Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/58
Nächste Seite
3
PL
Zużytą baterię należy dostarczyć do
właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania szczegółowych
informacji na temat zbiórki
i recyklingu baterii należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze
służbami zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów
lub sklepem, w którym kupiony
został ten produkt.
Uwaga dla klientów: poniższe
informacje mają zastosowanie
wyłącznie do urządzeń, które
zostały wprowadzone do sprzedaży
w krajach stosujących dyrektywy
Unii Europejskiej.
Producentem tego produktu jest
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Upoważnionym przedstawicielem
producenta w Unii Europejskiej,
uprawnionym do dokonywania
i potwierdzania oceny zgodności
z wymaganiami zasadniczymi, jest
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. W sprawach
serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami,
których adresy podano w osobnych
dokumentach gwarancyjnych lub
serwisowych, lub z najbliższym
sprzedawcą produktów Sony.
Środki ostrożności
Niniejsze urządzenie zostało
poddane testom przy użyciu
połączenia kablowego krótszego
niż 3 m i uznane za zgodne
z ograniczeniami określonymi
w dyrektywie EMC.
Źródła zasilania
Urządzenie pozostaje podłączone
do źródła zasilania, dopóki nie
zostanie odłączone od gniazda
ściennego, nawet jeśli zostało
wyłączone przyciskiem zasilania.
Jeżeli urządzenie jest odłączane
od źródła zasilania przez wyjęcie
wtyczki z gniazda ściennego, do
jego podłączania należy używać
łatwo dostępnego gniazda
ściennego. W przypadku
zauważenia nieprawidłowości
w działaniu urządzenia należy
natychmiast odłączyć wtyczkę
od gniazda ściennego.
Informacje o oglądaniu
obrazów 3D
Podczas oglądania obrazów 3D
niektóre osoby mogą odczuwać
dyskomfort (np. przemęczenie
wzroku, zmęczenie lub nudności).
Firma Sony zaleca wszystkim
użytkownikom regularne przerwy
podczas oglądania obrazu 3D.
Długość i częstotliwość przerw zależy
od konkretnej osoby. Każdy musi
sam zdecydować, co jest dla niego
najlepsze. W razie poczucia dyskom-
fortu należy przerwać korzystanie
z tego produktu oraz oglądanie
obrazów 3D, aż dyskom-fort minie.
W razie potrzeby należy skorzystać
z porady lekarza. Należy również
zapoznać się z (i) instrukcją obsługi
wszelkich innych urządzeń
używanych z telewizorem lub płyt
Blu-ray Disc odtwarzanych na
telewizorze, (ii) najnowszymi
informacjami na naszej
stronie internetowej
(http://esupport.sony.com/).
Wzrok małych dzieci (zwłaszcza do
szóstego roku życia) cały czas się
rozwija. Przed oglądaniem obrazów
3D przez dzieci należy skontaktować
się z lekarzem (np. pediatrą lub
okulistą).
Rodzice powinni zwracać uwagę na
to, czy małe dzieci przestrzegają
powyższych zaleceń.
Ochrona przed
kopiowaniem
• Należy pamiętać o zaawanso-
wanych systemach ochrony
zawartości używanych na
nośnikach Blu-ray Disc i DVD.
Systemy te o nazwie AACS
(Advanced Access Content System)
i CSS (Content Scramble System)
mogą wprowadzać ograniczenia
w zakresie odtwarzania, wyjścia
analogowego i podobnych funkcji.
Obsługa produktu i nałożone
ograniczenia mogą zależeć od daty
zakupu. Organizacja zarządzająca
sposobem ochrony AACS może
przyjąć nowe ograniczenia lub
zmienić istniejące także po zakupie
urządzenia przez użytkownika.
• Uwaga dotycząca technologii
Cinavia
Zastosowana w niniejszym
urządzeniu technologia Cinavia
ogranicza możliwość odtwarzania
nieautoryzowanych kopii
niektórych filmów i wideo
produkowanych w celach
handlowych oraz ich ścieżek
dźwiękowych. W przypadku
niedozwolonego użycia
nieautoryzowanej kopii
wyświetlony zostanie stosowny
komunikat, a odtwarzanie lub
kopiowanie będzie przerwane.
Więcej informacji o technologii
Cinavia jest dostępnych w witrynie
centrum informacji
konsumenckich Cinavia,
http://www.cinavia.com. Aby
uzyskać dodatkowe informacje
o technologii Cinavia, należy
wysłać kartę pocztową ze swoim
adresem korespondencyjnym na
adres: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Prawa autorskie i znaki
towarowe
Zestaw wyposażono w dekoder
dźwięku przestrzennego Dolby*
Digital i dekoder formatu DTS**.
* Wyprodukowano na
licencji firmy Dolby
Laboratories.
Dolby oraz symbol
podwójnego D są znakami
handlowymi firmy Dolby
Laboratories.
** Wyprodukowano na mocy
patentów zarejestrowanych
w USA pod numerami:
5 956 674; 5 974 380;
6 226 616; 6 487 535;
7 212 872; 7 333 929;
7 392 195; 7 272 567 i innych
patentów zarejestrowanych
i oczekujących na
zarejestrowanie w Stanach
Zjednoczonych i na całym
świecie. DTS-HD, symbol
oraz nazwa DTS-HD
i symbol łącznie są
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Sony BDV-EF220 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Sony BDV-EF220 in der Sprache / Sprachen: Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,3 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info