Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/28
Nächste Seite
80 Series DVD Player
DVD-afspiller
Brugermanual
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  80 Series DVD PlayerDVD-afspillerBrugermanual
 • Page 2

  INDHOLDIndledning ...............................................................................................159Begrnset garanti..................................................................................160Sikkerhedsforanstaltninger....................................................................161Vigtige sikkerhedsinstruktioner .............................................................162Forbindelser p bagpanelet...................................................................163Tilslutning til tv/display ..........................................................................164Tilslutning til tv/display (kun med DVI-D/DVD89)................................165Tilslutning til tv/display (kun med HDMI/DVD89)................................166Knapper p frontpanelet........................................................................169Betjeningsvejledning: visning af dvd'ens menuer................................170Betjeningsvejledning ..............................................................................172Progressiv scanning................................................................................175Displayindstillinger..................................................................................176Funktioner ...............................................................................................177DVD Audio ...............................................................................................178Anvendelse af fjernbetjeningen (DVD85) .............................................179Anvendelse af fjernbetjeningen (DVD89) .............................................180Fejlfinding................................................................................................181Specifikationer........................................................................................182158 dvd-afspiller
 • Page 3

  85/86/89 dvd-afspillerINDLEDNINGTillykke med din nye dvd-afspiller fra Cambridge Audio. Vi hber, at duvil f glde af dit nye produkt i mange r fremover.DVD85-, 86- og 89-modellerne understtter normale cd'er og dvd'er,mens DVD89 ogs er en universel afspiller, som understtter DVD-Audio(DVD-A) og Super Audio CD (SACD). Disse nye lydformater giver en endnubedre lydkvalitet end cd/dvd og giver ogs mulighed for surroundlyd fraflere kanaler.Desuden understtter bde DVD85, 86 og 89 DivX-afspilning, somsikrer en hj kvalitet i hjkomprimeret video og audio, som ofte bliverdownloaded fra internettet. DVD89 har ogs de allernyeste DVD-D- ogHDMI-udgange, som giver gte digital transmission af video tilfjernsynsskrmen for den allerbedste billedkvalitet, som i jeblikket eraktuelt.Vi anbefaler, at du kun bruger visningskilder, forstrkerudstyr oghjtalere af hj kvalitet for at optimere udstyrets ydeevne. Vi anbefalernaturligvis specielt, at du bruger forstrkerudstyr fra Cambridge Audio,som er udviklet med njagtig de samme standarder for je som dennedvd-afspiller.Kabelfringen er ogs et vigtigt element. Pas p ikke at forringe helesystemets ydeevne ved at bruge kabler af drlig kvalitet til at forbindedvd-afspilleren til dit fjernsyn og forstrker eller forstrkerens udgangtil hjtalerne. Et system er ikke bedre end dets svageste led. Dinforhandler kan levere kvalitetskabler fra Cambridge Audio, som vil sikre,at systemets muligheder udnyttes fuldt ud.Tak fordi du vil bruge tid p at gennemlse denne manual. Vi anbefaler,at du gemmer den til fremtidig brug.Matthew BrambleTeknisk direktrdvd-afspiller 159
 • Page 4

  BEGRNSET GARANTICambridge Audio garanterer, at dette produkt er fri for defekter imaterialer og udfrelse (med forbehold af nedenstende betingelser).Cambridge Audio vil reparere eller udskifte dette produkt ellereventuelle defekte dele i produktet (efter Cambridge Audios valg).Garantiperioden kan variere fra land til land. Kontakt din forhandler,hvis du er i tvivl, og srg for at gemme kbskvitteringen.Kontakt venligst den autoriserede forhandler af Cambridge Audioprodukter, som dette produkt er kbt hos, hvis der er behov for serviceunder garantien. Hvis din forhandler ikke er i stand til at reparere ditCambridge Audio-produkt, kan det indsendes af din forhandler tilCambridge Audio eller en autoriseret servicereprsentant forCambridge Audio. Dette produkt skal indsendes i enten den originaleindpakning eller en indpakning, der giver en tilsvarende beskyttelse.Kbskvittering i form af en salgsaftale eller kvitteret faktura, som viser,at garantiperioden endnu er gldende, skal fremvises for at opnservice inden for garantien.Denne garanti er ugyldig, hvis (a) det fra fabrikkens side trykteserienummer er ndret eller fjernet fra dette produkt, eller hvis (b) detteprodukt ikke er kbt hos en autoriseret forhandler af Cambridge Audioprodukter. Du kan kontakte Cambridge Audio eller den lokale distributraf Cambridge Audio-produkter for at kontrollere, om serienummeret erundret og/eller om produktet er kbt hos en autoriseret forhandler afCambridge Audio-produkter.Denne garanti dkker ikke kosmetiske skader eller skader, som skyldesforce majeure, uheld, fejlagtig anvendelse, misbrug, uagtsomhed,kommerciel anvendelse eller ndring af produktet eller dele afproduktet. Denne garanti dkker ikke skader, der er en flge af forkert160 dvd-afspilleranvendelse, vedligeholdelse eller installation eller forsg p reparation,som udfres af andre end Cambridge Audio, en forhandler af CambridgeAudio-produkter eller en autoriseret servicereprsentant, som erautoriseret til at udfre servicearbejde under Cambridge Audios garanti.Enhver reparation, der udfres af uautoriserede personer, gr dennegaranti ugyldig. Denne garanti dkker ikke produkter, der er solgt SOMBESET eller MED ALLE FEJL.REPARATIONER ELLER UDSKIFTNING I MEDFR AF DENNE GARANTI ERFORBRUGERENS ENESTE RETSMIDDEL. CAMBRIDGE AUDIO ER IKKEERSTATNINGSPLIGTIG I FORBINDELSE MED HNDELIGE SKADERELLER FLGESKADER ELLER BRUD P UDTRYKKELIGE ELLERUNDERFORSTEDE GARANTIER FOR DETTE PRODUKT. BORTSET FRADET OMFANG, DET FORBYDES VED LOV, ER DENNE GARANTIEKSKLUSIV OG TRDER I STEDET FOR ALLE ANDRE UDTRYKKELIGE OGUNDERFORSTEDE GARANTIER AF ENHVER ART, HERUNDER - MENIKKE BEGRNSET TIL - GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHEDTIL ET SRLIGT FORML.I nogle lande tillader retspraksis ikke udelukkelse eller begrnsning iforbindelse med hndelige skader og/eller flgeskader ellerudelukkelse af underforstede garantier, hvorfor ovenstendeudelukkelser muligvis ikke glder i dit land. Denne garanti giver digsrlige juridiske rettigheder, og du kan desuden have andrelovmssige rettigheder, som varierer fra land til land.
 • Page 5

  85/86/89 dvd-afspillerSIKKERHEDSFORANSTALTNINGERKontrol af netspndingenAf hensyn til din egen sikkerhed bedes du gennemlse nedenstendeinstruktioner omhyggeligt, inden du begynder at forbinde denne enhed tilledningsnettet.Kontrollr bag p enheden, at den korrekte netspnding er angivet. Kontakt dinforhandler, hvis forsyningsnettets spnding er en anden.Denne enhed er konstrueret til kun at fungere med den netspnding og -type, derer angivet p enhedens bagpanel. Ved forbindelse til andre strmkilder kanenheden blive beskadiget.Dette udstyr skal vre slukket, nr det ikke er i brug, og m ikke bruges,medmindre det er korrekt jordforbundet. For at forebygge risikoen for elektriskstd m enhedens dksel (eller bagpanel) ikke tages af. Der findes ingen deleindvendigt, som kan repareres af brugeren. Reparationer skal overlades tiluddannede reparatrer. Hvis ledningen er forsynet med et formstbt netstik, menheden ikke anvendes, hvis sikringsholderen af plast ikke er sat p. Hvis du harmistet sikringsholderen, skal en tilsvarende bestilles hos din forhandler afCambridge Audio-produkter.Dette produkt overholder lavspndingsdirektivet (73/23/EF)og EMC-direktivet (89/336/EF), nr det anvendes oginstalleres i overensstemmelse med denne manual. Hvis dissedirektiver fortsat skal overholdes, m der kun anvendes tilbehrfra Cambridge Audio sammen med dette produkt, ogreparationer skal overlades til uddannede reparatrer.Den overstregede skraldebtte er den Europiske Unions symbolfor separat indsamling af elektrisk og elektronisk affald. Detteprodukt indeholder elektrisk og elektronisk udstyr, som skalgenbruges eller genindvindes og ikke m kasseres sammen medusorteret almindeligt affald. Indlever venligst enheden eller kontaktden autoriserede forhandler, som du har kbt dette produkt af, hvisdu nsker mere information.Lynet med pilehovedet i den ligesidede trekant skal advare brugerenom uisoleret 'farlig spnding' inden i produktets indkapsling, somkan vre tilstrkkelig stor til at udgre en risiko for elektrisk std.Udrbstegnet i den ligesidede trekant skal gre brugeren opmrksomp vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i dehndbger, der hrer til apparatet.dvd-afspiller 161
 • Page 6

  VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONERBrug venligst et jeblik p at gennemlse disse anvisninger, inden duinstallerer Azur-dvd-afspilleren. Ved at flge anvisningerne kan duoptimere produktets ydeevne og forlnge dets levetid. Vi anbefaler, atdu flger alle instruktioner og advarsler og gemmer manualen tilfremtidig brug.kontakt forhandleren, hvis der er trngt vand ind i den.Afspilleren er konstrueret som klasse 1 og skal tilsluttes en stikkontaktmed en jordforbindelse.Srg for, at der ikke falder smting gennem ventilationsgitrene. Slukstraks for afspilleren, tag stikket ud af stikkontakten, og kontaktforhandleren, hvis det sker.Der m ikke blokeres for sikkerhedsfunktionen i det polariserede stikeller jordstikket. Et polariseret stik har to stikben, hvor det ene erbredere end det andet. Et jordstik har to stikben og en tredje jordgren.Det brede stikben eller tredje jordgren er sikkerhedsforanstaltninger.Hvis det medflgende stik ikke passer i stikkontakten, s f enelektriker til at udskifte den ukurante stikkontakt.Afspilleren skal installeres sledes, at det er muligt at koble netstikketfra stikkontakten (eller et apparatstik bag p enheden).Afspilleren skal placeres p en solid og plan overflade.Der skal vre ventilation til afspilleren. Placer den ikke p et tppeeller en anden bld overflade, og bloker ikke for luftindtag eller gitre.Anbring ikke afspilleren i et lukket omrde som for eksempel en reoleller et kabinet. Det er derimod godt, hvis der er bent bag den (f.eks. ien speciel stereoreol).Installer ikke afspilleren i nrheden af varmekilder som f.eks.radiatorer, ovne eller andre apparater (herunder forstrkere), somproducerer varme.ADVARSEL! For at forebygge risikoen for brand eller elektrisk std mafspilleren ikke udsttes for regn, fugt, vanddryp, sprjt eller andrevsker. Genstande med vand i (f.eks. vaser) m ikke placeres oven pden. Sluk straks for afspilleren, tag stikket ud af stikkontakten, og162 dvd-afspillerRengr afspilleren ved at trre kabinettet af med en fugtig, fnugfri klud.Brug ikke rengringsmidler, der indeholder alkohol, ammoniak ellerslibemidler. Brug ikke aerosoler p eller i nrheden af cd-afspilleren.Anbring ikke strmkablet p en sdan mde, at man kan trde p det,eller det kan beskadiges af ting i nrheden.St afspilleren i standby, og tag stikket ud af stikkontakten, hvis denikke skal bruges i lngere tid. Tag ogs stikket ud af stikkontakten itordenvejr.Alle reparationer skal udfres af uddannede reparatrer. Reparation erpkrvet, hvis for eksempel netledningen eller -stikket er beskadiget,hvis der er trngt vske ind i eller faldet ting ned i afspilleren, eller hvisden har vret udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt eller erblevet tabt.Hvis du har lst afsnittet om fejlfinding i manualen, og det ikke harafhjulpet et eventuelt problem, m du ikke forsge at reparere, adskilleeller ombygge afspilleren. Hvis denne sikkerhedsregel tilsidesttes, kandet medfre alvorligt elektrisk std.
 • Page 7

  85/86/89 dvd-afspillerFORBINDELSER P BAGPANELETVideoforbindelserDVD85 er forsynet med forbindelser til kombineret video (CVBS), SVideo (SVHS), SCART (RGB og CVBS) og komponentvideo (YCbCr). DVD89har desuden interface til digital video DVI-D og HDMI.AudioforbindelserDigitale udgange - DVD89 har ogs en optisk og en koaksial digitaludgang. Disse udgange giver mulighed for, at et digitalt lydspor p endvd kan sendes til en egnet AV-receiver med henblik p dekodning ogforstrkning. Begge udgange udfrer den samme funktion; vlg blotden type, der passer bedst til dine behov.Analoge udgange - Begge enheder er forsynet med en almindelig stereoRCA-udgang (phono), som giver stereolyd til forbindelse med enalmindelig stereoforstrker. De har ogs en dekodet 6-kanals-udgang iDolby Digital 5.1-format, som giver mulighed for tilslutning til en egnet 6kanals-forstrker. SACD- og dvd-plader kan kun udsendes via deanaloge 5.1-udgange. Ls ogs den korte introduktion til dvd og audiodvd p side 178.Bemrk: En DTS-dekodet disc (plade) kan kun udsende DTS-lydsporetvia de digitale udgange til ekstern dekodning (DTS-gennemgang).VekselstrmsstikNr alle tilslutninger til forstrkerenvekselstrmskablet ind i netstikket.eroprettet,sttesdvd-afspiller 163
 • Page 8

  Tilslutning til tv/display(Y)(Cr)(Cb)ScartBagpanelAudio InAudiokabelellerS-VideoVideo InS-VideoVideokabelS-VideokabelDVD85 og 89 har en lang rkke videoudgange. Brug altid den bedstekvalitetsforbindelse, som dit tv understtter. For at ge kvaliteten br dubruge en udgang til kombineret (CVBS), S-Video, RGB Scart,komponentvideo (YUV), DVI eller HDMI.164 dvd-afspillerHvis du nsker at tilslutte Audio Out p dvd-afspilleren til dit tv, skalstikkene '2-CH out' forbindes til tv'ets Audio In-terminaler.
 • Page 9

  85/86/89 dvd-afspillerTilslutning til et digitalt tv med DVI-D (kun DVD89)2-CH OutLDVD80 Series DVD PlayerPower Rating: 100-240V AC 50/60HzMax Power Consumption: 40WCautionRisk of electric shockDo not openAvisRisque de choc electriqueNe pas ouvrirAchtungVorm offnen des geratesNetzstecker ziehenRDVI OUTDVI-DDVI-D giver mulighed for at overfre det digitale videosignal fra dvdafspilleren til tv'et, uden at der er behov for konvertering fra digitalt tilanalogt. Dette reducerer signaltabet og giver den reneste overfrsel afvideodata.Sdan vlges DVI-D-udgang(tryk p knappen DVI/HDMI p fjernbetjeningen)NTSCPALStandard - HDMi OffStandard - HDMi OffTryk n gang 480p1. 576pTryk igen720p2. 720p50Hz60HzTryk igen1080i3. 1080i>>Progressiv scanning fs ogs fra udgangene til komponentvideo - NTSC& PAL. Flere oplysninger findes p side 175.Bemrk: Ved brug af analog udgangsmodus er siden med generelopstning indstillet p P-Scan.dvd-afspiller 165
 • Page 10

  Tilslutning til et digitalt tv med HDMI (kun DVD89)HDMIDVD89 har desuden HDMI (High-Definition Multi-media Interface), somer et brancheunderstttet, ukomprimeret, fuldt ud digitalt audio/videointerface.HDMI overfrer de digitale audio- og videosignaler fra dvd-afspillerentil fjernsynet, uden at der er behov for konvertering fra digitalt tilanalogt. Dette reducerer signaltabet og giver den reneste overfrsel afvideo- og audiodata.Sdan vlges DVI-D-udgang(tryk p knappen DVI/HDMI p fjernbetjeningen)NTSCPALStandard - HDMi OffStandard - HDMi OffTryk n gang 480p1. 576pTryk igen720p2. 720p50Hz60HzTryk igen1080i3. 1080i>>Progressiv scanning fs ogs fra udgangene til komponentvideo - NTSC& PAL. Flere oplysninger findes p side 175.Bemrk: Ved brug af analog udgangsmodus er siden med generelopstning indstillet p P-Scan.166 dvd-afspiller
 • Page 11

  85/86/89 dvd-afspillerTilslutning til et 2-kanals audiosystem/tvVideokabelAudiokabelVideo InAudio InBagpanelVenstre fronthjtalerHjre fronthjtalerdvd-afspiller 167
 • Page 12

  Tilslutning til et audiosystem med 5.1-indgangsopstningTilslutning til en forstrker med Dolby Digital eller DTSDigitale indgangsforbindelserKoaksial indOptisk indBagpanelVenstre fronthjtalerHjre fronthjtalerMidterhjtalerForstrker med 5.1-audioindgangVHFrontSubSurrMidtDen indbyggede Dolby Digital-dekoder inden i din dvd-afspiller i 80serien gr det muligt at afspille plader, der er optaget i Dolby Digital.Dette gres ved blot at tilslutte din afspiller til en forstrker og etpassende hjtalerst i hjemmebio-kvalitet."5.1" betyder lyd fra 5 hovedkanaler (venstre front, hjre front, midten,venstre surround, hjre surround) plus subwooferen (".1").168 dvd-afspillerSubwooferVenstresurroundhjtalerHjresurroundhjtalerProduceret under licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og det dobbelte D-symboler varemrker tilhrende Dolby Laboratories. Fortroligt, ikke offentliggjort vrk.1992-1997 Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.
 • Page 13

  85/86/89 dvd-afspillerKNAPPER P FRONTPANELETPower On/OffStopEnheden skifter fra slukket (Off) til tndt (On).Standser afspilningen af pladen. Hvis der et jeblik derefter trykkes pPlay, genoptages afspilningen af pladen p det sted, hvor afspilningenblev standset. Tryk to gange p stop for at komme til starten af pladen.En cd vil standse, og en meddelelse vises p skrmbilledet. Tryk pPLAY for at fortstte.Open/CloseBruges til bning og lukning af pladedrevet, nr en plade skal lgges i.Pladen indlses, nr drevet lukkes. Ved at trykke p Play lukkes drevetogs, og pladen indlses.Play/PauseHenholdsvis afspiller pladen og indstter en pause i afspilningen.Skip/ScanGiver mulighed for at springe mellem kapitlerne p dvd'en eller mellemsporene p en cd.Bemrk: For at bruge scanningsfunktionen fra afspilleren skal knappenholdes nede i nogle f sekunder og derefter slippes. Hvis du gentagerdette, ges scanningshastigheden.dvd-afspiller 169
 • Page 14

  BETJENINGSVEJLEDNING: VISNING AF DVD'ENS MENUERAlle disse menuer bnes fra skrmbilledet med det bl Cambridge-logo,som vises, nr dvd-afspilleren er tndt, og der ikke er nogen plade idrevet. Nr du trykker p knappen SETUP p fjernbetjeningen, visesdvd-menuen. Du kan navigere i menuen ved hjlp af markrknapperneog knappen SELECT i midten af fjernbetjeningen.PSCAN: Bruges til at skifte mellem udgangene til linjespringsscanningog progressiv scanning via forbindelserne til komponentvideo.Nr du trykker p knappen SETUP, vises to muligheder; almindelig(common) og professionel (professional) opstning.Analogue Output Mode: Skifter mellem linjespringsvideoscanning ogprogressiv videoscanning.Tryk p almindelig opstning for at vlge grundlggende funktionereller professionel opstning for at vlge mere avancerede indstillinger.Opstning af hjtalerKun DVD89Spectrum: Tnder/slukker for EQ-displayet med 13 linjer.Downmix: Deaktiverer surround-lydsporet (analog 5.1-udgang)udsender et stereosignal fra venstre og hjre 2-kanalsudgang.ogFront, Centre and Rear Speaker Settings: Bruges til justering af dvddekoderen for at kompensere mellem store og sm hjtalere samtstrrelsen af det signal, den sender til subwooferen.Generel opstningTV Display: Giver mulighed for at skifte mellem 16,9 widescreen ogalmindeligt 4,3 billede.SCART: Skifter SCART-udgang mellem RGB og kombineret video. For atkunne bruge et komponentsignal skal du bruge et tv, som er udstyret til det.Screensaver: Hvis enheden er tndt og inaktiv, skifter den til enscreensaver for at reducere strmforbruget og minimere risikoen forbrndplet. Enheden kan slukkes herfra.SACD: Gr det muligt at skifte mellem 2-kanals-lyd, multikanallyd og cdmodus.170 dvd-afspillerSubwoofer Off/On: Sender information til afspilleren om, hvorvidt der eren subwoofer. Hvis der findes en subwoofer, deles de lave frekvenser ogsendes til subwooferen. Hvis ikke, vil hele lydspektret kunne hresgennem frontkanalen.Channel Delay: Giver mulighed for individuel indstilling af afstandenmellem lytteposition og midte, subwoofer, venstre baghjtaler og hjrebaghjtaler (i cm). Dette har til forml at optimere surround-lyden, sden passer til rum af forskellige strrelser og former.
 • Page 15

  85/86/89 dvd-afspillerAudioopstningVideoopstningEQ: Justering af den endelige effekt af stereoudgangen med mulighedfor et antal standardindstillinger.De forskellige indstillinger p denne side vedrrer alle finjusteringen afdvd-billedet. Du kan justere disse indstillinger og bevare tvindstillingerne, som de er.Soundfield: Justering af den endelige effekt af dekoderudgangen med etantal surroundeffekter som standardindstilling.SPDIF output: Skifter den digitale audiosektion af dekoderen/udgangenmellem bitstream (Raw) og ukomprimeret, digital stereoudgang (PCM).Bitstream (Raw) skal vre valgt, for at surround-lyden (Dolbydigital/DTS) kan sendes til en ekstern dekoder via den digitaleaudioudgang (koaksial eller optisk). Hvis der udelukkende skal brugesstereohjtalere, er det kun ndvendigt at indstille denne funktion pPCM, s kun to kanaler med information dekodes og sendes tilstereoaudioudgangene (og den koaksiale/optiske, digitaleaudioudgang).LPCM Out: Indstilling af den maksimale datahastighed for den digitaleaudioudgang (ikke den faktiske datahastighed fra kilden) til forbindelsetil en ekstern dekoderforstrker. Den interne dekoder vil downsample(gre billedoplsningen mindre), hvis det optagede materiale har enhjere lyddatahastighed, men den vil ikke upsample (gre oplsningenstrre), hvis materialet har en lavere lyddatahastighed.Dolby Digital setup/Dynamic: Bruges til justering af den dynamiskeaudiokompression. Dette kan vre nyttigt, hvis man ser action-film(stor dynamik mellem tale og f.eks. eksplosioner) om natten. Nr dennefunktion er indstillet p maksimum, tvinges de lave og hje dele afsignalet til et ensartet niveau.PrferencerTV Type: Dvd-afspilleren kan indstilles til enten et europisk PALfjernsyn eller en NTSC-enhed. Alternativt justeres dvd-afspillerenautomatisk med AUTO efter dvd'ens tv-format.Audio Setting: Ved indstilling af et bestemt sprog her vil dvd-afspillerenautomatisk sge efter det pgldende sprog p en dvd, der sttes iafspilleren.Subtitle: Ved indstilling af et bestemt sprog her vil dvd-afspilleren sgeefter det pgldende sprog. Hvis indstillingen her er den samme somunder Audio Setting, annulleres den.Disc Menu: Bruges til justering af menuen Scene Selection/SpecialFeatures, hvis cd'en/dvd'en har funktionen.Parental: Bruges til at forhindre at film, som er over et nrmeredefineret klassificeringsniveau, kan afspilles p dvd-afspilleren, hvisden anvendes af brn.Password: Bruges til at ndre ovenstende indstillinger. Adgangskodener som standard 7890 og kan ndres ved at indtaste den efterfulgt afen ny adgangskode.Channel Trim: Bruges til justering af dekoderniveauerne for hver enkeltkanal p skift med henblik p at optimere audioopstningen.Default: Ved valg af dette menupunkt gendannes de oprindeligefabriksindstillinger.Bemrk: Ved afspilning af en film er det ikke muligt at bne opstningsmenuen,medmindre du trykker to gange p knappen STOP (sletter filmens position).dvd-afspiller 171
 • Page 16

  OPERATING INSTRUCTIONSBetjeningsvejledningNormal afspilningIlgning og udtagning af plader1. Tnd for fjernsynet og indstil en eventuel forstrkersindgangsvlger i den korrekte position. Indstil lydstyrken p etminimum.1. Tryk p knappen Power.2. Tryk p knappen Open/Close.3. Anbring en plade forsigtigt i pladedrevet, nr det er helt bent.Etiketsiden skal vende opad.2. Tryk p knappen Power. De fleste fjernsyn skifter automatisk til denkanal/indgang, som enheden er tilsluttet.3. Tryk p knappen Open/Close for at bne pladedrevet. Lg en plade i.4. Tryk igen p knappen Open/Close for at lukke pladedrevet. Nrpladedrevet er lukket, og pladen er lagt rigtigt i, begynder pladenautomatisk at dreje. Pladen afspilles, nr dvd-afspilleren har indlstden. Ved at trykke p Play lukkes drevet ogs, og pladen afspilles.4. Tryk igen p knappen Open/Close for at lukke pladedrevet. Dvdafspilleren lser pladen og begynder at indlse den. Ved at trykkep Play lukkes drevet ogs, og pladen afspilles. Bemrk: Cd'erafspilles automatisk.5. Pladedrevet kan til enhver tid bnes ved at man trykker p knappenOpen/Close. Pladen m frst tages ud, nr drevet er helt bent.5. Nr dvd'en er lagt i, br startmenuen vises (hvor funktionerne SceneSelection, Sound/Special Features er tilgngelige). Ved ilgning afvisse dvd'er starter afspilningen af filmen, men du kan kommetilbage til menuen med et tryk p knappen Menu.Bemrk:Lg ikke andet end dvd'er og cd'er i pladedrevet, da fremmedlegemerkan delgge mekanismen.Pladedrevet m ikke tvinges manuelt til at bne og lukke.Pladedrevet skal holdes lukket for at forhindre, at der kommer snavs ogstv ind i mekanismen.Hvis pladen er meget ridset eller snavset, kan afspilleren muligvis ikkelse den eller afspille den.Der m aldrig lgges mere end n plade i pladedrevet ad gangen.172 dvd-afspiller6. Tryk p knappen Stop, nr som helst du nsker at standseafspilningen. Hvis du trykker p knappen Play p forsiden af dvdafspilleren, mens en plade afspilles, indsttes en pause iafspilningen. Men hvis du trykker p knappen Play pfjernbetjeningen, har det ingen virkning, da fjernbetjeningen har enseparat pauseknap. Nr der er pause i afspilningen, visespauseikonet p skrmbilledet. Afspilningen genoptages med endnuet tryk p knappen PLAY.Nr dvd-afspilleren er frdig med afspilningen, vender den tilbage tilstartmenuen. En cd vender tilbage til standby. Hvis der er trykket pknappen REPEAT, starter afspilleren filmen eller cd'en igen.
 • Page 17

  85/86/89 dvd-afspillerSgning efter et bestemt sted p dvd'enGentagelse af cd-plader og sporStart dvd'en som tidligere beskrevet. Det er ofte muligt at finde detnskede sted med funktionen Chapter/Scene Selection i den menu,som styres med markrtasterne. Du kan bladre i disse kapitler med Skipp fjernbetjeningen eller p afspillerens frontpanel.1. Kontrollr, at pladen afspilles.2. Med hvert tryk p knappen REPEAT bladres der igennem demuligheder, som vises p tv-skrmen.Repeat trackDet er desuden muligt at sge inden for et kapitel med Search pfjernbetjeningen. Ved flere tryk p Search ges hastigheden fra 2x til ogmed 32x. Dette kan ogs gres modsat.Repeat allRepeat off>> x2>> x4>> x8<<< x32<< x16Gentagelse af dvd-plader og sporBemrk: Denne funktion findes ikke p visse plader.1. Kontrollr, at pladen afspilles.2. Med hvert tryk p knappen REPEAT bladres der igennem demuligheder, som vises p tv-skrmenRepeat chapterDet er ogs muligt at gentage et yndlingssted p en cd/dvd medanvendelse af A-B-funktionen. Ved tryk n gang p knappen "markerer"det starten af den del, du nsker at gentage. Ved nste tryk p knappenmarkerer det slutningen. Afspilleren gentager herefter denne del afpladen.Repeat titleZoom1. Tryk flere gange p knappen Zoom under afspilning for at zoome indp et bestemt omrde af billedet.x2Repeat offx4x3x1/2Repeat allx1x1/4x1/3dvd-afspiller 173
 • Page 18

  Afspilning af MPEG4Afspilning af MPEG4-filerMPEG4 er den standard, der udgives af MPEG4 (Moving PictureExperts Group). MPEG4 gr det muligt at komprimere video og audio tilen brkdel af den oprindelige strrelse.Nr du lgger en MPEG4-plade i, viser tv-skrmen betjeningsmenuensom vist p figur A (det afspillede indhold varierer afhngigt af pladen).Med en skalerbar bitstream kan den tilpasses dynamisk varierendekrav.Kompatibilitet med plader, der er oprettet p en pc: Plader, der er lavet p encomputer, kan muligvis ikke afspilles p denne enhed p grund af indstillingernei den software, der er brugt til at oprette pladen. Under disse srligeomstndigheder br du indhente mere information hos softwareudgiveren.Plader, der er optaget i packet write-modus (UDF-format), er ikke kompatible meddenne afspiller. Se om der er mere information om kompatibiliteten pemballagen til DVD-R/RW- eller CD-R/RW-pladerne.Bemrk: DivX-versionen opgraderes til stadighed, og den seneste version afdenne enhed er DivX 5.1. Nogle plader, der er mrket MPEG4 p markedet, er ivirkeligheden *.rm/*.ram/*.rmm og andre, som er inkompatible. Vr forsigtig,hvis du kber disse plader.174 dvd-afspillerA:B:00:00 00:00001/00400:00 00:00001/369\\Du000\Du000..Du001A/VMP000Du002A/VMP001Du003A/VMP002Tryk p piletasterne OP/NED for at vlge det nskede bibliotek. Tryk pSELECT for at vlge. Du kan for eksempel vlge biblioteket DU000 pfigur A og derefter trykke p SELECT som vist p figur B.Skrmbilledet viser igen piletasterne OP/NED, s du kan vlge detnskede bibliotek. Tryk p SELECT for at vlge. Du kan for eksempelvlge biblioteket DU000 p figur A og derefter trykke p SELECT somvist p figur B. Skrmbilledet vender tilbage til det foregende bibliotek,nr du vlger [ .. ] i frste linje eller trykker p piletast til VENSTRE.Tryk p piletasterne OP/NED p figur B for at vlge den nskedeMPEG4-fil. Tryk p SELECT for at vlge. Afspilleren afspiller herefterMPEG4-filerne.
 • Page 19

  85/86/89 dvd-afspillerTILSLUTNING TIL TV/DISPLAY MED PROGRESSIV SCANNINGNogle fjernsyn og monitorer er forsynet med indgange tilkomponentvideo og er i stand til at gengive et progressivt scannetvideosignal. Ved tilslutning til disse indgange kan du f vist billeder afhjere kvalitet og med mindre flimmer.Ls p side 170 under generel opstning om, hvordan du fr adgangtil dette i menuen.Hvis der ikke er noget billede, men der kommerlyd fra dine hjtalere, har du indstillet dvdafspilleren til progressiv scanning. Tryk blot pknappen I-Scan p fjernbetjeningen.YPrPbBagpanelBemrk: tv med videoindgang tilprogressiv scanningAudio InAudiokabelHvis dit tv med progressiv scanning har indgange til Y-, Pb-, Pr-video, kandu bruge afspillerens udgange Y, Cb/Pb, Cr/Pr. Tryk p knappen P-Scanfor at skifte afspilleren til udgangsmodus med progressiv scanning.Hvis denne afspillers audioudgange ogs er tilsluttet tv'et, skalvenstre/hjre kanaler til 2-CH OUT forbindes til tv'ets AUDIO INterminaler.Det er absolut ndvendigt, at du bruger kabler til komponentvideo af hjkvalitet for at sikre, at du fr den bedst mulige ydeevne.dvd-afspiller 175
 • Page 20

  DISPLAYINDSTILLINGERSkrmstrrelser og pladeformaterI indstillingen 4:3 (Letter Box) vises widescreen-plader med sortebjlker foroven og forneden.Dvd-video-plader findes til flere forskellige billedformater, lige fra tvprogrammer, som normalt er 4:3, til CinemaScope widescreen-film, derhar et billedformat p op til 7:3. Fjernsyn fs ogs til forskelligebilledformater; det almindelige 4:3 samt widescreen 16:9.Brugere af widescreen-tvHvis du har et widescreen-tv, skal indstillingen af tv-skrmen p denneafspiller vre 16:9 (Wide).Nr du fr vist plader i formatet 4:3, kan du bruge tv'ets funktioner til atvlge, hvordan billedet skal vises. Dit tv har muligvis forskelligemuligheder for indstilling af zoom og udvidelse. Find mere information ibetjeningsvejledningen til dit tv.I indstillingen 4:3 (Pan&Scan) vises widescreen-pladerne med venstreog hjre side beskret. Selvom billedet ser strre ud, ser du egentligtikke hele billedet.Bemrk venligst, at nogle billedformater er bredere end 16:9, sselvom du har et widescreen-tv, vil disse plader alligevel blive afspillet i'letter box-format' med sorte bjlker verst og nederst p skrmen.Brugere af standard-tvHvis du har et standard-tv, skal indstillingen af tv-skrmen p denneafspiller vre 4:3 (Letter Box) eller 4:3 (Pan&Scan) afhngigt af, hvaddu foretrkker.Bemrk venligst, at mange widescreen-plader tilsidestter afspillerensindstillinger, s pladen vises i letter box-format uanset indstillingen.176 dvd-afspiller
 • Page 21

  85/86/89 dvd-afspillerFUNKTIONERMenuen InfoCD Mode (kun DVD89)Nr du trykker p info-knappen, vises nedenstende menu.Nr du trykker p knappen CD Mode p fjernbetjeningen, slukkes derfor eventuelle tilsluttede visningsenheder. Denne funktion erkonstrueret til at forebygge "brndpletter", nr du kun afspillerlydplader.Bemrk: Dette display kan variere afhngigt af formateringen ogprogrammeringen af din dvd.Nr du igen trykker p knappen CD Mode, tndes der igen for detilsluttede visningsenheder.Bemrk: Kun nr en cd afspilles.Problemer med anvendelse af DVI og HDMIFor at sikre, at denne forbindelse fungerer korrekt, bedes du kontrollere:Du kan p denne mde nemt udfre flere forskellige funktioner fordvd'en, for eksempel titel, kapitel, lyd, undertekster, vinkel, titeltid,kapiteltid, gentagen afspilning og visning af tid. Brugnavigeringstasterne og tasten SELECT p fjernbetjeningen til at navigerei menuen.Hvis du igen trykker p info-knappen, kommer du tilbage til fuldtskrmbillede. at DVI-forbindelsen er DVI-D til DVI-D at skrmen understtter HDCP (High-Definition Copy Protection) at skrmen er i stand til at vise den oplsning, der udsendesaf dvd-afspillerenBemrk: Kabler p mere end 5 meter kan forrsage problemer medsynkroniseringen eller jordingen.dvd-afspiller 177
 • Page 22

  DVD AUDIOHvad er DVD Audio?Med anvendelse af MLP Lossless fra Dolby Laboratories kan audiodvd'er indeholde op til seks kanaler med 24-bit/96 kHz lyd, inklusive enseparat lavfrekvent baskanal. Dette kan sammenlignes med de tokanaler med 16-bit/44,1 kHz lyd p cd'er! Desuden kan en audio-dvdogs rumme to kanaler med 24-bit/192 kHz lyd, hvilket er langt bedreend noget andet audioformat, der tidligere har vret tilgngeligt.178 dvd-afspillerAudio-dvd'er kan ogs tilfje et visuelt element til musikken. Pladernekan indeholde billedgallerier, sangtekster, notater eller en hvilken somhelst kombination af situationsbilleder, animation og tekst. Producerneog kunstnerne kan endda indtale kommentarer i stil med de muligheder,der findes med mange video-dvd'er. Og som det er tilfldet med videodvd'er, kan hver enkelt audio-dvd desuden rumme filmoptagelser medtilhrende lyd i Dolby Digital i op til 5.1-kanals-format.
 • Page 23

  85/86/89 dvd-afspillerANVENDELSE AF FJERNBETJENINGEN (DVD85)151St de medflgende AAA-batterier i fjernbetjeningen, nr den er pakketud, for at aktivere den. Med fjernbetjeningen kan du styre alle dealmindelige afspilningsfunktioner, men den er ogs vigtig i opstningenaf dvd-afspilleren, da mange af menuerne er nemmest tilgngelige viafjernbetjeningen.21617345181920212223242526272829678910111213141. Eject11. Spring fremad21. Play/Stop/Pause2. Numerisk tastatur12. Spring tilbage22. Slow3. Zoom13. OSD23. Mode4. Angle14. PAL/NTSC24. Info5. Menu15. Standby25. Repeat6. Return16. Audio26. Scan foregende7. Vol17. Subtitle27. Scan baglns8. Mute18. Title28. I-Scan9. Clear19. Vlg29. PSM10. A-B20. SetupHusk venligst flgende, nr du bruger fjernbetjeningen: Srg for, at der ikke er nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen ogsensoren p fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen har en rkkevidde p cirka 7 meter. Fjernbetjeningens funktion kan blive uplidelig, hvis sensoren udsttesfor kraftigt sollys eller belysning fra lysstofrr. Fjernbetjeninger til forskelligt udstyr kan bryde forstyrrende ind i hinanden.Undg at bruge fjernbetjeninger til andet udstyr, der er placeret tt pdenne enhed. Udskift batterierne, nr du bemrker et fald i fjernbetjeningensrkkevidde.dvd-afspiller 179
 • Page 24

  ANVENDELSE AF FJERNBETJENINGEN (DVD89)151St de medflgende AAA-batterier i fjernbetjeningen, nr den er pakketud, for at aktivere den. Med fjernbetjeningen kan du styre alle dealmindelige afspilningsfunktioner, men den er ogs vigtig i opstningenaf dvd-afspilleren, da mange af menuerne er nemmest tilgngelige viafjernbetjeningen.21617345181920212223242526272829678910111213141. Eject11. Spring fremad21. Play/Stop/Pause2. Numerisk tastatur12. Spring tilbage22. Slow3. Zoom13. OSD23. Mode4. Angle14. PAL/NTSC24. Info5. Menu15. Standby25. Repeat6. Return16. Audio26. Scan foregende7. Vol17. Subtitle27. Scan baglns8. Mute18. Title28. DVI/HDMI9. Clear19. Vlg29. CD MODE10. A-B20. SetupHusk venligst flgende, nr du bruger fjernbetjeningen: Srg for, at der ikke er nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen ogsensoren p fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen har en rkkevidde p cirka 7 meter. Fjernbetjeningens funktion kan blive uplidelig, hvis sensoren udsttesfor kraftigt sollys eller belysning fra lysstofrr. Fjernbetjeninger til forskelligt udstyr kan bryde forstyrrende ind i hinanden.Undg at bruge fjernbetjeninger til andet udstyr, der er placeret tt pdenne enhed. Udskift batterierne, nr du bemrker et fald i fjernbetjeningensrkkevidde.180 dvd-afspiller
 • Page 25

  85/86/89 dvd-afspillerFEJLFINDINGDer er ingen strmHjtaleren brummerKontrollr, at netledningen er tilsluttet korrekt.Se efter, at alle kabelforbindelser sidder rigtigt.Kontrollr, at stikket er sat helt ind i stikkontakten, og at der er tndt.Kontrollr sikringen i netstikket eller adapteren.Fjernbetjeningen virker ikkeKontrollr, at batterierne ikke er opbrugt.Afspilleren vil ikke lse pladenSe efter, at pladen ikke er lagt i med den forkerte side opad.Kontrollr, at der ikke er noget, der blokerer for fjernbetjeningenssensor.Kontrollr, at pladen ikke er for ridset eller snavset.Der er ikke noget billede, men der er lydDer er ingen lydKontrollr, at forstrkeren er indstillet korrekt.Se efter, at alle forbindelser er tilsluttet korrekt.Du har indstillet dvd-afspilleren til progressiv scanning. Tryk blot pknappen I-Scan.Tryk p knappen CD Mode.Pladen springer overKontrollr, at pladen ikke er for ridset eller snavset.Se efter, at afspilleren str p en solid overflade og ikke udsttes forvibrationer.Bemrk: Statisk elektricitet eller andre udefra kommende pvirkninger kanmedfre fejlfunktion i denne enhed. I det tilflde tages netstikket ud og sttes iigen. Dermed nulstilles enheden normalt og kan derefter fungere uden fejl.dvd-afspiller 181
 • Page 26

  SPECIFIKATIONERPladetyperDVD, DVD-A, DVD-V, CD-RW,CD-R, CD-DA, DIVX, SACDAudioformater5.1 og stereo downmixLPCM 16 bit 44.1kHzDolby Digital 5.1 24 bit 96kHzDTS-udgang (kun digital audioudgang)Dvd audio 2-kanals 24 bit 192 kHzDvd audio 5.1 (MLP) 24 bit 96 kHzVideoKombineret video (CVBS)S-Video (SVHS)RGBDVI-D & HDMIKomponentvideo (YCbCr)PAL/NTSCLinjesprings-/progressiv scanningTHD (uvgtet)< 0.01%Dynamik>100dBFrekvensgang20Hz - 20kHzVideoamplitude1.0V pk-pk (75 ohms)S-videoamplitudeY: 1.0V pk-pk n (75 ohms)C: 0.286V pk-pk (75 ohms)Strmforsyning100-240V ACMaks. strmforbrug40WDimensioner (H x B x D)55 x 430 x 263Vgt2.56 kg50/60HzBemrk: Ikke alle funktioner glder for alle modeller.182 dvd-afspillerDivX-standarden opgraderes til stadighed. Denne enhed understtter den senesteversion; DivX 5.1.Nogle plader, der er mrket MPEG4 p markedet, er i virkeligheden*.rm/*.ram/*.rmm (inkompatible formater) . Vr forsigtig, hvis du kber disseplader.Funktionerne p visse plader virker muligvis ikke p denne enhed. Det betyderikke, at der er fejl i afspilleren.Cambridge Audio gr ind for kontinuerlig forbedring. Design og specifikationer kanderfor blive ndret uden forudgende varsel.
 • Page 27

  85/86/89 dvd-afspillerdvd-afspiller 183
 • Page 28

  4Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio DVD89 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio DVD89 in der Sprache / Sprachen: Dänisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,36 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio DVD89

Cambridge Audio DVD89 Bedienungsanleitung - Deutsch - 28 seiten

Cambridge Audio DVD89 Bedienungsanleitung - Englisch - 28 seiten

Cambridge Audio DVD89 Bedienungsanleitung - Holländisch - 28 seiten

Cambridge Audio DVD89 Bedienungsanleitung - Italienisch - 28 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info