Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
fold here fold here fold here fold here fold here
fold herefold herefold herefold herefold here
fold here
fold here
Verkorte gebruiksaanwijzing
Koffieautomaat
Deze verkorte gebruiksaanwijzing vervangt niet de uitgebreide gebruiksaanwijzing.
Het is belangrijk dat u het apparaat goed kent. Lees de gebruiksaanwijzing daarom
grondig door en houdt u zich aan de veiligheidsinstructies en waarschuwingen.
nl – NL
Mat.-Nr. 11 202 590
DRANKENOVERZICHT/HET PERFECTE KOPJE KOFFIE
INSTELLINGEN
REINIGING EN ONDERHOUD
Reiniging en onderhoud
Optimaal genieten van uw koffie
Instellingen
Parameters weergeven en
wijzigen
Voor alle dranken kunt u de hoeveelheid
wijzigen.
Daarnaast kunt u voor koffiedranken de
koffiehoeveelheid, de bereidingstempe-
ratuur en het bevochtigen afzonderlijk
instellen.
ĺ Raak de sensortoets aan.
ĺ Kies een drank en bevestig metOK.
ĺ RaakDrankparameters aan.
De parameters die u voor deze drank kunt
wijzigen, worden weergegeven.
In de eerste regel verschijnt het menu-
puntHoeveelheid drank. Als uHoeveel-
heid drank
kiest en metOK bevestigt,
wordt de bereiding meteen gestart.
ĺ Kies de gewenste parameter en wijzig de
betreffende instelling.
ĺ Bevestig metOK.
ĺ Hoeveelheid
U kunt de hoeveelheid voor alle koffiedran-
ken, voor heet water, voor alle theesoorten
en voor bereidingen met melk wijzigen.
ĺ Zet een kopje onder de koffie-uitloop.
ĺ KiesHoeveelheid drank en bevestig
metOK.
De drank wordt bereid en in het display
verschijnt
Opslaan.
ĺ RaakOK aan als het kopje vol genoeg
is.
Als u de hoeveelheden voor koffiedranken
met melk of met heet water wilt wijzigen,
slaat u de bestanddelen van de drank tij-
dens de bereiding een voor een op.
Performance-modus
U kunt onder Instellingen|Performan-
ce-modus
de bijpassende modus van uw
koffievoorkeur kiezen. Het energieverbruik
verschilt per gekozen modus.
Eco-modus: dit is een energiebesparen-
de functie.
Barista-modus: deze modus is geopti-
maliseerd voor het bereiden van espres-
so en koffie.
Latte-modus: in deze modus kunnen
dranken met melk aanzienlijk sneller
worden bereid.
U kunt bovendien de Feestmodus acti-
veren: wanneer u slechts een enkele keer
intensief gebruik maakt van het appa-
raat voor bijvoorbeeld een familiefeest (zie
gebruiksaanwijzing).
Koffie-uitloop reinigen
Reinig de roestvrijstalen afdek-
king van de koffie-uitloop uitsluitend
handmatig.
ĺ Open de deur van het apparaat.
ĺ Haal de roestvrijstalen afdekking van de
koffie-uitloop eraf en reinig deze.
ĺ Verwijder de melkleiding van de uit-
loop-unit. Trek de uitloop-unit er naar
beneden toe af.
ĺ Haal de 3delen van de uitloop-unit uit
elkaar.
ĺ Reinig alle onderdelen grondig. Reinig
het oppervlak van de koffie-uitloop met
een vochtig sponsdoekje.
ĺ Zet de uitloop-unit weer in elkaar.
ĺ Schuif de uitloop-unit terug in de kof-
fie-uitloop en plaats de roestvrijstalen af-
dekking er weer op.
ĺ Bevestig de melding met OK.
Filtersysteem verwijderen en
handmatig reinigen
Reinig het filtersysteem uitsluitend
handmatig met warm water zonder
reinigingsmiddel.
ĺ Open de deur en verwijder het
waterreservoir.
ĺ Druk op de toets onder aan de greep
van het filtersysteem en draai de
greep daarbij naar voren.
ĺ Trek het filtersysteem eerst opzijen
vervolgens naar voren uit het appa-
raat. Kantel het filtersysteem hierbij
naar voren.
U mag de stand van de greep op het
filtersysteem niet meer veranderen als
u het filtersysteem uit het apparaat
hebt gehaald.
ĺ Reinig het filtersysteem handmatig on-
der stromend warm water.
ĺ Wrijf de koffieresten van de zeven (zie de
pijlen).
ĺ Droog de trechter van het filtersysteem.
ĺ Reinig de binnenkant van de koffieauto-
maat zorgvuldig.
ĺ Schuif het filtersysteem in de
koffieautomaat.
ĺ Vergrendel het filtersysteem: houd de
toets onder aan de greep van het filter-
systeemingedrukt en draai de greep
daarbij naar rechts.
ĺ Sluit de deur van het apparaat.
ĺ Volg de overige aanwijzingen in het
display.
Na het spoelen is de procedure afgerond.
Onderhoudsprogramma “Appa-
raat ontkalken”
Gebruik voor het ontkalken
2ontkalkingstabletten.
In het display verschijnt de melding
Appa-
raat ontkalken
.
ĺ RaakOK aan.
Het onderhoudsprogramma wordt gestart.
ĺ Volg de aanwijzingen in het display.
ĺ Vul het waterreservoir tot aan de marke-
ring met lauw water.
ĺ Leg 2ontkalkingstabletten in het water.
ĺ Plaats het waterreservoir terug.
ĺ Volg de overige aanwijzingen in het
display.
Als in het display de volgende melding ver-
schijnt
: spoel waterreservoir om en vul het tot
deontkalkingsmarkeringmetverswater,
gaat u als volgt te werk:
ĺ Spoel het waterreservoir grondig met
schoon water om. Vul het waterreser-
voir tot aan de markering met schoon
drinkwater.
Na het spoelen is het ontkalkingsprogram-
ma beëindigd.
Instellingen weergeven en
wijzigen
ĺ Raak de sensortoets aan.
ĺ Kies Instellingen en raakOK aan.
ĺ Kies het menupunt dat u wilt weergeven
of wijzigen. RaakOK aan.
ĺ Wijzig de instelling naar wens en beves-
tig metOK.
Fabrieksinstellingen worden cursief
weergegeven.
Taal
Duits | ... andere talen
Land
Dagtijd
Weergave: aan| uit| nachtschakeling
Tijdformaat: 24h| 12h (am/pm)
Instellen
Datum
(instellen)
Timer
Timer1: Inschakelen om| Uitschake-
len om
Timer2: Inschakelen om| Uitschake-
len om
Uitschakelen na (0:20)
TeaTimer
Automatisch| handmatig
Volume
Geluidssignalen
Toetssignalen
Welkomstmelodie: aan| uit
Display
Lichtsterkte
Display
QuickTouch: aan| uit
Verlichting
Apparaat ingeschakeld
Het apparaat is uitgeschakeld: uit-
schakelen na
U kunt voor het uitgeschakelde appa-
raat instellen na hoeveel tijd de verlich-
ting moet worden uitgeschakeld.
Info
Bereidingen (Bereidingen totaal| Kof-
fie totaal| ...)
Aantal bereidingen tot onderhouds-
programma: Apparaat ontkalken| fil-
tersysteem ontvetten
Vers water (CVA7445)
Aan| uit
Plaatsing op hoogte
0–250m, 251–500m, ...
Performance-modus
Eco-modus| Barista-modus| Lat-
te-modus| Feestmodus
De Feestmodus is een Performan-
ce-modus speciaal voor weinig voorko-
mend, intensief gebruik van de koffie-
automaat (zie gebruiksaanwijzing).
Waterhardheid
Totale hardheid
Vanuit de fabriek is 21°dH ingesteld.
Ingebruiknamebeveiliging
Aan| uit
Als de ingebruiknamebeveiliging is in-
geschakeld, wordt de timer
inschakelen
om
uitgeschakeld.
Miele@home
Installeren| deactiveren/activeren|
verbindingsstatus| opnieuw instellen
Sommige menupunten verschijnen pas
als Miele@home is ingesteld en de kof-
fieautomaat met een WiFi-netwerk ver-
bonden is.
Afstandsbediening
Aan| uit
RemoteUpdate
Aan| uit
Softwareversie
Voor Miele-technici
Handelaren
Demo-functie: aan| uit
Fabrieksinstellingen
Instellingen apparaat: resetten| niet
resetten
De volgende instellingen worden niet
gereset: taal, dagtijd, datum, aan-
tal bereidingen, instellingen Miele@
home, profielen en de daarbij behoren-
de dranken.
Koffiedranken
Ristretto is een geconcentreerde, krach-
tige espresso. Dezelfde hoeveelheid kof-
fie als bij een espresso wordt met heel
weinig water bereid.
Espresso is een sterke, aromatische
koffie met een dik, hazelnootbruin
schuimlaagje: de crema.
Koffie onderscheidt zich van espresso
door de grotere waterhoeveelheid en de
anders gebrande koffiebonen.
Caffè lungo is een koffie met duidelijk
meer water.
Long black wordt met heet water en
twee espresso's bereid.
Caffè americano bestaat uit een even
grote hoeveelheid espresso als heet wa-
ter. Eerst wordt de espresso bereid,
daarna loopt het hete water in het kop-
je .
Koffiedranken met melk
Cappuccino bestaat voor circa twee
derde uit melkschuim en voor een derde
uit espresso.
Latte macchiato bestaat voor een der-
de uit hete melk, voor een derde uit
melkschuim en voor een derde uit
espresso.
Caffè lattebestaat uit koffie en hete
melk.
Cappuccino italiano bestaat uit even-
veel melkschuim en espresso als gewo-
ne cappuccino. Maar nu wordt eerst de
espresso en pas daarna het melkschuim
bereid.
Espresso macchiato is een espresso
met een klein beetje melkschuim.
Flat white is een grote cappuccino: veel
espresso met heel veel melkschuim.
Café au lait is een espresso met een
beetje hete melk.
Soorten thee
(heet water met steeds de optimale
temperatuur)
Witte thee
Japanse thee
Groene thee
Kruidenthee
Vruchtenthee
Zwarte thee
Chai Latte is een theespecialiteit met
melk.
Overige dranken
Hete melk
Melkschuim
Heet water
Warm water
Functie Koffie- of theekan
(er kunnen 3tot8kopjes worden gekozen)
Koffiekan
Theekan voor alle soorten thee
Drankenoverzicht
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Reinig de roestvrijstalen afdekking van de koffie-uitloop uitsluitend
  handmatig.

  ĺĺ Open de deur van het apparaat.

  ĺĺ Zet de uitloop-unit weer in elkaar.

  ĺĺ Schuif de uitloop-unit terug in de koffie-uitloop en plaats de roestvrijstalen afdekking er weer op.
  ĺĺ Bevestig de melding met OK.

  U mag de stand van de greep op het
  filtersysteem niet meer veranderen als
  u het filtersysteem uit het apparaat
  hebt gehaald.

  Het onderhoudsprogramma wordt gestart.

  ĺĺ Reinig het filtersysteem handmatig onder stromend warm water.

  ĺĺ Reinig de binnenkant van de koffieautomaat zorgvuldig.
  ĺĺ Schuif het filtersysteem in de
  koffieautomaat.

  ĺĺ Haal de 3 delen van de uitloop-unit uit
  elkaar.

  ĺĺ Reinig alle onderdelen grondig. Reinig
  het oppervlak van de koffie-uitloop met
  een vochtig sponsdoekje.

  Optimaal genieten van uw koffie

  Instellingen

  Koffiedranken

  Soorten thee

  –– Ristretto is een geconcentreerde, krachtige espresso. Dezelfde hoeveelheid koffie als bij een espresso wordt met heel
  weinig water bereid.

  (heet water met steeds de optimale
  temperatuur)

  –– Caffè lungo is een koffie met duidelijk
  meer water.
  –– Long black wordt met heet water en
  twee espresso's bereid.

  ĺĺ Droog de trechter van het filtersysteem.

  ĺĺ Druk op de toets onder aan de greep
  van het filtersysteem  en draai de
  greep daarbij naar voren .

  Drankenoverzicht

  –– Koffie onderscheidt zich van espresso
  door de grotere waterhoeveelheid en de
  anders gebrande koffiebonen.

  ĺĺ Volg de aanwijzingen in het display.

  ĺĺ Wrijf de koffieresten van de zeven (zie de
  pijlen).

  ĺĺ Haal de roestvrijstalen afdekking van de
  koffie-uitloop eraf en reinig deze.

  fold here

  –– Espresso is een sterke, aromatische
  koffie met een dik, hazelnootbruin
  schuimlaagje: de crema.

  ĺĺ Raak OK aan.

  Reinig het filtersysteem uitsluitend
  handmatig met warm water zonder
  reinigingsmiddel.

  ĺĺ Verwijder de melkleiding van de uitloop-unit . Trek de uitloop-unit er naar
  beneden toe af .

  Gebruik voor het ontkalken
  2 ontkalkingstabletten.
  In het display verschijnt de melding Apparaat ontkalken.

  Filtersysteem verwijderen en
  handmatig reinigen

  ĺĺ Open de deur en verwijder het
  waterreservoir.

  Onderhoudsprogramma “Apparaat ontkalken”

  ĺĺ Vergrendel het filtersysteem: houd de
  toets onder aan de greep van het filtersysteem ingedrukt en draai de greep
  daarbij naar rechts.
  ĺĺ Sluit de deur van het apparaat.

  ĺĺ Vul het waterreservoir tot aan de markering  met lauw water.
  ĺĺ Leg 2 ontkalkingstabletten in het water.
  ĺĺ Plaats het waterreservoir terug.

  ĺĺ Volg de overige aanwijzingen in het
  display.

  Als in het display de volgende melding verschijnt: spoel waterreservoir om en vul het tot

  Na het spoelen is de procedure afgerond.

  gaat u als volgt te werk:

  ĺĺ Spoel het waterreservoir grondig met
  schoon water om. Vul het waterreservoir tot aan de markering  met schoon
  drinkwater.
  Na het spoelen is het ontkalkingsprogramma beëindigd.

  ĺĺ Trek het filtersysteem eerst opzij  en
  vervolgens naar voren uit het apparaat . Kantel het filtersysteem hierbij
  naar voren .

  fold here

  –– Groene thee
  –– Kruidenthee
  –– Vruchtenthee
  –– Zwarte thee
  –– Chai Latte is een theespecialiteit met
  melk.

  Overige dranken
  –– Hete melk

  Koffiedranken met melk

  (er kunnen 3 tot 8 kopjes worden gekozen)

  –– Caffè latte bestaat uit koffie en hete
  melk.

  de ontkalkingsmarkering  met vers water,

  –– Japanse thee

  –– Melkschuim

  –– Latte macchiato bestaat voor een derde uit hete melk, voor een derde uit
  melkschuim en voor een derde uit
  espresso.

  ĺĺ Volg de overige aanwijzingen in het
  display.

  –– Witte thee

  –– Caffè americano bestaat uit een even
  grote hoeveelheid espresso als heet water. Eerst wordt de espresso bereid,
  daarna loopt het hete water in het kopje .
  –– Cappuccino bestaat voor circa twee
  derde uit melkschuim en voor een derde
  uit espresso.

  REINIGING EN ONDERHOUD

  Koffie-uitloop reinigen

  fold here

  –– Cappuccino italiano bestaat uit evenveel melkschuim en espresso als gewone cappuccino. Maar nu wordt eerst de
  espresso en pas daarna het melkschuim
  bereid.
  –– Espresso macchiato is een espresso
  met een klein beetje melkschuim.
  –– Flat white is een grote cappuccino: veel
  espresso met heel veel melkschuim.

  –– Heet water
  –– Warm water

  Functie Koffie- of theekan
  –– Koffiekan
  –– Theekan voor alle soorten thee

  Parameters weergeven en
  wijzigen
  Voor alle dranken kunt u de hoeveelheid
  wijzigen.
  Daarnaast kunt u voor koffiedranken de
  koffiehoeveelheid, de bereidingstemperatuur en het bevochtigen afzonderlijk
  instellen.
  ĺĺ Raak de sensortoets  aan.

  ĺĺ Kies een drank en bevestig met OK.
  ĺĺ Raak Drankparameters aan.

  De parameters die u voor deze drank kunt
  wijzigen, worden weergegeven.
  In de eerste regel verschijnt het menupunt Hoeveelheid drank. Als u Hoeveelheid drank kiest en met OK bevestigt,
  wordt de bereiding meteen gestart.

  ĺĺ Kies de gewenste parameter en wijzig de
  betreffende instelling.
  ĺĺ Bevestig met OK.

  ĺĺHoeveelheid

  U kunt de hoeveelheid voor alle koffiedranken, voor heet water, voor alle theesoorten
  en voor bereidingen met melk wijzigen.
  ĺĺ Zet een kopje onder de koffie-uitloop.
  ĺĺ Kies Hoeveelheid drank en bevestig
  met OK.

  De drank wordt bereid en in het display
  verschijnt Opslaan.

  ĺĺ Raak OK aan als het kopje vol genoeg
  is.
  Als u de hoeveelheden voor koffiedranken
  met melk of met heet water wilt wijzigen,
  slaat u de bestanddelen van de drank tijdens de bereiding een voor een op.

  –– Café au lait is een espresso met een
  beetje hete melk.

  fold here

  fold here

  Performance-modus
  U kunt onder Instellingen  | Performance-modus de bijpassende modus van uw
  koffievoorkeur kiezen. Het energieverbruik
  verschilt per gekozen modus.

  Instellingen weergeven en
  wijzigen

  Display

  Miele@home

  –– QuickTouch: aan | uit

  ĺĺ Kies Instellingen  en raak OK aan.

  –– Installeren | deactiveren/activeren |
  verbindingsstatus | opnieuw instellen

  Verlichting

  Sommige menupunten verschijnen pas
  als Miele@home is ingesteld en de koffieautomaat met een WiFi-netwerk verbonden is.

  ĺĺ Raak de sensortoets  aan.

  ĺĺ Kies het menupunt dat u wilt weergeven
  of wijzigen. Raak OK aan.

  –– Eco-modus: dit is een energiebesparende functie.

  ĺĺ Wijzig de instelling naar wens en bevestig met OK.

  –– Barista-modus: deze modus is geoptimaliseerd voor het bereiden van espresso en koffie.

  Fabrieksinstellingen worden cursief
  weergegeven.

  –– Latte-modus: in deze modus kunnen
  dranken met melk aanzienlijk sneller
  worden bereid.

  Taal 

  U kunt bovendien de Feestmodus activeren: wanneer u slechts een enkele keer
  intensief gebruik maakt van het apparaat voor bijvoorbeeld een familiefeest (zie
  gebruiksaanwijzing).

  fold here

  – Duits | ... andere talen
  –– Land
  Dagtijd
  –– Weergave: aan | uit | nachtschakeling
  –– Tijdformaat: 24 h | 12 h (am/pm)
  –– Instellen
  Datum
  (instellen)

  –– Apparaat ingeschakeld
  –– Het apparaat is uitgeschakeld: uitschakelen na
  U kunt voor het uitgeschakelde apparaat instellen na hoeveel tijd de verlichting moet worden uitgeschakeld.
  Info
  –– Bereidingen (Bereidingen totaal | Koffie totaal | ...)
  –– Aantal bereidingen tot onderhoudsprogramma: Apparaat ontkalken | filtersysteem ontvetten
  Vers water (CVA 7445)
  –– Aan | uit
  Plaatsing op hoogte
  0–250 m, 251–500 m, ...

  Timer

  Performance-modus

  –– Timer 1: Inschakelen om | Uitschakelen om

  –– Eco-modus | Barista-modus | Latte-modus | Feestmodus

  –– Timer 2: Inschakelen om | Uitschakelen om

  De Feestmodus is een Performance-modus speciaal voor weinig voorkomend, intensief gebruik van de koffieautomaat (zie gebruiksaanwijzing).

  –– Uitschakelen na (0:20)
  TeaTimer
  –– Automatisch | handmatig
  Volume

  –– Aan | uit
  RemoteUpdate
  –– Aan | uit
  Softwareversie
  Voor Miele-technici
  Handelaren
  –– Demo-functie: aan | uit
  Fabrieksinstellingen
  –– Instellingen apparaat: resetten | niet
  resetten
  De volgende instellingen worden niet
  gereset: taal, dagtijd, datum, aantal bereidingen, instellingen Miele@
  home, profielen en de daarbij behorende dranken.

  Waterhardheid
  –– Totale hardheid
  Vanuit de fabriek is 21 °dH ingesteld.

  –– Toetssignalen

  Ingebruiknamebeveiliging 

  –– Welkomstmelodie: aan | uit

  – Aan | uit

  –– Lichtsterkte

  fold here

  Verkorte gebruiksaanwijzing
  Koffieautomaat

  Afstandsbediening

  –– Geluidssignalen

  Display

  fold here

  INSTELLINGEN

  Reiniging en onderhoud

  fold here

  DRANKENOVERZICHT/HET PERFECTE KOPJE KOFFIE

  fold here

  Als de ingebruiknamebeveiliging is ingeschakeld, wordt de timer inschakelen
  om uitgeschakeld.

  fold here

  Deze verkorte gebruiksaanwijzing vervangt niet de uitgebreide gebruiksaanwijzing.
  Het is belangrijk dat u het apparaat goed kent. Lees de gebruiksaanwijzing daarom
  grondig door en houdt u zich aan de veiligheidsinstructies en waarschuwingen.

  nl – NL

  fold here

  Mat.-Nr. 11 202 590 • Page 2

  Bediening

  fold here

  Beschrijving
  Navigatiegedeelte

  Naam invoeren

  Als u een menupunt wilt kiezen, raakt u de
  pijltoetsen  aan totdat het gewenste
  menupunt is gemarkeerd.

  In het navigatiegedeelte kunt u letters en
  cijfers invoeren. U kunt hier tevens kiezen
  tussen hoofdletters en kleine letters.

   Toets Aan/Uit 

  ĺĺ Open de deur van het apparaat.

   Bedieningspaneel

   Opvangrooster
   Melkreservoir

  Als u sneller wilt bladeren, swipet u tussen
  de pijlen naar rechts of naar links.

  6

   Koffietoetsen
   Display

   Sensortoets 

   Sensortoets Profielen 

   Sensortoets Onderhoud 

   Sensortoets “Terug” 

   Sensortoets “2 porties” 

   Sensortoets “DoubleShot” 

   Optische interface (alleen voor Miele
  Service)

   Sensortoets OK

   Navigatiegedeelte met pijltoetsen   Espresso  Koffie  Caffè lungo  Cappuccino  Latte macchiato  Caffè latte  Hete melk  Melkschuim  Theewater

  Een menu oproepen en binnen een
  menu navigeren

  E

  F

  Principe van de bediening
  U bedient het apparaat door de sensortoetsen aan te raken.

  –– Als u een teken wilt wissen, raakt u de
  sensortoets  aan.

  5

  –– Als u de naam wilt opslaan, kiest u het
  vinkje  en bevestigt u met OK.

  Ristretto

  U bevindt zich in het drankenmenu als in
  het display Drank kiezen verschijnt.

  Cappuccino italiano

  12:00

  Miele

  Meer dranken vindt u in het menu Overig
  (sensortoets ).

  Als u een drank bereidt met meerdere ingrediënten, bijvoorbeeld latte macchiato,
  kunt u de bereiding van de afzonderlijke
  ingrediënten voortijdig afbreken.
  ĺĺ Druk op OK als in het display Stop
  verschijnt.

  DoubleShot

   Melkventiel

   In hoogte verstelbare koffie-uitloop met
  verlichting
   Schuifknop maling
   Bonenreservoir
   Ontluchting

  ĺĺ Trek de bonenreservoirs uit de automaat
  en verwijder de deksels.

   Waterreservoir

   Opvangschaal met deksel

  ĺĺ Vul de bonenreservoirs met koffiebonen
  en plaats de deksels terug om de bonenreservoirs af te sluiten.

   Filtersysteem
   Afvalbakje

  Om het actuele menu te verlaten, raakt u
  de sensortoets  aan.

  ĺĺ Schuif de bonenreservoirs helemaal in de
  koffieautomaat.

   Reservoir

   Opvangschaal

  fold here

  ĺĺ Zet een kopje onder elk van de schenktuitjes van de koffie-uitloop.
  ĺĺ Raak de sensortoets  aan tijdens de
  bereiding van een drank.

  De melkkan gebruiken
  De melk in de melkkan wordt niet gekoeld.
  Zet de kan daarom in de koelkast als u
  enige tijd geen melk gaat bereiden. Alleen
  koude melk (< 10 °C) kan goed worden
  opgeschuimd.
  ĺĺ Vul de melkkan tot max. 2 cm onder de
  rand met melk.

  ĺĺ Sluit de deur van het apparaat.

  fold here

  Met de functie Expert-stand kunt u tijdens
  de bereiding de hoeveelheid wijzigen (Instellingen  | Expert-stand).

  Als u de sensortoets  aanraakt, wordt
  het menu met de verschillende theesoorten weergegeven.

  Het hete water stroomt in het kopje.

  De instelling wordt niet opgeslagen en
  geldt alleen voor de actuele bereiding.
  Vanuit de fabriek is de Expert-stand
  uitgeschakeld.

  Functie Koffie- of theekan
  U kunt met de functie Koffie- of theekan
  automatisch meerdere kopjes koffie of
  thee na elkaar bereiden (maximaal 1 liter).
  U kunt zo maximaal 8 kopjes bereiden.

  Wat moet ik reinigen/onderhouden?

  Dagelijks
  (aan het einde van de dag)

  –– Melkkan en deksel
  –– Melkventiel
  –– Waterreservoir
  –– Opvangrooster

  U kunt de hoeveelheid alleen tijdens de
  afzonderlijke bereidingsfasen wijzigen.

  –– Opvangschaal en afvalbakje
  1x per week
  (vaker bij ernstige
  verontreiniging)

  ĺĺ Neem het theefilter of het zakje uit het
  kopje als de thee heeft getrokken.
  Tip: als u thee bereidt, kunt u met de
  functie
  TeaTimer een kookwekker starten (zie
  gebruiksaanwijzing).

  Aanbevolen
  reinigingsinterval

  Hoeveelheid wijzigen

  Bereiding

  –– Koffie-uitloop
  –– Kopjessensor
  –– Binnenruimte
  –– Filtersysteem
  –– Opvangschaal
  –– Front

  ĺĺ Tijdens het bereiden van de drank: verschuif in het navigatiegedeelte de regelaar (de kleine driehoek) naar de gewenste stand.

  1 x per maand

  –– Bonenreservoir

  indien nodig/nadat een
  verzoek in het display
  verschijnt

  –– Melkleiding
  –– Filtersysteem ontvetten
  –– Apparaat ontkalken

  Handmatig reinigen of in de afwasautomaat

  Het drankenmenu verschijnt.

  ĺĺ Zet een geschikte kan onder de
  koffie-uitloop.

  Uitsluitend handmatig:

  ĺĺ Kies de gewenste soort kan:

  ĺĺ Raak de sensortoets  aan tijdens de
  bereiding van een koffiedrank.

  –– Roestvrijstalen afdekking van de
  koffie-uitloop

  –– Koffiekan: raak sensortoets  aan en
  kies Koffiekan. Bevestig met OK.
  ĺĺ Schuif de melkkan van voren in de koffieautomaat totdat deze vastklikt.
  U kunt nu dranken met melk bereiden.

  fold here

  ĺĺ Kies de gewenste theesoort en bevestig met OK.

  Houdt u zich aan de reinigings- en onderhoudsinstructies uit de gebruiksaanwijzing.
  Reinig de binnenkant van de koffieautomaat zorgvuldig en regelmatig.

  Koffie- of theekan bereiden

  Voor een zeer krachtig, aromatisch kopje
  koffie kunt u de functie “Doubleshot” 
  kiezen. Daarbij worden na de helft van het
  koffiezetproces opnieuw koffiebonen gemalen en bevochtigd.

   Bonenreservoir

  In een keuzelijst ziet u aan het vinkje 
  welke instelling op dit moment gekozen is.

  fold here

  ĺĺ Schuif het waterreservoir in de koffieautomaat en sluit de deur van het apparaat.

  Binnenkant

  12:00

  U kunt ook de oranje verlichte sensortoets
  opnieuw aanraken om naar het drankenmenu terug te gaan.

  ĺĺ Druk opnieuw op het oranje symbool op
  het paneel.

  ĺĺ Open de deur van het apparaat.

  Een menu verlaten of actie afbreken
  Maak uw keuze

  Bereiding afbreken

  Vul de bonenreservoirs alleen met gebrande koffiebonen.

  Instellingen 

  Drankenmenu

  ĺĺ Vul het waterreservoir met koud, vers
  drinkwater tot aan de markering “max.”.

  Bonenreservoirs vullen

  In een menu kunt u acties starten of instellingen wijzigen. Een balkje rechts in het
  display geeft aan dat meer opties of meer
  tekst volgen.
  Miele

  ĺĺ Raak de sensortoets van de gewenste
  drank aan.

  ĺĺ Trek het waterreservoir er naar voren toe
  uit.

  –– Als u een teken wilt invoeren, kiest u het
  gewenste teken en bevestigt u uw keuze met OK.

  Expert-stand

  Het hete water heeft de optimale temperatuur voor de diverse theesoorten.

  ĺĺ Zet een theekopje onder de uitloop.

  ĺĺ Zet een kopje onder de koffie-uitloop.

  4

  6

  Thee bereiden

  ĺĺ Plaats het gevulde theefilter of het theezakje in het kopje.

  3

  Om een menu op te roepen raakt u de betreffende sensortoets aan, bijvoorbeeld de
  sensortoets .

   Sensortoets Parameters 

  Betekenis van de
  dranksysmbolen

  Druk op de sensortoets OK om uw keuze
  te bevestigen.

  B C D

  BEDIENING

   Toets Aan/Uit 

  Zodra een waarde, aanwijzing of instelling
  verschijnt die u kunt bevestigen, gaat de
  sensortoets OK oranje branden.

  A

  Dubbele hoeveelheid bereiden
  (sensortoets )

   In hoogte verstelbare koffie-uitloop
  met verlichting

  Naam

  fold here

  Reiniging en onderhoud

  Twee kopjes tegelijk bereiden:

   Deurgreep

  Tip: kies korte, betekenisvolle namen.

  Z    

  Een drank bereiden

  Waterreservoir vullen

  Buitenkant

  fold here

  Dranken bereiden

  Voorbereiding

  2

  ALGEMEEN/VOORBEREIDING

  Bedieningselementen en indicatoren

  1

  fold here

  –– Theekan: raak de drankentoets  aan
  en kies Theekan.
  ĺĺ Kies het gewenste aantal kopjes
  (3 tot 8).

  ĺĺ Volg de aanwijzingen in het display.

  fold here

  Geschikt voor reiniging in de
  vaatwasser:
  –– Opvangschaal, deksel en afvalbakje

  –– Filtersysteem

  –– Opvangrooster

  –– Bonenreservoir en deksel

  –– Koffie-uitloop
  (zonder roestvrijstalen afdekking)
  –– Melkkan en deksel

  DRANKEN BEREIDEN

  fold here

  fold here

  –– Kopjessensor
  –– Opvangschaal
  –– Reservoir
  –– Waterreservoir

  CVA 7440, CVA 7445

  fold here

  nl – NL

  M.-Nr. 11 202 590 / 00


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Miele CVA 7445 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Miele CVA 7445 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,95 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Miele CVA 7445

Miele CVA 7445 Kurzanleitung - Deutsch - 2 seiten

Miele CVA 7445 Bedienungsanleitung - Deutsch - 96 seiten

Miele CVA 7445 Bedienungsanleitung - Englisch - 88 seiten

Miele CVA 7445 Bedienungsanleitung - Holländisch - 96 seiten

Miele CVA 7445 Bedienungsanleitung - Französisch - 92 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info