Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/10
Nächste Seite
GB24 & GB30
GB24 SII & GB30 SII
Gebruikershandleiding
VERMOGEN
KETE
Voor sanitair warm water: Voor centrale verwarming:
GB24/30 Minimum 8,0 kW (115 kcal/min) GB24/30 Minimum 8,0 kW (115 kcal/min)
GB24/30 Maximum 24,2 kW (347 kcal/min) GB24/30 Maximum 24,2 kW (347 kcal/min)
GB30 Maximum 30,3 kW (434 kcal/min)
Morco House, Riverview Road, Beverley, East Yorkshire, HU17 0LD
Morco Products Ltd
Tel: +44 (0)1482325456 Fax: +44 (0)1482212869
Website:www.morcoproducts.co.uk
UIN 209783 A03
April 2014
VERMOGEN KETEL
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  GB24 & GB30
  GB24 SII & GB30 SII
  Gebruikershandleiding

  VERMOGEN
  KETE

  VERMOGEN KETEL
  Voor sanitair warm water:

  Voor centrale verwarming:

  GB24/30 Minimum 8,0 kW (115 kcal/min)
  GB24/30 Maximum 24,2 kW (347 kcal/min)
  GB30 Maximum 30,3 kW (434 kcal/min)

  GB24/30 Minimum 8,0 kW (115 kcal/min)
  GB24/30 Maximum 24,2 kW (347 kcal/min)

  Morco House, Riverview Road, Beverley, East Yorkshire, HU17 0LD

  Morco Products Ltd
  Tel: +44 (0)1482325456 Fax: +44 (0)1482212869
  Website:www.morcoproducts.co.uk
  UIN 209783 A03
  April 2014 • Page 2

  Introductie
  De Morco GB is een aan de muur gemonteerde combi-condensatieketel met afgesloten
  verbrandingsruimte, met automatische vonkontsteking en ventilator voor verbranding. De Morco GB is
  een combiketel voor zowel centrale verwarming (CV) als direct sanitair warm water (SWW) voor kranen
  en douches.
  Door het hoge rendement van de ketel wordt het condensaat geproduceerd met behulp van rookgassen
  en het verlaat de ketel door een plastic afvoerpijp aan de onderkant van de ketel. Een 'pluim' van het
  condens zal ook zichtbaar zijn bij de afvoer van de verbrandingsgassen.
  De ketel heeft een aantal veiligheidsvoorzieningen waardoor deze stopt met werken als er problemen
  ontdekt worden. De storingscodes worden weergegeven op het ketelstatusdisplay "D" en geven het
  probleem aan. Wanneer de storing verholpen is, kan de verwarmingsketel opnieuw ingesteld worden met
  bedieningsknop "A". Een overzicht met storingscodes is te vinden op pagina 8.
  De ketel is voorzien van een voorverwarmfunctie die de ketel af en toe zelfstandig inschakelt om het
  water in de verwarmingsketel warm te houden. Daardoor bereikt het warm water de kranen of douches
  sneller. Deze functie kan desgewenst uitgeschakeld worden.
  Vervolgd…..

  Bedieningselementen van de
  verwarmingsketel
  Legenda
  A.

  Bedieningsknop voor modus

  B.

  Bedieningsknop voor
  SWW/voorverwarming

  C.

  Bedieningsknop voor CV

  D.

  Statusdisplay van de ketel

  E.

  Aanduiding brander 'AAN'

  F.

  Aanduiding voorverwarmfunctie aan/uit

  G.

  Mechanische timerschakelaar

  H.

  Manometer

  J.

  Condensafvoer

  K.

  Afsluitklep van gas (op de weergegeven
  positie)

  Veiligheid
  De verwarmingsketel dient geïnstalleerd, in bedrijf gesteld en onderhouden te
  overeenstemming met de geldende normen van het land waar de woning is gelegen.

  worden

  in

  Voor een veilige en economische werking van de ketel is het noodzakelijk dat de instructies in dit
  boekje strikt worden opgevolgd.

  Elektriciteitsvoorziening
  Dit apparaat moet geaard worden.
  Voorziening: 230 V ~ 50 Hz. De zekering dient 3A te zijn.

  Belangrijke opmerkingen
  Dit apparaat dient bediend te worden met het correct gemonteerde voorpaneel zodat het een
  adequate afdichting vormt.
  Wanneer de verwarmingsketel in een kast geïnstalleerd wordt, mag deze NIET voor opslag gebruikt
  worden.
  Wanneer het bekend is of er vermoed wordt dat er een storing aan de ketel is, dan mag deze NIET
  GEBRUIKT WORDEN zolang de storing niet verholpen is door een gekwalificeerde en bevoegde
  gasinstallateur. • Page 3


  In GEEN ENKEL geval mag een van de afgedichte onderdelen van dit apparaat verkeerd gebruikt of
  verstoord worden.
  Voor een veilige werking dient dit apparaat onder toezicht van iemand van 8 jaar of ouder gebruikt te
  worden, met inbegrip van personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
  vermogens. Onderhoud of reiniging mag niet zonder toezicht geschieden.
  Bij gevallen van herhaalde of voortdurende uitschakeling dient u zich tot een gekwalificeerde en
  bevoegde gasinstallateur te wenden, zodat deze de oorzaak kan onderzoeken, verhelpen en
  operationele tests kan uitvoeren. Bij vervanging dienen alleen onderdelen van de fabrikant te worden
  gebruikt.

  Minimale vrije ruimte rond de verwarmingsketel
  Om onderhoud mogelijk te maken is de minimale vrije ruimte om de behuizing van de ketel 165 mm aan
  de bovenzijde, 100 mm aan de onderzijde, 2,5 mm aan de zijkanten en 450 mm aan de voorkant.
  De ruimte onder de ketel kan na de installatie worden teruggebracht tot 5 mm door montage van een
  verwijderbaar paneel, zodat de consument de manometer van het systeem kan bekijken en in 100 mm
  vrije ruimte voor onderhoud voorzien wordt.

  Functioneren van de verwarmingsketel
  Verwarmingsketel inschakelen


  Raadpleeg het diagram 'Bedieningselementen van de verwarmingsketel'.  CONTROLEER OF DE ELEKTRICITEITSVOORZIENING VAN DE KETEL IS UITGESCHAKELD.  Zet de bedieningsknop voor de modus (A) op 'off' (uit).  Zet de bedieningsknop voor de temperatuur van het Sanitair Warm Water (B) en bedieningsknop
  voor de Centrale Verwarming (C) op 'max'.  Zorg ervoor dat alle warmwaterkranen zijn uitgeschakeld.  Schakel de elektrische voeding van de ketel in en controleer of alle bedieningselementen, zoals de
  mechanische timerschakelaar "G" en de optionele kamerthermostaat op ON (aan) staan (raadpleeg
  de instructies van de 24-uurs timerschakelaar).  Zet de bedieningsknop voor de modus (A) op winter (

  ). • Page 4

  Als de centrale verwarming water nodig heeft of als een warmwaterkraan geopend wordt, begint de
  gasverbranding in de ketel en de status van de brander op het display dan is E.
  Let op: Bij normaal functioneren zal de "ketelstatusdisplay" (D) in het diagram ‘Bedieningselementen van
  de verwarmingsketel’) een van de volgende codes tonen:
  DISPLAY-CODE OP KETEL
  Status

  Brander Uit

  De ketel staat in de standby-modus en wacht tot er sanitair warm water of water voor de centrale
  verwarming nodig is.

  0
  Status

  Brander Uit

  De centrale verwarming gebruikt water van de ketel, maar het apparaat heeft de gewenste
  temperatuur ingesteld op de ketel al bereikt.

  C
  Status

  BESCHRIJVING

  Brander Uit

  d
  Status

  Brander Aan

  C  Status

  Brander Aan

  d  Status

  Brander Aan

  P  Status

  Brander Aan

  F  Er is sanitair warm water nodig van de ketel, maar het apparaat heeft de gewenste temperatuur
  ingesteld op de ketel al bereikt.

  De ketel werkt in de modus centrale verwarming.

  De ketel werkt in de modus sanitair warm water.

  De ketel werkt in de modus voorverwarmen.

  Het water in het CV-circuit is kouder dan 5 ºC. Als de verwarming ingeschakeld wordt, zal de displaycode veranderen in "c". Dit geeft aan dat de vorst-thermostaat in werking is getreden.

  Tijdens de normale werking zal de aanduiding van de brander (E) in het diagram ‘Bedieningselementen
  van de verwarmingsketel’) verlicht blijven wanneer deze in werking is.
  Let op: Als de ketel er na vijf pogingen niet in slaagt te gaan branden zal de foutcode "L-2" worden
  weergegeven. Raadpleeg het gedeelte voor het verhelpen van storingen op pagina 8 van deze
  gebruikershandleiding.

  Voorverwarming
  De voorverwarmfunctie is ingeschakeld als de aanduiding hiervan zichtbaar is (F) in het diagram
  ‘Bedieningselementen van de verwarmingsketel’). Draai voor het in- of uitschakelen van de
  voorverwarming de bedieningsknop SWW/voorverwarming (B) helemaal rechtsom en terug naar de
  gewenste SWW-temperatuurinstelling.

  Procedure voor opnieuw instellen
  Stel de ketel na het ontdekken van een storing opnieuw in door de bedieningsknop voor de modus (A)
  helemaal rechtsom naar de positie voor opnieuw instellen te draaien en daarna direct terug naar de
  gewenste instelling te brengen. De ketel zal de stappen voor de ontsteking herhalen als verwarming of
  sanitair warm water nodig is. Raadpleeg een gekwalificeerde en bevoegde gasinstallateur als de ketel er
  niet in slaagt om gas te gaan verbranden.

  Winterse omstandigheden - CV en warm water nodig.
  Zorg ervoor dat de bedieningsknop voor de modus (A) op winter staat (
  )
  Als er voor de optionele kamerthermostaat en/of mechanische 24-uurs timerschakelaar warm water nodig
  is, slaat de ketel aan en levert deze warmte aan de radiatoren, maar zal prioriteit geven aan sanitair
  warm water wanneer een kraan of douche wordt gebruikt. • Page 5

  Zomerse omstandigheden - alleen warm water nodig.
  Zet de bedieningsknop voor de modus (A) op zomer (
  ).
  Draai de bedieningsknop voor de CV (C) helemaal linksom.
  Let op: De pomp zal elke 24 uur kort werkzaam zijn bij wijze van zelfcontrole, ongeacht hoe de
  bedieningsknoppen zijn geplaatst.

  Bedieningsknop voor de temperatuur van sanitair warm water
  De temperatuur van SWW wordt door de instellingen van de ketel beperkt tot 64 ºC. Dit is alleen van
  toepassing bij een lage stroomsnelheid door de ketel. Een meer gebruikelijke temperatuur is 45 ºC,
  die verhoogd kan worden door de bedieningsknop voor de temperatuur SWW (B) naar max. te
  draaien en de stroom van water uit de hete uitloop te verminderen.

  Bedieningsknop voor de temperatuur centrale verwarming
  De temperatuur van de radiator is instelbaar tussen 80 ºC en 45 ºC via de bedieningsknop voor de CV
  (C).
  De ketel is een combiketel met hoog rendement die in de modus Condensatie het meest efficiënt is. De
  ketel zal de modus Condensatie gebruiken als de bedieningsknop voor de CV (C) in de stand "e"
  (energiebesparingsfunctie) staat. Deze bedieningsknop dient helemaal naar rechts gedraaid te worden bij
  zeer koud weer.

  Verwarmingsketel uitschakelen
  Draai de bedieningsknop voor de modus (A) naar UIT

  Verwarmingsketel opnieuw inschakelen
  Herhaal de gedetailleerde procedure beschreven onder 'Verwarmingsketel inschakelen'.

  Mechanische tijdschakelaar

  Controle-aanduiding
  Tijdschakelaar
  Permanent UIT

  Permanent AAN

  Tijds-aanduiding

  Segment UIT

  Segment AAN

  24-uurs programmering
  Segmenten van de timerschakelaar
  1 segment = 15 minuten
  UIT – Segmenten aan de binnenkant van de ring
  AAN – Segmenten aan de buitenkant van de ring

  1. Stel de juiste tijd in de door de minuutwijzer te draaien
  totdat de wijzerpunt de correcte tijd aanwijst op de 24-uurs
  wijzerplaat.
  2. Controleer de positie van de manuele voorrangsschakelaar
  (onderaan de voorzijde van de klok). Deze heeft drie
  standen:
  - Links: is AAN en heeft voorrang op de timerstand
  - Middelste stand: is de timerstand, waarbij AAN/UIT-tijden
  worden
  gecontroleerd door de klok.
  - Rechterpositie: is UIT. De verwarming zal niet werken
  ongeacht
  de stand van de hoofdschakelaar behalve wanneer hij
  ingeschakeld wordt door de ingebouwde vorstpreventiethermostaat.
  3. Tom tijden aan en uit te schakelen duwt u alle witte nokjes
  in de buitenste ring tussen de "aan-" en "uit-" tijden naar
  buiten. Bijvoorbeeld: als u wilt dat de verwarming aangaat om
  6 uur ´s ochtends en uitgaat om 10 uur 's ochtends, dan duwt
  u alle nokjes tussen deze twee tijden naar buiten. Elk nokje
  vertegenwoordigt vijftien minuten. • Page 6

  Problemen met functioneren
  Bescherming tegen vorst
  Als het huis gedurende koude periodes met kans op bevriezing van leidingen onbewoond wordt gelaten,
  dienen de circuits voor sanitair warm en koud water als volgt te worden afgetapt:


  Schakel de koudwatertoevoer uit  Open alle warm- en koudwaterkranen, inclusief douches.  Open onder het huis alleen de aftapkranen van warm en koud water (niet de aftapkranen van het CVcircuit)

  Raadpleeg het handboek van de eigenaar van het vakantiehuis voor de posities van de afvoerkleppen en
  verdere instructies over aftappen.
  LET OP - er zijn twee aftapkranen onder het huis onder de ketel - open deze NIET, want daarmee leegt u
  het CV-circuit en dit dient gevuld te zijn met antivries en corrosieremmer.
  Houd er rekening mee dat de ketel geen aftapkranen heeft. Laat alle kranen, douches en aftapkranen
  open tot de volgende keer dat de ketel gebruikt wordt.
  Bij installatie bij een stacaravan/woonwagen dienen het CV-circuit en radiatoren gevuld te worden met
  een goedgekeurde antivries en corrosieremmer (ofwel Fernox Alphi 11 of Sentinel X500). Het peil van de
  antivries dient jaarlijks gecontroleerd te worden door een bevoegd persoon. Als het huis wordt bewoond
  tijdens vorst, dient de centrale verwarming continu aan te blijven en de optionele kamerthermostaat of
  thermostatische radiatorkranen minimaal op 15 ºC ingesteld te zijn.
  Als het huis zelfs voor een korte periode onbewoond wordt gelaten, dient het systeem voor sanitair warm
  en koud water afgetapt te worden, zoals hierboven beschreven bij het derde punt. Dit is de enige manier
  om vorstschade te voorkomen.

  ALLE VORSTSCHADE VALT BUITEN DE GARANTIE
  Bescherming van de ketel tegen oververhitting
  In het geval van oververhitting zal de ketel zichzelf uitschakelen. Als dit zich voordoet, zal de
  storingscode
  weergegeven worden. Raadpleeg de storingscodes.

  Onvoorzien probleem met de brander
  Als dit zich voordoet, zal de storingscode

  weergegeven worden. Raadpleeg de storingscodes. • Page 7

  Verlies van waterdruk in het systeem
  De manometer in onderstaand diagram geeft de druk van het systeem van de centrale verwarming
  weer. Als de druk na verloop van tijd onder de oorspronkelijke installatiedruk van 1,5 bar ligt, dan kan er
  sprake zijn van een lek in het systeem. Verhoog in dit geval de druk van de ketel met behulp van de
  bijgeleverde vulslang. Dit is een flexibele afneembare buis waarmee de koudwatertoevoer op het CVcircuit aangesloten wordt via de twee kranen direct onder de ketel. Als beide kranen op de buis zijn
  aangesloten opent u deze kranen totdat de druk op de manometer 1,5 bar bereikt. Sluit vervolgens
  beide kranen en verwijder de buis. De oorzaak van de lekkage dient opgespoord en verholpen te
  worden, omdat herhaald gebruik van de vulslang schade aan de ketel en de installatie veroorzaakt.
  Raadpleeg een gekwalificeerde en bevoegde gasinstallateur als het onmogelijk is de lekkage te
  verhelpen of als de druk nog steeds wegvalt.
  EEN LAGE SYSTEEMDRUK WORDT WEERGEGEVEN MET STORINGSCODE "F1" - DE KETEL
  WERKT NIET ALS DE DRUK LAGER DAN 0,3 BAR IS.

  Manometer

  Condensafvoer
  De ketel voert een heldere vloeistof genaamd condensaat af dat opgevangen wordt en de ketel verlaat via een afvoer
  aangeduid met "J" in het diagram ‘Bedieningselementen van de verwarmingsketel’. Dit apparaat is uitgerust met

  een volvullingsysteem om het condensaat op te vangen dat het risico van bevriezing van het condensaat
  vermindert. Wanneer de condensafvoer van dit apparaat bevriest, dient deze ontdooid te worden.
  Vraag een gekwalificeerde en bevoegde gasinstallateur om assistentie indien u zich niet bevoegd acht
  om onderstaande ontdooiingsinstructies uit te voeren.
  Indien u zich bevoegd acht om onderstaande ontdooiingsinstructies uit te voeren, wees in dat geval dan
  voorzichtig bij het hanteren van hete voorwerpen.
  Wanneer de condensafvoer van het apparaat verstopt raakt, zal het condensaat zich opbouwen tot een
  punt wordt bereikt waarbij het condensaat een borrelend geluid maakt alvorens de ketel stopt en
  storingscode "L2" wordt weergegeven.

  Ontdooiingsinstructies
  Zo ontstopt u een bevroren condensafvoer;
  1. Volg de route van de plastic pijp vanaf zijn plaats van uitgang ("J" in het diagram

  ‘Bedieningselementen van de verwarmingsketel’) tot het eindpunt van zijn route. Zoek de bevroren
  verstopping. Het is waarschijnlijk dat de pijp bevroren is op het meest blootgestelde punt buiten de
  stacaravan/woonwagen of daar waar de stroming belemmerd wordt. Dit kan bij het open uiteinde van
  de pijp zijn, bij een bocht of haak, of daar waar er een knik in de pijp zit waarin het condensaat zich
  kan ophopen. Alvorens enige verdere actie te ondernemen dient de locatie van de verstopping zo
  nauwkeurig mogelijk vastgesteld te worden.
  2. Breng een warme kruik, een voor de magnetron geschikte warmtezak of een warme vochtige doek

  aan op het gebied van de bevroren verstopping. Voordat het volledig ontdooid is kan het nodig zijn
  om deze warme voorwerpen meerdere malen aan te brengen. Warm water kan eveneens over de
  pijp gegoten worden vanuit een gieter of dergelijke. Gebruik NOOIT kokend water.
  3. Stel het apparaat opnieuw in wanneer de opstopping verwijderd is en het condensaat weer vrij kan

  stromen. (Raadpleeg "Procedure voor opnieuw instellen") • Page 8

  4. Schakel een gekwalificeerde en bevoegde gasinstallateur in als het apparaat niet wil ontbranden.

  Preventieve voorzorgsmaatregelen
  Zet bij koud weer de bedieningsknop voor de CV "C" op het maximum, (en terug naar de
  oorspronkelijke instelling wanneer de koude periode voorbij is)
  Stel de verwarming in op continu en zet de kamerthermostaat 's nachts op 15 ºC. (Zet terug op de
  normale stand na de koude periode).
  Breng isolatiemateriaal aan rond de condensafvoer op de plaats waar het de ketel verlaat tot aan het
  uiteinde onder de caravan.

  Ontsnappen van gas
  Neem in het geval van een gaslek of vermoedelijke storing direct contact op met de gasinstallateur.
  SCHAKEL DE GASTOEVOER VOLLEDIG UIT.
  Zoek NIET met een open vlam naar gaslekken.
  Gebruik GEEN elektrische schakelaars.

  Onderhoud
  Het apparaat dient ten minste eenmaal per jaar te worden onderhouden door een gekwalificeerde en
  bevoegde gasinstallateur.

  Gastoevoer
  Deze ketel werkt alleen op propaangas geleverd via een drukregelaar van 37 mbar. De aanduiding voor
  dit gas is I3P en G31.
  Butaan, butaan/propaan-mengsels en LPG zijn niet geschikt voor deze ketel.
  Bovendien vereist de ketel om te kunnen werken een propaanfles van minimaal 47 kg en een minimum
  van 3,5 kg/uur op de regelaar.

  Druk van het toevoerwater
  De druk van het koude water naar de ketel dient meer dan 0,8 bar te bedragen om de ketel op volle
  kracht te kunnen laten werken. De ketel functioneert ook bij een lagere waterdruk, maar de temperatuur
  van het warme water zal lager zijn. De ketel geeft geen gasontsteking bij stroomsnelheden van koud
  water lager dan 2 liter per minuut.

  Mengkranen of douchemengkranen
  Een veel voorkomend probleem dat voor een slechte levering van warm water zorgt, is schade aan
  mengkranen of douchemengkranen als gevolg van vorst. De schade aan de mengkranen is intern en dus
  zijn er geen lekken zichtbaar. Het probleem wordt veroorzaakt doordat het koude water zich in de
  mengkraan ongecontroleerd met het warme water vermengt. Dit geeft de indruk dat er een storing is aan
  de ketel. Het is eenvoudig te controleren of het probleem zich in de mengkranen voordoet:
  Schakel de koudwatertoevoer naar de caravan uit
  Ontkoppel de warmwaterleiding van 15 mm onder de caravan, direct onder de ketelkast. Ontkoppel
  NIET de grotere buis van 22 mm: deze maakt deel uit van de centrale verwarming.
  Plaats een emmer onder de buis
  Schakel de koudwatertoevoer naar de caravan in
  Het water dat nu onder de ketel vanuit de buis in de emmer stroomt, zou warm moeten zijn
  Als dit water inderdaad warm is, bewijst dit dat het probleem veroorzaakt wordt door mengkranen of
  douchemengkranen
  Vervang de beschadigde mengkraan om het probleem te verhelpen • Page 9

  Tabel met storingscodes

  Vertoon van de
  code op de
  ketel
  F

  Automatisch
  opnieuw
  instellen

  7

  Ja

  L
  F

  5
  1

  NVT
  Nee

  L

  1

  Nee

  F

  2

  Ja

  L

  2

  Nee

  L

  2

  Nee

  F

  3

  Nee

  F

  4

  Ja

  F

  5

  Ja

  Beschrijving

  Probleem

  Lage netspanning
  5 nieuwe
  instellingen van
  de ketel in een
  periode van 5
  minuten
  Lage systeemdruk
  Oververhitting
  ketel
  Vlamverlies bij
  functioneren
  Probleem bij
  ontsteking
  Probleem bij
  ontsteking

  De voedingsspanning is te laag

  Storing ventilator
  Probleem met de
  thermistor van de
  toevoerleiding
  Probleem met de
  thermistor van de
  retourleiding

  Defecte ventilator

  Vervang de ventilator

  Incorrect / geen signaal

  Test de thermistor op signaal en vervang indien
  defect

  Incorrect / geen signaal

  Test de thermistor op signaal en vervang indien
  defect

  Aanhoudende problemen met
  storingen van de functie voor
  automatisch opnieuw instellen
  Lekkage afgedicht CV-systeem
  Pomp vast of probleem aan de
  divertor van motor
  Lucht in gastoevoer na
  vervanging fles
  Geen voeding van printplaat of
  defecte vonkgenerator
  Condensafvoer of -opvang
  bevroren of verstopt / geen gas

  Oplossing
  Neem contact op met elektriciteitsleverancier

  Onderzoek de afzonderlijke storingen
  Stel de lekkage vast en verhelp deze
  Maak motor vrij of stel de motor opnieuw in
  Verwijder de lucht uit het gassysteem
  Herstel de stroomvoorziening of vervang de
  vonkgenerator
  Ontdooi of ontstop de condensafvoer of -opvang
  Controleer gastoevoer

  Garantievoorwaarden
  De ketel is gegarandeerd tegen productiefouten voor een periode van twee jaar vanaf de datum van ingebruikname.
  De garantie is echter alleen van toepassing indien u kunt bewijzen dat de ketel in bedrijf is gesteld door een erkend
  gasinstallateur (meestal met een certificaat van inbedrijfstelling). Op het vasteland van Europa dekt de garantie
  alleen de levering van onderdelen en telefonisch advies.
  De garantie heeft GEEN betrekking op de volgende onderwerpen:

  1.

  Vorstschade aan delen van de ketel die gedurende de vorst water bevatten.

  2.

  De verwijdering van slib of kalkafzetting voortkomende uit gebrek aan antivries / corrosieremmer.

  3.

  Schade aan elektronica veroorzaakt door een defecte elektrische voeding.

  4.

  Schade of storingen als gevolg van verontreiniging door insecten of verstopte waterfilters.

  5.

  Drukverlies in de verwarmingsinstallatie niet direct veroorzaakt door de ketel.

  6.

  Onjuiste werking van de ketel veroorzaakt door defecte uitlopen zoals thermostatische mengkranen of

  monoblok-mengkranen.

  7.

  Schade als gevolg van ongeoorloofde aanpassingen van de ketel (afwijkingen van de originele

  specificaties). • Page 10

  Beschikbaarheid reserve-onderdelen
  Voor informatie over reserve-onderdelen kunt u contact op nemen met het verkoopkantoor van Morco of
  via de website (details hieronder).
  Reserve-onderdelen kunnen gekocht worden bij:
  JAC. VAN ‘T HART NEDERLAND B.V.
  dorp 92
  3415 PH Polsbroek
  Nederland
  Tel: +31 (0) 0182 308080
  Fax: +31 (0) 0182 309787
  E-mail: info@hartnl.eu
  Arleigh International
  Century Park
  Ballin Road
  Nuneaton
  Engeland
  CV10 9GA
  Tel: +44 (0)24 7639 0100

  MORCO PRODUCTS LTD
  Morco House, Riverview Road, Beverley, East Yorkshire HU17 0LD
  TEL: +44 (0)1482325456 FAX: +44 (0)1482212869 E-MAIL: sales@morcoproducts.co.uk
  WEBSITE: www.morcoproducts.co.uk


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Morco GB30 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Morco GB30 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,53 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Morco GB30

Morco GB30 Bedienungsanleitung - Englisch - 36 seiten

Morco GB30 Bedienungsanleitung - Englisch - 8 seiten

Morco GB30 Bedienungsanleitung - Französisch - 10 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info