Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/62
Nächste Seite
61
b) Wymiana narzêdzia
- Przekrêciæ zaciskan¹ tulejê rozprê¿an¹ (2.2)
odwrotnie do ruchu wskazówek zegara w celu
otwarcia szczêk napinaj¹cych (2.1) (wskazówka:
je¿eli wiertarka jest wy³¹czona, wrzeciono jest au-
tomatycznie zablokowane).
- Wsadziæ narzêdzie do uchwytu wiertarskiego.
- Mocno zamocowaæ narzêdzie przekrêcaj¹c
zaciskan¹ tulejê rozprê¿an¹ w kierunku ruchu
wskazówek zegara. Uwa¿aæ zawsze na to, aby
zamocowanie narzêdzia by³o wycentrowane.
3.2 Przystawka k¹towa DD-AS
Przystawka k¹towa umo¿liwia prace (borowanie,
œrubowanie) pionowo do osi pod³u¿nej wiertarkis.
a) Monta¿ przystawki k¹towej/demonta¿
Monta¿
- Nasadziæ przystawkê k¹tow¹ na wrzeciono wier-
tarki i przekrêciæ tak daleko, a¿ zazêbi siê na
¿¹danej pozycji. (uwaga: przystawka k¹towa daje
siê wzêbiæ w 16 ró¿nych pozycjach).
- Zaryglowaæ przystawkê k¹tow¹ przekrêcaj¹c
pierœcieæ mocuj¹cy (2.7) w kierunku wskazówek
zegara.
Demonta¿
- Przekrêciæ pierœcieñ mocuj¹cy odwrotnie do ruchu
wskazówek zegara do oporu, a nastêpnie zdj¹æ
przystawkê k¹tow¹.
b) Monta¿ uchwytu wiertarskiego na
przystawkê k¹tow¹/demonta¿
Uchwyt wiertarski zamocowywany jest w podobny
sposób na wrzeciono (2.6) przystawki k¹towej, jak
na wrzeciono wiertarki.
3.3 Przystawka mimoœrodowa DD-ES
Przystawka mimoœrodowa s³u¿y zamocowaniu bitów.
Umo¿liwia ona wkrêcanie œrub blisko brzegu.
a) Monta¿ przystawki mimoœrodowej/de-
monta¿
Monta¿/demonta¿ przystawki mimoœrodowej ma
miejsce w ten sam sposób, co przystawki k¹towej
(patrz rozdzia³ 3.2).
b) Wymiana narzêdzia
- Poci¹gn¹æ z powrotem pierœcieñ odryglowuj¹cy
(2.8), a nastêpnie wyj¹æ lub w³o¿yæ narzêdzie.
3.4 Uchwyt narzêdziowy CENTROTEC
WH-CE
Uchwyt narzêdziowy CENTROTEC umo¿liwia szybk¹
wymianê narzêdzi wyposa¿onych w chwyt CENTROTEC.
Narzêdzi CENTROTEC nie nale¿y mocowaæ
okr¹g³¹ czêœci¹ chwytu w zwyk³ym uchwycie
wiertarskim, aby chwyt nie zosta³ uszkodzony.
Niebezpieczeñstwo zranienia! Szcze-
góln¹ ostro¿noœæ nale¿y zachowaæ przy
wymianie narzêdzia o ostrych krawêdziach
tn¹cych i w razie potrzeby nosiæ rêkawice
ochronne.
a) Monta¿/demonta¿ CENTROTEC
Monta¿
- Przeci¹gn¹æ pierœcieñ odblokowuj¹cy (2.11) do
przodu, nasadziæ uchwyt narzêdziowy do oporu
na wrzeciono wiertarki (2.5) i zwolniæ pierœcieñ
odblokowuj¹cy.
Demonta¿
- Przeci¹gn¹æ pierœcieñ odblokowuj¹cy do przodu
i wyj¹æ uchwyt narzêdziowy.
b) Wymiana narzêdzia
- Przy wk³adaniu i wyjmowaniu narzêdzia z chwytem
CENTROTEC nale¿y przesun¹æ do ty³u zielony
pierœcieñ odblokowuj¹cy (2.10). Przy wk³adaniu
nale¿y przekrêciæ narzêdzie a¿ jego wa³ek
szeœciok¹tny (2.9) wzêbi siê w uchwyt szeœciok¹tny
wrzeciona wiertarki i przesun¹æ narzêdzie do oporu
w uchwycie narzêdziowym.
3.5 Zamocowanie narzêdzia we wrzecionie
wiertarki
Aby wiertakra by³a l¿ejsza i krótsza, bity mo¿na
wsadziæ bezpoœrednio do uchwytu szeœciok¹tnego
wrzeciona wiertarki (2.5).
4 £adowanie akumulatora
Do ³adowania akumulator nale¿y nasun¹æ do oporu
na element mocuj¹cy (3.1) ³adowarki. Przy przesu-
wie w przeciwnym kierunku na³adowany akumulator
mo¿na zdj¹æ z ³adowarki. U¿yty rodzaj akumulatora
(NiCd lub NiMH) jest automatycznie rozpoznawany.
Mikroprocesor steruje procesem ³adowania. Je¿eli
u¿ywany jest ciep³y akumulator NiMH (>37°C), nale¿y go
³adowaæ tylko przy zredukowanym pr¹dzie ³adowania. W
tym przypadku czas ³adowania ulegnie wyd³u¿eniu.
Dioda œwiec¹ca LED (3.2) wskazuje dany stan
pracy ³adowarki.
Dioda ¿ó³ta - sta³e œwiecenie:
³adowarka jest gotowa do pracy
Dioda zielona - œwiat³o migaj¹ce:
Akumulator jest ³adowany.
Dioda zielona - sta³e œwiecenie:
Akumulator zosta³ na³adowany, ³adowanie
podtrzymuj¹ce.
Dioda czerwona - œwiat³o migaj¹ce:
wskazanie b³êdu, np. z³e pod³¹czenie biegunów
akumulatora, brak dobrego ³¹czenia, spiêcie,
uszkodzony akumulator.
Dioda czerwona - sta³e œwiecenie:
temperatura akumulatora przekracza dopuszczalne
granice.
Nale¿y koniecznie przestrzegaæ zaleceñ
z rozdzia³u „Wskazówki obs³ugi - kon-
ser-wacja - dogl¹d“.
5 Praca za pomoc¹ maszyny
5.1 Uruchomienie
W³¹czenie odbywa siê poprzez naciœniêcie przyci-
sku (1.3). W zale¿noœci od si³y nacisku na przycisk
prêdkoœæ obrotowa daje siê bezstopniowo sterowaæ.
Wy³¹czenie odbywa siê poprzez puszczenie przyci-
sku (1.3). Po puszczeniu przycisku pracuj¹ce wrze-
ciono (uchwyt wiertarski) zostaje zacha-mowane, co
zapobiega ruchowi bezw³adnemu narzêdzia.
5.2 Magazynek bitów
Do magazynka bitów (1.2) mo¿na wsun¹æ z boku
wiele bitów lub przed³u¿eñ bitów. Uchwyt magnetycz-
ny umo¿liwia mocowanie wkrêtów i temu podobnych
przedmiotów.
61

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Festool TDK 12-12.0 V Li wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Festool TDK 12-12.0 V Li in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,52 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info