Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
23
διατηρείται σε καλή κατάσταση φόρτισης ο εκκινητήρας
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και θα μπορούσε να μην
επιτρέψει την πλήρη φόρτιση.
Pb
ΔΙΑΛΥΣΗΤΗΣΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Η εξαντλημένη μπαταρία του εκκινητήρα θα έπρεπε να
ανακυκλωθεί. Σε ορισμένα κράτη αυτό είναι υποχρεωτικό.
Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρμόδιες αρχές για τα
στερεά απόβλητα ώστε να λάβετε πληροφορίες σχετικά
με την ανακύκλωση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην διαλύετε την μπαταρία
καίγοντάς την. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη.
Πριν πετάξετε την μπαταρία, καλύψτε τα ξεσκεπασμένα
τερματικά με μονωτική ταινία κατάλληλη για το σκοπό
αυτό ώστε να αποφεύγονται βραχυκυκλώματα. Μην
εκθέτετε την μπαταρία σε έντονη ζέστη ή σε φωτιά γιατί
αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΕΚΚΙΝΗΤΉΡΑΣ12V
Τύπος μπαταρίας:
- 12V ερμητική μπαταρία μολύβδου, φορτιζόμενη.
Ικανότητα της μπαταρίας:
- 34Ah
Ρεύμα εξόδου:
- 1800A ρεύμα κορυφής,
Καλώδια από χαλκό:
- μονωμένα με PVC
Μήκος καλωδίου:
- 100cm
Λάμπα:
- ΛΕΝΤ
Πρίζα εξόδου:
- δυο πρίζες αναπτήρα τσιγάρων 12VDC / ρεύμα max
10A
Χαρακτηριστικά:
- διακόπτης 12V / OFF,
- προστασία εξόδου κατά των υπερφορτίσεων,
- αυτόματη διακοπή επιπέδου φόρτισης,
- λεντ σήμανσης και ακουστικό σήμα αντίστροφης
πολικότητας.
Βάρος:
- 14kg
Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα:
- Τροφοδότης (ΕΙΚ.B-7) 12VDC/1200mA εξόδου,
- Καλώδιο σύνδεσης input/output (ΕΙΚ.B-10).
ΕΚΚΙΝΗΤΗΡΑΣ12V/24V
Τύπος μπαταρίας:
- 12V ερμητική μπαταρία μολύβδου, φορτιζόμενη.
Ικανότητα της μπαταρίας:
- 44Ah
Ρεύμα εξόδου:
- 2500A ρεύμα κορυφής
Καλώδια από χαλκό:
- μονωμένα με PVC
Μήκος καλωδίου:
- 100cm
Λάμπα:
- ΛΕΝΤ
Πρίζα εξόδου:
- δυο πρίζες αναπτήρα τσιγάρων 12VDC / ρεύμα max
10A.
Χαρακτηριστικά:
- διακόπτης 12V -24V / OFF,
- προστασία στην έξοδο κατά των υπερφορτίσεων,
- αυτόματη διακοπή επιπέδου φόρτισης,
- λεντ σήμανσης και ακουστικό σήμα αντίστροφης
πολικότητας.
Βάρος:
- 16.5kg.
Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα:
- Τροφοδότης (ΕΙΚ.B-7) 12VDC/1200mA εξόδου,
- Καλώδιο σύνδεσης input/output (ΕΙΚ.B-10).
____________________(NL)____________________
INSTRUCTIEHANDLEIDING
ALGEMEENHEDEN
Een echte starter met een draagbare batterij. Het ideaal
voor iedereen die een starter nodig heeft. De toepassingen
omvatten vaartuigen, auto’s, vrachtwagens, generators
en veel meer nog.
Ten volle compatibel met welk startsysteem dan ook aan
12 volt of 24 volt.
De starter gebruikt HERMETISCHE BATTERIJEN
ZONDER ONDERHOUD; dit staat toe de unit in gelijk
welke stand te plaatsen zonder het gevaar het zuur uit
te gieten.
De starter is bovendien voorzien van een schakelaar die
geactiveerd moet worden om de start toe te staan.
De starter kan gemakkelijk onder of achter een zetel
geplaatst worden of binnen handbereik gehouden
worden.
Deze handleiding bewaren.
De handleiding is noodzakelijk om de waarschuwingen
en voorzorgsmaatregelen m.b.t. de veiligheid, de
procedures van werking en onderhoud, de lijst van de
onderdelen en de techische specicaties te raadplegen.
De handleiding voor eventuele toekomstige
raadplegingen bewaren op een veilige en droge plaats.
VOORDAT MEN DE STARTER GEBRUIKT, ALLE
INSTRUCTIES LEZEN!
WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
M.B.T. DE VEILIGHEID
Opgelet:teneindehetrisicovanpersoonlijkletselen
schade aan de apparatuur te beperken, raden we aan
bijhetgebruikvandestarteraltijddefundamentele
veiligheidsmaatregelen m.b.t. de veiligheid in acht te
nemen.
1-
De ogen beschermen. Altijd een
beschermende bril dragen wanneer men
werkt met accu’s met zuur lood.
2-
Het contact met het zuur van de batterij
vermijden. Ingeval men bespat wordt door of
in contact komt met het zuur, het betrokken
gedeelte onmiddellijk spoelen met zuiver water.
Verder blijven spoelen tot de aankomst van de arts.
3-
Het is belangrijk dat de kabels worden
verbonden met de correcte polariteiten:
De laadtang van rode kleur verbinden met
de positieve klem van de batterij (symbool +).
De laadklem van zwarte kleur verbinden met het
chassis van de wagen, ver verwijderd van de batterij
en de brandstoeiding.
- De starter gebruiken op goed verluchte plaatsen.
Niet proberen startoperaties uit te voeren wanneer
men zich in het midden van gassen of ontvlambare
23

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Telwin PRO START 2824 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Telwin PRO START 2824 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,88 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info