Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
Osebe, ki zaradi svojih fizičnih, senzoričnih ali duševnih sposobnosti oziroma radi svoje neizkušenosti ali neznanja
niso sposobne upravljati naprave, je prav tako ne smejo uporabljati.
V kolikor sta naprava ali jeklena vrv vidno poškodovani, ne uporabljajte oz. ne vključujte naprave.
Popravila na tej napravi lahko izvaja le elektromehanik. Nestrokovno popravljena naprava je lahko nevarna.
Za opremo veljajo enaki predpisi.
Güde GmbH & Co. KG ne garantira za škode, ki bi nastale:
s poškodbami naprave zaradi mehanskih vplivov in preobremenitve.
spremembe naprave
Uporaba v namene, ki niso v skladu z navodili.
Brezpogojno upoštevajte vse varnostne napotke, da bi preprečili telesne poškodbe in škode.
Pomembni varnostne napotke
Še preden se lotite dela, preglejte škripčevje, če ni poškodovano in če vsi njegovi sestavni deli delujejo pravilno. Predvsem
preverite stanje kardbidnih kavljev, če so brezhibni; le ti preprečujejo da breme med prenašanjem zdrsne s veznih
pripomočkov (vrvi, obroči in transportne zanke itd.).
Ne dvigajte bremen, ki so pritrjena v neskladju s predpisi oz. ki bi lahko padla na tla.
Vsa dela, pri dviganju lahko izvajate samo, če uporabljate ustrezne elemente za pritrditev (vrvi, obročke, transportne zanke
itd.) in v skladu s pristojnimi določili in standardi, veljavnimi na delovnem mestu.
Uporaba škripčevja z nepravilno uravnovešeno vlečno vrvjo je prepovedana.
Škripčevje z dvignjenim bremenom ne sme ostati brez nadzora.
Še pred uporabo škripčevja preverite nosilnost nosilnih elementov naprave.
Če odkrijete okvaro, se vedno posvetujte s svojim pooblaščenim prodajalcem; nikoli ne popravljajte škripčevja sami.
Da lahko ob realni nevarnosti pravočasno posega, mora strežno osebje upravljati škripčevje s položaja, od koder lahko
nadzira cel delovni prostor.
Nikoli ne spreminjajte originalne konstrukcije škripčevja; uporabljajte le dvižno opremo, ki je priložena izdelku.
Še pred uporabo preglejte jekleno verigo, če ni poškodovana. Ne uporabljajte škripčevja, če je veriga
poškodovana.
Dviganje oseb je prepovedano.
Nered na delovnem mestu lahko povzroči nesrečo.
Napravo redno pregledujte, če ni poškodovana. Pred vsako ponovno uporabo naprave natančno preglejte, če vsi njeni
zaščitni deli delujejo brezhibno. Preverite, če je gibljivi deli naprave delujejo v redu, če niso blokirani ali poškodovani. Vsi deli
morajo biti pravilno montirani, da so zagotovljeni vsi pogoji pravilnega delovanja naprave. Poškodovana zaščitna oprema in
deli se morajo popraviti ali zamenjani v priznani strokovni delavnici, če v navodili za uporabo ni drugače navedeno.
Poškodovane dele naj strokovnjak zamenja z novimi.
Ne posegajte svojevoljno v napravo (izgubili boste pravico do garancije).
Naprave ne izpostavljajte po nepotrebnem vremenskim vplivom, sončnim žarkom, prahu ali mrazu.
Vsakršen prehod oseb pod obešenim bremenom ali v njegovi neposredni bližini je strogo prepovedan.
Ne dvigajte bremena naenkrat. Ko breme dvignete (veriga je napeta) približno 10 cm nad tla, preizkusite učinek zavor tako,
da dvignete oz. spustite breme.
Nikoli ne vlecite bremena po tleh!
Veriga ne sme biti nikoli zavozlana.
Breme ne dvigajte oz. ne spuščajte prehitro.
Ne dvigajte bremena z dvo-verižnimi škripčevji.
Ne ovijajte verige okoli bremena, ki ga dvigate.
Pregledi
Redni pregled
Vizualni pregled pri uporabniku oz. pri izšolanem strokovnem osebju. Pri tem
pazite na nevsakdanje zvoke pri delu.
Dodatni pregled
Za zavorni sistem je obvezen (ne le) vizualen pregled. Zavore testirajte na sledeči
način:
breme obesite
breme dvignite
breme dvigajte in spuščajte na različne višine.
preverite, če je breme zanesljivo pritrjeno v vsakem položaju.
Nastavitev zavore (glej sliko 1)
(A) Nastavitev z največjim učinkom zavor.
(B) Potiskajte počasi stran od smeri A in vstavite varovalni zatič.
Zavorni kolut zamenjajte z novim, ko se stanjša pod 3 mm.
Slika 1
Vzdrževanje
Po uporabi in pred skladiščenjem poskrbite za temeljito vzdrževanje. Vzdrževanje in servisiranje lahko opravlja le strokovno
osebje.
(a) Temeljito ččenje verižnega škripčevja.
(b) Verižno škripčevje vedno dobro podmažite. Verigo in zglob kavlja dobro podmažite z oljem.
(c) Verižno škrpičevje v skladišču zvarujte pred dežjem in vlago.
Kadar montirate napravo na prostem, se posvetite temeljitemu vzdrževanju.
35
35

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gude 1000 KG 55103 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gude 1000 KG 55103 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,15 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info