Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/62
Nächste Seite
62
6 Wskazówki obs³ugi - konserwacja -
dogl¹d
Prosimy przestrzegaæ nastêpuj¹cych
uwag. Poza tym istnieje
niebezpieczeñstwo uszkodzenia ma-
szyny, ³adowarki oraz akumulatorów.
- Naprawy mo¿e przeprowadzaæ wy³¹cznie specja-
lista. We wnêtrzu ³adowarki LC 45, równie¿ po
od³¹czeniu od sieci czêœci zasilaj¹cej, obecne jest
wysokie napiêcie kondensatorowe.
- Trzymaæ w czystoœci otwory wentylacyjne urz¹dzenia
elektrycznego w celu zapewnienia cyrkulacji powie-
trza oraz ch³odzenia.
- Przez otwory wentylacyjne nie mog¹ dostaæ siê do
œrodka obudowy urz¹dzenia czêœci metalowe typu
wióry metalowe (niebezpieczeñstwo spiêcia).
- U¿ywaæ tylko oryginalnych akumulatorów Festool. Nie
U¿ywaæ u¿ywanych lub na odnowionych akumulato-
rów. Za szkody powsta³e w wyniku u¿ycia nieoryginal-
nych akumulatorów Festool odpowiada u¿ytkownik.
- Trzymaæ w czystoœci kontakty ³¹czeniowe urz¹dzenia
elektrycznego, ³adowarki i akumulatorów.
- Dziêki przechowywaniu akumulatorów w
pod³¹czonej ³adowarce, akumulator jest bez prze-
rwy utrzymywany w stanie na³adowanym.
- Niena³adowanych akumulatorów nie pozostawiaæ w
³adowarce d³u¿ej ni¿ ok. 1 miesi¹ca, je¿eli ³adowar-
ka nie jest pod³¹czona do sieci. (Niebezpieczeñstwo
ca³kowitego roz³adowania)
- Nowy lub przez d³u¿szy czas nieu¿ywany akumula-
tor osi¹ga pe³n¹ zdolnoœæ dopiero po ok. 5 cyklach
³adowania i roz³adowania.
- Przed ponownym ³adowaniem akumulatory nale¿y
w miarê mo¿liwoœci ca³kowicie roz³adowaæ. Ponow-
ne rozpoczêcie ³adowania obecnie na³adowanego
akumulatora zmniejsza jego ¿ywot.
- WyraŸnie krótszy okres pracy akumulatora po jego
na³adowaniu wskazuje, ¿e akumulator jest zu¿yty i
musi byæ wymieniony przez nowy.
- Akumulatory NiCd, które nie bêd¹ wykorzystywane
przez d³u¿szy okres czasu, nale¿y przechowywaæ
w stanie roz³adowanym.
Szczególne uwagi dla akumulatorów NiMH:
- W temepraturze otoczenia poni¿ej 0° oraz powy¿ej 45°C
wydajnoœæ akumulatorów NiMH wyraŸnie s³abnie.
- Nie przeci¹¿aæ maszyny (nie pracowaæ z maszyn¹
tak silnie, ¿e siê zatrzyma)
- Akumulatory NiMH, równie¿ wtedy, gdy nie s¹ wy-
korzystywane, nale¿y ³adowaæ co ok. 4 miesi¹ce,
w celu zachowania ich pe³nej pojemnoœci.
- Po ka¿dym 10 na³adowaniu akumulatory NiMH po-
winny pozostaæ w ³adowarce jeszcze przez 60 min.,
w celu wyrównania mo¿liwych ró¿nic pomiêdzy
ogniwami akumulatora.
- Akumulatory NiMH ze wzglêdu na samoroz³ado-
wywanie korzystnie jest przechowywaæ w tempe-
raturach otoczenia od 0° C do 25° C.
6.1 Wymiana szczotek wêglowych
Zu¿ycie szczotek wêglowych do d³ugoœci mniejszej ni¿
6 mm mo¿e spowodowaæ zmniejszenie wydajnoœci
maszyny zatrzymanie pracy silnika. W tym przypadku
nale¿y wymieniæ szczotki wêglowe (4.2).
- Odkrêciæ pokrywê (4.4) i wyj¹æ stare szczotki
wêglowe.
- Przed ponownym przykrêceniem pokrywy nale¿y
wcisn¹æ uchwyt blaszany (4.3) nowej szczotki a¿
do zatrzaœniêcia w wyciêciach (4.1).
- Uruchomiæ maszynê na kilka minut na biegu ja³owym,
aby nowe szczotki uzyska³y optymalny styk.
7 Recyrkulacja akumulatorów
Nie wolno wyrzucaæ zu¿ytych aku-mula-
torów do œmieci domowych!
Zu¿yte lub zepsute akumulatory prosimy oddawaæ z
powrotem do sklepów lub do serwisu firmy Festool lub
do miejsc prowadz¹cych recyrkulacjê. W ten sposób
zostan¹ zwrócone do uporz¹dkowanego obiegu.
8 Gwarancja
Na urządzenia produkcji naszej firmy udzielamy gwa-
rancji z tytułu wad materiałowych i błędów produkcyj-
nych zgodnie z postanowieniami ustawowymi obo-
wiązującymi na terytorium danego kraju, która wynosi
co najmniej 12 miesięcy. Na terytorium państw UE
czas trwania gwarancji wynosi 24 miesiące (licząc od
daty na rachunku lub dowodzie dostawy). Szkody, a
zwłaszcza naturalne zużycie, przeciążenie, użytkowa-
nie niezgodne z przeznaczeniem względnie szkody
zawinione przez użytkownika lub inne zastosowanie
niezgodnie z instrukcją obsługi lub, które znane były
w momencie zakupu, nie są objęte gwarancją. Nie
są również objęte szkody, powstałe w wyniku sto-
sowania nieoryginalnego wyposażenia i materiałów
użytkowych (np. talerze szlifierskie).
Reklamacje mogą zostać uznane tylko wtedy, gdy
nierozłożone na części urządzenie zostanie odesłane
do dostawcy lub do upoważnionego warsztatu serwi-
sowego firmy. Należy zachować instrukcję obsługi,
zalecenia bezpieczeństwa, listę części zamiennych i
dowód zakupu. Ponadto obowiązują aktualne w mo-
mencie zakupu warunki gwarancyjne producenta.
Uwaga
Ze względu na stałe prace badawcze i rozwojowe
zastrzega się zmiany zamieszczonych tu danych
technicznych.
9 Oświadczenie o zgodności z normami
UE
Niniejszym oświadczamy na własną odpowiedzial-
ność, że produkt ten spełnia następujące normy lub
dokumenty normatywne.
EN 60745,EN 60335-2-29, EN 55014, EN 61000
zgodnie z postanowieniami wytycznych 2006/95/ES,
98/37/EG (do 28 grudnia 2009 r.), 2006/42/EG (od
29 grudnia 2009 r.), 2004/108/EG.
Dr. Johannes Steimel
Kierownik Działu Badań i Rozwoju
Festool GmbH, Wendlingen
62

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Festool TDK 12-12.0 V Li wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Festool TDK 12-12.0 V Li in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,52 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info