Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/4
Nächste Seite
U kunt de Veiligheidsinstructies, de Handleiding, de Product che en de Energiegegevens downloaden:
Bezoek onze website docs.whirlpool.eu
Gebruik makend van de QR-code
Anders, contacteer onze Klantenservice (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer
u contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identi catieplaatje
van het apparaat staan.
THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT.
In order to receive a more complete assistance,
please register your product on
www.whirlpool.eu/register
NL
Snelle Referentiegids
Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.
xxxxxxxxxxxx
xxxx
PROGRAMMA'S
Eco katoen kg Max*
Standaard katoenprogramma, geschikt voor drogen van
normaal vochtig katoenen wasgoed. Meest eciënte programma
met betrekking tot energieverbruik voor het drogen van katoenen
wasgoed. De waarden op het energielabel zijn gebaseerd op dit
programma.
Gemengde was kg 4
Dit programma is ideaal katoenen en synthetische weefsels
samen te drogen.
Bedlinnen Kg Max*
Om katoenen lakens te drogen.
Overhemden kg 3
Dit programma is voorbehouden voor shirts van katoen of
katoen en synthetisch
Sport kg 4
Voor het drogen van sportkleding van synthetische stoen of
katoen.
Dekbedden
Om groot wasgoed te drogen, zoals een donsdeken.
Jeans kg 3
Voor het drogen van wasgoed van spijkerstof of kledingstukken
van zwaar, op spijkerstof lijkend, materiaal zoals broeken en jacks.
Makkelijk strijken
Deze cyclus ontspant de textielvezels zodat ze gemakkelijker
kunnen worden gestreken en opgeplooid; niet voor wasgoed dat
nog nat is. Geschikt voor kleine hoeveelheden van katoen of katoen
gemengd met synthetisch.
EERSTE GEBRUIK
Zorg ervoor dat het waterreservoir correct is geplaatst. Zorg
ervoor dat de afvoerslang aan de achterkant van de droger
correct is bevestigd, op het waterreservoir van de droger, of op
uw huishoudelijk afvalwatersysteem.
Voor een optimale werking moet de droogautomaat bij een
kamertemperatuur van 20 tot 23 °C worden geplaatst. Hij werkt
echter ook bij kamertemperatuur tussen 14 en 30 °C.
De droger mag pas gebruikt worden als deze minimaal 6 uur in
verticale stand gestaan heeft.
DAGELIJKS GEBRUIK
Met de hier beschreven maatregelen kunt u het apparaat in
OPTIMALE condities houden. Vergeet niet het waterreservoir
leeg te maken na elke droogcyclus. Vergeet niet de lters te
reinigen na elke droogcyclus. (Lees het gedeelte Verzorging en
Onderhoud)
1 Het deurtje openen en het apparaat vullen met wasgoed;
leef de aanwijzingen op de etiketten in de kledingstukken na
en de maximum belading die in het gedeelte Programma's is
voorgeschreven. Maak zakken leeg. Controleer dat er niets in de
deur en/of het deurlter blijft haperen.
2 Sluit de deur.
3 Druk op de toets On/O.
4 Selecteer het programma voor uw wasgoed.
5 Selecteer de opties indien nodig.
6 Druk op Start/Pauze om de cyclus te starten.
7 U hoort een signaal aan het einde van de droogcyclus. Op het
bedieningspaneel verschijnt een indicator om het einde van de
cyclus te signaleren. Haal onmiddellijk alles uit het apparaat om
vouwen en kreuken te voorkomen.
8 Zet het apparaat uit met de toets On/O, open de deur en haal
het wasgoed eruit. Als het apparaat niet met de hand wordt uit
gezet, zal het ongeveer een kwartier na het cycluseinde automatisch
uitschakelen om energie te besparen.
Als u dit niet meteen doet, is voor sommige apparaten en/of
sommige programma's/opties een kreukvrij systeem voorzien.
Na de droogcyclus draait de trommel regelmatig om kreuken te
voorkomen. Als de stroom uit valt, moet u de toets Start/Pauze
indrukken om de cyclus weer op te starten.
DE DEUR OPENEN TIJDENS DE CYCLUS
U kunt de deur openen terwijl het apparaat werkt. Om de
droogautomaat weer op te starten, moet u de deur sluiten en
opnieuw op de toets Start/Pauze drukken.
*MAX. BELADING 8 Kg (Droge inhoud)
WASETIKETTEN
Controleer de wasetiketten, vooral als de kledingstukken voor het
eerst in de wasdroger worden gedaan. Hieronder worden de meest
voorkomende symbolen gegeven:
Mag in de wasdroger.
Kan niet in de wasdroger worden gedroogd.
Drogen bij hoge temperatuur.
Drogen bij lage temperatuur.
BEDIENINGSPANEEL
1 On/O (Resetten indien lang ingedrukt)
2 Programmaknop
3 Start/Pausa
Optietoetsen*
4 Einde programma
5 Hoge temperatuur
6 Antikreuk (Stil indien lang ingedrukt)
7 Droogniveau instellen
8 Uitgestelde start
9 Droging met tijdsfunctie
10 Snel drogen (Toetsenvergrendeling blokk indien
lang ingedrukt)
11 Delicaat
12 Fresh care+
*Opmerking: op sommige modellen staat de volledige beschrijving in de plaats van de pictogrammen
INDICATOREN
Droogniveau Instellen: Strijkdroog - Hangerdroog - Kastdroog - Extra droog
Cyclusfase:
Drogen - Afkoelen - Einde programma
Watertank Leegmaken - Deurlter reinigen: primair, secundair - Autoclean
Lees het gedeelte problemen en oplossingen:
Defect: Service opbellen
DEMO
Demo-modus
1
3
2
12
10
11
78 9
3“
3“
h
6
5
4
1
3
2
12
10
11
78 9
3“
3“
h
6
5
4
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool FTM2282Y wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool FTM2282Y in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,85 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool FTM2282Y

Whirlpool FTM2282Y Kurzanleitung - Deutsch - 4 seiten

Whirlpool FTM2282Y Kurzanleitung - Englisch - 4 seiten

Whirlpool FTM2282Y Kurzanleitung - Französisch - 4 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info