Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
13
Batteridrevet skrumaskin
ITEKNISKE OPPLYSNINGER 1
VERKTØYETS DELER 2
1. På-/av-bryter
2. Bryter til endring av dreieretning
3. Lampe
4. Bryter for lampe
SIKKERHET
OBS! Les gjennom alle anvisningene. Feil ved overhol-
delsen av nedenstående anvisninger kan medføre elek-
triske støt, brann og/eller alvorlige skader.
• Lad batteriet kun opp i ladeapparater som er anbefalt av
produsenten. Det oppstår brannfare hvis et ladeapparat
som er egnet til en bestemt type batterier, brukes med
andre batterier
• Bruk derfor kun riktig type batterier for elektroverktøyene.
Bruk av andre batterier kan medføre skader og brann-
fare
• Ungå skade p.g.a. skruer, spiker eller andre elementer i
arbeidsstykket; fjernes før man starter jobben
• Sjekk alltid at tilført spenningen er den samme som opp-
gitt på laderens merkeplate (lader som er betegnet med
230V eller 240V kan også tilkoples 220V)
• I tilfelle noe elektrisk eller mekanisk unormalt, slå øyeblik-
kelig av bryteren eller ta ut laderen fra stikkontakten
• SBM Group kan kun garantere et feilfritt verktøy dersom
original-tilbehør brukes
• Bruk kun tilbehør med et godkjent turtall som er minst like
høyt som verktøyets høyeste tomgangsturtall
• Verktøyet bør ikke brukes av personer under 16 år
• Ikke bor eller skru i områder hvor elektriske ledninger kan
bli berørt/skadet
• Ikke berør kontaktene i laderen
• Utsett ikke verktøy/lader/batteriet for regn
• Bytt aldri batteriet utendørs
• Oppbevar verktøy/lader/batteriet på et sted der temperatu-
ren ikke overstiger 40° C eller faller enn 0° C
• Batteriene vil eksplodere under brann så ikke brenn dem
• Når batteriet er skadet, og under ekstrem bruk og tempe-
raturforhold, kan de begynne å lekke
- dersom væske kommer i kontakt med hud, vask hurtig
med såpevann, etterpå med sitrion juice eller edikk
- dersom væske kommer i øynene skyll øynene med rent
vann; dette må gjøres i min. 10 minutter og søk snarest
medisinsk hjelp
• Når batteriet ikke er i verktøyet eller i laderen, bør de hol-
des unna metallobjekter som spiker, skruer, nøkler osv.
for å unngå kortslutning
• Bruk ikke laderen når den er skadet; ta den med til et auto-
risert SBM Group serviceverksted for en sikkerhetssjekk
• Bruk ikke batteriet når de er skadet; de må byttes ut umid-
delbart
• Demontere ikke lader eller batteriet
• Forsøk ikke å lade opp batterier, som ikke er oppladbare,
med laderen
For å bruke et nytt batteri skal man:
1) utlade batteriet under drift
2) lade batteriet ved å bruke en lader som leveres sammen
med utstyret i 5-7 timer.
3) gjenta de nevnte vedtak (1 og 2) 3-5 ganger for å oppnå
beregnet kapasitet
VEDLIKEHOLD
Sørg for at maskinen er spenningsløs når det
skal utføres vedlikeholdsarbeid på de mekani-
ske delene.
Maskinene fra SBM Group er konstruert slik at de kan fun-
gere uten problemer med et minimum av vedlikehold. Hvis
maskinen rengjøres regelmessig og behandles på riktig
måte, bidrar dette til å gi maskinen en lang levetid.
Rengjør maskinhuset regelmessig med en myk klut, helst
etter hver bruk. Sørg for at ventilasjonsåpningene er fri
for støv og skitt.
Hardnakket skitt fjernes med en myk klut som er fuktet med
såpevann. Bruk ikke løsemidler som bensin, alkohol, am-
moniakk o.kl. Slike stoffer skader kunststoffdelene.
Maskinen trenger ikke ekstra smøring.
Hvis det skulle opptre en feil som følge av f.eks. slitasje på
en del, må man ta kontakt med den lokale SBM Group- for-
handleren.
MILJØ
For å unngå transportskader leveres maskinen i solid em-
ballasje. Emballasjen er i den grad dette er mulig fremstilt
av resirkulerbart materiale. Benytt derfor anledningen til å
resirkulere emballasjen. Lever gamle maskiner som blir byt-
tet ut til den lokale SBM Group-forhandleren. Maskinen blir
da behandlet på en miljøvennlig måte.
Ni-Cd-batterier kan resirkuleres. Lever dem inn til en gjen-
vinningsstasjon for kjemisk avfall, slik at batteriene kan re-
sirkuleres eller ødelegges på miljøvennlig vis.
13

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Stomer SAS-48LT-K wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Stomer SAS-48LT-K in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,12 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info