423835
2
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/36
Nächste Seite
2
Veiligheidsinstructies
Gelieve alle waarschuwingen en instructies door te nemen en ze
nauwgezet op te volgen.
Sluit nooit de telefoon- of de stroomconnector aan in vochtige
ruimten, behalve als de stopcontacten speciaal ontworpen zijn voor
vochtige omstandigheden. Raak nooit de voedingsstekker, het
stopcontact of de telefoonstekker aan met natte handen.
Raak nooit telefoon- of stroomkabels aan die niet geïsoleerd zijn,
behalve als de telefoonkabel niet is aangesloten op de telefoonlijn
en/of als de stroomkabel niet is aangesloten op het elektriciteitsnet.
Installeer nooit het faxtoestel in de buurt van een radiator of een
airco. Vermijd het gebruik van het faxtoestel in direct zonlicht.
Plaats het faxtoestel op een vlak oppervlak en zorg voor een
minimum afstand van 10 cm tussen het faxtoestel en andere
apparaten en voorwerpen.
Zorg ervoor dat uw faxtoestel stabiel en recht op het draag-
oppervlak staat. Mocht het faxtoestel vallen, kan het beschadigd
raken en/of mensen verwonden, vooral kleine kinderen.
Zorg ervoor dat de lucht vrij rond het faxtoestel kan circuleren.
Gebruik het faxtoestel niet in gesloten dozen, kasten, meubels,
enz. Laat een vrije ruimte van 10 cm rond de ventilatieroosters
van het faxtoestel. Dek nooit het faxtoestel af (tafelkleden, papier,
enz.). Plaats het faxtoestel niet op bedden, tafelkleden, kussens,
sofa's, tapijten of ander zachte oppervlakken, omwille van het
gevaar op oververhitting en bijgevolg op brand.
Zorg ervoor dat de kabels veilig liggen (gevaar van struikelen,
schade aan het snoer of aan het faxtoestel).
Haal zowel de telefoon- als de voedingsstekker uit het stopcontact
voor u het faxtoesteloppervlak schoonmaakt.
Gebruik nooit vloeibare of gasvormige schoonmaakmiddelen
(spuitbussen, schurende middelen, poetsmiddelen,…).
Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in het faxtoestel terechtkomen,
anders bestaat er gevaar op elektrische schokken of andere
verwondingen en ernstige schade aan het faxtoestel. Mocht er
toevallig toch vloeistof in het faxtoestel terechtkomen, dient u
meteen de stekker uit het stopcontact te halen en het faxtoestel
binnen te brengen voor een grondig onderzoek.
Indien er een breuk in het display ontstaat, kan er een matig
irriterende vloeistof uitstromen. Vermijd huid- en oogcontact.
Mocht de behuizing, en in het bijzonder de stroomkabels van het
faxtoestel beschadigd raken, haalt u de stekker uit het stopcontact
en contacteert u uw service centre. De behuizing van uw faxtoestel
mag enkel geopend worden door erkend servicepersoneel.
Uw faxtoestel werd getest in overeenstemming met de standaar-
den UL 1950, EN 60950 of IEC 950 en mag enkel gebruikt
worden op netwerken die voldoen aan deze normen.
Internationale garantie
PHILIPS apparaaten zijn ontwikkeld en gefabriceerd naar de hoogst
mogelijke kwaliteitseisen. Mocht er ongelukkigerwijs nog iets fout gaan
met dit apparaat, dan garandeert Philips een kosteloze herstelling (of
vervanging) gedurende een periode van 12 maanden vanaf de aankoop-
datum.
Deze internationale Philips Garantie is geldig indien het apparaat is
gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en voor het
doel waarvoor het gemaakt is. Tevens dient de originele aankoopbon
(factuur, kassabon of kwitantie) overlegd te worden met daarop de
aankoopdatum, de naam van de handelaar en het model- (type) en
produktie- (serie) nummer van het apparaat.
De Philips-garantie vervalt indien:
op een van de genoemde documenten iets is veranderd, door-
gehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt.
het model- (type) of produktie- (serie) nummer op het apparaat is
veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt.
reparaties of wijzigingen zijn uitgevoerd door niet bevoegde
service-organisaties of personen.
een defect het gevolg is van externe (buiten het apparaat gelegen)
oorzaken, bijvoorbeeld blikseminslag, wateroverlast, brand,
verkeerd gebruik of onachtzaarmheid.
Wij maken u erop attent dat het produkt niet als defect kan worden
beschouwd als wijzigingen of aanpassingen nodig zijn teneinde het pro-
dukt te laten voldoen aan lokale of nationale technische normen die van
kracht zijn in landen waar het produkt oorspronkelijk niet voor ontwik-
keld of geproduceerd is.
Indien uw Philips apparaat niet goed functioneert of defect is adviseren
wij u contact op te nemen met uw Philips dealer of een voor Philips
werkende servicewerkplaats. Mocht u service nodig hebben in een ander
land dan kan het Philips Consumenten Informatie Centrum in dat land
u naar de dichtsbijzinde Philips handelaar of servicewerkplaats verwij-
zen.
Om onnodig ongemak te voorkomen, raden wij u aan om de gebruiks-
aanwijzing zorgvuldig te lezen voordat u contact opneemt met uw han-
delaar. Voor vragen die uw handelaar niet kan beantwoorden of voor
aanvullende vragen kunt u zich wenden tot de klanteninformatiedienst.
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Philips magic ppf 241 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Philips magic ppf 241

Philips magic ppf 241 Bedienungsanleitung - Deutsch - 36 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info