497548
3
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
AM1
AM5
39
SVENSKA
För din egen säkerhet bör du läsa följande viktiga säkerhetsinstruktioner försiktigt
innan du försöker att ansluta apparaten till nätuttaget. Instruktionerna hjälper dig
även att få bästa prestanda från enheten samt förlänga dess bruksliv:
1. Läs dessa instruktioner.
2. Behåll dessa instruktioner.
3. Uppmärksamma alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd inte apparaten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte någon av ventilationsöppningarna. Installera i enlighet med
tillverkarens instruktioner.
8. Installera inte i närheten av värmekällor som element, värmepannor, spisar
eller annan utrustning (inklusive förstärkare) som ger ifrån sig värme.
9. Kringgå inte säkerhetsanordningen i den polariserade eller jordade kontakten.
En polariserad kontakt har två stift, ett bredare än det andra. En jordad kontakt
har två stift och ett tredje jordningsstift. Det breda stiftet eller det tredje stiftet
är viktiga för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt
nätuttag ska du be en elektriker byta ut det gamla nätuttaget.
10. Skydda strömkabeln från att någon går på den eller att den kläms fast, särskilt
vid kontakterna, vägguttagen och platsen där de ansluts till apparaten.
11. Använd endast endast tillbehör som har angetts av tillverkaren.
12. Använd endast med vagn, ställning, stativ, fäste eller bord som
angetts av tillverkaren eller säljs med apparaten. När en vagn
används ska vagnen med utrustningen flyttas försiktigt för att
förhindra att den välter och orsakar skador.
13. Koppla ur apparaten under åskväder eller när den inte ska användas under en
längre tid.
14. All service hänvisas till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när
apparaten har skadats på något sätt, t.ex. om strömkabeln eller kontakten har
skadats, om vätska har spillts eller om föremål har fallit ned i apparaten samt
om apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har
tappats.
VARNING
– Minska risken för brand eller elchock genom att inte exponera denna apparat
för regn eller fukt.
– Batterier (batteripaket eller installerade batterier) får inte exponeras för kraftig
hetta, t.ex. solsken, brand eller liknande.
Apparaten måste installeras ett sätt som gör det möjligt att koppla ur
nätkontakten från nätuttaget (eller apparatens kontakt från baksidan av
apparaten). Om nätkontakten används för urkoppling, måste denna alltid vara
brukbar. Endast nätkabeln medföljer denna apparat.
Kontrollera att det finns tillräckligt med ventilation (minst 10 cm frigång alla
sidor). Ställ inga föremål ovanpå denna apparat. Placera den inte på en matta eller
liknande mjuk yta och blockera inte några luftingångar eller -utgångar. Täck inte
över ventilationsgallret med föremål som tidningar, bordsdukar, gardiner eller
liknande.
Denna apparat får inte användas i närheten av vatten eller exponeras till
droppande eller stänkande vatten eller andra vätskor. Inga föremål fyllda med
vätska, t.ex. vaser, får ställas på apparaten.
Viktiga säkerhetsinstruktioner
Blixten med pilsymbolen i en triangel är avsedd att varna användaren för oisolerad
“farlig spänning” inom produkten som kan vara stark nog att ge personer en elstöt.
Utropstecknet i en triangel är avsedd för att uppmärksamma användaren att
det finns viktiga drift- och underhållsinstruktioner (service) i handboken som
medföljer apparaten.
Symbolen denna produkt indikerar att den är konstruerad enligt
KLASS II (dubbel isolering).
WEEE-symbol
Den överkorsade soptunnan är Europeiska Unionens symbol för att
indikera separat uppsamling av elektrisk och elektronisk utrustning.
Denna produkt innehåller elektrisk och elektronisk utrustning som kan
återanvändas, återvinnas eller återhämtas och inte får kasseras med
normalt osorterat hushållsavfall. Ta tillbaka apparaten eller kontakta den
auktoriserade återförsäljaren som du köpte produkten från för med information.
CE-märkning
Denna produkt uppfyller de europeiska direktiven r
gspänningsutrustning (2006/95/EC), Elektromagnetisk
kompatibilitet (2004/108/EC) och Miljövänlig design r energirelaterade
produkter (2009/125/EC) när den installeras och används i enlighet med denna
instruktionsbok. För att apparaten ska fortsätta att uppfylla dessa direktiv får
endast tillbehör från Cambridge Audio användas med produkten och service
måste utföras av kvalificerad servicepersonal.
C-Tick-märkning
Denna produkt uppfyller Australian Communications Authoritys krav
för radiokommunikationer samt EMC-krav.
Gost-R Mark
Denna produkt uppfyller kraven för elektronisk säkerhetsmärkning i
Ryssland.
FCC-regler
ANMÄRKNING: TILLVERKAREN ANSVARAR INTE R RADIO- ELLER TV-
STÖRNINGAR SOM ORSAKAS AV ICKE-AUKTORISERADE MODIFIERINGAR TILL
DENNA UTRUSTNING. SÅDANA MODIFIERINGAR KAN OGILTIGFÖRKLARA
ANVÄNDARENS RÄTT ATT ANVÄNDA UTRUSTNINGEN.
Denna utrustning har testats och ligger inom gränserna för en digital
apparat i Klass B, enligt Del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är
skapade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en
bostadsinstallation. Utrustningen genererar, använder och kan ge ifrån sig
radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med
instruktionernas, orsaka störningar som skadar radiokommunikationer. Det finns
dock ingen garanti att störningar inte förekommer vid vissa installationer.
Om denna utrustning orsakar skadliga störningar radio- eller TV-mottagning,
vilket kan fastställas genom att stänga av och slå utrustningen, uppmanas
användaren att försöka korrigera störningarna på ett eller fler av följande sätt:
– Vänd eller flytta mottagarantennen.
– Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
– Anslut utrustningen till ett nätuttag en annan krets än den som mottagaren
är ansluten till.
– Rådgör med återförsäljaren eller en utbildad radio-/tv-tekniker.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Topaz AM5 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Cambridge Audio Topaz AM5

Cambridge Audio Topaz AM5 Bedienungsanleitung - Deutsch - 8 seiten

Cambridge Audio Topaz AM5 Bedienungsanleitung - Englisch - 8 seiten

Cambridge Audio Topaz AM5 Bedienungsanleitung - Holländisch - 8 seiten

Cambridge Audio Topaz AM5 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten

Cambridge Audio Topaz AM5 Bedienungsanleitung - Spanisch - 8 seiten

Cambridge Audio Topaz AM5 Bedienungsanleitung - Polnisch - 8 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info