Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
21
____________________(EL)____________________
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΧΡΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΑ
Ένας πραγματικός φορητός εκκινητήρας με μπαταρία.
Ιδανικός για όποιον χρειάζεται έναν εκκινητήρα. Οι
εφαρμογές του περιλαμβάνουν σκάφη, αυτοκίνητα,
φορτηγά, γεννήτριες και άλλα ακόμα.
Πλήρως συμβατό με οποιοδήποτε σύστημα εκκίνησης 12
volt ή 24 volt.
ΟεκκινητήραςχρησιμοποιείΕΡΜΗΤΙΚΕΣΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. Αυτό επιτρέπει την τοποθέτηση
της μονάδας σε οποιαδήποτε θέση και οποιονδήποτε
τόπο χωρίς κίνδυνο να χυθεί οξύ.
Ο εκκινητήρας προβλέπει επίσης έναν διακόπτη που
πρέπει να ενεργοποιηθεί για να επιτραπεί η εκκίνηση.
Ο εκκινητήρας μπορεί να τοποθετηθεί άνετα κάτω ή
πίσω από ένα κάθισμα ή να κρατηθεί σε άλλο σημείο σε
απόσταση χειρός.
Διατηρήστεαυτότοεγχειρίδιο.
Το εγχειρίδιο είναι απαραίτητο για να συμβουλευτείτε
τις προειδοποιήσεις και προφυλάξεις σε σχέση με την
ασφάλεια, για τις διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης,
για τη λίστα των εξαρτημάτων και για τις τεχνικές
προδιαγραφές.
Διατηρήστε το εγχειρίδιο για να το συμβουλευτείτε στο
μέλλον σε ασφαλές και στεγνό μέρος.
ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΕΚΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕΟΛΕΣΤΙΣΟΔΗΓΙΕΣ!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ
ΜΕΤΗΝΑΣΦΑΛΕΙΑ
Προσοχή: για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυμάτων
και ζημιών στην εγκατάσταση, συμβουλεύουμε να
χρησιμοποιείτε τον εκκινητήρα τηρώντας πάντα τα
βασικάπροφυλακτικάμέτραασφαλείας.
1-
Προστατεύετε τα μάτια. Φοράτε πάντα
προστατευτικά γυαλιά όταν εργάζεστε με
συσσωρευτές οξέος μολύβδου.
2-
Αποφεύγετε την επαφή με το οξύ της
μπαταρίας. Σε περίπτωση πιτσιλιών ή
επαφής με το οξύ, ξεπλύνετε αμέσως το
ενδιαφερόμενο μέρος με καθαρό νερό. Συνεχίστε να
ξεπλένετε μέχρι να έρθεί ο ιατρός.
3-
Είναι σημαντικό να συνδέετε τα καλώδια στις
σωστές πολικότητες:
Συνδέστε την κόκκινη λαβίδα φόρτισης στο
θετικό ακροδέκτη της μπαταρίας (σύμβολο +).
Συνδέστε την μαύρη λαβίδα φόρτισης στο πλαίσιο
του αυτοκινήτου, μακρυά από την μπαταρία και από
τον αγωγό του καύσιμου.
- Χρησιμοποιείτε τον εκκινητήρα σε μέρη που
αερίζονται καλά. Μην προσπαθείτε να κάνετε
εκκινήσεις όταν βρίσκεστε κοντά σε αέρια ή
εύφλεκτα υγρά.
- Εμποδίζετε στις λαβίδες μαύρη και κόκκινη να
έρχονται σε επαφή μεταξύ τους διότι αυτό θα
μπορούσε να προκαλέσει την τήξη των ίδιων
ή άλλων μεταλλικών αντικειμένων. Στο τέλος
τοποθετήστε τις λαβίδες στα ειδικά στηρίγματα.
4- ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 12 VOLT ή 24 VOLT!
Χρησιμοποιείτε μόνο σε σκάφη και οχήματα με
ηλεκτρικά συστήματα 12 volt ή 24 volt. Επιλέξτε (αν
υπάρχει) τη σωστή τιμή τάσης ανάμεσα σε 12V και
24V ανάλογα με την μπαταρία του οχήματος προς
εκκίνηση!
5- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ: μην χρησιμοποιείτε τον
εκκινητήρα στη θέση της μπαταρίας του οχήματος.
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά για να εκτελέσετε την
εκκίνηση.
6- Αποφεύγετε να εργάζεστε μόνοι σας. Σε περίπτωση
ατυχήματος ένας βοηθός μπορεί να παρέχει βοήθεια.
7-
Αποφεύγετε τις ηλεκτρικές εκκενώσεις.
Δώστε εξαιρετική προσοχή όταν εφαρμόζετε
λαβίδες σε αγωγούς ή μπάρες τροφοδότησης
χωρίς μόνωση. Αποφεύγετε τη σωματική επαφή με
επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ και μεταλλικές
ντουλάπες όταν τεστάρετε την τάση.
8- Κρατάτε ελεύθερη την περιοχή εργασίας από
εμπόδια. Ενδεχόμενα εμπόδια μπορούν να είναι
αιτία τραυμάτων.
9- Μην βλάπτετε τον εκκινητήρα. Χρησιμοποιείτε
αποκλειστικά όπως περιγράφεται σε αυτό το
εγχειρίδιο.
10- Τηρήστε τις ενδείξεις σε σχέση με την περιοχή
εργασίας. Μην χρησιμοποιείτε σε υγρούς ή
βρεγμένους τόπους. Μην εκθέτετε στη βροχή.
Εργαστείτε σε μέρη με καλό φωτισμό.
11- Μην εκθέτετε άμεσα σε ηλιακό φως, σε πηγές
θερμότητας ή σε υγρασία.
12-
Κρατάτε μακρυά τα παιδιά: δεν πρέπει
να τους επιτρέπεται ποτέ η πρόσβαση
στηνπεριοχήεργασίαςούτενααγγίζουν
μηχανές,εργαλείαήπροεκτάσεις.
13- Όταν ο εκκινητήρας δεν χρησιμοποιείται πρέπει να
τοποθετηθεί σε στεγνό μέρος για να εμποδίζεται η
σκουριά. Φυλάξτε πάντα τον εκκινητήρα σε μέρος
κλειστό με κλειδί και κρατήστε το μακρυά από παιδιά.
14-
Ντύνεστε κατάλληλα. Μην
φοράτε φαρδιά ρούχα ή
κοσμήματα που μπορούν να
σκαλώσουν σε κινητά μέρη. Κατά την εργασία
συνιστάταιηχρήσηπροστατευτικήςενδυμασίας
με ηλεκτρική μόνωση και αντιολισθητικών
υποδημάτων. Σε περίπτωσημακρυών μαλλιών
φορέστεπεριοριστικόκάλυμμακεφαλής.
15- Οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά
από πεπειραμένο προσωπικό αλλιώς μπορούν να
προκαλέσουν αιτία σοβαρού κινδύνου για το χρήστη.
16- Αντικατάσταση τμημάτων και εξαρτημάτων. Στη
συντήρηση, χρησιμοποιείτε μόνο εντελώς ίδια
ανταλλακτικά. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου
εξαρτήματος ακυρώνει την εγγύηση.
17- Διατηρείτε σε κάθε στιγμή κατάλληλη και σταθερή
θέση και σταθερά σημεία στηρίγματος.
Μην μετακινηθείτε πάνω σε καλώδια ή ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις.
18- Eκτελέστε με προσοχή τη συντήρηση του
εκκινητήρα. Ελέγχετε περιοδικά τα καλώδιά του και
σε περίπτωση αλλοίωσης αναθέστε την επισκευή σε
επιτετραμμένο τεχνικό.
19- Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν μέρη που έχουν
υποστεί φθορά. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον
εκκινητήρα, ελέγξτε προσεκτικά όλα τα μέρη που
φαίνεται να έχουν υποστεί ζημιά για να καθορίσετε
αν είναι σε θέση να λειτουργήσουν σωστά.
Ελέγξτε ότι τα καλώδια είναι στερεωμένα καλά
στον εκκινητήρα. Συνιστάται να αναθέσετε την
επισκευή ή την αντικατάσταση των τμημάτων που
έχουν υποστεί φθορά σε επιτετραμμένο τεχνικό.
Μην χρησιμοποιείτε τον εκκινητήρα σε περίπτωση
που ένας οποιοσδήποτε από τους διακόπτες δεν
λειτουργεί σωστά στις θέσεις ON /OFF.
21

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Telwin PRO START 2824 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Telwin PRO START 2824 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,88 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info