Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/10
Nächste Seite
4. Schakel een gekwalificeerde en bevoegde gasinstallateur in als het apparaat niet wil ontbranden.
Preventieve voorzorgsmaatregelen
Zet bij koud weer de bedieningsknop voor de CV "C" op het maximum, (en terug naar de
oorspronkelijke instelling wanneer de koude periode voorbij is)
Stel de verwarming in op continu en zet de kamerthermostaat 's nachts op 15 ºC. (Zet terug op de
normale stand na de koude periode).
Breng isolatiemateriaal aan rond de condensafvoer op de plaats waar het de ketel verlaat tot aan het
uiteinde onder de caravan.
Ontsnappen van gas
Neem in het geval van een gaslek of vermoedelijke storing direct contact op met de gasinstallateur.
SCHAKEL DE GASTOEVOER VOLLEDIG UIT.
Zoek NIET met een open vlam naar gaslekken.
Gebruik GEEN elektrische schakelaars.
Onderhoud
Het apparaat dient ten minste eenmaal per jaar te worden onderhouden door een gekwalificeerde en
bevoegde gasinstallateur.
Gastoevoer
Deze ketel werkt alleen op propaangas geleverd via een drukregelaar van 37 mbar. De aanduiding voor
dit gas is I3P en G31.
Butaan, butaan/propaan-mengsels en LPG zijn niet geschikt voor deze ketel.
Bovendien vereist de ketel om te kunnen werken een propaanfles van minimaal 47 kg en een minimum
van 3,5 kg/uur op de regelaar.
Druk van het toevoerwater
De druk van het koude water naar de ketel dient meer dan 0,8 bar te bedragen om de ketel op volle
kracht te kunnen laten werken. De ketel functioneert ook bij een lagere waterdruk, maar de temperatuur
van het warme water zal lager zijn. De ketel geeft geen gasontsteking bij stroomsnelheden van koud
water lager dan 2 liter per minuut.
Mengkranen of douchemengkranen
Een veel voorkomend probleem dat voor een slechte levering van warm water zorgt, is schade aan
mengkranen of douchemengkranen als gevolg van vorst. De schade aan de mengkranen is intern en dus
zijn er geen lekken zichtbaar. Het probleem wordt veroorzaakt doordat het koude water zich in de
mengkraan ongecontroleerd met het warme water vermengt. Dit geeft de indruk dat er een storing is aan
de ketel. Het is eenvoudig te controleren of het probleem zich in de mengkranen voordoet:
Schakel de koudwatertoevoer naar de caravan uit
Ontkoppel de warmwaterleiding van 15 mm onder de caravan, direct onder de ketelkast. Ontkoppel
NIET de grotere buis van 22 mm: deze maakt deel uit van de centrale verwarming.
Plaats een emmer onder de buis
Schakel de koudwatertoevoer naar de caravan in
Het water dat nu onder de ketel vanuit de buis in de emmer stroomt, zou warm moeten zijn
Als dit water inderdaad warm is, bewijst dit dat het probleem veroorzaakt wordt door mengkranen of
douchemengkranen
Vervang de beschadigde mengkraan om het probleem te verhelpen
8

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Morco GB30 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Morco GB30 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,53 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Morco GB30

Morco GB30 Bedienungsanleitung - Englisch - 36 seiten

Morco GB30 Bedienungsanleitung - Englisch - 8 seiten

Morco GB30 Bedienungsanleitung - Französisch - 10 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info