Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/4
Nächste Seite
U kunt de Veiligheidsinstructies, de Handleiding, de Product che en de Energiegegevens downloaden:
Bezoek onze website docs.whirlpool.eu
Gebruik makend van de QR-code
Anders, contacteer onze Klantenservice (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer
u contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identi catieplaatje
van het apparaat staan.
THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT.
In order to receive a more complete assistance,
please register your product on
www.whirlpool.eu/register
NL
Snelle Referentiegids
Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.
xxxxxxxxxxxx
xxxx
PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN
Controleer onderstaande tabel voor problemen, voordat u de Technische Service opbelt. Storingen zijn meestal van onbelangrijke
aard en kunnen in enkele minuten worden opgelost
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De
droogautomaat
gaat niet aan
De stekker zit niet in het stopcontact
Steek de stekker in het stopcontact
Het stopcontact is defect
Probeer of de stekker in een ander stopcontact wel werkt. Steek geen
elektrische adapters of verlengsnoeren in de stekker.
Er is een stroomonderbreking geweest. Wacht totdat de netstroom weer wordt ingeschakeld.
De
droogautomaat
vertrekt niet
De deur is open
Sluit de deur
Er is een tijdspanne ingesteld voor de start van
de cyclus.
Voor apparaten met deze functie wacht u totdat de ingestelde tijd is
verstreken of zet u het apparaat uit om het te resetten. Raadpleeg het
gedeelte Opties.
De toets Start/Pauze om het programma te
starten is niet ingedrukt
Druk op de toets Start/Pauze
Voor apparaten met toetsenvergrendeling, is
deze optie geselecteerd.
Raadpleeg het gedeelte Opties. Schakel de geselecteerde
vergrendeling uit. Het apparaat uit zetten volstaat niet om deze optie
uit te schakelen
Heel lange
droogtijden
Onvoldoende onderhoud uitgevoerd.
Lees het gedeelte Verzorging en Onderhoud en voer de beschreven
handelingen uit.
Ingesteld programma, tijd en/of droogniveau
niet geschikt voor het type of de hoeveelheid
wasgoed in de droogautomaat.
Lees het gedeelte Programma's en Opties om programma en opties
te kiezen die geschikt zijn voor het wasgoed
Wasgoed is te nat
Laat de wasmachine centrifugeren op een hoger toerental om zoveel
mogelijk water te elimineren.
Er kan te veel wasgoed in de droogautomaat
zitten
Lees het gedeelte Programma's om de maximum belading voor elk
programma te controleren.
Het programma
is niet
beëindigd.
Er kan een stroomonderbreking geweest zijn.
In geval van een stroomonderbreking moet u op de toets Start/Pauze
drukken om de cyclus opnieuw te starten.
Indicatoren branden of knipperen
Watertank Het watertank is vol Watertank leegmaken. Lees het gedeelte Verzorging en Onderhoud.
Deur lter en/of
bodem lter *
De luchtstroom om het toestel te laten werken,
volstaat niet
Reinig het deur lter, het bodem lter en controleer of het luchtrooster
vrij is. Als u dit niet naar behoren doet, kan de droogautomaat
beschadigd raken.
Bodem lter* Het bodem lter moet worden gereinigd Reinig het bodem lter. Lees het gedeelte Verzorging en Onderhoud.
DEMO
De cyclus duurt
maar enkele
minuten.
De droogautomaat staat in de Demo-modus. De
indicator de DEMO brandt.
Schakel de Demo-modus uit. Voer de volgende acties op volgorde
en zonder onderbrekingen uit. Zet het apparaat aan en dan weer uit.
Druk op de toets Start/Pauze totdat u een akoestisch signaal hoort.
Zet het apparaat weer aan. De indicator "DEMO" knippert en gaat dan
uit.
Het symbool
van de
moersleutel
signaleert een
storing.
De sensoren van het apparaat hebben een
storing gevonden.
Schakel de droogautomaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
Open onmiddellijk de deur en haal het wasgoed eruit om het
apparaat af te laten koelen. Wacht ongeveer 15 minuten. Steek
de stekker weer in het stopcontact, vul de trommel en start de
droogcyclus opnieuw.
Als het probleem niet verdwijnt, neemt u
contact op met de Technische Service en vermeldt u de letters
en cijfers die op het display verschijnen.
Bijvoorbeeld F3 en E2
*Opmerking: sommige modellen reinigen zichzelf en hebben geen bodem lter: raadpleeg het gedeelte Verzorging en Onderhoud.
4

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool FTM2282Y wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool FTM2282Y in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,85 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool FTM2282Y

Whirlpool FTM2282Y Kurzanleitung - Deutsch - 4 seiten

Whirlpool FTM2282Y Kurzanleitung - Englisch - 4 seiten

Whirlpool FTM2282Y Kurzanleitung - Französisch - 4 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info