Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/124
Nächste Seite
66
PL
jest mokry. Jeśli wózek jest mokry należy
go wysuszyć z rozłożoną budką. Nigdy nie
przechowywać w wilgotnym środowisku,
gdyż może to powodować pleśń. Uwaga!
Należy wyprać tapicerkę osobno przed
pierwszym użyciem. Nie suszyć w suszarce
i nie wystawiać na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych podczas suszenia!
Nie prasować.
GWARANCJA
Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie
w kraju, w którym produkt został po raz
pierwszy sprzedany klientowi przez sklep
detaliczny. Gwarancja obejmuje wszelkie
wady materiałowe i produkcyjne istniejące
w momencie zakupu czy wykryte w ciągu
dwóch (2) lat od daty zakupu produktu
w sklepie detalicznym przez pierwszego
właściciela (gwarancja producenta). eśli
wada materiałowa czy produkcyjna zostanie
wykryta, producent, według własnego
uznania, bezpłatnie naprawi produkt lub
wymieni go na nowy. by skorzystać z
warunków niniejszej gwarancji, należy
zanieść lub wysłać produkt do sklepu, w
którym został po raz pierwszy zakupiony
oraz przedłożyć oryginalny dowód zakupu
(paragon lub fakturę) zawierający datę
zakupu, nazwę sklepu oraz nazwę towaru.
Warunki gwarancji nie obowiązują, jeśli
produkt zostanie odesłany do producenta
lub innego podmiotu, a nie do sklepu, w
którym został po raz pierwszy zakupiony.
Prosimy o sprawdzenie produktu pod
kątem jego kompletności czy jakichkolwiek
wad w momencie jego zakupu, a w
przypadku sprzedaży wysyłkowej -
natychmiast po jego otrzymaniu. W
przypadku stwierdzenia wady należy
zaprzestać użytkowania produktu i
odesłać go do sklepu, w którym został
po raz pierwszy zakupiony Reklamowany
w ramach gwarancji produkt powinien
zostać dostarczony czysty i kompletny.
Jednakże przed kontaktem ze sklepem
należy uważnie przeczytać instrukcję
ytkowania. Niniejsza gwarancja nie
obejmuje żadnych uszkodzeń wynikających
z nieprawidłowego użytkowania, warunków
zewnętrznych (woda, ogień, wypadki
drogowe i inne) oraz normalnego zużycia.
Gwarancja obowiązuje wącznie wtedy,
jeśli produkt był użytkowany zgodnie z
instrukcją użytkowania, jeśli był naprawiany/
modyfikowany przez uprawnione osoby i
yto do tego celu wącznie oryginalnych
części i akcesoriów. Niniejsza gwarancja
nie wącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
konsumenc.
WAŻNE INFORMACJE
64

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cybex PRIAM - frame wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cybex PRIAM - frame in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info