Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
Din musik +vår passion
651C
azur
SVENSKA
CD-spelare
Bruksanvisning
62
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  azur651CDin musik + vr passionSVENSKACD-spelareBruksanvisning62
 • Page 2

  InnehllInledningInledning....................................................................................................62Tack fr att du kpte denna Cambridge Audio Azur 651C CD-spelare. Liksomalla produkter frn Cambridge Audio fljer 651C vra tre grundprinciper enastende prestanda, enkel anvndning och otroligt vrde.Viktiga skerhetsinstruktioner.................................................................63Begrnsad garanti ....................................................................................64Anslutningar p bakre panelen ...............................................................65Kontroller p frontpanelen.......................................................................66Visningsfunktioner ....................................................................................66Kompatibilitet med Apple-enheter...........................................................67CD-spelaren har utvecklats som en del av vr pgende forskning ochutveckling, inklusive utfrliga lyssningstester. Vi har infrlivat mngaraffinerade justeringar och frbttringar i vra kretsar, komponenter ochlayouter i vr strvan att f bttre ljudkvalitet.CD-spelaren anvnder den tredje generationen av vr S3 servolsning somdynamiskt kan justera fokus, sprning och utgmatningsniv fr lasern somlser skivan i realtid. Detta skerstller maximal tergivning av den digitalainformationen med extremt lg datajitter (timingvariationer).Detta kompletteras genom vr anvndning av en mycket precis klockoscillatoroch mycket exakt utformade impedansmatchade klockbuffringsscheman. Vihar ven infrlivat std fr CD-text fr skivor som har denna funktion.Anvndarinstruktioner..............................................................................68Dubbla WM8742 24bitar/192kHz-kapacitets DAC frn WolfsonMicroelectronics kopplade till vr egen Double Virtual Earth Balancedfiltertopologi utfr den kritiska konverteringen frn digital till analog. Srskildaresistorer med metallelektroder, polypropylenlock och srskilt utformadeelektrolytiska kondensatorer har anvnts p.g.a. deras verlgsna ljudkvalitet.Filterinstllningar ......................................................................................70En toroidtransformator r monterad fr att ge lgre brus och mindrevgformsfrvrngning fr tystare PSU-drift.Fjrrkontroll...............................................................................................67Felskning .................................................................................................71En annan frdel r en miljvnlig lgstrmskrets (<0.5W) fr standby. Dennakrets stnger av CD-spelarens kretsar helt i Standby-lge men r helt isoleradnr CD-spelaren r pslagen, vilket inte pverkar ljudkvaliteten.Tekniska specifikationer ..........................................................................71Din CD-spelare r bara s bra som systemet den r ansluten till. Gr ingakompromisser med din frstrkare, dina hgtalare eller dina kablar.Anpassad installation (A.I.).......................................................................71Naturligtvis rekommenderar vi frstrkare frn Cambridge Audio Azursortimentet, som har utformats enligt samma hga standarder som dennaCD-spelare. Din terfrsljare kan ven tillhandahlla Cambridge Audioanslutningskablar fr att ditt system ska uppn sitt fullstndiga potential.Tack fr att du tar tid att lsa denna handbok. Vi rekommenderar att dubehller den fr framtida referens.Matthew BrambleTeknikchef p Cambridge Audiooch designteamet fr 651CSe till att registrera ditt kp.Besk: www.cambridgeaudio.com/stsOm du registrerar blir du den frsta som vi informerar om:G Framtida produktlanseringarG ProgramvaruuppgraderingarG Nyheter, hndelser och exklusiva erbjudandensamt tvlingar!Denna handbok r utformad fr att underltta installation ochanvndning av denna produkt. Informationen i detta dokumenthar kontrollerats noggrant vid tryckningstillfllet. CambridgeAudio har dock en policy av kontinuerliga frbttringar, vilketinnebr att design och specifikationer kan ndras utanfregende meddelande.Detta dokument innehller upphovsrttsskyddad information.Med ensamrtt. Ingen del av handboken fr reproduceras pmekaniskt, elektroniskt eller annat stt, i ngon form, utanskriftligt tillstnd frn tillverkaren. Alla varumrken ochregistrerade varumrken tillhr sina respektive gare. Copyright Cambridge Audio Ltd 201362
 • Page 3

  azur651CViktiga skerhetsinstruktionerFr din egen skerhet br du lsa fljande viktiga skerhetsinstruktionerfrsiktigt innan du frsker att ansluta apparaten till ntuttaget.Instruktionerna hjlper dig ven att f bsta prestanda frn enheten samtfrlnga dess bruksliv:1. Ls dessa instruktioner.2. Behll dessa instruktioner.3. Uppmrksamma alla varningar.4. Flj alla instruktioner.5. Anvnd inte apparaten i nrheten av vatten.Blixten med pilsymbolen i en triangel r avsedd att varna anvndaren froisolerad farlig spnning inom produkten som kan vara stark nog att gepersoner en elstt.Utropstecknet i en triangel r avsedd fr att uppmrksamma anvndaren patt det finns viktiga drift- och underhllsinstruktioner (service) i handbokensom medfljer apparaten.6. Rengr endast med en torr trasa.7. Blockera inte ngon av ventilationsppningarna. Installera i enlighet medtillverkarens instruktioner.8. Installera inte i nrheten av vrmekllor som element, vrmepannor,spisar eller annan utrustning (inklusive frstrkare) som ger ifrn sigvrme.9. Kringg inte skerhetsanordningen i den polariserade eller jordadekontakten. En polariserad kontakt har tv stift, ett bredare n det andra.En jordad kontakt har tv stift och ett tredje jordningsstift. Det breda stifteteller det tredje stiftet r viktiga fr din skerhet. Om den medfljandekontakten inte passar i ditt ntuttag ska du be en elektriker byta ut detgamla ntuttaget.10. Skydda strmkabeln frn att ngon gr p den eller att den klms fast,srskilt vid kontakterna, vgguttagen och platsen dr de ansluts tillapparaten.11. Anvnd endast endast tillbehr som har angetts av tillverkaren.12. Anvnd endast med vagn, stllning, stativ, fste eller bord somangetts av tillverkaren eller sljs med apparaten. Nr en vagnanvnds ska vagnen med utrustningen flyttas frsiktigt fr attfrhindra att den vlter och orsakar skador.13. Koppla ur apparaten under skvder eller nr den inte ska anvndasunder en lngre tid.14. All service hnvisas till kvalificerad servicepersonal. Service krvs nrapparaten har skadats p ngot stt, t.ex. om strmkabeln eller kontaktenhar skadats, om vtska har spillts eller om freml har fallit ned iapparaten samt om apparaten har utsatts fr regn eller fukt, inte fungerarnormalt eller har tappats.WEEE-symbolDen verkorsade soptunnan r Europeiska Unionens symbol fratt indikera separat uppsamling av elektrisk och elektroniskutrustning. Denna produkt innehller elektrisk och elektroniskutrustning som kan teranvndas, tervinnas eller terhmtas ochinte fr kasseras med normalt osorterat hushllsavfall. Ta tillbaka apparateneller kontakta den auktoriserade terfrsljaren som du kpte produkten frnfr med information.CE-mrkningDenna produkt uppfyller de europeiska direktiven frLgspnningsutrustning(2006/95/EC),Elektromagnetiskkompatibilitet (2004/108/EC) och Miljvnlig design fr energirelateradeprodukter (2009/125/EC) nr den installeras och anvnds i enlighet meddenna instruktionsbok. Fr att apparaten ska fortstta att uppfylla dessadirektiv fr endast tillbehr frn Cambridge Audio anvndas med produktenoch service mste utfras av kvalificerad servicepersonal.C-Tick-mrkningDenna produkt uppfyller Australian Communications Authorityskrav fr radiokommunikationer samt EMC-krav.Gost-R-mrkningDenna produkt uppfyller kraven fr elektronisk skerhetsmrkningi Ryssland.FCC-regler Minska risken fr brand eller elchock genom att inte exponera dennaapparat fr regn eller fukt. Batterier (batteripaket eller installerade batterier) fr inte exponeras frkraftig hetta, t.ex. solsken, brand eller liknande.Apparaten mste installeras p ett stt som gr det mjligt att koppla urntkontakten frn ntuttaget (eller apparatens kontakt frn baksidan avapparaten). Om ntkontakten anvnds fr urkoppling, mste denna alltid varabrukbar. Endast ntkabeln medfljer denna apparat.Kontrollera att det finns tillrckligt med ventilation (minst 10 cm frigng p allasidor). Stll inga freml ovanp denna apparat. Placera den inte p en mattaeller liknande mjuk yta och blockera inte ngra luftingngar eller -utgngar.Tck inte ver ventilationsgallret med freml som tidningar, bordsdukar,gardiner eller liknande.Denna apparat fr inte anvndas i nrheten av vatten eller exponeras tilldroppande eller stnkande vatten eller andra vtskor. Inga freml fyllda medvtska, t.ex. vaser, fr stllas p apparaten.ANMRKNING: TILLVERKAREN ANSVARAR INTE FR RADIO- ELLER TVSTRNINGAR SOM ORSAKAS AV ICKE-AUKTORISERADE MODIFIERINGARTILLDENNAUTRUSTNING.SDANAMODIFIERINGARKANOGILTIGFRKLARA ANVNDARENS RTT ATT ANVNDA UTRUSTNINGEN.Denna utrustning har testats och ligger inom grnserna fr endigital apparat i Klass B, enligt Del 15 i FCC-reglerna. Dessagrnsvrden r skapade fr att ge rimligt skydd mot skadligastrningar i en bostadsinstallation. Utrustningen genererar, anvnder och kange ifrn sig radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och anvndsi enlighet med instruktionernas, orsaka strningar som skadarradiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti att strningar intefrekommer vid vissa installationer.Om denna utrustning orsakar skadliga strningar p radio- eller TVmottagning, vilket kan faststllas genom att stnga av och sl putrustningen, uppmanas anvndaren att frska korrigera strningarna pett eller fler av fljande stt:- Vnd eller flytta mottagarantennen.- ka avstndet mellan utrustningen och mottagaren.- Anslut utrustningen till ett ntuttag p en annan krets n den sommottagaren r ansluten till.- Rdgr med terfrsljaren eller en utbildad radio-/tv-tekniker.63SVENSKAVARNING
 • Page 4

  Begrnsad garantiVentilationVIKTIGT Apparaten blir het nr den anvnds. Stapla inte flera apparater pvarandra. Placera inte i ett instngt omrde som en bokhylla eller ett skputan tillrcklig ventilation.Kontrollera att sm freml inte faller genom ngon av ventilationsgallren.Om detta hnder ska du stnga av apparaten med detsamma, koppla ur denfrn ntstrmmen och rdgra med din terfrsljare.PlaceringVlj installationsplatsen frsiktigt. Undvik att stlla apparaten i direkt solljuseller nra en vrmeklla. Inga lgor, t.ex. tnda ljus fr placeras p enheten.Undvik platser som utstts fr vibration eller fr mycket damm, kyla eller fukt.Apparaten kan anvndas i ett mttligt klimat.Cambridge Audio garanterar att denna produkt r fri frn defekter vad gllermaterial och hantverk (villkoren nedan gller). Cambridge Audio reparerar ellerbyter ut (Cambridge Audios val) denna produkt eller alla delar med fel i dennaprodukt. Garantiperioderna varierar beroende p land. Om du r osker skadu kontakta din terfrsljare och se till att du behller ditt kpbevis.Fr att f garantiservice ska du kontakta den auktoriserade terfrsljarenfr Cambridge Audio dr du kpte denna produkt. Om din terfrsljare intehar lmplig utrustning fr att utfra reparationen av din produkt frnCambridge Audio kan terfrsljaren skicka den till Cambridge Audio eller enauktoriserad serviceleverantr fr Cambridge Audio. Du behver frakta dennaprodukt i dess originalemballage eller i ett annat emballage som ger lika braskydd.Kpbevis i form av kvitto eller fakturakvittens, som r bevis att produktensgarantiperiod fortfarande gller, mste visas fr att f garantiservice.Apparaten mste installeras p en stadig, jmn yta. Placera inte i ett instngtomrde som en bokhylla eller ett skp. Alla utrymmen som r ppna pbaksidan (som ett srskilt stll fr utrustningen) gr dock bra. Placera inteapparaten p en instabil yta eller hylla. Apparaten kan falla och orsakaallvarliga skador p barn eller vuxna, och dessutom orsaka allvarliga skadorp produkten. Stll inte annan utrustning ovanp apparaten.Denna garanti r ogiltig om (a) serienumret frn fabriken har ndrats elleravlgsnats frn produkten eller (b) om denna produkt inte kptes frn enauktoriserad terfrsljare fr Cambridge Audio. Du kan ringa CambridgeAudio eller den lokala distributren fr Cambridge Audio i ditt land fr attbekrfta att du har ett icke-ndrat serienummer och/eller att du kpteprodukten frn en auktoriserad terfrsljare fr Cambridge Audio.P.g.a. magnetiska flt fr inte skivspelare eller CRT TV-apparater finnas inrheten p.g.a. mjliga strningar.Denna garanti tcker inte kosmetiska skador eller skador som beror p forcemajeure, olycka, felanvndning, missbruk, underltelse, kommersiellanvndning, eller modifieringar till produkten eller ngon del av produkten.Denna garanti tcker inte skador som orsakas av felaktig anvndning,underhll eller installation, eller frsk att reparera av ngon annan nCambridge Audio eller en Cambridge Audio-terfrsljare, eller auktoriseradserviceleverantr, som har auktoriserats att utfra garantiarbete frCambridge Audio. Alla icke-auktoriserade reparationer ogiltigfrklarargarantin. Denna garanti tcker inte produkter som sljs SOM DE R eller MEDALLA FEL.Elektroniska ljudkomponenter har en inkrningsperiod p cirka en vecka (omde anvnds flera timmar om dagen). Efter denna tid har alla nya komponenterhamnat p plats och ljudegenskaperna frbttras under denna tid.StrmkllorApparaten ska endast frses med strm frn en strmklla som r mrkt petiketten. Om du inte r sker p typen av strmfrsrjning i ditt hem ska durdgra med produktens terfrsljare eller det lokala elbolaget.verbelastningREPARATIONER ELLER BYTEN ENLIGT DENNA GARANTI UTGR KUNDENSENDA ERSTTNING. CAMBRIDGE AUDIO ANSVARAR INTE FRSLUMPMSSIGA SKADOR ELLER FLJDSKADOR FR BROTT MOTUTTRYCKLIGA ELLER UNDERFRSTDDA GARANTIER FR DENNA PRODUKT.MED UNDANTAG AV DE VILLKOR SOM GLLER ENLIGT LAG R DENNAGARANTI EXKLUSIV OCH GLLER ISTLLET FR ALLA UTTRYCKLIGA OCHUNDERFRSTDDA GARANTIER INKLUSIVE, MEN INTE BEGRNSAT TILL,GARANTIN FR SLJBARHET OCH LMPLIGHET FR ETT PRAKTISKTNDAML.verbelasta inte vgguttag eller frlngningskablar eftersom det kan leda tillrisk fr brand eller elsttar. verbelastade ntuttag, frlngningskablar, frttastrmkablar, skadad eller sprucken kabelisolering och trasiga kontakter rfarliga. De kan orsaka elsttar eller brandfara.Vissa lnder och stater i U.S.A. tillter inte uteslutning eller begrnsning avfljdskador eller underfrstdda garantier, drfr kanske uteslutandena ovaninte gller fr dig. Denna garanti ger dig specifika rttigheter och du kan haandra lagstadgade rttigheter som varierar mellan olika stater eller lnder.Fr in alla strmkablar ordentligt. Frhindra surrande och oljud genom att intebunta ihop anslutningskablarna med strmkabeln eller hgtalarkablarna.Kontakta din terfrsljare fr all service, med eller utan garanti.Apparaten har utformats fr att lmnas i standby-lge nr den inte anvndseftersom detta frlnger frstrkarens livslngd (detta gller fr all elektroniskutrustning). Stng av apparaten genom att anvnda brytaren p bakrepanelen. Om du inte avser att anvnda apparaten under en lngre tid, ska dukoppla ur kontakten frn ntet.RengringRengr apparaten genom att torka av hljet med en torr luddfri trasa. Anvndinte rengringsmedel som innehller alkohol, ammoniak eller frtande medel.Spruta inte sprejflaskor mot eller i nrheten av apparaten.Avyttrande av batterierBatterier kan innehlla mnen som kan skada miljn. Avyttra alla urladdadebatterier med omsorg och i enlighet med lokal miljlagstiftning fr tervinningav elektronik.HgtalareInnan du ansluter hgtalarna ska du kontrollera att all strm har stngts av.Endast lmpliga anslutningskablar fr anvndas.ServiceAnvndaren kan inte utfra service p dessa apparater. Frsk aldrigreparera, demontera eller bygga om apparaten om verkar finnas ett problem.Om denna frsiktighetstgrd ignoreras kan det leda till allvarlig elchock.Kontakta din terfrsljare om du upplever problem eller haveri.64
 • Page 5

  azur651CAnslutningar p bakre panelen2341675Ntstrmskontakt2Strm p/avSlr p/stnger av apparaten.3Control BusInGr det mjligt fr apparaten att motta icke-modulerade kommandon frnflerrumssystem eller andra komponenter.Out Utgng fr kontrollbusskommandon till en annan enhet.56IR-sndaringng (infrard)Gr det mjligt fr enheten att ta emot modulerade IR-kommandon frnflerrumssystem eller IR-upprepningssystem. Kommandon som mottas hrskickas inte frn Control Bus (kontrollbussen). Se avsnittet Anpassadinstallation fr mer information.S/P DIF koaxial digitalutgngFr ingng till en separat DAC, t.ex. Cambridge Audio DacMagic*, eller endigital inspelningsapparat. Fr att f bsta resultat ska du anvnda enhgkvalitativ 75 ohm digital RCA-anslutningskabel (inte en som utformats frnormal ljudanvndning).74LinjeutgngAnvnd anslutningskablar med hg kvalitet frn dessa utgngar till en ingngp linjeniv p din frstrkare. Fr bsta resultat och matchande prestandarekommenderar vi att du ansluter till en frstrkare i Cambridge Audio Azursortimentet.TOSLINK optisk digitalutgngAnvnd fr att ansluta ingngen till en separat DAC* eller digitalinspelningsapparat. Anvnd en hgkvalitativ TOSLINK-fiberoptiskanslutningskabel.Obs!Fr att f bsta resultat frn ditt system rekommenderar vi att du endastanvnder hgkvalitativa anslutningskablar frn Cambridge Audio. Dettaskerstller att du hr ditt system p samma stt som vi utformade det. Frgadin terfrsljare om information.* Mer information finns p sidan fr DacMagic p Cambridge Audios webbplats:www.cambridgeaudio.com/products.phpSVENSKA1Nr du har utfrt alla anslutningar till frstrkaren kan du koppla in ntkabelni ett lmpligt ntuttag och sl p enheten. Din CD-spelare kan nu anvndas.65
 • Page 6

  Kontroller p frontpanelen112Standby/PVxlar apparaten mellan standby-lge (indikeras av svagt lysandestrmlampa) och On (indikeras av starkt lysande strmlampa). Standby r ettlgstrmslge som anvnder mindre strm n 0,5 W. Apparaten kan lmnasp standby nr den inte anvnds.56Visningsfunktioner132Obs! Fr behndighetens skull kan spelaren programmeras fr att automatisktfrsttas i standby-lge efter en period utan anvndning. Aktivera dennafunktion enligt avsnittet Anvnda instllningsmenyn p sida 9.243456InfrardsensorMottar IR-kommandon frn den medfljande fjrrkontrollen. En fri oblockeradsiktlinje mellan fjrrkontrollen och sensorn krvs.1SpelaTnds nr en skiva spelas upp.3ppna/stngGr att du kan ppna och stnga skivbrickan. Nr en CD har placerats pbrickan trycker du p ppna/stng fr att stnga brickan.4Spela/PausSpelar skivan och gr paus i uppspelning.5StoppStoppar CD-uppspelning.6Hoppa ver/skGr det mjligt att hoppa mellan spr och ska inom spr. Tryck snabbt fr atthoppa ver ett spr. Tryck och hll fr att ska genom ett spr.2PausIndikerar att skivans uppspelning har pausats.3DisplayAlfanumeriska tecken som visar uppspelningsinformation. Nr en skiva matasin tar det ngra sekunder fr CD-spelaren att lsa innehllsfrteckningen frnskivan. Displayen visar sedan antalet spr p CD:n och CD:ns totala lngd.Om CD:n innehller CD-text visas namnet p albumet en gng (antalet sprvisas hela tiden). Nr uppspelning av ett enskilt spr pbrjas visas det totalaantalet spr och uppspelningstiden. Sprnamnet visas en gng p en CD sominnehller CD-text. Om du trycker p knappen i (Info) p fjrrkontrollen, visasCD-texten igen.4Random (slumpmssig)Indikerar slumpmssigt uppspelningslge.5Remain (kvarst)Tnds nr du visar terstende tid p spret eller skivan.6Repeat All/Track (upprepa allt/spr)Tnds nr Repeat Track (upprepa spr) eller Repeat All (upprepa allt) harvalts.66
 • Page 7

  azur651CFjrrkontroll651C medfljs av en Azur Navigator-fjrrkontroll somfungerar med bde denna CD-spelare och frstrkareCambridge Audio Azur-sortimentet. Stt i de medfljandeAAA-batterierna fr att anvnda fjrrkontrollen. Anvnd alltidalkaliska batterier.Speaker A/B (Hgtalare A/B)Vxlar hgtalarterminalerna p den bakre panelen s att deendast matar ut hgtalare A, eller hgtalare B, bdahgtalare A och B eller ingen hgtalare alls. Hgtalarnasindikatorer p frstrkarens frontpanel visar vilkahgtalarterminaler som har valts.Standby/PVxlar frstrkaren mellan P-lget och det miljvnligalgstrmslget Standby.ppna/stngVolymkontrollerHjer eller snker volymen fr frstrkarutgngen.,ppnar/stnger skivbrickan.,,,,De sex valknapparna anvnds fr att direkt vljaingngsklla till frstrkaren.Vlj sprnummerTryck in numret fr det nskade spret. Spret spelas uppautomatiskt frn brjan.Obs!ingngen Tape Monitor fungerar p ett ngotannorlunda stt se frstrkarens bruksanvisning frinformation.Vlj sprSpela/Stopp/PausTryck p motsvarande knapp fr att spela upp, stoppa ellerpausa CD-skivan.Hoppa verHoppa ver hgerHoppa ver vnsterTryck fr att hoppa framt med ettspr p CD-skivan.Tryck fr att hoppa bakt med ettspr p CD-skivan.SkTryck och hll ned fr att ska inom det valda spret. Hllned i sju sekunder fr att ka skningshastigheten. Tryck phger knapp fr att spola framt, vnster knapp fr att spolabakt.InfoAnvnds med CD-skivor som stdjer CD-text. I stopplge kandu trycka p denna knapp fr att vxla mellan albumnamnoch total tid p displayen. Under uppspelning trycker du fratt vxla mellan sprnamnet och sprtiden.Ljusndrar ljusstyrkan fr displayens bakljus. Det finns tre niverav ljusstyrka: Bright (Ljus), Dim (Mrk) och Off (Av).,,,Ls avsnittet Bruksanvisning i denna handbok frinformation om knapparnas funktioner.Obs! dessa knappar fungerar endast nr displayens bakljusr instllt p antingen Bright eller Dim. Om den r instlldp Off hnder ingenting.Observera att fljande knappar endast kan anvndas meden matchande Cambridge Audio Azur frstrkare:Kompatibilitet med AppleenheterFjrrkontrollen Azur 651AC Navigator kan styragrundlggande funktioner fr Apple-enheter som Apple TVoch Apples iPod/iPhone/iPad-sortiment nr dessa dockas ien dockningsstation frn Cambridge Audio eller Apple.Tryck och hll ned kllknappen som motsvarar ingngensom Apple-produkten r ansluten till samtidigt som dutrycker p en av knapparna nedan.Funktionerna skiljer sig ngot beroende p Apple-produkten.VljSpela/PausStopp eller MenyTryck snabbt fr att hoppa ver eller navigera tvnster eller hger. Tryck och hll ned fr att skaframt eller bakt.Anvnds fr att styra volymen och/eller navigera imenyer.Anvnds fr att navigera i menyer.Dessutom kan Azur-fjrrkontrollen kopplas till upp till sexspecifika Apple-enheter med en av de sex kllknapparna.Detta kan vara anvndbart om du har mer n en Appleprodukt.Mer information om parning finns i Apple-enhetensbruksanvisning.Parning Para en Apple-enhet genom att trycka och hlladen nskade kllknappen tillsammans med knappen isex sekunder. Vissa enheter som Apple TV har en synbarindikering nr parning har utfrts.Frnkoppling Koppla frn en Apple-enhet genom att tryckaoch hlla en av kllknapparna tillsammans med knappen i sex sekunder.Source (Klla)Gr igenom frstrkarens kllingngar.Stng av ljudStnger av ljudet p frstrkaren. Tyst lge indikeras genom att lamporna frkllan och hgtalarna blinkar. Tryck igen fr att aktivera ljudet.Obs! Ljudet stngs av fr hgtalarutgngarna, frfrstrkarutgng ochhrlursutgngen. Inspelningsutgngarna pverkas inte.67SVENSKAVlj ett spr med ett nummer som r hgre n nio genomatt trycka p -/ fljt av sprnumret. Uppspelning av detvalda spret pbrjas automatiskt.
 • Page 8

  AnvndarinstruktionerLadda och ta ut skivor1.2.3.4.Tryck p knappen ppna/stng ( ).Nr skivbrickan r helt ppen ska du placera en skiva frsiktigt p brickanmed etiketten uppt.Stng skivbrickan genom att trycka p knappen ppna/stng ( ) igen.Nr brickan stngs helt med en korrekt inmatad skiva, kommer CDspelaren att lsa skivan och visa information om innehllet.Skivbrickan kan ppnas nr som helst genom att trycka p knappenppna/stng ( ). Ta endast ut skivan nr brickan r helt ppen.Obs! Lgg inget annat n en CD p brickan. Frmmande freml kan skadamekanismen. Skivans ppning och stngning fr inte pverkas handgripligen. Frhindra att smuts och damm kommer in i mekanismen genom att hllaskivbrickan stngd. Om CD-skivan r allvarligt repad eller fr smutsig kanske den inte kanlsas eller spelas av spelaren. Stt aldrig i mer n en skiva samtidigt i skivbrickan.Normal skivuppspelningDenna enhet har utformats fr att spela CD-skivor,inspelningsbara CD-skivor (CD-R) och omskrivningsbara CDskivor (CD-RW) med identifikationslogotypen som visas hr. Ingaandra skivor kan anvndas. Alla CD-R/CD-RW-skivor skainnehlla en ordentligt inspelad innehllsfrteckning s att de kan spelas upp.Enheten kan endast spela upp skivor som spelats in med CD-DA-formatet somutformats fr musiktergivning. Frsk inte att spela en skiva som innehllerandra data p denna enhet, t.ex. en CD-ROM fr PC med mp3- eller WMA-filer.1.2.3.4.5.6.Sl p din frstrkare och stll in valet av ingng p ett lmpligt lge. Vridvolymkontrollen till minimum.Tryck p knappen ppna/stng ( ) fr att ppna skivbrickan och laddaen skiva.Tryck p knappen ppna/stng ( ) igen fr att stnga brickan. CDspelaren lser skivan.Pbrja uppspelning genom att trycka p Spela ().Nr det sista spret har spelat klart, tergr displayen tillinnehllsfrteckningen.Stoppa uppspelning nr som helst genom att trycka p knappen Stopp(). Tryck p knappen Paus () nr skivan spelas fr att gra paus iuppspelningen och tnda paus-ikonen p displayen. Uppspelning kanterupptas genom att trycka p Spela () igen.Hitta ett specifikt spr under uppspelning1.2.En enda kort tryck p knappen Hoppa ver/sk () tar dig till brjan avnsta spr p CD:n. Upprepa vid behov.En enda kort tryck p knappen Hoppa ver/sk () tar dig till brjan avfregende spr p CD:n.4.Alternativt kan du trycka tv gnger p Upprepa ( ), vlja det nskadespret med nummerknapparna p fjrrkontrollen och trycka p Spela().Tryck p Upprepa ( ) igen antingen fre eller efter uppspelning fr attstnga av upprepningsfunktionen.Obs! Upprepa spr r inte tillgngligt i programlget. Om du vljer Upprepa spr nr lget Slumpmssigt har valts stngerautomatiskt av lget Slumpmssigt.Spela upp spr i slumpmssig ordning1.2.3.4.5.Kontrollera att en skiva r laddad.Tryck p knappen Slumpmssigt ( ) p fjrrkontrollen. Slumpmssigtvisas p displayen.Tryck p Spela (). CD-spelaren spelar nu hela skivan i slumpmssigordning.Det r ven mjligt att trycka p knappen Slumpmssigt ( ) underuppspelning fr att lyssna p spr i slumpmssig ordning.Tryck p Slumpmssigt ( ) fr att avsluta funktionen. Skivan fortstteratt spela till slutet i normal ordning.Tryck p Stopp () nr som helst fr att stoppa skivan.Obs! Om du vljer Slumpmssigt nr lget Upprepa spr har valts stngerautomatiskt av lget Upprepa spr.Anvnda funktionen Kvarst1.2.Kontrollera att en skiva spelas.Tryck p knappen Kvarst ( ) p fjrrkontrollen en gng fr att visaterstende tid fr spret som spelas.3.Tryck p Kvarst ( ) en andra gng fr att visa terstende tid fr helaskivan.4.Tryck p Kvarst ( ) igen antingen fre eller efter uppspelning fr attterg till normalt uppspelningslge.Hitta ett specifikt spr nr uppspelning har stoppats1.2.3.Ett enda kort tryck p knappen Hoppa ver/sk ( ) hoppar mellanspren.Tryck och hll fr att ska snabbt genom spren.Tryck p Spela () fr att starta uppspelning frn det valda spret.Upprepa skivor och spr1.2.3.68Kontrollera att en skiva r laddad.Tryck p knappen Upprepa ( ) p fjrrkontrollen. Upprepa allt visas pdisplayen. Tryck p Spela (). Hela skivan upprepas tills funktionenstngs av.Upprepa ett specifikt spr genom att trycka tv gnger p Upprepa ( )nr spret spelas. Upprepa spr visas p displayen. Tryck p Spela supprepas det valda spret tills funktionen stngs av.
 • Page 9

  azurProgrammera skivuppspelningDet r mjligt att programmera 651C att spela upp spren som du vill lyssnap i vilken ordning du vill.1.2.Kontrollera att en skiva r laddad. Displayen br visainnehllsfrteckningen.Tryck p Prog p fjrrkontrollen. Programinstllningarna visas pdisplayen (om displayens bakljusinstllning r instlld p lget Ljus ellerMrk. ST:01 blinkar.651C10. Om du trycker p under uppspelning gr du tillbaka till stadiet ProgramMode (Programlge). Om du trycker p igen nu, tas hela programmetbort.Obs! under programmerad uppspelning kan du endast anvnda funktionenKvarst fr att visa terstende tid fr spret som spelas. Du kan intevisa terstende tid p skivan. Endast funktionen Upprepa allt kan anvndas i Programlge. Du kaninte upprepa specifika spr i programmet.Anvnda instllningsmenyn651C har instllningar fr vissa alternativ som Autouppspelning,Autoavstngning och digitalfilter som anvnds av D/A-konverterare.3.Anvnd knapparna , 0-9, eller -/-- , hoppa till eller ange sprnumretsom du vill programmera som ditt frsta spr.1.2.2.3.4.4.Tryck p . Det nskade spret har programmerats. Programnumret karautomatiskt med ett fr nsta spr som programmeras.Tryck och hll Stopp () i fem sekunder fr att visa instllningsmenyn.Rulla genom menyn (visas nedan) med knapparna Hoppa ver/sk ().Spela () vljer en undermeny. Rulla genom undermenyns alternativmed knapparna Hoppa ver/sk ( ). Standardinstllningen visasmed symbolen .Vlj ett alternativ genom att trycka p Spela ().terg till undermenyn eller avsluta menyn med alternativ genom atttrycka p Stopp ().Obs! Det r inte mjligt att komma t instllningsmenyn nr en skiva spelas. Knappen Stopp () p fjrrkontrollen kan inte anvndas fr att ppnainstllningsmenyn. Nr du har ppnat menyn kan du anvndafjrrkontrollen fr att g igenom och vlja alternativ i undermenyn.Tryck p Stopp i 5 sekunder5.6.Upprepa steg tre och fyra tills alla nskade spr har angetts. Du kanprogrammera hgst 30 spr.G tillbaka och ndra ett programmerat spr genom att tryckap fr att hitta det nskade programsteget. ST:0- blinkar inte.Filterinstllningar LinfasMinfasAutouppspelningAutoavstngningBrantAvTryck p fr att vlja ett nytt spr. ST:0- blinkar fr att visa attprogrammet har ndrats. Tryck p fr att vlja ett nytt spr ochfortstta.AvP30min60min120minFilterinstllningar7.Tryck p Prog eller fr att avsluta.Mer information finns p sidan 70.Autouppspelning, instllning8.9.Tryck p Prog igen fr att terg till programredigering. Nu kan duantingen trycka p igen fr att ta bort programmet och terg till attvisa innehllsfrteckningen eller trycka p fr att brja spela upp dinaprogrammerade spr.Nr trycks, visas Program Play (programuppspelning) snabbt pdisplayen och uppspelning av de programmerade spren pbrjas.Autoavstngning, instllningVid behov kan 651C stngas av om den inte anvnds under en viss period.Avstngning efter en inaktiv period (ingen skivuppspelning eller ngra andrafunktioner p spelaren anvnds) p 30, 60 eller 120 minuter kan vljas.Standardinstllningen fr Autoavstngning r 30min.Du kan anvnda funktionerna hoppa ver och sk p fjrrkontrollen fratt g igenom det programmerade valet p samma stt som undernormal uppspelning.69SVENSKAVid behov kan 651C automatiskt spela upp skivor i brickan utan att dubehver trycka p knappen Spela. Autouppspelning aktiveras i menyn nrdetta nskas. Standardinstllningen fr Autouppspelning r Av.
 • Page 10

  Filterinstllningar651C anvnder en WM8742 digital till analog konverterare (DAC) frn WolfsonMicroelectronics. 651C har tv DAC fr dubbel differential (d.v.s. en per kanal,i ett internt balanserat lge). Dessa mycket hgkvalitativa delar gr det mjligtatt vlja ett antal olika filter. Det finns inget rtt val och vi uppmanar dig attexperimentera med filter och vlja den som lter bst enligt dig. Egenskapernavisas nedan:Linjr fasImpulssvarSvar (dB)Detta filter uppvisar ett linjrt fasskifte (d.v.s. en konstant gruppfrdrjning)s att alla ljudsignaler r samstmda med tiden I tidsdomnen frekommerdet lite frklang och efterklang. Avfrdande av ljud utanfr bandet r bra.22kHzMinimum fasImpulssvarSvar (dB)Detta filter har liknande avfrdande av ljud utanfr bandet till filtret ovan menbyter en ngot olinjr fasskifte med frekvens fr att undvika frklang itidsdomnen.22kHzBrantImpulssvarSvar (dB)Detta filter har stark dmpning fr anti-alias bilder utanfr passeringsbandet(d.v.s. ver 22,05kHz) p bekostnad av en liten bortrullning vid 20kHz ochviss frklang och efterklang i tidsdomnen.22kHz70
 • Page 11

  azurAnpassad installation (A.I.)Felskning651C har en kontrollbusingng/-utgng som gr det mjligt fr enheten attelektroniskt motta icke-modulerade fjrrkontrollkommandon (positiv logik,TTL-niv) som sedan kan skickas till en annan enhet om s nskas. Dessakontrollkommandon genereras normalt av system med anpassad installation(fler rum) eller system med fjrr IR-mottagare. Kontakterna p Control Bushar frgkodats orange.Ingen strmKontrollera att ntsladden r ordentligt ansluten.Kontrollera att kontakten r ordentligt infrd i ntuttaget och r pslagen.Kontrollera att enheten r pslagen p den bakre panelen.Kontrollera skringen i ntuttaget eller adaptern.Det finns ven en IR Emitter Input (IR-sndaringng) som gr det mjligt frmodulerade IR-fjrrkommandon att mottas elektroniskt av apparaten.Kommandon till denna ingng styr endast apparaten och skickas inteavmodulerade till Control Bus-utgngen.Spelaren lser inte skivanDessutom har apparaten direkta IR-/Kontrollkoder samt vxlingskoder frvissa av funktionerna fr att frenkla programmering av system medanpassade installationer. Srskilda direkta kommandon fr P/Av och Stngav ljud kan kommas t p fjrrkontrollen fr inlrning i A.I.-system ellerfjrrkontroller enligt fljande:Inget ljud hrs1.2.Tryck och hll knappen Standby. Efter 12 sekunder genererarfjrrkontrollen ett Standby-kommando (vxla) fr Azur CD-spelare. Hllknappen nedtryckt. Efter 12 sekunder genereras ett P-kommando frCD-spelaren. Om knappen hlls nedtryckt i ytterligare 12 sekundergenereras ett Av-kommando fr CD-spelaren. Efter ytterligare 12sekunder genererar fjrrkontrollen ett Standby-kommando (vxla) fr Azurfrstrkare. Ytterligare 12 sekunder, s genereras ett P-kommandofr frstrkare. Slutligen, om knappen hlls nedtryckt i ytterligare 12sekunder genereras ett Av-kommando fr frstrkaren.Tryck och hll knappen Stng av ljud. Fjrrkontrollen genererar frst ettStng av ljud-kommando (vxla) fr Azur-frstrkare. Hll knappennedtryckt. Efter 12 sekunder genereras ett Stng av ljud, p-kommandofr frstrkaren. Om knappen hlls nedtryckt i ytterligare 12 sekundergenereras ett Stng av ljud, av-kommando fr frstrkaren.En fullstndig tabell med koder fr denna produkt r tillgngligt frnCambridge Audios webbplats www.cambridge-audio.com.Tekniska specifikationer651CKontrollera att skivan inte har satts i upp-och-ned.Kontrollera att skivan inte r fr repad eller smutsig.Kontrollera att frstrkaren har stllts in ordentligt.Kontrollera att kablarna har anslutits ordentligt.Skivan hopparKontrollera att skivan inte r fr repad eller smutsig.Kontrollera att spelaren str p en stadig yta och inte utstts fr vibrationer.Ett sus kommer frn hgtalarenKontrollera att alla kabelanslutningar har gjorts ordentligt.Fjrrkontrollen fungerar inteKontrollera att batterierna inte r urladdade.Kontrollera att inget blockerar fjrrsensorn.Om lsningarna ovan inte hjlper att lsa ditt problem ska du avsnittet medvanliga frgor (Frequently Asked Questions - FAQ) p vr webbplats:www.cambridge-audio.com/sts/faqsDu kan ven anvnda funktionen fr att stlla en frga till vr tekniskasupport.Kontakta din terfrsljare fr all service, med eller utan garanti.651CD/A-konverterareDual Wolfson MicroelectronicsWM8742 24-bitar/192kHz kapacitetFilter2-Pole Dual Differential BesselDouble Virtual Earth BalancedFrekvensrespons (+/-0,1dB)20Hz - 20kHzTHD @ 1Khz 0dBFs<0,003 %THD @ 1Khz -10dBFs<0,0005 %THD @ 20Khz 0dBFs<0,002 %IMD (19/20kHz) 0dBFs<0,0005 %Linjritet @ -90dBFs+/- 0,5dBKlockavvikelse+/- 20ppmS/N-kvot>-115dBSammanlagt korrelerat jitter<140pSverhrning @ 1kHz<-100dBverhrning @ 20kHz<-99dBUtgngsimpedans<50 ohmMax. strmfrbrukning25WStrmfrbrukning i Standby-lge<0.5WMtt (H x B x D)85 x 430 x 305 mm(3,4 x 16,9 x 12,2)Vikt4,8kg (10,6 lbs)SVENSKAStoppband, avfrdande (>24kHz) >90dB71
 • Page 12

  Cambridge Audio r ett varumrke som tillhr Audio Partnership PlcRegistrerat kontor: Gallery Court, Hankey Place,London, SE1 4BB, United KingdomRegistrerad i Storbritannien Nr. 2953313 2013 Cambridge Audio LtdAP30482/2www.cambridge-audio.comMissbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 651C wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 651C in der Sprache / Sprachen: Schwedisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,27 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 651C

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Deutsch - 12 seiten

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Englisch - 12 seiten

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Holländisch - 12 seiten

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Französisch - 12 seiten

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Italienisch - 12 seiten

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Spanisch - 12 seiten

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Polnisch - 12 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info