Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/124
Nächste Seite
FI
107
HOITOOHJEET
Käyttäjän tulee huolehtia rattaiden
ännöllisestä huollosta ja puhtaudesta.
Kaikkien liitososien ja niittien kunto tulee
tarkastaa säännöllisesti. On erittäin
tärkeää, että lukitukset ja likkuvat osat on
voideltu säännöllisesti Teflon sprayllä (ei
öljyllä). On tärkeää, että jarrut, pyörät ja
renkaat eivät ole vahingoittuneet käytössä.
Tarkasta ne säännöllisesti ja korjaa tai
vaihda uusiin tarvittaessa. Voit voidella
myös kaikki muut liikkuvat osat Teflon
sprayllä. Pyyhi ylimääräinen voiteluaine
pois pehmeällä kankaalla. Runkoputkilla
olevat lukitus- ja taittomekanismit tulee
myös puhdistaa ja voidella säännöllisesti.
seisomatelineen käytöohjeessa.
y Enimmäiskuorma tavarakorissa on 5.0
kg.
y Enimmäiskuorma CYBEX mukitelineessä
on 0.5 kg.
y Enimmäiskuroma CYBEX hoitolaukussa
on 2.0 kg.
y Tarkasta säännöllisesti CYBEX PRIAM
kaikilta näkyviltä vaurioilta tai kulumiselta
ja noudata käyttöohjeen osissa hoito ja
puhdistus sivulla 107 annettuja ohjeita.
y Käytä vain hyväksyttyjä CYBEX
lisävarusteita CYBEX PRIAMin kanssa.
y Älä käytä tuotetta, jos jokin osa on rikki,
revennyt tai puuttuu.
y Käytä vain alkuperäisiä CYBEX varaosia.
Muiden osien käyttö ei ole turvallista.
RKEÄT TIEDOT
PUHDISTUS
Älä käytä hiovia puhdistusaineita runkoon!
Käytä pehmeää kangasta ja mietoa
puhdistusainetta. Kuivaa huolella. Jos
rattaat altistuvat tiesuolalle, puhdista
ne välittömästi puhtaalla vedellä.
Kangasosat ovat konepestäviä 30°C
hienopesuohjelmalla. Kuomu voidaan
pestä käsin max. 30° lämmöllä. Huomioi
pesuohjelappu. Älä käytä kuivausrumpua.
Anna kankaiden kuivua täysin ennen
asennusta paikoilleen. Kaikki CYBEX
-kankaat ovat testattuja, mutta rattaiden
kastuessa vesi saattaa päästä läpi
saumoista ja kulmista ja aiheuttaa raitoja
kankaisiin kuivuessaan. Neuvomme
käyttämään sadesuojaa kastumisen
välttämiseksi Älä kasaa tai säilytä rattaita
märkänä. Jos rattaat kastuvat, kuivaa
kuomu pingotettuna. Älä koskaan säily
rattaita kosteassa, koska se saattaa
aiheuttaa homehtumista. Huom! Pese
kankaat erillään ennen käyttönottoa. Älä
kuivaa kuivausrummussa tai suorassa
auringonvalossa! Älä sili!
Näin varmistat rattaiden hyvän toimivuuden.
Älä tee mitään muutoksia tuotteeseen. Jos
rattaissa on ongelmia tai vikoja, ota yhteyttä
jälleenmyyjääsi. Perushuolto tulee suorittaa
24 kk välein. Käytä vain alkuperäisiä
CYBEX varaosia. Muiden osien käyttö ei
ole turvallista.
105

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cybex PRIAM - frame wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cybex PRIAM - frame in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info