Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/4
Nächste Seite
20
1) Neem de handleiding aandachtig door
2) Wanneer het apparaat in werking is, bevat het
stoom onder druk. Een oneigenlijk gebruik kan
gevaarlijk zijn. Het apparaat is uitsluitend
bestemd voor huishoudelijk gebruik en op de
manier beschreven in de handleiding. De fabri-
kant wijst elke verantwoordelijkheid af voor
eventuele schade voortvloeiend uit een oneigen-
lijk gebruik van het product.
3) Laat het apparaat niet onbeheerd achter wan-
neer het op het elektriciteitsnet is aangesloten..
4) Trek altijd de stekker uit het stopcontact na het
gebruik en alvorens over te gaan tot de reini-
ging en het onderhoud van het apparaat.
5) Vóór het gebruik, dient u te controleren of de
netspanning overeenkomt met de waarde aan-
geduid op het identificatielabel onder het appa-
raat. 6) Sluit het apparaat aan op een stopcon-
tact met een minimaal vermogen van 10A en
voorzien van een doeltreffende aardleiding.
7) Richt de stoomstraal niet op stopcontacten of
apparaten die elektrische componenten bevat-
ten, zoals de binnenkant van een oven. deze
componenten kunnen beschadigd worden.
8) Richt de stoomstraal nooit naar het apparaat.
9) Trek niet aan het netsnoer om de stekker uit het
stopcontact te halen. Raak de stekker niet aan
met natte handen.
10)Rijd met het apparaat niet over het netsnoer.
Sluit de deur niet op de kabel en wrijf hem niet
over scherpe randen. Houd hem ver verwijderd
van warme oppervlakken.
Zet het apparaat niet in verticale stand. Zorg
ervoor dat het apparaat altijd horizontaal staat
wanneer het in werking is.
11)Om water bij te vullen, het reservoir vullen
zonder het onder de kraan houden.
12)Vermijd dat de stoom in contact komt met de
huid. De hoge temperatuur van de stoom kan
ernstige brandwonden veroorzaken. Richt de
stoomstraal nooit op personen of dieren, of
naar voorwerpen of oppervlakken die niet
bestand zijn tegen dergelijke hoge temperatu-
ren.
13)Verplaats het apparaat met behulp van zijn
handgreep; aangezien het apparaat voorzien is
van een stoomketel, warmt het oppervlak bij het
gebruik op. Personen met een bijzondere
pathologische gevoeligheid voor warmte, die-
nen uiterst omzichtig om te gaan met dit appa-
raat.
14)Doe geen schoonmaakmiddel in het reservoir.
Gebruik uitsluitend water.
15)Was het apparaat niet met trichloorethyleen of
andere oplosmiddelen. Gebruik uitsluitend een
doek bevochtigd met water en een normaal
vloeibaar reinigingsproduct. Dompel het appa-
raat NIET onder in water.
16)Wees uiterst voorzichtig wanneer u het appa-
raat op traptreden gebruikt.
17)Indien het apparaat voor lange tijd niet wordt
gebruikt, is het raadzaam al het water te ver-
bruiken alvorens het apparaat op te bergen.
18)Houd het apparaat buiten het bereik van kinde-
ren of personen die niet in staat zijn het appa-
raat alleen te gebruiken.
19)Zet het apparaat niet in werking wanneer er iets
niet in orde lijkt te zijn. Wendt u zich tot de ver-
koper of een erkend servicecentrum.
20)Het apparaat niet blootstellen aan weersom-
standigheden (regen, vorst, zon, enz.)
21)Wendt u zich voor reparaties tot de verkoper of
een erkend servicecentrum. Dit om de doeltref-
fendheid van uw apparaat te behouden en niet
te riskeren dat de garantie vervalt. Om dezelf-
de redenen, wordt aanbevolen altijd originele
reserveonderdelen te gebruiken.
22)Elk apparaat wordt getest om de perfecte wer-
king te controleren; het is daarom mogelijk dat
druppels water via de indicator van het water-
niveau (H) worden gezien.
23)Als het netsnoer beschadigd is, moet het ver-
vangen worden door de fabrikant of zijn tech-
nische servicedienst of in elk geval door iemand
met een gelijksoortige vakkennis, om elk moge-
lijk risico te voorkomen.
BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN ZORGVULDIG
WAARSCHUWINGEN
NL
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  NL
  WAARSCHUWINGEN
  1) Neem de handleiding aandachtig door
  2) Wanneer het apparaat in werking is, bevat het
  stoom onder druk. Een oneigenlijk gebruik kan
  gevaarlijk zijn. Het apparaat is uitsluitend
  bestemd voor huishoudelijk gebruik en op de
  manier beschreven in de handleiding. De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af voor
  eventuele schade voortvloeiend uit een oneigenlijk gebruik van het product.
  3) Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het op het elektriciteitsnet is aangesloten..
  4) Trek altijd de stekker uit het stopcontact na het
  gebruik en alvorens over te gaan tot de reiniging en het onderhoud van het apparaat.
  5) Vóór het gebruik, dient u te controleren of de
  netspanning overeenkomt met de waarde aangeduid op het identificatielabel onder het apparaat. 6) Sluit het apparaat aan op een stopcontact met een minimaal vermogen van 10A en
  voorzien van een doeltreffende aardleiding.
  7) Richt de stoomstraal niet op stopcontacten of
  apparaten die elektrische componenten bevatten, zoals de binnenkant van een oven. deze
  componenten kunnen beschadigd worden.
  8) Richt de stoomstraal nooit naar het apparaat.
  9) Trek niet aan het netsnoer om de stekker uit het
  stopcontact te halen. Raak de stekker niet aan
  met natte handen.
  10) Rijd met het apparaat niet over het netsnoer.
  Sluit de deur niet op de kabel en wrijf hem niet
  over scherpe randen. Houd hem ver verwijderd
  van warme oppervlakken.
  Zet het apparaat niet in verticale stand. Zorg
  ervoor dat het apparaat altijd horizontaal staat
  wanneer het in werking is.
  11) Om water bij te vullen, het reservoir vullen
  zonder het onder de kraan houden.
  12) Vermijd dat de stoom in contact komt met de
  huid. De hoge temperatuur van de stoom kan
  ernstige brandwonden veroorzaken. Richt de
  stoomstraal nooit op personen of dieren, of
  naar voorwerpen of oppervlakken die niet
  bestand zijn tegen dergelijke hoge temperaturen.

  13) Verplaats het apparaat met behulp van zijn
  handgreep; aangezien het apparaat voorzien is
  van een stoomketel, warmt het oppervlak bij het
  gebruik op. Personen met een bijzondere
  pathologische gevoeligheid voor warmte, dienen uiterst omzichtig om te gaan met dit apparaat.
  14) Doe geen schoonmaakmiddel in het reservoir.
  Gebruik uitsluitend water.
  15) Was het apparaat niet met trichloorethyleen of
  andere oplosmiddelen. Gebruik uitsluitend een
  doek bevochtigd met water en een normaal
  vloeibaar reinigingsproduct. Dompel het apparaat NIET onder in water.
  16) Wees uiterst voorzichtig wanneer u het apparaat op traptreden gebruikt.
  17) Indien het apparaat voor lange tijd niet wordt
  gebruikt, is het raadzaam al het water te verbruiken alvorens het apparaat op te bergen.
  18) Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen of personen die niet in staat zijn het apparaat alleen te gebruiken.
  19) Zet het apparaat niet in werking wanneer er iets
  niet in orde lijkt te zijn. Wendt u zich tot de verkoper of een erkend servicecentrum.
  20) Het apparaat niet blootstellen aan weersomstandigheden (regen, vorst, zon, enz.)
  21) Wendt u zich voor reparaties tot de verkoper of
  een erkend servicecentrum. Dit om de doeltreffendheid van uw apparaat te behouden en niet
  te riskeren dat de garantie vervalt. Om dezelfde redenen, wordt aanbevolen altijd originele
  reserveonderdelen te gebruiken.
  22) Elk apparaat wordt getest om de perfecte werking te controleren; het is daarom mogelijk dat
  druppels water via de indicator van het waterniveau (H) worden gezien.
  23) Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant of zijn technische servicedienst of in elk geval door iemand
  met een gelijksoortige vakkennis, om elk mogelijk risico te voorkomen.

  BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN ZORGVULDIG
  20 • Page 2

  BESCHRIJVING
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H

  Slang met handgreep en stoomregelaar
  Controlelampje “stoom klaar”
  Controlelampje “gebrek aan water”
  Schakelaar “ON/OFF” met controlelampje
  Dop reservoir
  Snoeropwikkelaar
  Accessoirehouder
  Indicator waterniveau

  Accessoires
  Verlengbuizen
  Driehoekig zuigmond
  Zuigmond tapijten/vloeren
  Doek voor zuigmond tapijten/vloeren en de
  driehoekige zuigmond
  O Lans
  P Ronde borsteltjes voor lans
  Q Recht borsteltje voor lans
  R Ruitenwasser voor lans
  S Kledinghaak
  T Onderstuk kledinghouder
  U Kledingborstel
  I
  L
  M
  N

  VÓÓR HET GEBRUIK
  Het reservoir vullen.
  Haal de stekker uit het stopcontact alvorens over
  te gaan tot een onderhoudsbeurt of de voorbereiding van het apparaat.
  • Om het reservoir te openen, de dop losdraaien
  (fig. 1).
  • Vul het waterreservoir en let erop het bovenste
  streepje van de indicator van het waterniveau
  niet te overschrijden (H). (fig. 2)
  • Draai de dop weer vast.

  Voorbereiding van de reinigingsaccessoires
  Alle bijgeleverde accessoires kunnen op de verlengbuizen of de handgreep worden aangebracht.
  Om ze aan te brengen, duwt u ze aan tot ze vastgehaakt worden (fig. 3).
  Om ze te verwijderen, drukt u op de knop en trekt
  u ze uit terwijl u oplet dat uw vinger die op de knop
  drukt niet bekneld raakt.

  WERKING VAN HET APPARAAT
  • Steek de stekker in het stopcontact.
  • Druk op de schakelaar “ON/OFF” (D); het controlelampje van de schakelaar licht op.
  • Wanneer het controlelampje “stoom klaar” (B)
  dooft, is het apparaat klaar voor gebruik. Om
  de stoom te gebruiken, druk op de knop van de
  handgreep (fig. 4); om de stoomafgifte te
  onderbreken volstaat het de knop los te laten.
  N.B.: Wanneer u het apparaat voor de eerste keer
  gebruikt, kan het wat rook en geur afgeven,
  wegens de verwarming en opdroging van de
  afdichtingsmiddelen gebruikt tijdens de montage
  van de stoomketel . Het is raadzaam de kamer te
  luchten.

  REGELING VAN DE STOOM
  Op de slang bevindt zich aan de onderkant van de
  handgreep een stoomregelaar (fig. 5). Met deze
  stoomregelaar kan de hoeveelheid stoom die afgegeven wordt verlaagd of verhoogd worden, afhankelijk van het type reiniging dat men wil uitvoeren
  (vb. harde vloeren, voegen van tegels = maximale
  stoom; bankstellen, allerhande textielbekledingen =
  minimale stoom).
  Bij het inschakelen, is het raadzaam de stoomregelaar in de maximale afgiftestand te zetten.

  HET WATER IN HET WATERRESERVOIR
  BIJVULLEN
  Wanneer het controlelampje “gebrek aan water”
  (C) oplicht (fig. 6), is het nodig water bij te vullen in
  het reservoir. Ga als volgt te werk:
  Procedere quindi come segue:
  • Schakel het apparaat uit met behulp van de
  schakelaar “ON/OFF” (D) en trek de stekker uit
  het stopcontact.
  • Haal de dop van het reservoir en vul met koud
  water; breng opnieuw de dop aan.
  LET OP: tijdens de werking voert het apparaat het
  water uit het reservoir naar de stoomketel (continue
  lading). Het is normaal het geluid van het laden te
  horen, dat met tussenpozen plaatsvindt om een
  constante stoomafgifte te garanderen.
  Indien het water onverwachts volledig opraakt, kan
  nog ongeveer 10 minuten lang stoom afgegeven
  worden, afhankelijk van de hoeveelheid stoom die
  gebruikt wordt. Indien het waterreservoir niet
  21 • Page 3

  gevuld wordt, zal de pomp gaan trillen en wordt
  geen stoom meer afgegeven.
  Zodra het waterniveau in het reservoir weer op peil
  is, werkt het apparaat zoals bij het eerste gebruik;
  alvorens te reinigen, moet dus gewacht worden tot
  de stoom klaar is, wat het geval is na 3 minuten. In
  de tussentijd laadt de pomp het water in de stoomketel.
  Het wordt afgeraden om, wanneer het water op
  is, verder te gaan met schoonmaken en de pomp
  te laten trillen. Een dergelijk gebruik kan op lange
  termijn de interne onderdelen onherstelbaar
  beschadigen.

  LET OP: het kan gebeuren dat er zich water bevindt
  onder het apparaat, veroorzaakt door de afvoerklep van overdruk.
  Om te voorkomen dat bij het verplaatsen van het
  apparaat water uit het reservoir lekt, dient het reservoir altijd afgesloten te worden met de dop.

  NA HET GEBRUIK
  Na het gebruik en om het apparaat op ordelijke
  wijze op te bergen, de stekker uit het stopcontact
  halen en het netsnoer opwikkelen op de snoeropwikkelaar; de accessoires in de accessoirehouder
  opbergen (fig. 7).

  GEBRUIKSTIPS VOOR HET SCHOONMAKEN
  Tapijt en vaste vloerbedekking

  Harde vloeren

  Accessoires: zuigmond tapijten/vloeren + doek
  vastgemaakt op de veerclips

  Accessoires: zuigmond tapijten/vloeren + doek
  vastgemaakt op de veerclips

  Aanbevelingen:
  *Test eerst de weerstand van de stoffen en
  kleuren op een verborgen plekje.
  *Het is raadzaam eerst het stof op te zuigen met een tapijtklopper of stofzuiger.

  Aanbevelingen:
  * Niet aanbevolen voor behandelde plavuizen
  of met was behandelde vloeren en parket.

  Stoelen, bankstellen, kussens, matrassen,
  auto-interieurs, rolluiken, verticale wanden,
  tuinmeubelen, zonneschermen, parasols en
  schommelbanken.
  Accessoires: driehoekige zuigmond + doek vastgemaakt op de veerclips

  Aanbevelingen:
  *Test eerst de weerstand van de
  stoffen en kleuren op een verborgen plekje.
  *Het is raadzaam eerst het stof
  op te zuigen met een tapijtklopper of stofzuiger.

  22

  Tegelvoegen, radiatoren, luiken, deurstijlen,
  moeilijk bereikbare plekken, vazen, fietsen,
  mountainbikes, automotoren, motoren, tuingereedschap (grasmaaier), kinderspelen
  (schommel).
  Accessoires: lansvormig zuigstuk + borsteltjes (rond
  of recht). • Page 4

  Badkamer (douchecabines, sanitair, wastafels, zwembaden).

  Set voor het borstelen van kleding en weefsels

  Accessoires: lansvormig zuigstuk + borsteltjes (rond
  of recht) rechtstreeks op zuigslang of verlengbuis.

  Accessoires: Onderstuk kledinghouder + verlengbuizen +
  kledingshaak rechtstreeks op het machinelichaam
  aangebracht; kleding- en weefselborstel rechtstreeks op de handgreep.
  OPMERKING: het is raadzaam de eerste stoom op
  een doek af te geven, door de stoomregelaar op de
  minimumstand in te stellen.

  Spiegels, ramen, autoruiten, veranda’s en
  serres.
  Accessoires: ruitenwasser rechtstreeks op zuigslang
  of verlengbuis.
  Let op: wanneer de buitentemperatuur laag is, is het
  raadzaam de ruit voor te verwarmen met een
  zwakke stoomstraal, om te voorkomen dat de ruit
  barst wegens het grote temperatuurverschil.

  Kledinghaak

  Verlengbuizen

  Onderstukkledinghouder

  23


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für DeLonghi XVT3000 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von DeLonghi XVT3000 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,48 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von DeLonghi XVT3000

DeLonghi XVT3000 Bedienungsanleitung - Deutsch - 4 seiten

DeLonghi XVT3000 Bedienungsanleitung - Englisch - 4 seiten

DeLonghi XVT3000 Bedienungsanleitung - Französisch - 4 seiten

DeLonghi XVT3000 Kurzanleitung - Alle Sprachen - 3 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info