Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/88
Nächste Seite
83
SK
UPOZORNENIE: čistením nečakajte
príliš dlho po vychladnutí, aby zvyšky
pokrmu nezaschli aþpotom by ich bolo
možné len veľmi ťažko odstrániť.
7.1 Čistenie spodného dielu
1. Spodný diel6 očistite vlhkou handrou.
Môžete použiť aj malé množstvo čistia-
ceho prostriedku.
2. Nakoniec ho utrite handričkou navlhče-
nou v čistej vode.
3. Prístroj znovu použite až po tom, ako
bude úplne suchý.
7.2 Čistenie grilovacej platne
a príslušenstva
1. Vychladnutú grilovaciu platňu1 vyberte
zo spodného dielu6.
2. Grilovaciu platňu1, panvicu na raclet-
te9 a plastové lopatky10 umývajte
ručne v teplej vode.
3. Pri zaschnutých zvyškoch jedla nechajte
diely približne 20 30 minút odmočiť v
teplej vode. Do vody môžete pridať tro-
chu jemného čistiaceho prostriedky.
4. Po vyčistení všetky diely dôkladne
osušte.
7.3 Umývačka riadu
Panvicu na raclette9 a plastové lopatky10
sa môžu umývať aj v umývačke riadu.
7.4 Skladovanie prístroja
Pri uskladnení prístroja:
1. Naviňte sieťový prívod8 okolo naví-
jača kábla11.
2. Zasuňte sieťovú zástrčku8 do držiaka
zástrčky12.
8. Likvidácia
Tento produkt podlieha eu-
rópskej smernici
2012/19/EÚ. Symbol pre-
čiarknutého smetného koša
na kolesách znamená, že
produkt musí byť odovzdaný
do osobitného zberu odpadu v Európskej
únii. Platí to pre produkt a všetky diely prís-
lušenstva, ktoré sú označené týmto symbo-
lom. Označené produkty sa nesmú
likvidovať s bežným domácim odpadom,
ale musia sa odovzdať na zberné miesto na
recykláciu elektrických a elektronických prí-
strojov.
Tento symbol recyklácie ozna-
čuje, napr. predmet alebo časti
materiálu, ako hodiace sa na
recykláciu. Recyklácia pomá-
ha znižovať spotrebu surovín a
zaťaženie životného prostredia.
Obal
Ak chcete zlikvidovať obal, dbajte na prís-
lušné predpisy vo vašej krajine týkajúce sa
životného prostredia.
__321565_B8.book Seite 83 Donnerstag, 19. September 2019 8:15 08
85

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Silvercrest IAN 321565 SRG 1200 B2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Silvercrest IAN 321565 SRG 1200 B2 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Polnisch, Schwedisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,72 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info