Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
NEDERLAND
6
NEDERLAND
4.4 Fixatiematerialen/gordel
Wij leveren fixatiematerialen als accessoires voor alle speciaal
gevormde zitting.
Gordels hebben diverse functies, maar mogen niet te strak rond het
lichaam zitten. Gordels mogen niet worden gebruikt om spasmen te
beheersen.
De heupstang, heupgordel of harnas is bedoeld om te voorkomen
dat de rolstoelgebruiker wegglijdt uit de speciaal gevormde zitting.
Gordels voor het bovenlichaam/de borst/de schouder zijn bedoeld
om het bovenlichaam overeind te houden. De juiste druk garandeert
de best mogelijke zitpositie. Verander de drukzones niet; dit kan
leiden tot prikkels die het goede resultaat van de therapie
belemmeren.
4.5 Gewicht voorgevormde zitting
De gevormde zitting kan gemakkelijk door één persoon worden
opgetild, want de zitting is niet erg zwaar. Eén persoon kan de zitting
aan de rolstoel vastmaken met behulp van een klembevestiging.
Een technische orthopedische specialist kan hiertoe instructies
geven.
5.1 Reiniging/desinfectie
Net als kleding moet de gevormde zitting ook geregeld worden
gereinigd, om bijvoorbeeld nare luchtjes te voorkomen. Het is
daarom mogelijk om de verwijderbare delen op 30 graden in de
wasmachine te wassen, met een normaal wasmiddel
(fijnwasprogramma). Op hoge temperaturen bestaat het risico dat de
stof uitrekt en de vorm verloren gaat.
Om de wasmachine te beschermen, adviseren we de delen die u
wilt wassen in een hoes of sloop te doen.
Het materiaal kan aan de lucht, in de buurt van een radiator of
kachel worden gedroogd.
Alle geplastificeerde en aluminium materialen en accessoires, zoals
hoofd- en armsteunen, kunnen het beste met een vochtige doek
worden afgenomen. Gebruik nooit agressieve reinigings- of
schuurmiddelen.
De verschillende fixatiematerialen en verstelbare delen, zoals de
adapter, arm- en voetsteunen, moeten regelmatig worden
gecontroleerd op vuil en worden schoongemaakt.
Normaal gesproken is het niet nodig om de zitting/rugleuning te
desinfecteren, maar dit kan noodzakelijk zijn als er open of
dragende wonden zijn. Voor ontsmetting van de speciaal gevormde
zitting kunt u gebruik maken van een oplossing van 70% isopropyl
alcohol, 3% waterstofperoxide, of een ander desinfecterend middel,
zoals Kodan of Dibromol spray, waarmee u de zitting en rugleuning
behandeld.
Let op dat het materiaal mogelijk verbleekt door het gebruik van
desinfecterende middelen. Leren onderdelen zullen door het
desinfecterende middel uitdrogen; dit hoeft op zichzelf de functie
van de gevormde zitting niet te belemmeren.
5.1 Reiniging/desinfectie
De speciaal gevormde zitting is gemaakt van aluminium. De
schroeven en moeren zijn verchroomd. Als de metalen onderdelen
nat zijn geworden, is het voldoende om ze gewoon te laten drogen.
Er zijn geen speciale anti-roest behandelingen nodig.
5.3 Afvalverwerking, bescherming van het
milieu.
Als onderdeel van de activiteiten die wij uitvoeren om het milieu te
beschermen, verzoeken wij u de speciaal gevormde zitting na
gebruik terug te brengen naar uw technische, orthopedische dealer.
5.4 Inspectie
Naarmate het kind groter wordt, kan na verloop van tijd de maat van
de speciaal gevormde zitting niet langer geschikt zijn. Aanpassing is
dan noodzakelijk. Een halfjaarlijkse controle van de speciaal
gevormde zitting door een medewerker van een orthopedisch
gespecialiseerd bedrijf, wordt daarom aanbevolen. Als de speciaal
gevormde zitting niet langer voldoet aan de behoefte van de patiënt,
is het verstandig een nieuwe te laten maken.
Als gevolg van zware belasting, vooral in het gebied van de
borstkast, kan ernstige slijtage van de vulling optreden daar waar de
borstkas wordt ondersteund. Als de hoes duidelijk slijtage vertoont
en de vulling zichtbaar wordt, dient u direct contact op te nemen met
de orthopedische specialist. Ondersteunende accessoires en
fixatiemateriaal kunt u gemakkelijk zelf controleren. Indien u
onregelmatigheden vindt, dient u contact op te nemen met uw
orthopedische specialist.
6.1 Certificatie
We garanderen dat de speciaal gevormde zitting voldoet aan de
eisen die door de Richtlijn 93/42/EEG van de Raad betreffende
medische hulpmiddelen, geamendeerd door Richtlijn 2007/47/EEG,
worden gesteld, en voldoet aan basiseisen die zijn bepaald. Aan de
speciaal gevormde zitting is het CE-keurmerk toegekend.
We garanderen dat de onderdelen die zijn gebruikt, en onderdelen
van verschillende fabrikanten, overeenstemmen met elkaar en
beschikken over het CE-keurmerk.
6.2 Montage op de rolstoel.
De montage of aanpassing van de speciaal gevormde zitting op de
rolstoel Zippie "Simba" moet door een technische, orthopedische
specialist worden uitgevoerd. De specialist dient voordat de speciaal
gevormde zitting wordt afgeleverd, te controleren op veiligheid en of
de combinatie compleet is.
Indien er problemen ontstaan, of vraagtekens worden gezet bij de
veiligheid wanneer een speciaal gevormde zitting op een stoel wordt
gemonteerd, moeten wij, als leverancier, worden geïnformeerd.
Om een veilige toepassing te garanderen, mag het maximale
laadgewicht (speciaal gevormde zitting plus het gewicht van het
kind) op het onderframe niet worden overschreden.
6

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Zippie Youngster 3 Simo wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Zippie Youngster 3 Simo in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,29 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info