471276
3
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
c. Voorkom dat het gereedschap per ongeluk wordt gestart.
Zorg dat de schakelaar op de UIT-positie staat,voordat u de
stekker in het stopcontact steekt.Draag elektrisch
gereedschap nooit met uw vinger op de schakelaar en steek
ook nooit de stekker van ingeschakelde elektrische
gereedschappen in het stopcontact:dit leidt tot
ongelukken.
d. Verwijder alle instel- en andere sleutels uit het elektrisch
gereedschap voordat u hem inschakelt.Instel- en andere
sleutels aan een ronddraaiend onderdeel van het elektrisch
gereedschap kunnen tot verwondingen leiden.
e. Zorg dat u nooit uw evenwicht kunt verliezen;houd altijd
twee voeten stevig op de vloer.Hierdoor kunt u het
elektrisch gereedschap in onverwachte situaties beter
onder controle houden.
f. Zorg dat u geschikte kleding draagt.Draag geen
loshangende kleding of sieraden.Houd uw haar,kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende delen.
Loshangende kleding,sieraden en lang haar kunnen vast
komen te zitten in bewegende delen.
g. Wanneer er voorzieningen zijn voor de aansluiting van
stofafzuiginstallaties,zorg dan dat ze op de juiste wijze
worden aangesloten en gebruikt.Gebruik van deze
voorzieningen vermindert de gevaren die door stof
worden veroorzaakt.
h. Gebruik een klembeugel of een bankschroef om het
werkstuk vast te zetten.Dit is veiliger dan met de hand
vasthouden en bovendien hebt u dan beide handen vrij om
het elektrische apparaat te bedienen.
4) Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap
a. Oefen geen overmatige kracht uit op elektrisch
gereedschap.Gebruik het juiste gereedschap voor uw
specifieke toepassing.Met het juiste elektrische
gereedschap voert u de taak beter en veiliger uit wanneer
dit op de snelheid gebeurt waarvoor het apparaat is
ontworpen.
b. Gebruik nooit elektrisch gereedschap waarvan de
AAN/UIT-schakelaar niet werkt.Ieder elektrisch
gereedschap dat niet kan worden in- en uitgeschakeld met
de schakelaar is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
c. Tr ek de stekker uit het stopcontact voordat u wijzigingen
aanbrengt aan elektrische gereedschappen,accessoires
verwisselt of het elektrisch gereedschap opbergt.Wanneer
u zich aan deze preventieve veiligheidsmaatregelen houdt,
beperkt u het risico dat het gereedschap per ongeluk wordt
gestart.
d. Berg elektrisch gereedschap dat niet in gebruik is op buiten
bereik van kinderen en laat personen die niet bekend zijn
met het gereedschap of deze instructies het apparaat niet
gebruiken.Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de handen
van ongeoefende gebruikers.
e. Zorg voor een goed onderhoud van elektrisch
gereedschap.Controleer of bewegende delen op de juiste
wijze zijn vastgezet.Controleer ook of er geen onderdelen
defect zijn of dat er andere omstandigheden zijn die van
invloed kunnen zijn op de werking van het gereedschap.Laat
het gereedschap bij beschadigingen repareren vóór
gebruik.Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht
onderhoud van het gereedschap.
f. Zorg dat snij- en zaagwerktuigen scherp en schoon blijven.
Goed onderhouden snij- en zaagwerktuigen met scherpe
randen zullen minder snel vastlopen en zijn eenvoudiger
onder controle te houden.
g. Gebruik alle elektrische gereedschappen,accessoires,bitjes
etc.,zoals aangegeven in deze instructies en op de wijze
waarvoor het gereedschap is ontworpen.Houd daarbij
rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren
taak.Gebruik van elektrisch gereedschap voor handelingen
die afwijken van de taken waarvoor het apparaat is
ontworpen kunnen leiden tot gevaarlijke situaties.
5) Service
Laat service op uw elektrisch gereedschap uitvoeren door
een bevoegde reparateur die uitsluitend gebruik maakt van
identieke vervangingsonderdelen.Hierdoor is de veiligheid
van het elektrisch gereedschap gegarandeerd.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende sym-
bolen gebruikt:
Indien de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing
niet worden opgevolgd,bestaat het gevaar voor
ongelukken en ernstig lichamelijk letsel en
mogelijke beschadiging van de machine.
Let op:elektrische spanning!
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u
de machine in gebruik neemt.Bestudeer alle functies van
de machine en probeer deze uit.Verricht regelmatig
onderhoud aan de machine volgens de instructies om
een probleemloze werking te garanderen.Bewaar deze
gebruiksaanwijzing en bijbehorende documenten in de
buurt van de machine.
Bij het gebruik van elektrisch handgereedschap
dienen de volgende veiligheidsmaatregelen in acht
te worden genomen ter voorkoming van elektrische
schokken,brandgevaar en verwondingen.Lees deze
instructies zorgvuldig door voordat u dit elektrische
handgereedschap in gebruik neemt.Bewaar deze
veiligheidsinstructies goed.
Neem altijd de accu van de machine.Wanneer u de
accuboor niet gebruikt,voor onderhoud en bij het
verwisselen van onderdelen,bijv.spanboorkop,boor.
Het apparaat is geschikt voor schroeven en boren.
Elk ander gebruik wordt nadrukkelijk uitgesloten.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
VOOR ACCULADER EN ACCU
Indien u in aanraking komt met zuur uit de accu,
dient u het zuur direct met water grondig af te
spoelen.Indien u zuur in uw ogen krijgt,spoel dan uw
ogen met water schoon en raadpleeg onmiddellijk
een arts!
1. Lees de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies
voor acculader en accu zorgvuldig door voordat u het
apparaat in gebruik neemt.
2. Let op! Gebruik uitsluitend de door de fabrikant
meegeleverde acculader en accu.Bij gebruik van andere
onderdelen bestaat het gevaar voor ongelukken.
3. Bescherm de acculader,accu en gehele machine
tegen vocht,zoals bijv.regen of sneeuw.
4. Controleer voor gebruik van de acculader altijd of
alle snoeren goed zijn aangesloten.
5. Wanneer u beschadigingen aan snoeren constateert,
Topcraft 3
14 Topcraft
8
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Topcraft TCR-18K2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info