471276
4
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
mag de acculader niet meer worden gebruikt.Laat
het beschadigde snoer eerst vervangen.
6. Wanneer u de acculader niet gebruikt,moet de
netstekker uit de contactdoos zijn getrokken.Trek
niet aan het netsnoer om de stekker uit de
contactdoos te verwijderen.
7. Indien de acculader op de grond valt of op een andere
wijze aan zware mechanische belasting wordt
blootgesteld,dient u deze eerst door een erkend
vakman op beschadigingen te laten onderzoeken,
voordat u de acculader weer in gebruik neemt.
Beschadigde onderdelen moeten worden gerepareerd.
8. Behandel de accu voorzichtig;laat deze niet vallen en
voorkom stoten.
9. Probeer nooit de acculader of accu zelf te repareren.
Reparaties dienen altijd door een erkend vakman te
worden uitgevoerd,anders bestaat het gevaar voor
ongelukken.
10. Trek voor reinigings- of onderhoudswerkzaamheden
aan de acculader of accu altijd de netstekker van de
acculader uit het stopcontact.
11. De accu mag niet worden opgeladen bij een om-
gevingstemperatuur beneden 10 °C of boven 40 °C.
12. De ventilatieopeningen van de acculader moeten
altijd onbedekt zijn.
13. De accu mag niet worden kortgesloten.
Bij een kortsluiting vloeit de stroom met een hogere
stroomsterkte.Oververhitting,brandgevaar of
ontploffen van de accu kan het gevolg zijn.De accu
raakt hierdoor beschadigd,de gebruiker loopt het risico
gewond te raken.
Dus:
1. Sluit geen kabels aan op de polen van de accu.
2. Let op dat zich geen metalen voorwerpen (spijkers,
paperclips,munten,enz.) in de accuhouder bevinden.
3. Stel de accu niet bloot aan water of regen.
4. Gebruik de meegeleverde accu uitsluitend in
combinatie met de accuboor om storingen en/of
persoonlijk letsel te voorkomen.
14. Een beschadigde of niet meer oplaadbare accu moet
als KCA-afval worden afgevoerd.Gooi deze niet bij
het huisvuil.
15. Gooi de accu nooit in vuur of water.Hierdoor
ontstaat gevaar voor ontploffing!
16. Deze apparatuur is uitsluitend bedoeld voor gebruik
als zaag.Alle overige vormen van gebruik worden
expliciet uitgesloten.
ELEKTRISCHE VEILIGHEID
Controleer altijd of uw accuspanning overeenkomt
met de op het typeplaatje vermelde spanning.
Controleer bovendien of de netspanning bij u thuis
overeenkomt met de ingangsspanning van de
acculader.
De acculader is volgens EN60335 dubbel
geïsoleerd;derhalve is aarding niet vereist.
Snoeren of stekkers vervangen
Gooi oude snoeren of stekkers onmiddellijk na het
vervangen weg.Het aansluiten van een stekker van een
los snoer op een stopcontact is gevaarlijk.
PRODUCTINFORMATIE
Afb.A
1 Handgreep
2 Aan/uit-schakelaar
3Veiligheidsknop
4 Zaagblad
5 Geleideschoen
6Zeshoekspanner
7 Accu
8Pendelbeweging
SYMBOOLMARKERINGEN
Omgevingstemperatuur maximaal 40° C
Gevaarlijk afval; zorgvuldig verwijderen
Niet in water gooien
Niet in vuur gooien
Recycling
Topcraft 13
4 Topcraft
4

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Topcraft TCR-18K2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info