apparaat, zoalsde 840W. Desgewenst kunt u op deze manier een keten van Azurapparaten aansluiten.OnPower OffThis product complies with DHHS rules 21 CFR, Chapter 1,Subchapter J, Part 1040 at date of manufacture.Apparatus claims of US patent nos. 4,631,603; 4,577,216;4,819,098 and 4,907,093 licensed for limited viewing only.DTS is a trademark of Digital Theatre Systems Inc.Manufactured under license from Dolby Laboratories.Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.Confidential Unpublished Works1992-1997 Dolby Laboratories. All rights reserved.This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation issubject to the following two conditions: 1) This device may not causeharmful interference; 2) This device must accept any interference,including interference that may cause undesired operation.Video OutClass 1 Laser ProductLuokan 1 LaserplaiteKlass 1 LaserapparatIR EmitterDigital OutputsToslinkOpticalInRisk of electric shock.Do not open.CSLDesigned in London, EnglandStereoOut5.1 Channel Audio OutControl BusPower ACCautionLCompositeYazur 540D V2.0 DVD PlayerPower Rating: 100-240V AC ~ 50/60HzMax Power Consumption: 25WLS/P DIFCo-axialCb/Pbwww.cambridge-audio.comInAvisRisque de choc electrique.Ne pas ouvrir.Cr/PrOutAchtungVorm ffnen des gertes.Netzstecker ziehen.SWSRRRS-VideoSCART (Composite/RGB/Stereo Audio)540D V2ComponentHDMI OutManufactured in an ISO9002 approved facility.3098092Conforms to ANSI/UL STD 600657th Edition 2003 Rev 2006/03/20Certified to CAN/CSA STD C22.2No. 60065-03GND840CLoudspeaker Terminals - RightLoudspeaker Terminals - LeftIMPORTANT!Only change modeswhen unit is off.Refer to Manual formore information.Impedance 4 - 8 ohmsPlease ensure that loudspeaker terminals are fully tightenedVeuillez s'assurer que les bornes de l'enceinte sont entirement serresImpedance 4 - 8 ohmsDesigned in London, EnglandPlease ensure that loudspeaker terminals are fully tightenedVeuillez s'assurer que les bornes de l'enceinte sont entirement serresazur 840W Class XD Power Amplifierwww.cambridge-audio.comTMStereoInControl BusMonoBridgedonly!Bridgedonly!OutOnOffClass 2 WiringClass 2 WiringInMono ModeTriggerPower ACBi-AmpOut/ThruBridgedBridgedBalanced Audio - RightInputUse Left Input forBridged / Bi-Ampoperation.UnbalancedAudio - RightLoop OutputIR EmitterInBalanced Audio - LeftInputLoop OutputInputInputInUnbalancedAudio - LeftLoopRightInput TypeLeftInput TypeBalancedBalancedInLoopPower Rating: 230V AC ~ 50Hz1 = Ground2=3=Max Power Consumption: 1600WUnbalancedLoop Output1 = Ground2=3=N1863UnbalancedCAUTIONAVISACHTUNGRisk of electricshock.Do not open.Risque de chocelectrique.Ne pas ouvrir.Vorm ffnendes gertes.Netzstecker ziehen.Loop OutputManufactured in an ISO9001 approved facilityMulti-RoomTriggerDesigned in London, EnglandInazur 840E Pre-AmplifierOffIR EmitterOut/ThruInOutInput 2 Balanced AudioKeypad 1IR1IR3Keypad 2IR2IR4Input 1 Balanced AudioGNDInternational Patent PendingLeisureTech Electronics Pty LtdControl BusInPower Rating: 230V AC ~ 50HzMax Power Consumption: 36WRS232CPowerOn840WThis device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:1) This device may not cause harmful interference2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operationA46PSUInwww.cambridge-audio.comInput 6Input 7Rec InRec Out 1Rec Out 2Flat / 200Hz L.P.RightInput 5Balanced Pre OutLeftInput 4Pre OutLRightInput 3Vorm ffnendes gertes.Netzstecker ziehen.Input 2ACHTUNGRisque de chocelectrique.Ne pas ouvrir.LeftBalancedInput 1AVISRisk of electricshock.Do not open.LLCAUTIONUnbalancedInput 1LBalancedRRRRPower ACUnbalancedGNDManufacturedin an ISO9001approved facilityPre OutRightLeftSub OutRec Out 2Rec Out 1Rec InInput 7Input 6Input 5Input 4This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference; 2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.Input 3Input 2Input 1(Unbalanced)(Unbalanced)Input 2840ETerwijl de 840E is ingeschakeld, houdt u de knop Standby/On ingedrukttotdat de aanduiding ON/OFF CTR op het scherm wordt weergegeven.NEDERLANDSStandby / OnVolumeSelecteer de aangesloten Azur apparaten door op de desbetreffendeingangsselectieknop te drukken. Kies bijvoorbeeld CA XXXC voor eenAzur CD-speler (740C, 840C), CA XXXD voor een Azur DVD-speler of CADAB T voor een Azur DAB-tuner.Let op: De 840E moet altijd door middel van Control Bus wordenaangesloten op de 840W , zodat de 840E de 840W automatisch aan enuit kan zetten. De 840E verstuurt deze opdrachten altijd, dus eeninstelling in het menu On/Off is niet meer nodig.Kies ON & OFF om de optie in te stellen op ON (alle Azur apparatenkunnen worden ingeschakeld), OFF (alle Azur apparaten kunnen in destandbystand worden gebracht) of ON & OFF (alle Azur apparatenkunnen in de standbystand worden gebracht n worden ingeschakeld).Kies OK om de instellingen te bevestigen en het menu te sluiten.83
 • Page 14

  Multi-Room aansluitingenMulti-RoomDe 840E biedt Incognito Ready/A-BUSKeypad 1IR1IR3Ready uitgangen, waardoor multi-roomPSUmogelijkheid ontstaat. U kunt n of tweeInversterkte bedieningspanelen aansluitenin de 840E (met gebruik van de Cat5/5eKeypad 2IR2IR4kabel en de RJ45 stekkers) om een multiroom audio te krijgen in n of twee secundaire kamers of ruimtes. Debedieningspanelen worden van stroom voorzien door een externe PSU(ook vereist) via de Cat5/5e kabels. Er is in de secundaire kamers geenaansluiting op het stopcontact nodig.International Patent PendingLeisureTech Electronics Pty LtdLuidsprekers(bijv. SS10) verbondenvia de luidsprekerkabelAS10PassieveluidsprekerAansluitingen aan de 840E's Incognito Ready/ A-BUS Ready uitgangenworden gemaakt met de Cat-5 kabel (met een RJ45 stekker). Debedrading van de RJ45 moet volgens de EIA/TIA 568Abedradingstandaard zijn:De kleuren van de draden: 3. Oranje/wit1. Groen/wit4. Blauw2. Groen5. Blauw/wit8 7 6 5 4 3 2 11 2 3 4 5 6 7 8Beeld steker vancontacteindeBeeld vantulpaansluiting6. Oranje7. Bruin/wit8. BruinKP10-EUbedieningspaneelAS10ActieveluidsprekerLR10Cat5/5e (tot 30m / 100ft)PS5840EMulti-RoomTriggerDesigned in London, EnglandInazur 840E Pre-AmplifierOnOffIR EmitterOut/ThruInInput 2 Balanced AudioKeypad 1IR1IR3Keypad 2IR2IR4Input 1 Balanced AudioGNDInternational Patent PendingLeisureTech Electronics Pty LtdControl BusInRS232CPowerOutPower Rating: 230V AC ~ 50HzMax Power Consumption: 36WPSUInPlooidraden goedVerzamel paren,regel ze af en steekop hun plaatsze in de RJ45 stekerOm uw hoofd apparatuur te kunnen bedienen in de andere kamerswordt een infraroodzender (IR10) aangesloten op een van de IRuitgangen aan de achterkant van de unit en daarna bevestigd aan de IRscherm van het hoofdapparaat. In plaats daarvan kunt u bij onze eigenproducten die een infraroodzender hebben ook een kabel gebruikenmet aan weerszijden een mini-stekker. De opdrachten die dan door debedieningspanelen worden ontvangen kunnen dan via de 840E wordengezonden naar het hoofdapparaat.www.cambridge-audio.comRightLeftInput 4Input 5Input 6Input 7Rec InRec Out 1Rec Out 2Pre OutLRFlat / 200Hz L.P.RightInput 3Balanced Pre OutLLeftInput 2Vorm ffnendes gertes.Netzstecker ziehen.BalancedInput 1ACHTUNGRisque de chocelectrique.Ne pas ouvrir.LLAVISRisk of electricshock.Do not open.RRCAUTIONUnbalancedInput 1RBalancedPower ACUnbalancedGNDManufacturedin an ISO9001approved facilityPre OutRightLeftSub OutRec Out 2Rec Out 1Rec InInput 7Input 6Input 5Input 4Input 3Input 2Input 2Input 1(Unbalanced)(Unbalanced)This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference; 2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.IR10azur 840CUpsampling Compact Disc PlayerStandby / OnMenuOpenCloseSelectPlayPauseStopSkipScanPROGRAM840CVervolgens is het mogelijk om de bronapparatuur te bedienen vanaf deandere kamers door gebruik te maken van de eigen afstandsbedieningvan de bronapparatuur of via een zelflerende afstandsbediening. DeIncognito LR10 zelflerende afstandsbediening kan volledig debedieningspanelen bedienen, de codes van de bron afstandsbediening'leren kennen' (waaronder die van andere producenten) en de broninvoer op de 840E veranderen enz.Op de display op het voorpaneel van de 840E worden de extra multiroom-zones aangeduid door middel van de omtrek van een cirkel naastde invoerbron (zie Afb. 1). Wanneer naar dezelfde bron wordt geluisterd,overlappen de cirkelomtrek en de vaste cirkel elkaar (zie Afb. 2).Mini-jack leiding3098092Conforms to ANSI/UL STD 600657th Edition 2003 Rev 2006/03/20Certified to CAN/CSA STD C22.2No. 60065-03GNDAfb. 1 - En of beide bedieningspanelen luisteren naar een andere bron(Input 2) dan de versterker (Input 1).ModeDe 840E is Incognito Ready Type II, wat betekent dat bedieningspanelenonafhankelijk kunnen functioneren van de versterker, waar het betreftde regeling van volume/bass/treble, enz, dat zij onafhankelijk kunnenworden in- en uitgeschakeld, en dat luisteren naar een andere bron dandie op dat moment is ingeschakeld op de versterker, mogelijk is. Beidebedieningspanelen kunnen echter alleen naar dezelfde bron luisteren.VolumeAfb. 2 - En of beide bedieningspanelen luisteren naar dezelfde bron(Input 2) als de versterker (Input 2).ModeA-BUS is een standaard die conformiteit toestaat tussen apparatuur vanverschillende producenten, daardoor kunnen A-BUS conformebedieningspanelen van andere fabrikanten ook worden gebruikt. Indiengebruikt met onze eigen Incognito KP10 bedieningspaneel, zijn er eenpaar extra functies zoals de mogelijkheid om van bron te wisselen op de840E via het bedieningspaneel (EU-model, hier afgebeeld):VolumeVoor meer gegevens over het Incognito multi-room systeem kunt u contactopnemen met uw plaatselijke Cambridge Audio vertegenwoordiger of eenbezoek brengen aan www.cambridge-audio.com.Selectievolgorde:1. Ingang 12. Ingang 23. Ingang 34. Ingang 45. Ingang 56. Ingang 6 (Tape)84
 • Page 15

  azurAangepaste installatiesProbleemoplossingControl BusDe 840E beschikt over een Control Bus-ingang en IR EmitterInInOut-uitgang,waarmeehetmogelijkisongemoduleerdeopdrachtenvaneenafstandsbediening (logische opdrachten, TTLniveau) elektrisch door het apparaat te latenontvangen en indien gewenst door te lussen naar een ander apparaat.Meestal worden dergelijke besturingsopdrachten gegenereerd dooraangepaste(multi-room)installatiesofdoorexterneinfraroodontvangers. De Control Bus-connectoren zijn oranje van kleur.Het apparaat krijgt geen stroomEr is ook een infraroodkoppeling beschikbaar om gemoduleerdeinfraroodopdrachten van een afstandsbediening elektrisch te kunnenontvangen. De opdrachten die via deze ingang worden ontvangen,worden uitsluitend door het apparaat zelf gebruikt en nietgedemoduleerd doorgestuurd via de Control Bus-uitgang.Controleer of het apparaat niet in de stand-bystand staat.De 840E is ook voorzien van een RS232C-poort, wat hetmogelijk maakt de versterker via C.I.-systemen (C.I. - CustomInstallation) aan te sturen.Controleer of uw luidsprekers goed zijn aangesloten.Verder beschikken deze apparaten over 'directe' infraroodbedieningscodes en schakelcodes voor bepaalde functies, waarmee hetprogrammeren van aangepaste installaties aanzienlijk wordtvereenvoudigd. Via de meegeleverde afstandsbediening kunnenspeciale, directe opdrachten voor in- en uitschakelen en geluiddempingworden gebruikt om de aangepaste installaties als volgt te laten 'leren':Er is op n kanaal geen geluid1. Houd de knop Standby/On ingedrukt. De afstandsbediening geeft nueerst de standby-opdracht (schakelinstructie). Blijf de knop ingedrukthouden. Na 12 seconden wordt de inschakelopdracht voor deversterker gegenereerd. Als u de knop nog 12 seconden langeringedrukt houdt, wordt de uitschakelopdracht voor de versterkergegenereerd.2. Houd de Mute-knop ingedrukt. De afstandsbediening genereert eerstde opdracht "dempen" (schakelinstructie). Blijf de knop ingedrukthouden. Na 12 seconden wordt de opdracht "dempen inschakelen"gegenereerd. Als u de knop nog 12 seconden langer ingedrukt houdt,wordt de opdracht "dempen uitschakelen" gegenereerd.Een volledige codetabel en het RS232-protocol voor dit product isverkrijgbaar op de Cambridge Audio-website: www.cambridge-audio.com840EControleer of het stroomsnoer goed in het apparaat zit.Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit (en dat het stopcontactaan staat).Controleer de zekering in de stekker of de adapter.Het apparaat produceert geen geluidControleer of het bronapparaat goed is aangesloten.Controleer of ingang 8 (Rec In) niet is ingeschakeld (tenzij een ingangvan een cassette vereist is).Controleer of de dempingsfunctie van het apparaat niet actief is.Controleer of de balansknop in de juiste positie staat.Controleer de luidsprekeraansluitingen.Controleer de onderlinge verbindingen.Er is een luid gebromControleer of de platenspeler (of de pick-uparm) goed is geaard enaangesloten.Controleer of er geen losse of defecte verbindingen zijn.Controleer of uw tapedeck/platenspeler niet te dicht bij de versterkerstaan.Kan geen tapeopnames maken/afspelenControleer of ingang 8 (Rec In) en Rec Out correct zijn aangesloten.De bas- of stereoweergave is verstrooidControleer of de luidsprekers wel in fase zijn aangesloten.De afstandsbediening handset functioneert nietTechnische SpecificatiesControleer of de batterijen niet uitgewerkt zijn.< 0,0006% @ 1kHz< 0,003% @ 20kHzSignaal/ruis-verhouding (ongewogen)< 121 dBr< 100dBuFrequentiebereik10Hz 100kHz 0,1dBCrosstalk @1kHz> 100dBIngangsisolatie> 115dBMaximale output8V rms ongebalanceerd8V + 8V rms gebalanceerdUitgangsimpedanties100 Ohm(Gebalanceerd of Ongebalanceerd)Subwoofer uitFlat of 200Hz 2e Order Butterworth LPFGa voor veelgestelde vragen (FAQ's), technisch advies en informatie overhoe u uw 840E optimaal kunt laten presteren, naar het gedeelteSupport (Ondersteuning) op de website van Cambridge Audio:www.cambridgeaudio.com/support.phpVoor hulp en diensten, binnen of na uw garantie, kunt u contactopnemen met uw leverancier.Max. opgenomen vermogen 36WHoge- en lagetonenregeling Shelving-typeMax. versterking/verzwakking lage tonen: 10 dB bij 10 HzMax. versterking/verzwakking hoge tonen: 7,5 dB bij 20 kHzAfmetingen (H x B x D)115 x 430 x 385mm(4,5 x 16,9 x 15,2)Gewicht8,7kg (19,1Lbs)85NEDERLANDSZorg dat niets de afstandsbediening sensor blokkeert.THD (+ ruis)
 • Page 16

  Cambridge Audio is a brand of Audio Partnership PlcRegistered Ofce: Gallery Court, Hankey PlaceLondon SE1 4BB, United KingdomRegistered in England No. 2953313 2008 Cambridge Audio LtdAP21424/3www.cambridge-audio.comMissbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 840E wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 840E in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,75 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 840E

Cambridge Audio Azur 840E Bedienungsanleitung - Deutsch - 16 seiten

Cambridge Audio Azur 840E Bedienungsanleitung - Englisch - 16 seiten

Cambridge Audio Azur 840E Bedienungsanleitung - Dänisch - 16 seiten

Cambridge Audio Azur 840E Bedienungsanleitung - Französisch - 16 seiten

Cambridge Audio Azur 840E Bedienungsanleitung - Italienisch - 16 seiten

Cambridge Audio Azur 840E Bedienungsanleitung - Spanisch - 16 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info