Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
De speciaal gevormde zitting is eenvoudig te monteren. Er zijn
geen specialistische kennis en vaardigheden voor nodig. Maar een
technisch orthopedische dealer moet zorgdragen voor de juiste
instelling. Lees voor gebruik de hele gebruiksaanwijzing door.
Om de veiligheid en functie van de speciaal gevormde zitting te
behouden, moet er zorgvuldig mee worden omgegaan! Iedere vorm
van overbelasting of onjuiste behandeling
kan leiden tot functionele beperkingen of materiaalbreuk. De
speciaal gevormde zitting is uitsluitend geproduceerd voor het
gebruik zoals voorgeschreven. Deze speciaal gevormde zitting is
niet geschikt voor sportieve activiteiten. Het gebruik van water, zout,
contact met zuren, kalk en oplosmiddelen moet worden voorkomen
(behalve bij het reinigen van de speciaal gevormde zitting). De
speciaal gevormde zitting kan uitsluitend onder de douche worden
gebruikt als deze nadrukkelijk is aangemerkt als waterbestendig
(waterproof').
4.1 Inleiding
5
4.1.1 Gebruik/Beperkingen van gebruik
Indien niets anders is bepaald, kan deze complete speciaal
gevormde zitting dagelijks worden gebruikt. De duur van het
dagelijkse gebruik hangt af van de diagnose en de algehele conditie.
Principieel geldt voor alle speciaal gevormde zittingen dat ze
gedurende de gehele dag gebruikt kunnen worden en dat de
zitpositie vaak veranderd moet worden.
De materialen die voor uw speciaal gevormde zitting zijn gebruikt,
werden zorgvuldig gekozen. Ze zijn gecontroleerd om te garanderen
dat ze geen huidirritatie veroorzaken. Indien de huid toch geïrriteerd
wordt, neem dan tijdig contact op met uw arts.
De achterzijde van de zitmodule is gemaakt van katoen, aluminium
en schuim; deze mag niet worden blootgesteld aan open vuur of
grote hitte. Dit kan leiden tot brandgevaar, of de zitting kan vervormd
worden.
4.2 Werking/functioneren/risico's
U moet leren hoe om te gaan met de speciaal gevormde zitting,
vooral wanneer deze voor het eerst wordt gebruikt. U moet leren
hoe de speciaal gevormde zitting te positioneren en te verwijderen,
afhankelijk van de totale constructie.
Wanneer het kind gebruik maakt van de speciaal gevormde zitting,
kan normale kleding voor binnen worden gedragen. Tijdens korte
uitstapjes kan ook winterkleding worden gedragen. Maar bij langere
reizen moet een deken worden gebruikt i.p.v. winterkleding, omdat
door de dikke kleding de zitpositie wordt veranderd, wat kan leiden
tot drukpunten. Let goed op dat de kleding rond de heupen en rug
niet gevouwen zit, om onnodige drukpunten te vermijden.
De kussens op de speciaal gevormde zitting zijn belangrijk voor
de verdeling van de druk en de zittemperatuur. Het vocht dat
ontstaat, wordt opgenomen en later weer afgegeven. Controleer
goed of er geen vouwen in de kussens van de stoel zitten.
4.3 Zitten in de speciaal gevormde zitting
Controleer of de speciaal gevormde zitting goed bevestigd is aan de
rolstoel. Zorg ervoor dat de remmen (indien aanwezig) goed zijn
aangetrokken wanneer het kind gaat zitten. (zie ook de aanwijzingen
in de handleiding voor rolstoelgebruikers). Verwijder de
veiligheidsgordel (harnas) van het zitgedeelte zodat u de gordel later
gemakkelijker kunt pakken.
Bij lichtere kinderen, ga aan de zijkant staan, plaats een arm rond
de rug en pak het kind onder de armen, en plaats de andere arm
onder de dijen en knieën. Duw de knie zo ver mogelijk naar het
bovenlichaam, zodat de heupen, wanneer het kind in de speciaal
gevormde zitting zit, zo ver mogelijk tegen de achterkant van de
speciaal gevormde zitting worden geduwd. Haal pas daarna uw arm
onder de benen vandaan.
Positioneer vervolgens met beide handen het bovenlichaam van het
kind. Controleer de afstand tussen de knieën en de zitting, de
richting van de dijen, en de positie van het bovenlichaam en het
hoofd.
Controleer of er geen vouwen in de kleding zitten onder de oksels,
bij de ribben, heupen, etc. en dat alle verstelbare onderdelen, zoals
de voetplaat, onderarmsteun, hoofdsteun, etc., op de juiste wijze
gepositioneerd zijn.
4.3.1 Verplaatsen met de hulp van een
begeleider
Het gebruik van een liftinstallatie is noodzakelijk voor gebruikers die
zichzelf niet kunnen ondersteunen. De methode hangt af van het
betreffende harnas en liftinstallatie. Leef de relevante
gebruiksinstructies na. Controleer altijd of de heupen op de juiste
wijze in de stoel zijn geplaatst, zodat er voldoende ruimte is bij de
knieën, en zie erop toe dat de schouders niet omhoog worden
geduwd in de armsteunen. Controleer altijd of er geen kreukels in de
kleding zit bij de heupen en de rug.
Nu wordt de veiligheidsgordel vastgemaakt. Bevestig de
veiligheidsgordel zodanig dat u 2-3 vingers tussen de gordel en het
lichaam kunt steken, zodat de gordel niet te strak zit.
Volg de omgekeerde volgorde om het kind uit de stoel te halen.
4.3.2 Verplaatsen met behulp van een
liftinstallatie
Afhankelijk van de algehele gesteldheid van het kind en bestaande,
bijkomende ziektes, kunnen zich in individuele gevallen problemen
voordoen bij het gebruik van de speciaal gevormde zitting. Wanneer
er fysieke problemen ontstaan als gevolg van het gebruik van de
zitmodule, neem dan contact op met uw technische, orthopedische
specialist!
De zitmodule houdt de rolstoelgebruiker in een positie die gewenst
is vanuit een therapeutisch oogpunt. Hiermee moet de best
mogelijke, actieve lichaamshouding worden bereikt en er mag geen
druk worden uitgeoefend op delen van de ruggengraat of andere
lichaamsdelen. Doordat het onvermijdelijk is dat de spieren niet
worden gebruikt, zullen de spieren op lange termijn verzwakken en
korter worden. Om dit te voorkomen, zijn regelmatige
fysiotherapeutische oefeningen, isometrische spiertraining of
strekoefeningen noodzakelijk. Uw arts kan aanvullend advies geven
over spiertraining.
4.3.3 Medische therapeutische problemen
Naast de gebruikelijke lichamelijke verzorging, is het noodzakelijk
om de huid in de buurt van vaste componenten van deze zitmodule
goed te controleren.
Bodylotions of crèmes moeten volledig door de huid zijn opgenomen
voordat deze zitmodule mag worden gebruikt. Er mag geen
puntsgewijze druk uitgeoefend worden door de zitmodule op
littekens, vooral niet op recente littekens van operaties.
Wanneer er sprake is van incontinentie, met name in het geval van
ontlasting, moet de huid rond het zitbeen, heiligbeen, stuitbeen en
heupen meermalen per dag worden gecontroleerd op drukpunten.
Algemene onrust, ongebruikelijk gedrag of plaatselijk zweten
kunnen indicaties zijn dat het kind last heeft van drukpunten.
4.3.4 Lichaamsverzorging en hygiëne
NEDERLANDS
5

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Zippie Youngster 3 Simo wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Zippie Youngster 3 Simo in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,29 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info