Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/124
Nächste Seite
SK
77
ÚDRŽBA
Užívateľ je zodpovedný za pravidelnú
údržbu kočíka. Všetky spojovacie časti a
nity musia byť riadne utiahnuté a zaistené.
Je obzvlášť dôležité zabezpečiť, že sú
zamykací a otočné mechanizmy pravidelne
ošetrované teflónovým sprejom (suché
mazadlo). Počas používania nesmie byť
brzdy, kolesá a pneumatiky akokoľvek
poškodené. Pravidelne ich kontrolujte
a prípadne opravte alebo vymeňte.
Aj na ostatné pohyblivé časti môžete
používať teflónový sprej (suché mazadlo).
Po aplikácii spreja na teflón, produkt
utrite jemnou handričkou. Rámovej
trubky, zakryté zámkovým a otočným
y Maximálna nosnosť nákupného košíka je
5 kg.
y Maximálna nosnosť CYBEX držiaku
nápojov je 0.5 kg.
y Maximálna nosnosť CYBEX tašky na
plienky sú 2 kg.
y Pravidelne váš kočík CYBEX PRIAM
kontrolujte, či nie sú prítomné znaky
opotrebovania alebo poškodenia (viď
Údržba a Čistenie na strane 77).
y S kočíkom CYBEX PRIAM používajte iba
schválené CYBEX príslušenstvo.
y Nepoužívajte, ak je akákoľvek ča
produktu rozbitá, roztrhnutá alebo chýba.
y Používajte iba originálne náhradné diely
CYBEX. Môže byť nebezpečné používať
náhradky.
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
ČISTENIE
Na čistenie rámu nepoužívajte brusivá!
Používajte vlhkú handričku, mierny umývací
prostriedok a riadne osušte.
Pri vystavení kočíka slanej vode ho,
prosíme čo najskôr opláchnite pitnou
(kohútikovu) vodou. Látkové poťahy možno
prať v práčke pri max. 30 ° C na jemný
cyklus. Striešku možno prať v ruke s
miernym pracím prostriedkom pri max. 30
° C. Prosíme, riaďte sa podľa informačné
ceduľky. Nevkladajte do sušičky. Pred
opätovným nasadením musia byť všetky
poťahové časti úplne suché. Všetky látky
CYBEX boli testované, avšak ak sa kočík
príliš namočí, môže voda preniknúť do
podšívky skrze spodnej hrany a švy a
zanechať tak na poťahoch vodné škvrny.
Predchádzať tomuto problému môžete
použítím pláštenky. Prosíme neskladajte
alebo neuskladňujte produkt, ak je vlhký.
Ak je kočík vlhký, nechajte ho uschnúť s
mechanizmom by tiež mali byť pravidelne
čistené a ošetrované sprejom. To vám
zaistí bezproblémové používanie kočíka.
Produkt nijak neupravujte. V prípade
akýchkoľvek sťností alebo problémov,
prosíme kontaktujte vášho dodávateľa
alebo dovozca. Prehliadka by mala
byť vykonávaná každých 24 mesiacov.
Používajte iba originálne náhradné diely
CYBEX. Môže byť nebezpečné používať
náhradky.
75

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cybex PRIAM - frame wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cybex PRIAM - frame in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info