471276
2
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
SPARE PARTS LIST
REF. NR. DESCRIPTION / BESCHRIJVING TOPCRAFT NR.
1BATTERIE 18 V / BATTERIJ 18V 818883
2 INTERRUPTEUR / SCHAKELAAR 406654
3MOTEUR 18 V / MOTOR 18 V 408752
4 TRANSMISSION / TRANSMISSIE 408753
5 LAME DE LA SCIE / GELEIDESCHOEN 408730/408731
- CHARGEUR / LADER 406655
SPARE PARTS DRAWING
1
3
2
4
5
18-VOLTS DRAADLOZE
ELEKTRISCHE ZAAG
TECHNISCHE SPECIFICATIES
INHOUD VAN DE VERPAKKING
De verpakking bevat:
1Draadloze elektrische zaag
2 Accu’s,18 volt
1 Oplaadapparaat
1 Zaagblad voor hout
1 Zaagblad voor metaal
1 Gebruikershandleiding
1 Garantiekaart
Controleer de machine,losse onderdelen en accessoires
op eventuele transportschade.
ALGEMENE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
WAARSCHUWING! Lees alle instructies goed door.Het
niet opvolgen van onderstaande instructies kan leiden tot
een elektrische schok,brand en/of ernstig persoonlijk
letsel.De term “elektrisch gereedschap” in onderstaande
waarschuwingen heeft betrekking op zowel apparatuur
met een vaste elektriciteitskabel als op apparatuur met
een accu (draadloze apparatuur).
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
1) Werkgebied
a. Zorg voor een opgeruimde en goed verlichte
werkomgeving.Rommelige en donkere werkomgevingen
leiden tot ongelukken.
b. Gebruik elektrisch gereedschap nooit in een omgeving
waar explosiegevaar bestaat,zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen,gassen,dampen of andere
stoffen.Elektrische gereedschappen kunnen vonken
veroorzaken,die deze stoffen tot ontbranding kunnen
brengen.
c. Wanneer u elektrisch gereedschap gebruikt,houd dan
kinderen en omstanders op afstand.Wanneer u wordt
afgeleid,kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische veiligheid
a. Stekkers van elektrische gereedschappen moeten
probleemloos passen op het stopcontact.Breng nooit
wijzigingen aan in of aan de stekker.Gebruik geen adapters
voor geaarde elektrische gereedschappen.
Standaardstekkers en passende stopcontacten verkleinen
de kans op een elektrische schok.
b. Voorkom lichamelijk contact met geaarde oppervlakken
van bijvoorbeeld pijpen,leidingen,radiatoren,fornuizen en
koelkasten.Wanneer uw lichaam geaard is,wordt de kans
op een elektrische schok groter.
c. Stel elektrische gereedschappen nooit bloot aan regen of
vocht.Wanneer er water binnendringt in een elektrisch
gereedschap,wordt de kans op een elektrische schok
groter.
d. Gebruik het snoer niet om het elektrisch gereedschap te
dragen,te verplaatsen of de stekker uit het stopcontact te
trekken.Bescherm het snoer tegen olie,warmte,scherpe
randen en bewegende delen.Beschadigde of vastzittende
snoeren vergroten de kans op een elektrische schok.
e. Wanneer u elektrische gereedschappen buiten gebruikt,
gebruik dan een verlengkabel die geschikt is voor
buitengebruik.Door een kabel te gebruiken die geschikt is
voor buitengebruik,wordt de kans op een elektrische
schok kleiner.
Gebruik elektrische apparatuur altijd in
combinatie met een reststroomverbreker.
3) Persoonlijke veiligheid
a. Blijf altijd alert,kijk goed wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand wanneer u een elektrisch gereedschap gebruikt.
Gebruik geen elektrische gereedschappen wanneer u moe
bent,of drugs,alcohol of medicijnen hebt gebruikt.Eén
moment van onachtzaamheid bij het gebruik van
elektrische gereedschappen kan ernstige verwondingen tot
gevolg hebben.
b. Gebruik veiligheidsvoorzieningen.Draag altijd een
veiligheidsbril.Een gepast gebruik van
veiligheidsvoorzieningen,zoals een stofmasker,speciale
werkschoenen met antislipzolen,een veiligheidshelm en
gehoorbescherming verkleinen de kans op persoonlijk
letsel.
Spanning | 18 V-
Spanning van oplaadapparaat | 230 V~
Frequentie van oplaadapparaat | 50 Hz
Accuvermogen | 1,3 Ah
Oplaadtijd | 1 uur
Toerental onbelast | 0 - 2100/min
Lengte zaagsnede | 19 mm
Gewicht (incl.accu) | 1,9 kg
Lpa (geluidsdruk) | 84,4 dB (A)
Lwa (geluidsvermogen) | 97,4 dB (A)
Vibratiewaarde | 3,1 m/s
2
Topcraft 15
2 Topcraft
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Topcraft TCR-18K2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info