634250
22
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/25
Nächste Seite
AirTop 2000 (S), 3500, 5000
21
Opmerking:
Bij het in bedrijf zijn met een capaciteit van meer dan 1,2 kW, resp. 1,5 kW bij de AT 3500/5000, wordt de
doseerpomp om de 30 minuten voor 20 seconden onderbroken. Bij een kleinere warmte-afgifte wordt
om de 30 minuten voor 4 seconden de brandstoftoevoer onderbroken. Bij de diesel- en
benzineapparaten wordt de verbranding automatisch om de 9 uur door een korte regelpauze
onderbroken. Veranderingen in de instelling van het bedieningselement worden tijdsvertraagd aan het
verwarmingsapparaat doorgegeven.
8.2.6 Regelpauze
Is de ingestelde temperatuurwaarde overschreden en de minimale capaciteit langer dan 5 seconden bereikt,
dan wordt de brandstoftoevoer onderbroken en de verbranding beëindigt. De verbrandingsset loopt eerst nog
35 seconden op het huidige toerental door, vervolgens volgt een naloopperiode van 120 seconden op 2/3
maximumsnelheid om het apparaat te kunnen nakoelen. Tijdens de regelpauze loopt de verwarmingsluchtmotor
op minimum toerental verder, bij de AT3500 en AT5000 scheepsuitvoering stopt deze motor ook. De inschakel
LED blijft branden. Daalt de temperatuur onder de ingestelde waarde dan volgt een nieuwe start.
8.2.7 Uitschakelen
Na het uitschakelen met het bedieningselement gaat de groene LED uit. De brandstofdoseerpomp wordt
uitgeschakeld en hiermee ook de verbranding. Het toerental blijft nog minimaal 5 seconden ongewijzigd en
wordt vervolgens binnen 30 seconden gereduceerd tot 2/3 van het maximum. Daarna of als de vlamwachter
“vlam uit” herkend heeft, wordt het toerental voor 60 seconden naar maximum verhoogd en begint een
naloopperiode van 120 seconden op 2/3 snelheid.
Aan het eind van deze periode wordt het apparaat uitgeschakeld.
Opmerking:
Als het apparaat tijdens de regelpauze of binnen 20 seconden (15 seconden bij benzine-uitvoering) na
inschakeling wordt uitgezet, dan volgt er geen naloopperiode. Tijdens de naloopperiode mag het
apparaat weer ingeschakeld worden. Het apparaat maakt dan wel eerst zijn naloopperiode af alvorens
weer opnieuw te starten.
8.3 Onderhoud
Verwarmingslucht toe- en afvoer vrijhouden, slangen en roosters controleren op blokkering en beschadiging.
Vervuiling en blokkering leiden tot oververhitting. Om vastzitten van mechanische delen te voorkomen, moet het
apparaat om de 4 weken minimaal 10 minuten branden.
Wij adviseren om het verwarmingsapparaat de AirTop 2000 (S)/3500/5000 jaarlijks door een erkend Webasto
service station voor het begin van het verwarmingsseizoen te laten controleren.
Bij langdurig aanhoudende rookontwikkeling, ongebruikelijke verbrandingsgeluiden of brandstoflucht moet het
apparaat uitgeschakeld worden en buitengebruik gesteld worden door het uitnemen van de zekering. Na
controle door Webasto geschoolde technici mag het apparaat weer in gebruik genomen worden.
Webasto kan alleen aansprakelijk gesteld worden indien aangetoond kan worden dat het apparaat conform de
voorschriften onderhouden is.
8.4 Oververhitting
Oververhitting wordt door het knipperen van de groene LED in het bedieningselement aangegeven. Na het
verhelpen van de oorzaak kan door het uit- en vervolgens weer inschakelen van de bedieningsknop, het
apparaat weer in gebruik genomen worden.
WAARSCHUWING: VERMIJD BRAND- EN VERWONDINGSGEVAAR!
Houdt de lucht in- en uitlaat van het extra verwarmingstoestel in de chauffeurscabine altijd vrij.
Daarom:
- Geen kleding, poetslappen of voorwerpen op of rondom het extra verwarmingstoestel leggen.
- Geen brandbaar of licht ontvlambaar materiaal in de buurt van het extra verwarmingstoestel
brengen.
Het rooster voor de luchtuitlaat van het extra verwarmingstoestel nooit verwijderen.
22

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln
1

Forum

webasto-airtop-5000

Suche zurücksetzen

  • wie stelle ich die Heizung an? Muss ich da einen Absperrhahn öffnen? Eingereicht am 29-9-2023 18:41

    Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Webasto AIRTOP 5000 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Webasto AIRTOP 5000

Webasto AIRTOP 5000 Bedienungsanleitung - Deutsch - 4 seiten

Webasto AIRTOP 5000 Bedienungsanleitung - Englisch - 4 seiten

Webasto AIRTOP 5000 Bedienungsanleitung - Französisch - 4 seiten

Webasto AIRTOP 5000 Bedienungsanleitung - Italienisch - 4 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info