Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/124
Nächste Seite
78
SK
napnutú strieškou. Neuskladňujte výrobok
vo vlhkom prostredí, pretože tak hrozí
vznik plesní. upozornenie! Prosíme, pred
prm použitím poťah oddelene vyperte.
Nesušte v sušičke a pri sušení nevystavujte
priamemu slnečnému svetlu! Nežehlite!
RUKA
Nasledujúci záruka platí len v krajine,
kde bol tento výrobok pôvodne predaný
od predajca zákazníkovi. Záruka sa
vzťahuje na všetky výrobné a materiálové
chyby, ktoré existujú a ktoré sa objaví v
deň nákupu alebo sa objavili v období
dvoch (2) rokov od dátumu nákupu od
predajca, ktorý pôvodne predal výrobok
spotrebiteľovi (výrobná záruka). V prípade
objavenia sa výrobné alebo materiálne
chyby, výrobok - podľa vlastného uváženia
- buď zadarmo opravíme alebo ho
nahradíme novým produktom. Ak chcete
takúto záruku uplatniť, je nutné priniesť
alebo odoslať výrobok k predajcovi, ktorý
pôvodne predal tento produkt zákazníkovi
a predložiť originál dokladu o nákupe
(účtenka alebo faktúra), ktorý obsahuje
dátum nákupu, meno predajca a typo
označenie tohto produktu. Táto záruka
neplatí v prípade, že je tento výrobok
privezený alebo odoslanýrobcovi alebo
inej osobe, než je predajca, ktorý pôvodne
predal tento výrobok spotrebiteľovi. V deň
nákupu alebo v prípade nákupu na diaľku
ihneď po obdržaní, prosíme skontrolujte,
či je daný výrobok kompletný a nie sú
na ňom prítomné žiadne výrobné chyby.
V prípade poruchy prestaňte produkt
používať a prineste alebo odošlite ho ihneď
predajcovi, ktorý Vám výrobok pôvodne
predal. V prípade uplatňovanie záruky musí
byť výrobok vrátený v čistom a kompletnom
stave. Než sa obrátite na predajca,
prosíme prečítajte si pozorne návod na
použitie. Táto záruka sa nevzťahuje na
škody spôsobené nesprávnym používaním,
vplyvom prostredia (voda, oheň,
dopravné nehody apod.) alebo bežným
opotrebovaním.
Záruka tiež platí len v prípade, že bol
výrobok používaný vždy v súlade s návodom
na obsluhu, všetky úpravy a služby boli
vykonávané oprávnenými osobami a
boli používané originálne komponenty
a príslušenstvo. Táto záruka nevylučuje,
neobmedzuje ani inak neovplyvňuje
zákonné práva spotrebiteľov, vrátane
nárokov z porušenia práva a nárokov
s ohľadom na porušenie zmluvy, ktoré
kupujúci môže mať voči predávajúcemu
alebo výrobcovi výrobku.
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
KONTAKT
CYBEX GMBH
Riedinger Str. 18
95448 Bayreuth / Germany
Tel. +49 921 78511-0
Fax. +49 921 78511-999
76

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cybex PRIAM - frame wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cybex PRIAM - frame in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info