Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
Jav9tásokat ezen a készüléken csak villanyszerelő végezhet. Nem szakszerűen végzett javítások nagyon
kockázatosak.
A tartozékokra ugyanazok az előírások vonatkoznak.
Güde GmbH & Co. KG nem felel a olyan károkért:
- m ely a készülék mechanikai sérüléséből vagy túlterhelésből ered.
készülék megváltoztatásából
a használati útmutatóban leírt más célokra való használt esetén
Baleset és károk megelőzése végett tartsa be az útmutatóban lévő összes biztonsági utasítást,
Általános biztonsági utasítások
A csigasort a munka megk kezdése előtt ellenőrizni kell, minden komponens hibátlan működésének szempontjából.
Mindenek előtt ellenőrizze a kampók fémkapcsának állapotát, melyek a teher emelésénél megakadályozzák a kampó
önkéntelen felszabadulását a teher lekötő eszközökből (kötelek, gyűrűk, szállító szemek stb.).
Az előírásoknak nem megfelelően felerősített terhet, amely földre eshet nem szabad emelni.
A teher emelésénél minden műveletet csak megfelelő rögzítő elemek használatával szabd végezni (kötelek, szállító szemek
stb.) és az illetékes munkahelyi utasítások és érvényes szabványok betartása mellet.
Tilos a csigasor üzembehelyezése helytelenül kiegyenesített vonókötél esetén.
A csigasort felemelt teherrel nem szabad őrizetlenül hagyni.
Munka megkezdése előtt a csigasoron ellenőrizni kell teher hordó elemek teherbírását.
A készülék működési problémái esetén forduljon mindig a szakeladójához és kerülje az önkényes javításokat.
Azért, hogy a fennálló veszély esetén időben közbe lehessen lépni, a kezelőnek a csigasor használatakor olyan pozícióban
kell lennie ahonnan áttekintése van az egész munkahelyre.
A csigasort nem szabad semmiféle képen változtatni, kizárólag a csigasorral szállított emelőberendezést használjon.
Az üzembeállítás előtt ellenőrizze az acél láncot sérülése szempontjából. Szigorúan tilos a csigasor használata
hibás lánccal.
Személyek emelése nem megengedett.
A munkahelyi rendetlenség balesettel járhat!
Ellenőrizze a készüléket megsérülés szempontjából. További használat előtt gondosan ellenőrizze a készülék védelmi
berendezéseinek rendes és hibamentes funkcióját. Ellenőrizze hibamentesen e működnek a készülék mozgó részei,
nincsenek e meg akadva vagy megsérülve. Minden alkotórészt helyesen kell felszerelni és azoknak hibamentesen kell
működniük. Meghibásodott védelmi részeket szakképzett személlyel meg kell javítani vagy ki kell cseréltetni, amennyiben ez
az útmutatóban nincs másképpen megadva.
Hibás vagy sérült részeket azonnal cseréltesse ki.
Ne végezzen önkényes javításokat (jótállás és biztonság elvesztése).
Az emelőt fölöslegesen ne tegye ki időjárás, napsugár, por és fagy hatásának.
Kimondottan tilos személyeknek a felemelt teher alatt vagy közvetlen közelében tartózkodni, vagy alatta
áthaladni.
A terhet ne emelje egyszerre. A teher felemelése után (megfeszített lánc), kb. 10 cm föld fölött, próbálja ki a fék
hatékonyságát a teher felemelésével és leeresztésével.
A terhet sose húzza a földön.
Ügyeljen arra, hogy a lánc sose legyen becsomósodva.
A terhet sose emelje fel/ engedje le nagyon gyorsan
A terhet sose emelje 2 láncos csigasorral.
A láncot ne tekerje az emelt teher köré.
Vizsgálatok
Rendszeres vizsgálat
Vizuális vizsgálat felhasználó által, illetve kioktatott személyzettel. Ügyeljen a
szokatlan hangokra is munkaközben.
Utólagos vizsgálatok
A fékberendezésnél szükséges nemcsak a vizuális ellenőrzés. A fékek tesztjét
végezze el az alábbi módon:
függessze fel a terhet
emelje fel a terhet
a terhet emelje és engedje különböző magasságokba
ellenőrizze, hogy biztosítva van a teher megtartása mindegyik helyzetbe
Fékek beállítása (lásd 1. ábra)
(A) Legnagyobb fékhatás beállítása.
(B) Tolja lassan A felé és tegye be a biztosító sasszeget.
Cserélje ki a féktárcsát ha a vastagsága kisebb mint 3 mm.
Ábra 1
Karbantartás
Használat után vagy tárolás előtt végezze el a karbantartást. Karbantartást és javításokat csupán képzett szakember végezheti.
(a) Láncos csigasor alapos kitisztítása.
(b) Láncos csigasort mindig jól kenje meg. Láncot és a teherkampó csuklóját jól kenje be olajjal.
(c) Láncos csigasort tárolásnál védje eső és nedvesség ellen.
Ha láncos csigasort kint szereli fel akkor karbantartására különös figyelmet kell szentelni.
31
31

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gude 1000 KG 55103 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gude 1000 KG 55103 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,15 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info