Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/4
Nächste Seite
22
gevuld wordt, zal de pomp gaan trillen en wordt
geen stoom meer afgegeven.
Zodra het waterniveau in het reservoir weer op peil
is, werkt het apparaat zoals bij het eerste gebruik;
alvorens te reinigen, moet dus gewacht worden tot
de stoom klaar is, wat het geval is na 3 minuten. In
de tussentijd laadt de pomp het water in de stoom-
ketel.
Het wordt afgeraden om, wanneer het water op
is, verder te gaan met schoonmaken en de pomp
te laten trillen. Een dergelijk gebruik kan op lange
termijn de interne onderdelen onherstelbaar
beschadigen.
LET OP: het kan gebeuren dat er zich water bevindt
onder het apparaat, veroorzaakt door de afvoer-
klep van overdruk.
Om te voorkomen dat bij het verplaatsen van het
apparaat water uit het reservoir lekt, dient het reser-
voir altijd afgesloten te worden met de dop.
NA HET GEBRUIK
Na het gebruik en om het apparaat op ordelijke
wijze op te bergen, de stekker uit het stopcontact
halen en het netsnoer opwikkelen op de snoerop-
wikkelaar; de accessoires in de accessoirehouder
opbergen (fig. 7).
GEBRUIKSTIPS VOOR HET SCHOONMAKEN
Tapijt en vaste vloerbedekking
Accessoires: zuigmond tapijten/vloeren + doek
vastgemaakt op de veerclips
Aanbevelingen:
*Test eerst de weerstand van de stoffen en
kleuren op een verborgen plekje.
*Het is raadzaam eerst het stof op te zui-
gen met een tapijtklopper of stofzuiger.
Stoelen, bankstellen, kussens, matrassen,
auto-interieurs, rolluiken, verticale wanden,
tuinmeubelen, zonneschermen, parasols en
schommelbanken.
Accessoires: driehoekige zuigmond + doek vastge-
maakt op de veerclips
Aanbevelingen:
*Test eerst de weerstand van de
stoffen en kleuren op een verbor-
gen plekje.
*Het is raadzaam eerst het stof
op te zuigen met een tapijtklop-
per of stofzuiger.
Harde vloeren
Accessoires: zuigmond tapijten/vloeren + doek
vastgemaakt op de veerclips
Aanbevelingen:
* Niet aanbevolen voor behandelde plavuizen
of met was behandelde vloeren en parket.
Tegelvoegen, radiatoren, luiken, deurstijlen,
moeilijk bereikbare plekken, vazen, fietsen,
mountainbikes, automotoren, motoren, tuin-
gereedschap (grasmaaier), kinderspelen
(schommel).
Accessoires: lansvormig zuigstuk + borsteltjes (rond
of recht).
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für DeLonghi XVT3000 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von DeLonghi XVT3000 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,48 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von DeLonghi XVT3000

DeLonghi XVT3000 Bedienungsanleitung - Deutsch - 4 seiten

DeLonghi XVT3000 Bedienungsanleitung - Englisch - 4 seiten

DeLonghi XVT3000 Bedienungsanleitung - Französisch - 4 seiten

DeLonghi XVT3000 Kurzanleitung - Alle Sprachen - 3 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info