Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/124
Nächste Seite
106
FI
RKEÄT TIEDOT
YLEISTÄ TIETOA TURVALLISUUSOHJEITA
CYBEX PRIAM on suunniteltu antamaan
parasta mukavuutta lapsellesi ja se voidaan
varustaa PRIAM vaunukopalla tai PRIAM
Lux Seat ratasistuimella, .jotka molemmat
soveltuvat vastasyntyneille. Jos sinulla
on PRIAM Lux Seat, sitä täytyy käytä
kaikkein makaavimmassa asennossa
kunnes lapsi osaa istua ilman tukea, tai
alkaa nousemaan itse rattaissa ylös.
Tämä tuote on valmistettu EN1888:2012
Standardin mukaisesti.
RKEÄÄ!
SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ TARVETTA
VARTEN.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja
säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
Tämä tuote on suunniteltu yhden lapsen
kuljettamiseen, jonka paino on enintään
17 kg sekä 5 kg lisäpainolle tavarakorissa.
Aseta käyttöjarru päälle aina, kun laitat
lapsen tai otat lapsen pois rattaista.
y Älä jätä koskaan lasta vartioimatta.
y Käytä aina valjaita.
y Älä anna lasten leikkiä rattailla.
y Tämä tuote ei sovellu juoksemiseen tai
rullaluisteluun.
y Varmista, että kaikki lukittuvat osat ovat
lukittuneet ennen käyttöä.
y Välttääksesi loukkantumisia älä anna
lasten olla lähistöllä rattaita avattessa tai
kasattaessa.
y Varmista, että rattaan runko, istuinosa
tai turvakaukalon adaperit ovat oikein
lukittuneet ennen käyttöä.
y Älä laita muuta kuormaa kuin CYBEX
mukitelineen työntöaisaan tai muuhun
rattaan osaan. Se saattaa heikentää
rattaiden tasapainoa .
y Älä koskaan kulje portaissa,
rullaportaissa tai vastaavissa
kuljetuslaitteissa siten, että lapsi on
rattaissa tai vaunuissa kuljetuksen
aikana.
y Käytä erityistä varovaisuutta, kun ylität
kadun reunakiviä tai muita epätasaisia
alustoja.
y Kun käytät CYBEX turvakaukaloawith
CYBEX PRIAM rattaiden kanssa, tämä
yhdistelmä ei korvaa lapsen vuodetta.
y Jos lapsesi tarvitsee unta, hänet tulee
laittaa sopivaan sänkyyn.
y Tämäm tuote on tarkoitettu vain yhden
lapsen kuljettamiseen vaunukopassa
tai ratasistuimessa, lukuunottamatta
CYBEX seisomatelinettä, jos sellainen
on hankittu.
y CYBEX Kid Board seisomateline
on tarkoitettu lapselle, jonka paino
on max.20 kg ja se on suunniteltu
erityisesti käytettäväksi CYBEX PRIAM
ratasrungon yhteydessä.
y Lisää tietoa CYBEX Kid Board
VAROITUKSIA!
104

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cybex PRIAM - frame wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cybex PRIAM - frame in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info