562683
1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/4
Nächste Seite
20
1) Neem de handleiding aandachtig door
2) Wanneer het apparaat in werking is, bevat het
stoom onder druk. Een oneigenlijk gebruik kan
gevaarlijk zijn. Het apparaat is uitsluitend
bestemd voor huishoudelijk gebruik en op de
manier beschreven in de handleiding. De fabri-
kant wijst elke verantwoordelijkheid af voor
eventuele schade voortvloeiend uit een oneigen-
lijk gebruik van het product.
3) Laat het apparaat niet onbeheerd achter wan-
neer het op het elektriciteitsnet is aangesloten..
4) Trek altijd de stekker uit het stopcontact na het
gebruik en alvorens over te gaan tot de reini-
ging en het onderhoud van het apparaat.
5) Vóór het gebruik, dient u te controleren of de
netspanning overeenkomt met de waarde aan-
geduid op het identificatielabel onder het appa-
raat. 6) Sluit het apparaat aan op een stopcon-
tact met een minimaal vermogen van 10A en
voorzien van een doeltreffende aardleiding.
7) Richt de stoomstraal niet op stopcontacten of
apparaten die elektrische componenten bevat-
ten, zoals de binnenkant van een oven. deze
componenten kunnen beschadigd worden.
8) Richt de stoomstraal nooit naar het apparaat.
9) Trek niet aan het netsnoer om de stekker uit het
stopcontact te halen. Raak de stekker niet aan
met natte handen.
10)Rijd met het apparaat niet over het netsnoer.
Sluit de deur niet op de kabel en wrijf hem niet
over scherpe randen. Houd hem ver verwijderd
van warme oppervlakken.
Zet het apparaat niet in verticale stand. Zorg
ervoor dat het apparaat altijd horizontaal staat
wanneer het in werking is.
11)Om water bij te vullen, het reservoir vullen
zonder het onder de kraan houden.
12)Vermijd dat de stoom in contact komt met de
huid. De hoge temperatuur van de stoom kan
ernstige brandwonden veroorzaken. Richt de
stoomstraal nooit op personen of dieren, of
naar voorwerpen of oppervlakken die niet
bestand zijn tegen dergelijke hoge temperatu-
ren.
13)Verplaats het apparaat met behulp van zijn
handgreep; aangezien het apparaat voorzien is
van een stoomketel, warmt het oppervlak bij het
gebruik op. Personen met een bijzondere
pathologische gevoeligheid voor warmte, die-
nen uiterst omzichtig om te gaan met dit appa-
raat.
14)Doe geen schoonmaakmiddel in het reservoir.
Gebruik uitsluitend water.
15)Was het apparaat niet met trichloorethyleen of
andere oplosmiddelen. Gebruik uitsluitend een
doek bevochtigd met water en een normaal
vloeibaar reinigingsproduct. Dompel het appa-
raat NIET onder in water.
16)Wees uiterst voorzichtig wanneer u het appa-
raat op traptreden gebruikt.
17)Indien het apparaat voor lange tijd niet wordt
gebruikt, is het raadzaam al het water te ver-
bruiken alvorens het apparaat op te bergen.
18)Houd het apparaat buiten het bereik van kinde-
ren of personen die niet in staat zijn het appa-
raat alleen te gebruiken.
19)Zet het apparaat niet in werking wanneer er iets
niet in orde lijkt te zijn. Wendt u zich tot de ver-
koper of een erkend servicecentrum.
20)Het apparaat niet blootstellen aan weersom-
standigheden (regen, vorst, zon, enz.)
21)Wendt u zich voor reparaties tot de verkoper of
een erkend servicecentrum. Dit om de doeltref-
fendheid van uw apparaat te behouden en niet
te riskeren dat de garantie vervalt. Om dezelf-
de redenen, wordt aanbevolen altijd originele
reserveonderdelen te gebruiken.
22)Elk apparaat wordt getest om de perfecte wer-
king te controleren; het is daarom mogelijk dat
druppels water via de indicator van het water-
niveau (H) worden gezien.
23)Als het netsnoer beschadigd is, moet het ver-
vangen worden door de fabrikant of zijn tech-
nische servicedienst of in elk geval door iemand
met een gelijksoortige vakkennis, om elk moge-
lijk risico te voorkomen.
BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN ZORGVULDIG
WAARSCHUWINGEN
NL
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für DeLonghi XVT3000 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von DeLonghi XVT3000

DeLonghi XVT3000 Bedienungsanleitung - Deutsch - 4 seiten

DeLonghi XVT3000 Bedienungsanleitung - Englisch - 4 seiten

DeLonghi XVT3000 Bedienungsanleitung - Französisch - 4 seiten

DeLonghi XVT3000 Kurzanleitung - Alle Sprachen - 3 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info