Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
POW63655
NL
Copyright © 2010 VARO N.V.
P a g i n a | 7
www.varo.com
8 ONDERHOUD EN OPSLAG
Zorg ervoor dat alle montagetoebehoren (schroeven, moeren, enz.) altijd stevig vast zitten
zodat u veilig met de grasmaaier kunt werken.
Controleer de grasopvangbak regelmatig op slijtage en scheuren.
Vervang alle versleten of beschadigde onderdelen.
Regelmatig onderhoud van uw grasmaaier verlengt niet alleen zjjn levensduur maar het
maakt het ook gemakkelijker om uw gras zorgvuldig en eenvoudig af te maaien.
Reinig de grasmaaier met borstels of vodden. Gebruik een oplosmiddelen of water om het
vuil te verwijderen.
Schakel altijd de motor uit en haal de stekker uit het stopcontact vóór u onderhouds- of
reinigingswerkzaamheden uitvoert.
Het onderdeel van de machine dat het meest gevoelig is voor slijtage en veroudering is
het mes. Controleer regelmatig de toestand van het mes en zijn bevestigingsmoer.
Wanneer het mes versleten is dan moet het vervangen of geslepen worden. Wanneer de
grasmaaier hevig trilt dan betekent dit dat het mes ofwel niet goed is uitgebalanceerd
ofwel dat het is verbogen door een slag; in dit geval moet het hersteld of vervangen
worden.
8.1 Het mes
Haal altijd de stekker uit het stopcontact en controleer m.b.v. het kijkglaasje of de motor is
uitgeschakeld vóór u het mes controleert. Onthoud dat het mes nog een paar seconden
blijft draaien nadat de motor wordt uitgeschakeld. Probeer nooit om zelf het mes te
stoppen. Controleer regelmatig of het mes stevig vastzit, in een goede toestand verkeert
en scherp is. Slijp het mes of vervang het indien nodig.
Wanneer het mes tijdens het maaien in contact komt met een vreemd voorwerp, schakel
de grasmaaier dan uit en wacht tot het mes tot stilstand is gekomen. Controleer dan de
toestand van het mes en de bevestigingsschroef. Wanneer deze beschadigd zijn of
loszitten dan moeten ze onmiddellijk worden vervangen.
8.2 Vervangen van het mes
Draag werkhandschoenen voor deze taak!
Waarschuwing! Haal altijd de stekker uit het stopcontact en controleer
m.b.v. het kijkglaasje of de motor is uitgeschakeld vóór u het mes
controleert.
Zet de plastic moer los door er in tegenwijzerzin met een 35 mm sleutel aan te draaien.
Neem het mes weg en vervang het door een nieuw exemplaar; let hierbij op dat de
montagerichting correct is (Fig. 9). Zet de plastic moer of bevestigingsschroef vast door ze
in wijzerzin aan te draaien.
Voer aan het einde van het seizoen een algemene controle uit van uw grasmaaier en
verwijder alle gras en vuil dat zich kan hebben opgehoopt.
Controleer aan het begin van elk seizoen de toestand van het mes, de aansluitkabel en
alle elektrische verbindingen.
Neem contact op met een van onze servicecentra wanneer er herstellingen moeten
worden uitgevoerd.
Gebruik voor het onderhoud enkel originele vervangonderdelen.
7

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Powerplus POW63655 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Powerplus POW63655 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,24 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info