471276
6
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
BEDIENING VAN DE KNOPPEN EN
SCHAKELAARS
Afb.D
1Veiligheidsknop
2 Aan/uit-schakelaar
Voordat u de accu in de zaag plaatst,dient u altijd te
controleren of de Aan/uit-schakelaar op de juiste wijze
functioneert en bij loslaten terugkeert naar de Uit-positie.
Om te voorkomen dat de Aan/uit-schakelaar onbedoeld
wordt gebruikt,is de zaag voorzien van een veiligheids-
knop.
Om de zaag te kunnen gebruiken,dient u altijd gelijktijdig
de veiligheidsknop en de Aan/uit-schakelaar in te
drukken.Om te stoppen met zagen laat u de Aan/uit-
schakelaar los.
GEBRUIK VAN DE ZAAG
Houd de zaag stevig vast.Plaats de geleideschoen op het
te zagen materiaal,zonder contact te maken met het
zaagblad.Schakel daarna de zaag in en wacht tot het
maximale toerental is bereikt.Duw de zaag nu
horizontaal en gelijkmatig naar voren over het oppervlak
van het te zagen materiaal tot de zaagsnede is afgerond.
Voor een mooie en gelijkmatige snede moet u zorgen dat
u een rechte lijn aanhoudt en altijd evenveel druk
uitoefent.
PAS OP!
1. Beperk de snelheid van de zaag niet door zijwaartse
druk uit te oefenen op het zaagblad.
2. Wanneer u de zaag voortdurend hebt gebruikt tot de
accu helemaal leeg is,laat de zaag dan vóór het
plaatsen van een nieuwe,opgeladen accu ongeveer
15 minuten afkoelen.
INSTELLEN VAN DE PENDELBEWEGING
Afb.E
Om bij het zagen een optimaal resultaat te bereiken,
moet u instellen hoe de tanden van het zaagblad in het
materiaal moeten dringen.Dit doet u door het instellen
van de pendelbeweging.(8)
VERVANGEN / PLAATSEN
VAN HET ZAAGBLAD
Afb.E
Draai de spanschroef los met behulp van de 3 mm
inbussleutel.
Plaats het zaagblad tussen de geleideas en de
vastzetplaat.
Controleer of de pin van de geleideas vastzit in het
gat in het zaagblad (het zaagblad kan nu niet
losgetrokken worden).
Draai de spanschroef weer vast.
•Wanneer u van zaagblad wisselt,zorg er dan voor dat
de bladhouder geen materiaalresten meer bevat
(zoals houtsplinters of metaalslijpsel).
•Voordat u de zaag gebruikt,dient u altijd eerst te
controleren of het zaagblad goed vastzit.
ONDERHOUD
De machines zijn ontworpen om gedurende lange tijd
een probleemloze en onderhoudsvrije werking te
garanderen.De levensduur van de machine wordt
aanzienlijk verlengd wanneer u deze regelmatig reinigt
en volgens de instructies behandelt.
Reinigen
Reinig de behuizing van de machine regelmatig,maar bij
voorkeur na elk gebruik,met een zachte doek.Houd de
ventilatieopeningen vrij van stof en vuil.
Verwijder hardnekkig vuil met een zachte,licht vochtige
doek en zeepsop.Gebruik geen oplosmiddelen zoals
benzine,alcohol,ammonia,enz.Dergelijke stoffen zijn
schadelijk voor de kunststof onderdelen.
Smeren
De machine hoeft niet extra gesmeerd te worden.
Storingen
Wanneer een defect optreedt,bijvoorbeeld door
slijtage,kunt u contact opnemen met het serviceadres
dat op de garantiekaart staat vermeld.
Achter in deze gebruiksaanwijzing vindt u een overzicht
van de verkrijgbare reserveonderdelen.
CHARGER LA BATTERIE
Figure C
1 Chargeur
2 Unité de batterie
Insérez l’unité de batterie (2) dans le chargeur (1),
comme indiqué sur le diagramme.Assurez-vous que
vous observez la bonne polarité selon les indications,
+ et -.
Connecter la prise du chargeur à la fiche électrique.
Le voyant rouge pour la recharge rapide est
maintenant allumé.
Dès que le voyant vers s’allume,le chargement alors
est terminé.L’unité de batterie est désormais prête à
l’emploi.
Utilisez le chargeur de batterie uniquement dans
un endroit sec,dont la température s'élève entre 10
˚C et 40 ˚C.
L’unité de batterie de votre scie sans fil vous est délivrée
par l’usine déchargée.Avant toute première utilisation,il
vous faut charger la batterie pendant 1 heure ou 2 pour
qu’elle atteigne son niveau maximal.
La capacité totale de cette unité sera disponible après 4-
5 cycles de recharge/ décharge.
MISE EN FONCTION DES
INTERRUPTEURS
Figure D
1Verrou de sécurité
2 Interrupteur On/Off
Avant d’insérer le boîtier de la batterie dans la scie,
vérifiez toujours que l’interrupteur On/Off fonctionne
correctement et retourne sur la position Off,une fois
libéré.
Afin d’éviter toute opération accidentelle sur
l’interrupteur On/Off,la scie est équipée d’un verrou de
sécurité.
Pour la mise en marche de la scie,laisser le verrou de
sécurité appuyé au moment de faire fonctionner
l'interrupteur On/Off.
Pour arrêter la scie,relâchez l’interrupteur On/Off.
UTILISEZ LA SCIE
Tenez la scie fermement.Placez le sabot de guidage sur le
matériel prêt à être découpé,sans toutefois,faire contact
avec la lame.Allumer la scie et attendez que cette
dernière atteigne son niveau maximal de rotation.
Poussez alors la scie horizontalement et de manière
régulière vers l'avant sur la surface du matériel,jusqu'à ce
que ce dernier soit totalement coupé.Pour terminer un
découpage parfait,maintenez-la en ligne droite avec une
pression vers l'avant.
ATTENTION!
1. Ne ralentissez pas la vitesse de la scie en exerçant sur
la lame une pression de côté.
2. Quand la scie a fonctionné de manière constante,et
ce jusqu’à ce que la batterie soit presque totalement
déchargée,laissez cette dernière reposer en la
chargeant pendant 15 minutes,avant de continuer
toute opération.
RÉGLAGE DE L'ANGLE
Fig.E
Pour de meilleurs résultats,il est essentiel de régler la
dent de scie afin que cette dernière puisse pénétrer
correctement dans le matériau.Cette opération
s'effectue avec le réglage de l'angle.(8)
Topcraft 11
6 Topcraft
6

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Topcraft TCR-18K2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info