Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
NL
1
INHOUDSOPGAVE
Introductie ........................................................... 2
Waarschuwingen ................................................ 2
Bepeekingen van Garantie en
Verantwoordelijkheid ........................................ 2
Overzicht ............................................................. 2
Voorkant - Ouderapparaat ................................ 2
Achterkant - Ouderapparaat ............................. 3
Lcd - Ouderapparaat ........................................ 3
Voorkant - Babyapparaat ................................. 3
Achterkant - Babyapparaat .............................. 4
Starten ................................................................. 4
Stroom .............................................................. 4
Nekband - Ouderapparaat ............................... 5
Aan / Uitzetten .................................................. 5
Verbinding Maken ............................................ 5
Kanalen Selecteren - Babyapparaat ................ 6
Nachtlampje - Babyapparaat ............................ 6
Volume Aanpassen .......................................... 6
Geluidsindicatorlampjes ................................... 6
Verbindingsstatus ............................................. 6
Verbinding Verbroken Alarm ............................. 6
Temperatuurweergave ....................................... 6
Klok - / Alarmweergave ...................................... 7
Klok / Gevoeligheidsniveau van
Stemactivatie Instellen ..................................... 7
Alarm Instellen ................................................. 7
Etenstimer ........................................................... 7
Backlight ............................................................. 8
Reset ................................................................... 8
Waarschuwingen ................................................ 8
Specificaties ....................................................... 9
Over Oregon Scientific ...................................... 9
EU Conformiteits Verklaring .............................. 9
Baby Monitor
met Binnentemperatuur
Model: BBM211/BBR211
HANDLEIDING
%00B%%51/5 11/25/2005, 01:02 PM1
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  INHOUDSOPGAVEIntroductie ........................................................... 2Waarschuwingen ................................................ 2Bepeekingen van Garantie enVerantwoordelijkheid ........................................ 2Overzicht ............................................................. 2Voorkant - Ouderapparaat ................................ 2Achterkant - Ouderapparaat ............................. 3Lcd - Ouderapparaat ........................................ 3Voorkant - Babyapparaat ................................. 3Achterkant - Babyapparaat .............................. 4Starten ................................................................. 4Stroom .............................................................. 4Nekband - Ouderapparaat ............................... 5Aan / Uitzetten .................................................. 5Verbinding Maken ............................................ 5Kanalen Selecteren - Babyapparaat ................ 6Nachtlampje - Babyapparaat ............................ 6Volume Aanpassen .......................................... 6Geluidsindicatorlampjes ................................... 6Verbindingsstatus ............................................. 61%00B%%5 1/ 5111/25/2005, 01:02 PMNLVerbinding Verbroken Alarm ............................. 6Temperatuurweergave ....................................... 6Klok - / Alarmweergave ...................................... 7Klok / Gevoeligheidsniveau vanStemactivatie Instellen ..................................... 7Alarm Instellen ................................................. 7Etenstimer ........................................................... 7Backlight ............................................................. 8Reset ................................................................... 8Waarschuwingen ................................................ 8Specificaties ....................................................... 9Over Oregon Scientific ...................................... 9EU Conformiteits Verklaring .............................. 9Baby Monitormet BinnentemperatuurModel: BBM211/BBR211HANDLEIDING
 • Page 2

  NLNB Houd deze handleiding bij de hand terwijl u uw nieuweproduct gebruikt. Deze bevat praktische stap-voor-stapinstructies, evenals de technische specificaties en belangrijkewaarschuwingen.door gebruiker verkeerd gebruikt wordt; niet inovereenstemming met waarschuwingen,voorzorgsmaatregelen of instructies, zoals genoemd in dezehandleiding gebruikt wordt; niet in overeenstemming met detechnische- of veiligheidsstandaarden van het betreffendeland gebruikt worden, beschadigd worden door gebruikt vanfoute of lekkende batterijen; door kinderen als speelgoedgebruikt worden of minder dan 1 meter uit de buurt van hetkind gebruikt worden, worden niet gedekt door garantie/aansprakelijkheid.WAARSCHUWINGENOVERZICHTVOORKANT - OUDERAPPARAATINTRODUCTIEDank u dat u gekozen hebt voor de Oregon Scientific BabyMonitor met Binnentemperatuur (BBM211 ouderapparaat /BBR211 babyapparaat).Dit apparaat dient alleen gebruikt te worden doorvolwassenen en is niet bedoeld als speelgoed voorkinderen.Dit product is niet bedoeld als en dient niet als vervangingvoor verantwoord ouderlijk toezicht; het is alleen bedoeld terondersteuning van dergelijk toezicht. Enige verantwoordinganders dan genoemde standaard garantie of resulterendeuit foutief gebruik van dit product en/of gebruik in tegenspraakmet de waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen eninstructies bij dit product is uitgesloten.Zorg dat dit product en bijbehorende kabels ten minste 1meter uit de buurt van uw kinderen zijn.Plaats het apparaat nooit in de wieg van uw baby of in debuurt van water (bv. Bad, vochtige kelder, etc.).Alleen voor gebruik binnenshuis.1451.: Zet apparaat AAN / UIT; activeert backlight2. Geluidsindicatorlampjes: Toont het geluidsniveau datwordt ontvangen van het babyapparaat3./: Verhoogt / verlaagt volume; verandert waardevan instelling; activeert / deactiveert alarm4.: Bekijken of instellen van klok / alarm /gevoeligheidsniveau van stemactiveringOregon Scientific biedt een garantie op dit product wat betreftproductiefouten. Een product dat: beschadigd, verwaarloosd,5.2262BEPERKINGEN VAN GARANTIE ENVERANTWOORDELIJKHEID%00B%%5 1/ 53: Instellen en bedienen van etenstimer6. Luidspreker11/25/2005, 01:02 PM
 • Page 3

  14VOORKANT - BABYAPPARAAT2531. Wisselstroomadapteringang2. Tafelstandaard3. RESET: Reset het apparaat4. Gaten voor nekband5. C / F: Temperatuureenheid Selecteren1. Microfoon2.: Zet apparaat AAN / UIT; zoekt kanaalLCD - OUDERAPPARAAT3.: Zet nachtlampje AAN / UIT4. Nachtlampje5. Indicator LED: Knippert tijdens gegevensverzending1. Verbindingsicoon2. Batterij-indicator van babyapparaat3%00B%%5 1/ 5311/25/2005, 01:02 PMNL3. Batterijstatus van ouderapparaat4. Gevoeligheidsniveau van stemactivering5. Alarmicoon6. Etenstimericoon7. Binnentemperatuur8. Klok / alarm / timerscherm9. VolumeniveauACHTERKANT - OUDERAPPARAAT
 • Page 4

  NLACHTERKANT - BABYAPPARAATSTARTENSTROOMBABYAPPARAATWij raden u aan de adaptor te gebruiken voor continu gebruik.De unit werkt echter ook op alkaline batterijen.1.2.3.4.Plaats de batterijen (3x AAA / UM-4 1,5V) en let op de + en polariteit.WisselstroomadapteringangTafelstandaardBatterijvakRESET: Reset het apparaatOUDERAPPARAATHet apparaat gebruikt een oplaadbaar batterijpak (3 x AAA /UM-4 Ni-MH). Plaats de oplaadbare batterijpak door hetgedeelte aan het eind van de draad in de uitsparing rechtsonderin het batterijvak te steken:4%00B%%5 1/ 5411/25/2005, 01:02 PM
 • Page 5

  NEKBAND OUDERAPPARAATOm de batterijen op te laden sluit u de wisselstroomadapter aan.AAN / UITZETTENOm het apparaat AAN of UIT te zetten, houd uVERBINDING MAKENHet batterij-icoon zal bewegen om aan te geven dat zeopgeladen worden.verschijnt zonder te bewegenwanneer de batterij vol is. Laad de batterijen 12 uur lang opvoor het 1e gebruik en druk op RESET. Na de eerste keeropladen, hoeft u voortaan maar op te laden tot het batterijicoon aangeeft dat het opladen voltooid is.1. Plaats de batterijen / adapters (zoals aangegeven in deStroom sectie).2. Zet het babyapparaat aan en zet vervolgens hetouderapparaat aan.3. Plaats de 2 apparaten dicht bij elkaar in de buurtgedurende 5 seconden. Dit stelt de apparaten in staatelkaar te herkennen en een verbinding op te zetten.4. Plaats de apparaten niet verder dan 300 meter uit elkaar.BATTERIJ RAAKT LEEGKnippert wanneer de batterij van het babyapparaatleeg raakt en laat elke minuut eenwaarschuwingspiep horen totdat de batterij leeg isKnippert wanneer de batterij van het ouderapparaatleeg raakt en laat elke minuut eenwaarschuwingspiep horen totdat de batterij leeg is%00B%%5 1/ 55ingedrukt.511/25/2005, 01:03 PMNLNB Druk elke keer als u de batterijen vervangen heeft opRESET.
 • Page 6

  NLVoor de beste resultaten: Plaats de apparaten uit de buurt van elektrische ofmechanische apparaten, direct zonlicht en vocht. Ga niet buiten het 300-meter zendbereik van deapparaten. Minimaliseer het aantal obstructies zoals deuren, murenen meubels, want dit verkleint het zendbereik tussen de2 apparaten.GELUIDSINDICATORLAMPJESU kunt het best verschillende plekken uitproberen om hetbeste ontvangst te vinden.Het verbindingsicoontoont u de status van de verbindingtussen de twee apparaten.De geluidsindicatorlampjes op het ouderapparaat geven ueen visuele waarschuwing als uw baby geluid maakt. Hoeluider het ontvangen geluid, hoe meer lampjes aan zullengaan.VERBINDINGSSTATUSVERBINDINGVERBROKENKANALEN SELECTEREN - BABYAPPARAATU kunt van kanaal veranderen (als er interferentie of een anderprobleem is bij het verbinden van beide apparaten) door opNORMAAL SIGNAAL(Het plaatje beweegt wanneer de2 apparaten verbonden zijn.)op het babyapparaat te drukken.NACHTLAMPJE - BABYAPPARAATDruk opVERBINDING VERBROKEN ALARMom het nachtlampje AAN / UIT te zetten.Wanneer het ouderapparaat geen gegevens van hetbabyapparaat ontvangt (door interferentie of buiten bereikzijn), zal een alarm afgaan en zalknipperen. Detemperatuur zal - - - weergeven. Het alarm zal alleen uitgaanwanneer de twee apparaten weer verbinding met elkaarhebben.VOLUME AANPASSENOm het volumeniveau aan te passen (0-5), drukt u op + / - ophet ouderapparaat. 0 = uit en 5 = hoog volume.NB Alle alarmgeluiden zijn onafhankelijk van hetvolumeniveau.NB U hoort wellicht een hoog geluid wanneer hetouderapparaat te dicht bij het babyapparaat geplaatst is. Hetgeluid zal ophouden zodra de apparaten verder uit elkaarworden geplaatst.%00B%%5 1/ 56TEMPERATUURWEERGAVEHet babyapparaat meet de temperatuur om zich heen. Als- - - wordt weergegeven kan het babyapparaat detemperatuurgegevens niet verzenden.611/25/2005, 01:03 PM
 • Page 7

  ALARM INSTELLEN1.2.3.4.Druk opom het alarmscherm te bekijken.Druk + of om alarm AAN te selecteren.Houdingedrukt om in te stellen.Druk op + of - om de instellingen te wijzigen. Om sneldoor de waarden te zoeken, houdt u + of - ingedrukt.5. Drukom de instelling te bevestigen en verder tegaan met de volgende instelling. De volgorde vaninstellingen is: uren en minuten.KLOK- / ALARMWEERGAVEDrukte kiezen.om tussen verschillende klok-en alarmweergavenKLOK / GEVOELIGHEIDSNIVEAU VANSTEMACTIVATIE INSTELLENOm het alarm te activeren / deactiveren:Druk op + of wanneer u in het alarmscherm bent. - - wordtweergegeven als het alarm UIT is.1. Houdingedrukt om in te stellen.2. Druk op + of - om de instellingen te wijzigen. Om sneldoor de waarden te zoeken, houdt u + of - ingedrukt.3. Drukom de instelling te bevestigen en verder tegaan met de volgende instelling. De volgorde vaninstellingen is: 12 / 24-uurs formaat, uren, minuten engevoeligheidsniveau van stemactivering (0-3).NIVEAUOm het alarm te stoppen:Druk op een willekeurige knop behalveMaximum3Hoog2Medium1LaagDe etenstimer is handig om u te helpen uw baby regelmatigte laten eten.Om de timer in te stellen:1. Druk opom het etenstimerscherm te bekijken.2. Houdingedrukt om in te stellen.3. Druk + of om de tijd in stappen van 30 min te verhogenof verlagen. Om snel door de waarden te zoeken, houdtu + of - ingedrukt.NB De gevoeligheidoptie van de stemactivering verhoogt /verlaagt het geluidsniveau dat het ouderapparaat uitzendt.Wanneer het is ingesteld op 0, kunnen alle geluiden, ongeachtwelke sterkte, gehoord worden op het ouderapparaat.4. Druk opom te bevestigen.7%00B%%5 1/ 57.ETENSTIMERGEVOELIGHEID0NLSchuif de C / F schakelaar in het batterijvak van hetouderapparaat naar de instelling van uw voorkeur.11/25/2005, 01:03 PM
 • Page 8

  NLTimerfuncties: Om te starten / stoppen / laatste instelling terug te halen,drukt u. Om de timer te resetten, houd u ingedrukt of drukt uop RESET. Om de klok te bekijken terwijl de timer loopt, Drukt uMODE.zal knipperen terwijl de timer in gebruik is.Om het 2-minuten alarm dat afgaat wanneer de timer 0heeft bereikt, UIT te zetten, drukt u een willekeurige knop,behalve.NB Als u geen knop indrukt, zal het scherm automatischterugkeren van timermodus naar klokmodus.NB De technische specificaties van dit product en de inhoudvan de handleiding zijn zonder voorafgaande waarschuwingaan veranderingen onderhevig.BACKLIGHTDrukom het backlight van het ouderapparaat voor 8seconden AAN te zetten.LET OP Om het risico op elektrische schokken teverminderen, dient u dit apparaat niet bloot te stellen aanregen of vocht.RESETOm een van de apparaten terug te zetten in destandaardinstellingen, steekt u een puntig voorwerp in hetRESET-gaatje in het batterijvak.LET OP Als de batterijen verkeerd vervangen worden, iser ontploffingsgevaar. Vervang de batterijen alleen doordie van hetzelfde of gelijkend type. De batterijen wordengeleverd door Rickbery, Ni-MH, 3,6V, 700mAh, 3 stk AAAper pak met draad.WAARSCHUWINGENDit product is ontworpen om u vele jaren plezier te geven,mits goed behandeld. Hier volgen een aantal onderhoudstips: Dompel het product nooit onder in water. Dek de ventilatiegaten niet af. Zorg dat voorwerpen alskranten, tafelkleden, gordijnen, dekens, lakens etc deventilatiegaten niet per ongeluk afdekken.%00B%%5 1/ 58Gebruik een zachte, licht-vochtige doek om het apparaatschoon te maken. Gebruik geen krassende of bijtendereinigingsmiddelen, want deze kunnen schadeveroorzaken.Stel het apparaat niet lange tijd bloot aan extreme klappen,schokken, stof, temperatuursveranderingen, vochtigheiden direct zonlicht.Laat de interne componenten met rust. Doet u dit nietdan zal de garantie vervallen en kan schade ontstaan.Het apparaat bevat geen door de gebruiker te reparerenonderdelen.Verwijder de batterijen als u het product voor langere tijdwegbergt. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen doorelkaar.811/25/2005, 01:03 PM
 • Page 9

  TYPEKloktijdAlarmEtenstimerRF frequentieZendbereikMeetbereik vantemperatuurGebruikstemperatuurTemperatuureenheidSTROOMBabyapparaatOuderapparaatRcepteurAFMETINGENAfmetingen beideapparaten (H x B x D)Gewicht - OuderapparaatGewicht - BabyapparaatBij deze verklaart Oregon Scientific dat deze Baby Monitormet Binnentemperatuur BBM211 / BBR211 voldoet aan deessentile eisen en aan de overige relevante bepalingen vanRichtlijn 1999/5/EC. Een kopie van de getekende engedateerde Conformiteits verklaring is op verzoekbeschikbaar via onze Oregon Scientific klanten service.BESCHRIJVING12 of 24-uurs formaat2 minuten30 minuten tot 24 uur2.4GHz300 meter in open ruimte-10C tot 50C (14F tot 122F)0C 50C (32F 122F)C / F6VDC 200mA Wisselstroomadapter/ 3 x 1, 5V UM-4 / AAA batterijen6VDC 200mA wisselstroomadapter/ 3,6V Ni-MH oplaadbaar batterijpakAdaptateur Secteur 6V / pack depiles rechargeables 3,6V Ni-MHLANDEN DIE ZIJN ONDERWORPEN AAN RTT&EAlle EU landen, Zwitserland CHen Noorwegen N96 x 63 x 40 mm(3.8 x 2.5 x 1.6 inch)68 g (2,4 ounces) zonder batterij62 g (2,2 ounces) zonder batterijOVER OREGON SCIENTIFICBezoek onze website (www.oregonscientific.com) om meerte weten over uw nieuwe product en andere Oregon Scientificproducten zoals digitale fototoestellen, gezondheids- enfitnessuitrusting en weerstations. Op deze website vindt utevens de informatie over onze klantendienst, voor het gevalu ons wenst te contacteren.%00B%%5 1/ 59911/28/2005, 12:14 PMNLEU CONFORMITEITS VERKLARINGSPECIFICATIESMissbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Oregon Scientific BBM211 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Oregon Scientific BBM211 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,11 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Oregon Scientific BBM211

Oregon Scientific BBM211 Bedienungsanleitung - Deutsch - 10 seiten

Oregon Scientific BBM211 Bedienungsanleitung - Englisch - 12 seiten

Oregon Scientific BBM211 Bedienungsanleitung - Französisch - 9 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info