Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/124
Nächste Seite
72
CZ
RUKA
sledující záruka platí pouze v zemi, kde
byl tento produkt původně prodán od
prodejce zákazníkovi. Záruka se vztahuje
na všechny výrobní a materiálové vady,
které existují a které se objeví v den nákupu
nebo se objevily v období dvou (2) let od
data nákupu od prodejce, který původně
prodal výrobek spotřebiteli (výrobní záruka).
V případě objevení se výrobní nebo
materiálové chyby, výrobek - dle vlastního
uvážení - buď zdarma opravíme nebo jej
nahradíme novým produktem. Chcete-li
takovou záruku uplatnit, je nutné přinést
nebo odeslat výrobek k prodejci, který
původně prodal tento produkt zákazníkovi
a předložit originál dokladu o nákupu
(účtenka nebo faktura), který obsahuje
datum nákupu, jméno prodejce a typové
označení tohoto produktu. Tato záruka
neplatí v případě, že je tento výrobek
přivezen nebo odeslán výrobci nebo jiné
osobě, než je prodejce, který původně
prodal tento výrobek spotřebiteli. V den
nákupu nebo v případě nákupu na dálku
ihned po obdržení, prosíme zkontrolujte,
zda je daný výrobek kompletní a nejsou
na něm přítomny žádné výrobní vady. V
případě závady přestaňte produkt používat
a přivezte nebo odešlete jej ihned prodejci,
který Vám výrobek původně prodal. Při
uplatňování záruky musí být produkt
vrácený v kompletním a čistém stavu.
Než se obrátíte na prodejce, prosíme
přečtěte si pečlivě návod k použití. Tato
záruka se nevztahuje na škody způsobené
nesprávným používáním, vlivem prostředí
(voda, oheň, dopravní nehody apod.) nebo
žným opotřebením.
Záruka také platí pouze v případě, že
byl výrobek používán vždy v souladu
s návodem k obsluze, veškeré úpravy
a služby byly prováděny oprávněnými
osobami a byly používány originální
komponenty a příslušenství. Tato záruka
nevylučuje, neomezuje ani jinak neovlivňuje
zákonná práva spotřebitelů, včetně nároků
z porušení práva a nároků s ohledem na
porušení smlouvy, které kupující může mít
vůči prodávajícímu nebo výrobci výrobku.
DŮLEŽITÉ INFORMACE
KONTAKT
LIKVIDACE
CYBEX GMBH
Riedinger Str. 18
95448 Bayreuth / Germany
Tel. +49 921 78511-0
Fax. +49 921 78511-999
Mějte na paměti řádnou likvidaci vašeho
produktu.
Likvidace odpadu se může v různých
zemích lišit. Pro zajištění správné likvidace
produktu, prosíme kontaktujte vaší místní
správu likvidace odpadu. Vždy dodržujte
předpisy o odpadu ve ví zemi.
70

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cybex PRIAM - frame wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cybex PRIAM - frame in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info