683629
2
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
fold here
fold here fold here fold here fold here fold here
fold herefold herefold herefold herefold herefold here
Beschrijving
Voorbereiding
Reiniging en onderhoudBediening
Dranken bereiden
DRANKEN BEREIDEN
ALGEMEEN/VOORBEREIDING
BEDIENING
M.-Nr. 11 202 590 / 00CVA 7440, CVA 7445 nl – NL
Houdt u zich aan de reinigings- en onderhoudsinstructies uit de gebruiksaanwijzing.
Reinig de binnenkant van de koffieautomaat zorgvuldig en regelmatig.
Aanbevolen
reinigingsinterval
Wat moet ik reinigen/onderhouden?
Dagelijks
(aan het einde van de dag)
Melkkan en deksel
Melkventiel
Waterreservoir
Opvangrooster
Opvangschaal en afvalbakje
1x per week
(vaker bij ernstige
verontreiniging)
Koffie-uitloop
Kopjessensor
Binnenruimte
Filtersysteem
Opvangschaal
Front
1x per maand
Bonenreservoir
indien nodig/nadat een
verzoek in het display
verschijnt
Melkleiding
Filtersysteem ontvetten
Apparaat ontkalken
Handmatig reinigen of in de afwasautomaat
Uitsluitend handmatig:
Roestvrijstalen afdekking van de
koffie-uitloop
Filtersysteem
Bonenreservoir en deksel
Geschikt voor reiniging in de
vaatwasser:
Opvangschaal, deksel en afvalbakje
Opvangrooster
Koffie-uitloop
(zonder roestvrijstalen afdekking)
Melkkan en deksel
Kopjessensor
Opvangschaal
Reservoir
Waterreservoir
Navigatiegedeelte
Als u een menupunt wilt kiezen, raakt u de
pijltoetsen aan totdat het gewenste
menupunt is gemarkeerd.
Als u sneller wilt bladeren, swipet u tussen
de pijlen naar rechts of naar links.
Zodra een waarde, aanwijzing of instelling
verschijnt die u kunt bevestigen, gaat de
sensortoetsOK oranje branden.
Druk op de sensortoetsOK om uw keuze
te bevestigen.
Een menu oproepen en binnen een
menu navigeren
Om een menu op te roepen raakt u de be-
treffende sensortoets aan, bijvoorbeeld de
sensortoets.
In een menu kunt u acties starten of instel-
lingen wijzigen. Een balkje rechts in het
display geeft aan dat meer opties of meer
tekst volgen.
In een keuzelijst ziet u aan het vinkje
welke instelling op dit moment gekozen is.
Een menu verlaten of actie afbreken
Om het actuele menu te verlaten, raakt u
de sensortoets aan.
U kunt ook de oranje verlichte sensortoets
opnieuw aanraken om naar het dranken-
menu terug te gaan.
Naam invoeren
In het navigatiegedeelte kunt u letters en
cijfers invoeren. U kunt hier tevens kiezen
tussen hoofdletters en kleine letters.
Tip: kies korte, betekenisvolle namen.
Als u een teken wilt invoeren, kiest u het
gewenste teken en bevestigt u uw keu-
ze metOK.
Als u een teken wilt wissen, raakt u de
sensortoets aan.
Als u de naam wilt opslaan, kiest u het
vinkje en bevestigt u metOK.
Een drank bereiden
ĺ Zet een kopje onder de koffie-uitloop.
ĺ Raak de sensortoets van de gewenste
drank aan.
Bereiding afbreken
ĺ Druk opnieuw op het oranje symbool op
het paneel.
Als u een drank bereidt met meerdere in-
grediënten, bijvoorbeeld latte macchiato,
kunt u de bereiding van de afzonderlijke
ingrediënten voortijdig afbreken.
ĺ Druk opOK als in het display Stop
verschijnt.
DoubleShot
Voor een zeer krachtig, aromatisch kopje
koffie kunt u de functie “Doubleshot”
kiezen. Daarbij worden na de helft van het
koffiezetproces opnieuw koffiebonen ge-
malen en bevochtigd.
ĺ Raak de sensortoets aan tijdens de
bereiding van een koffiedrank.
Dubbele hoeveelheid bereiden
(sensortoets)
Twee kopjes tegelijk bereiden:
ĺ Zet een kopje onder elk van de schenk-
tuitjes van de koffie-uitloop.
ĺ Raak de sensortoets aan tijdens de
bereiding van een drank.
De melkkan gebruiken
De melk in de melkkan wordt niet gekoeld.
Zet de kan daarom in de koelkast als u
enige tijd geen melk gaat bereiden. Alleen
koude melk (<10°C) kan goed worden
opgeschuimd.
ĺ Vul de melkkan tot max.2cm onder de
rand met melk.
ĺ Schuif de melkkan van voren in de kof-
fieautomaat totdat deze vastklikt.
U kunt nu dranken met melk bereiden.
Thee bereiden
Het hete water heeft de optimale tempera-
tuur voor de diverse theesoorten.
Als u de sensortoets aanraakt, wordt
het menu met de verschillende theesoor-
ten weergegeven.
ĺ Plaats het gevulde theefilter of het thee-
zakje in het kopje.
ĺ Zet een theekopje onder de uitloop.
ĺ Kies de gewenste theesoort en beves-
tig metOK.
Het hete water stroomt in het kopje.
ĺ Neem het theefilter of het zakje uit het
kopje als de thee heeft getrokken.
Tip: als u thee bereidt, kunt u met de
functie
TeaTimer een kookwekker starten (zie
gebruiksaanwijzing).
Functie Koffie- of theekan
U kunt met de functie Koffie- of theekan
automatisch meerdere kopjes koffie of
thee na elkaar bereiden (maximaal 1liter).
U kunt zo maximaal 8kopjes bereiden.
Koffie- of theekan bereiden
Het drankenmenu verschijnt.
ĺ Zet een geschikte kan onder de
koffie-uitloop.
ĺ Kies de gewenste soort kan:
Koffiekan: raak sensortoets aan en
kiesKoffiekan. Bevestig metOK.
Theekan: raak de drankentoets aan
en kiesTheekan.
ĺ Kies het gewenste aantal kopjes
(3tot8).
ĺ Volg de aanwijzingen in het display.
Expert-stand
Met de functieExpert-stand kunt u tijdens
de bereiding de hoeveelheid wijzigen (In-
stellingen
| Expert-stand).
De instelling wordt niet opgeslagen en
geldt alleen voor de actuele bereiding.
Vanuit de fabriek is de Expert-stand
uitgeschakeld.
Hoeveelheid wijzigen
U kunt de hoeveelheid alleen tijdens de
afzonderlijke bereidingsfasen wijzigen.
ĺ Tijdens het bereiden van de drank: ver-
schuif in het navigatiegedeelte de re-
gelaar (de kleine driehoek) naar de ge-
wenste stand.
Buitenkant
Toets Aan/Uit
Bedieningspaneel
Deurgreep
In hoogte verstelbare koffie-uitloop
met verlichting
Opvangrooster
Melkreservoir
Binnenkant
Bonenreservoir
Melkventiel
In hoogte verstelbare koffie-uitloop met
verlichting
Schuifknop maling
Bonenreservoir
Ontluchting
Waterreservoir
Opvangschaal met deksel
Filtersysteem
Afvalbakje
Reservoir
Opvangschaal
Waterreservoir vullen
ĺ Open de deur van het apparaat.
ĺ Trek het waterreservoir er naar voren toe
uit.
ĺ Vul het waterreservoir met koud, vers
drinkwater tot aan de markering “max..
ĺ Schuif het waterreservoir in de koffieau-
tomaat en sluit de deur van het apparaat.
Bonenreservoirs vullen
Vul de bonenreservoirs alleen met ge-
brande koffiebonen.
ĺ Open de deur van het apparaat.
ĺ Trek de bonenreservoirs uit de automaat
en verwijder de deksels.
ĺ Vul de bonenreservoirs met koffiebonen
en plaats de deksels terug om de bonen-
reservoirs af te sluiten.
ĺ Schuif de bonenreservoirs helemaal in de
koffieautomaat.
ĺ Sluit de deur van het apparaat.
Toets Aan/Uit
Koffietoetsen
Display
Sensortoets
Sensortoets Profielen
Sensortoets Onderhoud
Sensortoets Parameters
SensortoetsOK
Navigatiegedeelte met pijltoetsen
Sensortoets “Terug”
Sensortoets “2porties”
Sensortoets“DoubleShot”
Optische interface (alleen voor Miele
Service)
Principe van de bediening
U bedient het apparaat door de sensor-
toetsen aan te raken.
Drankenmenu
U bevindt zich in het drankenmenu als in
het display
Drank kiezen verschijnt.
Meer dranken vindt u in het menu
Overig
(sensortoets).
Bedieningselementen en indicatoren
Betekenis van de
dranksysmbolen
Espresso
Koffie
Caffè lungo
Cappuccino
Latte macchiato
Caffè latte
Hete melk
Melkschuim
Theewater
6
1 2
3
4
5
6
Bereiding
Maak uw keuze
Miele
12:00
Ristretto
Cappuccino italiano
Instellingen 
Miele
12:00
Naam
A B C D E F
Z
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Miele CVA 7445 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Miele CVA 7445

Miele CVA 7445 Kurzanleitung - Deutsch - 2 seiten

Miele CVA 7445 Bedienungsanleitung - Deutsch - 96 seiten

Miele CVA 7445 Bedienungsanleitung - Englisch - 88 seiten

Miele CVA 7445 Bedienungsanleitung - Holländisch - 96 seiten

Miele CVA 7445 Bedienungsanleitung - Französisch - 92 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info