634250
24
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/25
Nächste Seite
Gebruiksaanwijzing bedieningselement
23
Voorkeuzetijd
opvragen/wissen
De toets meerdere keren indrukken tot de gewenste geheugenplaats verschijnt in
het display. Wissen van de voorkeuzetijd – meerdere keren de toets
indrukken
totdat de tijd en geheugenplaats niet meer in het display getoond worden.
Inschakeltijd
programmeren
Het verwarmingsapparaat mag niet aan zijn. De toets gedurende 3 seconden
indrukken – inschakeltijd knippert – met de toetsen
en de gewenste inschakeltijd
instellen (van 10 tot 120 minuten)
Restlooptijd instellen Met behulp van de toetsen en de gewenste restlooptijd instellen (van 1 tot 120
minuten). De restlooptijd is die tijd dat het verwarmingsapparaat nog in werking is.
Wektijdstip instellen Het wektijdstip kan alleen maar met de standaardklok ingesteld worden. De wektijd is
onafhankelijk van de dag van de week. De toets meerdere keren indrukken totdat
het symbool met het klokje
in het display verschijnt. Met de toetsen en het
gewenste wektijdstip instellen. De wekker schakelt zich na 5 minuten rinkelen vanzelf
uit of na het indrukken van een willekeurige toets.
Wektijdstip
opvragen/wissen
De toets meerdere keren indrukken totdat het symbool met het klokje
verschijnt
in het display – wektijdstip is zichtbaar. Wissen van het tijdstip – de toets
zolang
indrukken dat het symbool met het klokje
niet meer zichtbaar is in het display.
Afstandsbediening Als optie mogelijk door een afzonderlijk toets voor direct verwarmen.
Voertuigen in TRS-
uitvoering
Voertuigen met de TRS uitrusting hebben geen mogelijk voor voorkeuze. Op het
display verschijnt de restlooptijd, wanneer het verwarmingsapparaat in bedrijf is. De
tijd kan ingesteld worden. In het geval van de standaardklok kan de wekker
geprogrammeerd worden.
10. AirTop 3500 VP
De AirTop 3500 VP is een variant van de normale AirTop 3500. De AirTop 3500 VP wordt
gebruikt in situaties waar lange luchtleidingen en/of veel uitblaaspunten toegepast worden.
Ten opzichte van de normale versie gelden de volgende technische afwijkingen:
- opgenomen elektrisch vermogen 15 … 90 Watt
- luchtverplaatsing 218 m3/h (max.)
De aansluiting van de doseerpomp geschiedt niet onder het apparaat, maar wordt via de
kabelboom naar buiten gebracht in de vorm van een 2 polige (zwart-zwart) kabel.
Onjuiste installatie of reparatie van Websto verwarmings- en koelsystemen kan resulteren in brand of in het uitstromen van dodelijke
koolmonoxide, wat kan leiden tot ernstige verwondingen of de dood. Installatie en reparatie van Webasto verwarmings- en koelsystemen
vereisen een speciaal daarop afgestemde in-factory opleiding, technische informatie, speciaal gereedschap en speciale apparatuur.
Probeeer NOOIT Webasto verwarmings- en koelsystemen te installeren of te repareren, tenzij u de in-factory opleiding met succes
hebt afgerond en bechikt over de technische vaardigheden, technische informatie, gereedschap en apparatuur die nodig zijn om de
benodigde procedures op de juiste manier uit te voeren. Volg ALTIJD de Webasto installatie- en reparatieinstructies op en neem alle
WAARSCHUWINGEN in acht. Webasto is niet aansprakelijk voor problemen en schade veroorzaakt door het systeem die het gevolg
zijn van ongeschoold personeel.
24

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln
1

Forum

webasto-airtop-5000

Suche zurücksetzen

  • wie stelle ich die Heizung an? Muss ich da einen Absperrhahn öffnen? Eingereicht am 29-9-2023 18:41

    Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Webasto AIRTOP 5000 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Webasto AIRTOP 5000

Webasto AIRTOP 5000 Bedienungsanleitung - Deutsch - 4 seiten

Webasto AIRTOP 5000 Bedienungsanleitung - Englisch - 4 seiten

Webasto AIRTOP 5000 Bedienungsanleitung - Französisch - 4 seiten

Webasto AIRTOP 5000 Bedienungsanleitung - Italienisch - 4 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info