Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/32
Nächste Seite
20
HR
1. Opis uredjaja:
1: Kontrola za podeĻenje momenta
2: Drĺač za svrdla i alat za uvijanje vijaka
3: Preklopka za odabir smjera okretanja buĻilice
4: Preklopka za uključenje i isključenje
5: Baterija
6: Uredjaj za punjenje
7: Preklopnik 1. stupanj brzine - 2. stupanj brzine
8: Razdjelna tipka
9: Uključivanje - isključivanje čekiĺa
2. Sigurnosne napomene
Odgovarajuće sigurnosne napomene pronaći ćete u
priloženoj knjižici.
3. Važne napomene:
Prije puštanja baterijskog izvijača u rad obavezno
pročitajte ove napomene:
1. Baterijski paket punite priloženim punjačem.
Prazna baterija napuni se za oko 1 sat.
2. Koristite samo oštra svrdla, te besprijekorne i
prikladne vrhove izvijača.
3. Kod bušenja i vijčanja u zidovima, provjerite ima li
skrivenih strujnih, plinskih vodova ili vodovodnih
cijevi.
4. Puštanje u rad:
1. Punjenje NC baterijskog paketa Izvucite bateriju iz
ručke, pri čemu pritisnite razdjelnu tipku.
2. Usporedite odgovara li mrežni napon na tipskoj
pločici postojećem mrežnom naponu. Utaknite
uredjaj za punjenje u utičnicu.
3. Umetnite bateriju u uredjaj za punjenje. Svijetli
zelena LED-dioda. Pritisnite tipku SET kako bi se
baterija počela puniti. Crvena LED-dioda
signalizira da se baterija puni. Zelena LED-dioda
signalizira da je proces punjenja završen. Vrijeme
punjenja prazne baterije iznosi oko 1 sat. Tijekom
procesa punjenja baterija se može malo zagrijati,
što je normalno.
Ako se baterije ne napune, molimo provjerite:
da li postoji napajanje u zidnoj utičnici,
da li je ostvaren dobar spoj na priključcima
punjača.
Ako se i dalje baterije potpuno ne napune, molimo
da naĻem servisu vratite
punjač i
baterije
Redovito punjenje potrebno je radi osiguranja duĺeg
vijeka trajanja Ni-Cd baterija. Nadopunjavanje je
uvijek potrebno kad primjetite da se smanjuje snaga
ručne buĻilice.
Nikad nemojte dozvoliti da se baterije potpuno
isprazne. Time se mogu baterije oĻtetiti!
PodeĻavanje momenta (1)
VaĻa buĻilica ima ugraūenu mehaničku kontrolu za
podeĻenje momenta u 16 koraka. Moment za
odreūenu veličinu vijka odreūuje se pomośu prstena.
Ispravan moment zavisi od nekoliko čimbenika:
vrste i tvrdośe materijala,
vrste i veličine vijka,
zahtjeva koji se postavlja na vijčani spoj.
Spojka se odspaja uz karakterističan zvuk tako da
znate kad je postignut podeĻeni moment.
BuĻenje
Pri buĻenju, pomaknite prsten za podeĻenje u krajnji
poloĺaj. Kod ovog podeĻenja nema odspajanja
spojke i koristi se najveśi moment.
Uključivanje - isključivanje čekiĺa (9)
Za bušenje bez čekiĺa postavite prednji prsten za
namještanje na simbol „Svrdlo“. Za bušenje s
čekiĺem postavite prednji prsten za namještanje na
simbol „Šekiĺ“, a prsten za namještanje zakretnog
momenta na simbol „Svrdlo“.
Preklopka za odabir smjera vrtnje (3)
Klizna preklopka iznad preklopke za uključenje i
isključenje omoguśava odabir smjera vrtnje i
zakočenje kako se buĻilica ne bi slučajno uključila.
Moguś je odabir izmeūu lijevog i desnog smjera
vrtnje. Da se ne bi oĻtetio mehanizm prijenos, smjer
vrtnje mijenjajte samo kada alat miruje. Kad je klizna
preklopka u srediĻnjem poloĺaju, preklopka za
uključenje i isključenje je zakočena.
Preklopka za uključenje i isključenje (4)
Pomośu preklopke za uključenje i isključenje,
moguśa je kontinuirana regulacija brzine vrtnje. (c)to
jače pritisnete preklopku, to śe biti veśa brzina ručne
buĻilice.
Anleitung BAS 24S-2A SPK 1 21.09.2005 15:37 Uhr Seite 20
22

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Einhell BAS 24S-2A wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Einhell BAS 24S-2A in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Norwegisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,35 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info