Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
Twoja muzyka +nasza pasja
651C
azur
POLSKI
Odtwarzacz CD
Instrukcja obsługi
2
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  azur651CTwoja muzyka + nasza pasjaPOLSKIOdtwarzacz CDInstrukcja obsugi2
 • Page 2

  Spis treciWprowadzenieWprowadzenie .............................................................................................2Dzikujemy za zakup odtwarzacza CD Cambridge Audio Azur 651C. Podobnie jakwszystkie produkty sygnowane mark Cambridge Audio odtwarzacz 651Cwyrnia si trzema wanymi zaletami: doskonaymi parametrami technicznymi,niezrwnan atwoci obsugi i wysok wartoci.Wane instrukcje dotyczce bezpieczestwa............................................3Ograniczona gwarancja...............................................................................4Zcza na panelu tylnym .............................................................................5Elementy sterujce na panelu przednim...................................................6Informacje pokazywane na wywietlaczu ..................................................6Zgodno z urzdzeniami rmy Apple........................................................7Prowadzone nieustannie prace badawczo-rozwojowe i testy odsuchowe pozwalajnam wprowadza coraz to nowe udoskonalenia w podzespoach, obwodach irozplanowaniu poszczeglnych elementw urzdze. W ten sposb realizujemy swjgwny cel: zapewnienie najlepszej moliwej jakoci dwiku.W modelu 651C zastosowalimy serwomechanizm S3 trzeciej generacji, ktry wsposb dynamiczny koryguje ogniskowanie, ledzenie i moc lasera w czasierzeczywistym. Gwarantuje to wierny odczyt danych cyfrowych i zminimalizowaniezakce typu jitter (bdw synchronizacji).Caoci dopenia wysoce precyzyjny oscylator zegara gwnego i starannie dobraneschematy buforowania z dopasowaniem falowym. Odtwarzacz odczytuje takeinformacje tekstowe, zapisane na pytach zgodnych ze standardem CD-Text.Ustawienia ltrw......................................................................................10Za kluczowe dla jakoci dwiku przetwarzanie sygnau cyfrowego na analogowyodpowiadaj dwa przetworniki Wolfson WM8742, obsugujce rozdzielczo do 24bitw/czstotliwo prbkowania do 192 kHz, wsppracujce z nasz autorsktopologi podwjnego ltra z wirtualn mas. W urzdzeniu zastosowano rwniestarannie dobrane rezystory MELF i kondensatory polipropylenowe, a takewytwarzane zgodnie z naszymi specykacjami kondensatory elektrolityczne. Ichcech wspln jest moliwo uzyskania najwyszej jakoci dwiku.Korzystanie z instalacji niestandardowej ................................................11Transformator toroidalny zapewnia niszy poziom zakce i znieksztace przebiegusygnau, a co za tym idzie cichsz prac bloku zasilania.Pilot zdalnego sterowania...........................................................................7Zasady obsugi urzdzenia .........................................................................8Rozwizywanie problemw.......................................................................11Dane techniczne .......................................................................................11Na uwag zasuguje take przyjazny dla rodowiska naturalnego tryb gotowoci, wktrym odtwarzacz zuywa wyjtkowo mao energii (< 0.5 W). Obsugujcy go obwdcakowicie wycza pozostae obwody odtwarzacza, a podczas normalnej pracyurzdzenia jest od nich odseparowany, dziki czemu nie wpywa w aden sposb najako dwiku.Naley pamita, e jako dwiku jest zalena od parametrw systemu, doktrego zostanie podczony odtwarzacz CD. Dlatego odradzamy zakup gorszejjakoci wzmacniacza, a take gonikw i okablowania niszej klasy.Polecamy nasze wzmacniacze serii Azur, poniewa speniaj one tak samo wysokiestandardy jak ten odtwarzacz. W sprzeday dostpne s take doskonaej jakociprzewody poczeniowe rmy Cambridge Audio, dziki ktrym mona w peniwykorzysta moliwoci systemu.Dzikujemy za czas powicony na zapoznanie si z t instrukcj obsugi i prosimyo zachowanie jej na przyszo.Prosimy o zarejestrowanie zakupionegourzdzenia.W tym celu naley przej do witryny: www.cambridgeaudio.com/stsRejestracja umoliwia otrzymywanie informacjina temat:G przyszych produktw;G aktualizacji oprogramowania;G nowoci, wanych wydarze, atrakcyjnychofert o ograniczonym zasigu i konkursw.Celem instrukcji jest maksymalne uatwienie instalacji i obsugitego produktu. Przedstawione w tej publikacji informacje byyaktualne w momencie oddania jej do druku. Jednak rmaCambridge Audio nieustannie wprowadza kolejne udoskonaleniaw swoich produktach, w zwizku z czym zastrzega sobie prawodo zmiany danych technicznych i konstrukcji urzdzenia wdowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.Niniejsza publikacja zawiera prawnie zastrzeone informacje,ktre stanowi wasno rmy i s chronione prawem autorskim.Wszelkie prawa zastrzeone. adna cz tej instrukcji nie moeby powielana w jakiejkolwiek formie ani w jakikolwiek sposb,metodami elektronicznymi ani mechanicznymi, bez uprzedniegouzyskania pisemnej zgody producenta. Wszystkie znakitowarowe i zastrzeone znaki towarowe nale do odpowiednichwacicieli. Copyright Cambridge Audio Ltd 20132Matthew BrambleDyrektor techniczny rmy Cambridge Audiooraz zesp konstruktorw odtwarzacza 651C
 • Page 3

  azur651CPOLSKIWane instrukcje dotyczce bezpieczestwaDla wasnego bezpieczestwa przez podczeniem urzdzenia do gniazdkazasilania sieciowego naley uwanie przeczyta ponisze instrukcje dotyczcebezpieczestwa. Przestrzeganie ich pozwoli rwnie na uzyskanie najlepszychefektw i zwikszenie trwaoci urzdzenia:1. Przeczytaj niniejsze instrukcje.2. Zachowaj niniejsze instrukcje.3. Przestrzegaj wszelkich ostrzee.4. Postpuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami.5. Nie uywaj urzdzenia w pobliu wody.Symbol byskawicy na tle rwnobocznego trjkta ma na celu ostrzeenieuytkownika o wystpowaniu wewntrz urzdzenia niebezpiecznegonapicia, ktre nie zostao zaizolowane i ktre moe stanowi zagroenieporaeniem prdem.Znak wykrzyknika na tle rwnobocznego trjkta ma na celu zwrcenie uwagiuytkownikowi, e istniej wane instrukcje obsugi i konserwacji dotyczcetego urzdzenia.6. Czy urzdzenie wycznie such szmatk.7. Nie zasaniaj otworw wentylacyjnych. Instaluj urzdzenie zgodnie zinstrukcjami producenta.8. Nie instaluj urzdzenia w pobliu rde ciepa, takich jak kaloryfery,piecyki lub inne urzdzenia (w tym wzmacniacze) emitujce ciepo.9. Nie podczaj niezgodnie z przeznaczeniem wtyczek polaryzowanych i zuziemieniem. Polaryzowana wtyczka ma dwa wtyki jeden szerszy i jedenwszy. Wtyczka z uziemieniem ma dwa wtyki i bolec uziemienia. Szerokiwtyk lub trzeci bolec spenia rol zabezpieczenia. Jeeli wtyczka nie pasujedo gniazdka, naley skontaktowa si z elektrykiem w celu wymianyprzestarzaego gniazdka.10. Unikaj stpania po przewodzie zasilajcym lub jego zaginania, szczeglnieprzy wtyczkach, gniazdkach lub punktach wyprowadzenia przewodu zurzdzenia.11. Uywaj wycznie wyposaenia/akcesoriw okrelonych przez producenta.12. Uywaj wycznie z wzkiem, podstaw, trjnogiem,wspornikiem lub stolikiem okrelonym przez producenta lubsprzedawanym wraz z urzdzeniem. W przypadku korzystania zwzka zachowaj ostrono podczas przesuwania w celuzapobiegnicia urazom wynikajcym z przewrcenia si wzkaz urzdzeniem.13. Odczaj od zasilania podczas burz lub w przypadku nieuywaniaurzdzenia przez duszy czas.14. Serwisowanie naley powierzy wykwalikowanym serwisantom.Serwisowanie jest konieczne w przypadku wszelkich uszkodzeurzdzenia, takich jak uszkodzenie przewodu zasilajcego lub wtyczki,rozlanie pynu na urzdzenie lub w sytuacjach, kiedy jaki przedmiotwpadnie do urzdzenia, urzdzenie zostanie wystawione na dziaaniedeszczu lub wilgoci oraz gdy urzdzenie nie dziaa prawidowo lub zostaoupuszczone.OSTRZEENIE W celu zmniejszenia zagroenia poarem lub poraeniem prdem niewolno wystawia urzdzenia na dziaanie deszczu lub wilgoci. Nie naley naraa baterii (pakietu baterii lub zainstalowanych baterii) naprzegrzanie przez wystawienie na dziaanie soca, ognia lub innych rdeciepa.Urzdzenie trzeba podczy w sposb umoliwiajcy odczenie wtyczkizasilania z gniazdka (lub wtyczki zasilania znajdujcej si z tyu urzdzenia).W przypadku, gdy rol wycznika spenia wtyczka zasilania, naley zapewniatwy dostp do wtyczki. Naley uywa wycznie przewodu zasilaniadostarczonego wraz z urzdzeniem.Naley zapewni dobr wentylacj (przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeniwok urzdzenia). Nie naley umieszcza adnych przedmiotw naurzdzeniu. Nie naley umieszcza urzdzenia na dywanach lub innychmikkich powierzchniach i zasania kratek wlotu i wylotu powietrza. Nie wolnozasania kratek wentylacyjnych przedmiotami, takimi jak gazety, obrusy,zasony itp.Nie naley uywa w pobliu wody i naraa na kontakt z wod lub innymipynami (np. w wyniku ochlapania). Na urzdzeniu nie wolno umieszczaprzedmiotw zawierajcych pyny (np. wazonw).Symbol WEEEPrzekrelony pojemnik na odpady jest symbolem stosowanym wUE dla oznaczenia koniecznoci oddzielnej utylizacji sprztuelektrycznego i elektronicznego. Ten produkt zawiera elementyelektryczne i elektroniczne, ktre naley ponownie wykorzysta,podda recyklingowi lub odzyska, i nie powinien by wyrzucanywraz z odpadami komunalnymi. Urzdzenie naley zwrci lub skontaktowasi z autoryzowanym sprzedawc, u ktrego produkt zosta zakupiony, w celuuzyskania bliszych informacji.Znak CEProdukt zgodny z europejskimi dyrektywami dotyczcymiwykorzystania niskiego napicia (2006/95/WE), zgodnocielektromagnetycznej (2004/108/WE) oraz wymogw dotyczcych ekoprojektudla produktw zwizanych z energi (2009/125/WE) pod warunkiemuytkowania i podczenia zgodnie z niniejszymi instrukcjami. W celuzachowania zgodnoci wraz z tym produktem naley uywa wycznieakcesoriw rmy Cambridge Audio, a serwisowanie naley powierzywykwalikowanym serwisantom.Znak C-TickProdukt zgodny z wymogami Australijskiego Urzdu ds.Komunikacji, dotyczcymi cznoci radiowej i zgodnocielektromagnetycznej (ECM).Znak Gost-RProdukt ma rosyjskie atesty bezpieczestwa elektronicznego.Przepisy FCCUWAGA: PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOCI ZA ZAKCENIA WODBIORZE SYGNAU RADIOWEGO LUB TELEWIZYJNEGO SPOWODOWANENIEUPRAWNIONYMI MODYFIKACJAMI URZDZENIA. MODYFIKACJE TAKIEMOG SPOWODOWA UTRAT UPRAWNIE UYTKOWNIKA DO OBSUGIURZDZENIA.Po przetestowaniu niniejszego urzdzenia stwierdzono jegozgodno z wymaganiami obowizujcymi w odniesieniu dourzdze cyfrowych klasy B, stosownie do czci 15 przepisw FCC.Wymagania te zapewniaj dostateczny poziom zabezpiecze przedszkodliwymi zakceniami w przypadku zastosowa domowych. Niniejszeurzdzenie generuje, wykorzystuje i moe emitowa energi o czstotliwociradiowej, a jeeli nie zostanie zainstalowane i nie bdzie uywane zgodnie zinstrukcj, moe spowodowa szkodliwe zakcenia cznoci radiowej. Niema jednak gwarancji, e zakcenia nie wystpi w przypadku konkretnejinstalacji.W przypadku, gdy urzdzenie to stanowi rdo szkodliwych zakce wodbiorze sygnau radiowego lub telewizyjnego, co mona stwierdzi wyczajci wczajc je, uytkownik powinien sprbowa rozwiza ten problem,korzystajc z jednego lub z kilku nastpujcych rozwiza: zmieni ustawienie anteny lub przenie j w inne miejsce; zwikszy odlego midzy urzdzeniem a odbiornikiem; podczy urzdzenie do gniazdka bdcego czci innego obwodu ni ten,z ktrego zasilany jest odbiornik; zwrci si po pomoc do sprzedawcy lub dowiadczonego technika RTV.3
 • Page 4

  Ograniczona gwarancjaWentylacjaWANE urzdzenie nagrzewa si podczas pracy. Nie naley ustawiaurzdze jedno na drugim. Nie naley umieszcza w przestrzeniachzamknitych, takich jak pki lub szafki, w ktrych brak odpowiedniejwentylacji.Naley zabezpieczy urzdzenie przed wpadniciem do niego maychprzedmiotw przez kratk wentylacyjn. Jeeli tak si stanie, trzebanatychmiast wyczy urzdzenie, odczy od zasilania i zasign radysprzedawcy.Wybr miejscaUrzdzenie naley ustawi w starannie wybranym miejscu. Naley unikamiejsc nasonecznionych lub pooonych w pobliu rde ciepa. Nie wolnoustawia na urzdzeniu adnych otwartych rde ognia (np. zapalonychwiec). Naley take unika miejsc, w ktrych wystpuj wibracje lub panujenadmierne zapylenie, chd lub wilgo. Urzdzenie przeznaczone douytkowania w klimacie umiarkowanym.Urzdzenie naley umieci na twardej, poziomej powierzchni. Nie naley goumieszcza w przestrzeniach zamknitych, takich jak pki lub szafki. Wolnaprzestrze z tyu urzdzenia (tak jak ma to miejsce w przypadkudedykowanego stojaka) nie stanowi problemu. Nie wolno umieszczaurzdzenia na niestabilnych powierzchniach lub pkach. Urzdzenie moespa, powodujc powane obraenia dzieci lub osb dorosych, jak rwniepowane uszkodzenie produktu. Nie naley stawia innych urzdze naurzdzeniu.Ze wzgldu na wdrujce pola magnetyczne nie naley umieszcza w pobliuurzdzenia talerzy obrotowych gramofonw ani telewizorw kineskopowych,poniewa moe to powodowa zakcenia.Elektroniczne komponenty audio dostrajaj si przez okres okoo tygodnia (wprzypadku uywania przez kilka godzin dziennie). Okres ten pozwala nowymkomponentom na uoenie si, co wie si z popraw jakoci dwiku.rda zasilaniaUrzdzenie powinno by zasilane wycznie ze rde o parametrach podanychna oznaczeniach. Jeeli uytkownik nie jest pewien, jakiego rodzaju zasilaniemdysponuje w domu, powinien skontaktowa si ze sprzedawc lub lokalnymdostawc energii elektrycznej.Konstrukcja tego urzdzenia przewiduje pozostawianie go w trybie gotowoci,gdy nie jest uywane, poniewa zwiksza to ywotno wzmacniacza (sprawdzasi to w przypadku kadego sprztu elektronicznego). Aby wyczy urzdzenie,naley uy przycisku znajdujcego si z tyu urzdzenia. W przypadkuduszych okresw, w ktrych urzdzenie nie bdzie uywane, naley wyjwtyczk z gniazdka.Przecienie instalacjiNaley unika przecienia gniazdek ciennych bd przeduaczy, poniewamoe to grozi poarem lub poraeniem prdem. Przecione gniazdka (prdprzemienny), przeduacze, uszkodzone przewody zasilania, naruszona bdpknita izolacja przewodw oraz uszkodzone wtyczki stanowi zagroenie.Mog spowodowa poraenie prdem lub zagroenie poarowe.Naley pamita, aby dokadnie wcisn wszystkie wtyczki kabli zasilania. Abyzapobiec powstawaniu buczenia i szumw, nie naley spina w wizki kabliczcych elementy urzdzenia z kablem zasilania lub kablami gonikowymi.CzyszczenieUrzdzenie naley czyci, przecierajc je such, niepozostawiajc wkienszmatk. Nie naley stosowa pynw czyszczcych zawierajcych alkohol,amoniak lub elementy cierne. Nie wolno pryska aerozolem na urzdzenielub w pobliu urzdzenia.Utylizacja bateriiBaterie mog zawiera substancje, ktre s szkodliwe dla rodowiskanaturalnego. Wyczerpanych baterii naley pozby si zgodnie z lokalnymiprzepisami, dotyczcymi ochrony rodowiska/utylizacji odpadwelektronicznych.SerwisowanieUrzdzenia te nie nadaj si do serwisowania przez uytkownika. Nie wolnonaprawia, demontowa lub ponownie skada urzdzenia w przypadkuwystpienia problemw.Zignorowanie tego rodka ostronoci grozi poraeniem prdem. W przypadkuwystpienia problemw lub awarii naley skontaktowa si ze sprzedawc.4Firma Cambridge Audio gwarantuje, e niniejszy produkt jest wolny od wadmateriaowych i wykonania (zgodnie z okrelonymi poniej warunkami). FirmaCambridge Audio zobowizuje si naprawi lub wymieni (w zalenoci oddecyzji rmy Cambridge Audio) ten produkt lub wszelkie wadliwe czci tegoproduktu. Okres gwarancyjny moe rni si w zalenoci od kraju. Naleyzachowa dowd zakupu, a w przypadku wtpliwoci, skontaktowa si zesprzedawc.W przypadku koniecznoci wykonania naprawy gwarancyjnej naley zwrcisi do autoryzowanego sprzedawcy produktw rmy Cambridge Audio, uktrego produkt zosta zakupiony. Jeeli sprzedawca nie jest w stanie wykonanaprawy produktu rmy Cambridge Audio, produkt moe zosta zwrconyprzez sprzedawc rmie Cambridge Audio lub autoryzowanemu serwisowirmy Cambridge Audio. Produkt naley wysa albo w jego oryginalnymopakowaniu, albo w opakowaniu zapewniajcym taki sam stopie ochrony.Aby uzyska wiadczenia gwarancyjne, wymagane jest przedoenie dowoduzakupu w formie paragonu lub faktury z potwierdzeniem odbioru nalenoci,ktre stanowi dowd, e produkt jest na gwarancji.Gwarancja nie obowizuje, jeeli (a) zmieniono lub usunito fabryczny numerseryjny produktu lub (b) produkt nie zosta zakupiony u autoryzowanegosprzedawcy produktw rmy Cambridge Audio. Aby potwierdzi, e numerseryjny nie zosta zmieniony i/lub e produkt zosta zakupiony uautoryzowanego sprzedawcy produktw rmy Cambridge Audio, monaskontaktowa si telefonicznie z rm Cambridge Audio lub krajowymdystrybutorem produktw rmy Cambridge Audio.Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodze dotyczcych wygldu produktulub uszkodze spowodowanych dziaaniem si wyszych, wypadkiem,uytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, zaniedbaniem, uytkowaniemkomercyjnym lub modykacj produktu lub jego czci. Gwarancja nieobejmuje uszkodze wynikajcych z niewaciwej obsugi, konserwacji bdinstalacji produktu lub prb dokonania naprawy przez osoby inne ni rmaCambridge Audio, sprzedawca produktw rmy Cambridge Audio lubautoryzowany serwis, uprawniony do wykonywania napraw gwarancyjnychproduktw rmy Cambridge Audio. Wszelkie naprawy wykonywane przez osobynieuprawnione spowoduj utrat gwarancji. Niniejsza gwarancja nie obejmujeproduktw sprzedawanych na zasadzie TAK JAK JEST lub WRAZ ZEWSZYSTKIMI WADAMI.WIADCZENIA GWARANCYJNE OBEJMUJ WYCZNIE NAPRAW LUBWYMIAN PRODUKTU ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ GWARANCJI.FIRMA CAMBRIDGE AUDIO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOCI ZA SZKODYUBOCZNE LUB WTRNE ANI ZA NARUSZENIE WYRANEJ LUB DOROZUMIANEJGWARANCJI TEGO PRODUKTU. Z WYJTKIEM ZAKRESU ZABRONIONEGOPRAWEM, NINIEJSZA GWARANCJA STANOWI JEDYN GWARANCJ I ZASTPUJEWSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRANE BD DOROZUMIANE, WCZAJCGWARANCJ PRZYDATNOCI DO SPRZEDAY I PRZYDATNOCI DOOKRELONEGO CELU, LECZ NIE OGRANICZAJC ICH DO TYCH GWARANCJI.Niektre kraje, w tym USA, nie dopuszczaj wyczenia szkd ubocznych lubwtrnych ani gwarancji dorozumianych, wic powysze wyczenia mog niemie zastosowania.Niniejsza gwarancja daje uytkownikowi okrelone prawa. Uytkownikowi mogtake przysugiwa inne prawa rnice si w zalenoci od stanu lub kraju.W przypadku serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego prosimy o kontakt zesprzedawc.
 • Page 5

  azur651C23POLSKIZcza na panelu tylnym416751Gniazdo zasilania prdem przemiennymPo wykonaniu wszystkich pocze mona podczy przewd zasilania prdemprzemiennym do odpowiedniego ciennego gniazda elektrycznego, a nastpniewczy odtwarzacz. Odtwarzacz jest teraz gotowy do uycia.2Wycznik zasilaniaSuy do wczania (On) i wyczania (Off) urzdzenia.3Gniazda Control Bus (magistrala sterujca)In (wejcie) odbir niemodulowanych polece z instalacji obejmujcej wielepomieszcze lub z innych urzdze.Out (wyjcie) przesyanie polece magistrali sterujcej do innego urzdzenia.45Gniazdo IR Emitter In (odbiornik podczerwieni)Pozwala na odbir modulowanych polece przesyanych w podczerwieni z instalacjiobejmujcej wiele pomieszcze lub ze wzmacniaczy sygnau zdalnego sterowania.Odbierane w ten sposb polecenia nie s kierowane do wyjcia magistrali sterujcej.Wicej informacji na ten temat mona znale w rozdziale Korzystanie z instalacjiniestandardowej.Gniazda Line Output (wyjcie liniowe)Za pomoc tych gniazd czy si odtwarzacz z gniazdami wejciowymi sygnauliniowego we wzmacniaczu. Naley uy przewodw poczeniowych dobrej jakoci.Najlepsze rezultaty i pen zgodno zapewni wsppraca odtwarzacza zewzmacniaczem serii Azur rmy Cambridge Audio.6Wyjcie cyfrowe S/P DIF Co-axial (koncentryczne)Suy do podczenia zewntrznego przetwornika cyfrowo-analogowego, np.DacMagic* rmy Cambridge Audio, albo cyfrowego urzdzenia nagrywajcego.Najlepsze rezultaty zapewnia uycie wysokiej jakoci cyfrowego przewodupoczeniowego cinch o impedancji 75 omw (nie do standardowych zastosowa wurzdzeniach audio).7 Wyjcie cyfrowe TOSLINK Optical (wiatowodowe)Umoliwia podczenie zewntrznego przetwornika cyfrowo-analogowego* lubcyfrowego urzdzenia nagrywajcego. Zalecane jest uycie wysokiej jakociwiatowodowego przewodu poczeniowego TOSLINK.Uwaga: Najlepsze rezultaty zapewni zastosowanie wysokiej jakoci przewodwpoczeniowych rmy Cambridge Audio. Dziki temu dwik pyncy z gonikwbdzie dokadnie odpowiada sygnaowi przesyanemu z urzdzenia rdowego.Szczegowe informacje na ten temat mona uzyska u sprzedawcy.* Wicej informacji mona znale w witrynie internetowej rmy Cambridge Audio,na stronie powiconej urzdzeniu DacMagic:www.cambridgeaudio.com/products.php5
 • Page 6

  Elementy sterujce na panelu przednim112Standby/On (tryb gotowoci/praca)1Uwaga: Dla wygody uytkownika odtwarzacz wyposaono w funkcj automatycznegoprzeczania si w tryb gotowoci po okrelonym (samodzielnie ustawianym) czasiebezczynnoci. Procedur wczania tej funkcji opisano w rozdziale Korzystanie zmenu ustawie, na stronie 9.2Odbiornik podczerwieni3Otwieranie/zamykanieTen przycisk suy do otwierania i zamykania tacy na pyt. Po umieszczeniu pyty CDna tacy nacinij przycisk otwierania/zamykania, aby zamkn tac.4Odtwarzanie/wstrzymywanieTen przycisk uaktywnia funkcje odtwarzania pyty i wstrzymywania odtwarzania(pauzy).5ZatrzymywanieTen przycisk zatrzymuje odtwarzanie pyty CD.6Zmiana cieki/przyspieszone odtwarzanie zpodsuchemZa pomoc tych przyciskw mona wybiera kolejne/poprzednie cieki orazodtwarza cieki do przodu/do tyu ze zwikszon prdkoci i podsuchem.Krtkie nacinicie powoduje zmian odtwarzanej cieki. Nacinicie iprzytrzymanie skutkuje rozpoczciem przyspieszone odtwarzania z podsuchem.56Informacje pokazywane na wywietlaczuTen przycisk umoliwia przeczanie urzdzenia z trybu gotowoci (wskazywanegoprzez przyciemnienie diody zasilania) w tryb pracy (wskazywany przez jasnowiecc diod zasilania) i na odwrt. Tryb gotowoci to tryb niskiego poboru mocy,w ktrym zuycie energii wynosi mniej ni 0,5 W. Gdy urzdzenie nie jest uywane,mona je pozostawi w trybie gotowoci.Za porednictwem podczerwieni odbierane s polecenia wysyane z dostarczonegopilota zdalnego sterowania. Warunkiem poprawnego dziaania pilota jest brakprzeszkd midzy nim a odbiornikiem podczerwieni w odtwarzaczu.43413256OdtwarzanieTa ikona jest podwietlona w trakcie odtwarzania pyty.2WstrzymanieTa ikona informuje o wstrzymaniu odtwarzania.3WywietlaczPojawiaj si tu informacje o odtwarzaniu w postaci znakw alfanumerycznych. Poumieszczeniu w odtwarzaczu pyty CD zostan odczytane dane o jej zawartoci(TOC), co trwa kilka sekund. Nastpnie na wywietlaczu pojawi si informacja oliczbie cieek na danej pycie i ich cznej dugoci.Jeli dana pyta CD bdzie zawiera informacje CD-Text, na wywietlaczu pojawi sijeden raz informacja o tytule albumu w postaci ruchomego komunikatu (informacjao liczbie cieek nie bdzie si przesuwa). Rozpoczcie odtwarzania jednej zecieek spowoduje wywietlenie informacji o numerze tej cieki, cznej liczbiecieek i czasie odtwarzania. Jeli pyta bdzie zawiera informacje CD-Text, nawywietlaczu pojawi si jeden raz informacja o tytule cieki w postaci ruchomegokomunikatu. Aby ponownie wywietli informacje CD-Text, nacinij przycisk i(informacje) na pilocie.4Random (losowo)Ten komunikat informuje o aktywnym trybie odtwarzania losowego.5Remain (pozostay czas)Ten komunikat jest widoczny podczas wywietlania informacji o czasie pozostaymdo koca odtwarzania biecej cieki lub caej pyty.6Repeat All/Repeat Track (powtarzaniecaoci/cieki)Te komunikaty s wywietlane po uaktywnieniu odpowiednio trybu odtwarzaniawielokrotnego caej pyty lub okrelonej cieki.6
 • Page 7

  azur651CWraz z odtwarzaczem 651C jest dostarczany pilot zdalnegosterowania Azur Navigator, ktry suy nie tylko do obsugi tegourzdzenia, lecz take wzmacniaczy serii Azur rmy CambridgeAudio. Przed pierwszym uyciem pilota naley w nim umiecidoczone do zestawu baterie typu AAA. Naley zawsze korzystaz baterii alkalicznych.WyciszanieUmoliwia cakowite wyciszenie dwiku. Dziaanie w trybiewyciszenia jest sygnalizowane przez miganie diod rda sygnaui gonikw. Ponowne nacinicie tego przycisku skutkujewyczeniem funkcji wyciszenia.Uwaga: Wyciszane s wyjcia gonikowe, przedwzmacniaczaoraz suchawkowe. Ta funkcja nie ma wpywu na sygnakierowany do wyj nagrywania.Tryb gotowoci/pracaSuy do przeczania urzdzenia z trybu pracy w ekonomicznytryb gotowoci z obnionym poborem mocy lub odwrotnie.Otwieranie/zamykanieOtwiera i zamyka tac na pyt.Przyciski numeryczne do wybieraniacieekNacinij przycisk odpowiadajcy numerowi danej cieki.cieka zostanie automatycznie odtworzona od pocztku.Wybr ciekiAby wybra ciek o numerze wyszym ni 9, nacinij przycisk /, a nastpnie wprowad dany numer cieki. Odtwarzaniewybranej cieki rozpocznie si automatycznie.Odtwarzanie/zatrzymywanie/wstrzymywanieGoniki A/BSuy do wyboru trybu dziaania zczy gonikowych na tylnympanelu wzmacniacza. Dostpne opcje to: tylko goniki A, tylkogoniki B, goniki A i B, obie pary gonikw wyczone. Owybranym trybie (aktywnych zczach) informuj diody gonikwna przednim panelu wzmacniacza.Regulacja gonociSu do zwikszania i zmniejszania poziomu gonociwzmacniacza.,,,,,Sze przyciskw wyboru rda sygnau umoliwia bezporedniewybranie urzdzenia, z ktrego ma by przesyany sygna dowzmacniacza.Uwaga: Monitorowane wejcie magnetofonowe dziaa inaczej.Wicej informacji na ten temat mona znale w instrukcjiobsugi wzmacniacza.Te przyciski su do wczania, zatrzymywania i chwilowegowstrzymywania odtwarzania pyty CD.Zmiana ciekiPrzechodzenie do przodunastpnej cieki na pycie CD.Nacinij, aby przej doPrzechodzenie do tyu Nacinij, aby przej do poprzedniejcieki na pycie CD.Przyspieszone odtwarzanie zpodsuchemNacinij i przytrzymaj, aby szybko odtworzy wybran ciek zpodsuchem. Nacinij przycisk i przytrzymaj go przez 7 sekund,aby zwikszy szybko odtwarzania z podsuchem Prawyprzycisk uaktywnia funkcj przyspieszonego odtwarzania doprzodu, a lewy do tyu.InformacjeTen przycisk jest aktywny w przypadku odtwarzania pyt CDzgodnych ze standardem CD-Text. Gdy odtwarzanie jestzatrzymane, uyj tego przycisku, aby zamiast tytuu albumuwywietli czny czas odtwarzania (lub odwrotnie). Podczasodtwarzania uyj tego przycisku, aby zamiast tytuu ciekiwywietli czas odtwarzania cieki (lub odwrotnie).JasnoZgodno z urzdzeniamirmy ApplePilot zdalnego sterowania Azur 651AC Navigator umoliwiasterowanie podstawowymi funkcjami urzdze rmy Apple, np.Apple TV lub rodziny produktw iPod/iPhone/iPad popodczeniu ich do stacji dokujcych Cambridge Audio lub Apple.Naley nacisn i przytrzyma przycisk urzdzenia zewntrznego,odpowiadajcy wejciu, do ktrego podczono produkt rmyApple, jednoczenie naciskajc te jeden z poniszychprzyciskw.Funkcje bd si w niewielkim stopniu rni, w zalenoci odproduktu.WybrOdtwarzanie/wstrzymywanie odtwarzaniaZatrzymywanie lub dostp do menuNacinij krtko, aby zmieni ciek lub przej wlewo/prawo.Nacinij i przytrzymaj, aby wczy przyspieszoneodtwarzanie z podsuchem (do przodu lub do tyu).Regulacja gonoci dwiku oraz przemieszczanie sipo ekranach menu.Zmienia jasno podwietlenia wywietlacza. Dostpne s trzypoziomy jasnoci: dua jasno, maa jasno i wyczenie.Przemieszczanie si po ekranach menu.,,,Informacje o funkcjach tych przyciskw mona znale w rozdziale Zasady obsugiurzdzenia.Uwaga: Te przyciski dziaaj tylko wtedy, gdy dla podwietlenia wywietlacza wybranotryb dua jasno lub maa jasno. W przypadku wybrania trybu wyczenieodpowiednie funkcje nie s dostpne.Nastpujce przyciski umoliwiaj obsug jedynie zgodnych wzmacniaczy seriiAzur rmy Cambridge Audio:rdo sygnauSuy do wyboru rda sygnau wejciowego we wzmacniaczu.Pilota Azur mona w razie potrzeby sparowa z maksymalnie szecioma okrelonymiurzdzeniami rmy Apple, z wykorzystaniem szeciu przyciskw urzdzezewntrznych. Funkcja ta jest przydatna, gdy uytkownik ma dostp do wikszejliczby produktw rmy Apple.Wicej informacji o parowaniu mona znale w instrukcji konkretnego urzdzeniarmy Apple.Parowanie aby przeprowadzi parowanie z urzdzeniem rmy Apple, naleynacisn i przytrzyma przez sze sekund dany przycisk urzdzeniazewntrznego (rda sygnau) wraz z przyciskiem . Niektre urzdzenia, naprzykad Apple TV, wywietlaj wizualne powiadomienie o zakoczeniu parowania.Cofanie parowania aby cofn parowanie z urzdzeniem rmy Apple, naleynacisn i przytrzyma przez sze sekund dowolny z przyciskw urzdzeniazewntrznego (rda sygnau) wraz z przyciskiem .7POLSKIPilot zdalnego sterowania
 • Page 8

  Zasady obsugi urzdzeniaWkadanie i wyjmowanie pyty1.2.3.4.Nacinij przycisk otwierania/zamykania.Po cakowitym wysuniciu tacy ostronie umie na niej pyt zwrcon stronzadrukowan do gry.Ponownie nacinij przycisk otwierania/zamykania, aby zamkn tac. Pocakowitym zamkniciu tacy odtwarzacz odczyta zawarto pyty CD i wywietliinformacje na jej temat.W celu wyjcia pyty nacinij w dowolnym momencie przyciskotwierania/zamykania. Pyt naley wycign dopiero po cakowitymwysuniciu tacy.Uwaga: Na tacy nie naley umieszcza przedmiotw innych ni pyta. W przeciwnymrazie moe doj do uszkodzenia mechanizmu. Podczas zamykania/otwierania tacy nie wolno jej dopycha rk ani za nicign. Taca powinna by zawsze zamknita, aby do odtwarzacza nie przedostaway sizanieczyszczenia i kurz. Jeli pyta jest silnie porysowana lub zanieczyszczona, urzdzenie nie bdzie wstanie jej odczyta i odtworzy. Nie wolno ka na tacy wicej ni jednej pyty jednoczenie.Odtwarzanie pyty w trybie standardowymUrzdzenie jest przystosowane do odtwarzania pyt CD, CD-R (zmoliwoci jednokrotnego zapisu) i CD-RW (z moliwociwielokrotnego zapisu), ktre s oznaczone przedstawionym oboklogotypem. Inne rodzaje pyt nie s obsugiwane. Warunkiemodczytania pyty CD-R/CD-RW jest zapisanie na niej poprawnych danych TOC.Odtwarzane s jedynie pyty zapisane w formacie CD-DA (z muzyk). Nie naleypodejmowa prb odtworzenia pyty zawierajcej inne dane, np. komputerowej pytyCD-ROM czy pyty zawierajcej pliki MP3 albo WMA.1.2.3.4.5.6.Wcz wzmacniacz i wybierz w nim waciwe rdo sygnau. Nastpnie ustawminimalny poziom gonoci.Otwrz tac na pyt, naciskajc przycisk otwierania/zamykania.Zamknij tac, ponownie naciskajc przycisk otwierania/zamykania.Odtwarzacz odczyta zawarto pyty.Nacinij przycisk odtwarzania, aby rozpocz odtwarzanie.Po zakoczeniu odtwarzaniu ostatniej cieki na wywietlaczu ponowniepojawi si informacje o zawartoci pyty (dane TOC).W celu zatrzymania odtwarzania nacinij w dowolnym momencie przyciskzatrzymywania. Nacinicie przycisku wstrzymywania w trakcie odtwarzaniaspowoduje wstrzymanie odtwarzania. W takiej sytuacji na wywietlaczuzostanie podwietlona ikona wstrzymania odtwarzania. W celu wznowieniaodtwarzania wystarczy nacisn przycisk odtwarzania.Wybieranie okrelonej cieki w trakcie odtwarzania1.2.Nacinij krtko przycisk zmiany cieki/przyspieszonego odtwarzania zpodsuchem >, aby przej do pocztku nastpnej cieki. Wielokrotnenaciskanie tego przycisku pozwala wybra ciek oddalon o kilka/kilkanaciepozycji od cieki aktualnie odtwarzanej.Nacinij krtko przycisk zmiany cieki/przyspieszonego odtwarzania zpodsuchem <, aby przej do pocztku poprzedniej cieki.4.Mona rwnie dwukrotnie nacisn przycisk wielokrotnego odtwarzania,wybra numer danej cieki za pomoc przyciskw numerycznych na pilocie,a nastpnie nacisn przycisk odtwarzania.W celu wyczenia funkcji odtwarzania wielokrotnego ponownie nacinijprzycisk wielokrotnego odtwarzania w trakcie odtwarzania albo przed jegorozpoczciem.Uwaga: Tryb Repeat Track nie jest dostpny w trybie odtwarzania programowanego. Wybranie trybu Repeat Track w sytuacji, gdy jest aktywny tryb Random(odtwarzania losowego), spowoduje automatyczne anulowanie trybuRandom.Odtwarzanie cieek w kolejnoci losowej1.2.3.4.5.Umie pyt w odtwarzaczu.Nacinij przycisk losowego odtwarzania na pilocie. Na wywietlaczu pojawi sikomunikat Random.Nacinij przycisk odtwarzania. Rozpocznie si losowe odtwarzanie caej pyty.Przycisk losowego odtwarzania mona rwnie nacisn w trakcie odtwarzania.W celu anulowania funkcji odtwarzania losowego ponownie nacinij przycisklosowego odtwarzania. Odtwarzanie bdzie kontynuowane z zachowaniemstandardowej kolejnoci cieek.Aby zatrzyma odtwarzanie, w dowolnym momencie nacinij przyciskzatrzymywania.Uwaga: Wybranie trybu Random w sytuacji, gdy jest aktywny tryb Repeat Track,spowoduje automatyczne anulowanie trybu Repeat Track.Korzystanie z funkcji wywietlania pozostaego czasuodtwarzania (Remain)1.2.Rozpocznij odtwarzanie.Nacinij raz przycisk informacji o pozostaym czasie na pilocie, aby wywietliinformacj o czasie pozostaym do koca odtwarzania biecej cieki.3.Nacinij przycisk informacji o pozostaym czasie jeszcze raz, aby wywietliinformacj o czasie pozostaym do koca odtwarzania pyty.4.W celu przywrcenia standardowego trybu odtwarzania ponownie nacinijprzycisk informacji o pozostaym czasie w trakcie odtwarzania lub przed jegorozpoczciem.Wybieranie okrelonej cieki w trybie zatrzymania1.2.3.Nacinij krtko przycisk zmiany cieki/przyspieszonego odtwarzania zpodsuchem >, aby zmieni numer cieki o jedn pozycj.Nacinij i przytrzymaj ten przycisk, aby szybko zmieni numer cieki na dany.Nacinij przycisk odtwarzania, aby rozpocz odtwarzanie wybranej cieki.Wielokrotne odtwarzanie pyty/cieki1.2.3.8Umie pyt w odtwarzaczu.Nacinij przycisk wielokrotnego odtwarzania na pilocie. Na wywietlaczu pojawisi komunikat Repeat All. Nacinij przycisk odtwarzania. Pyta bdzieodtwarzana wielokrotnie do momentu wyczenia tej funkcji.W celu wielokrotnego odtworzenia okrelonej cieki dwukrotnie nacinijprzycisk wielokrotnego odtwarzania w trakcie jej odtwarzania. Na wywietlaczupojawi si komunikat Repeat Track. Nacinij przycisk odtwarzania. ciekabdzie odtwarzana wielokrotnie do momentu wyczenia tej funkcji.
 • Page 9

  Odtwarzanie programowaneOdtwarzacz 651C wyposaono w funkcj umoliwiajc zaprogramowanieodtwarzania wybranych cieek, w okrelonej kolejnoci.1.2.3.Umie pyt w odtwarzaczu. Na wywietlaczu powinny si pojawi informacjeo zawartoci pyty (dane TOC).Nacinij przycisk programowanego odtwarzania na pilocie. Wywietlaczzostanie przeczony w tryb programowania (tylko, jeli dla funkcji jegopodwietlenia wybrano ustawienie dua jasno lub maa jasno). Zaczniemiga wskazanie ST:01., 09 lubokrel numer cieki, ktra maZa pomoc przyciskwznale si na pierwszej pozycji na licie programowanego odtwarzania.9.Podobnie jak podczas odtwarzania w trybie standardowym, mona przechodzido kolejnych/poprzednich cieek i korzysta z funkcji przyspieszonegoodtwarzania z podsuchem.10. Nacinicie przycisku w trakcie odtwarzania spowoduje ponowne uaktywnienietrybu programowania (na wywietlaczu pojawi si wskazanie ProgramMode).Kolejne nacinicie przycisku spowoduje usunicie listy.Uwaga: W trybie odtwarzania programowanego funkcji Remain mona uywa jedyniew celu wywietlenia informacji o czasie pozostaym do koca odtwarzaniabiecej cieki. Wywietlenie informacji o czasie pozostaym do kocaodtwarzania pyty nie jest moliwe. W trybie odtwarzania programowanego mona uywa funkcji wielokrotnegoodtwarzania caej pyty. Funkcja wielokrotnego odtwarzania cieki nie jestdostpna.Korzystanie z menu ustawieW menu ustawie odtwarzacza 651C s dostpne opcje zwizane z funkcjautomatycznego odtwarzania, funkcj automatycznego wyczania urzdzenia iltrami cyfrowymi uywanymi przez przetworniki cyfrowo-analogowe.1.Nacinij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk zatrzymywania, aby wywietlimenu ustawie.Przejd do danej pozycji menu (patrz poniszy schemat) za pomocprzyciskw zmiany cieki/przyspieszonego odtwarzania z podsuchem < > .Nacinij przycisk odtwarzania/wstrzymywania, aby wybra dane podmenu.Przejd do danej pozycji podmenu za pomoc przyciskw zmianycieki/przyspieszonego odtwarzania z podsuchem < > . Ustawieniedomylne jest oznaczone symbolem .Wybierz dane ustawienie, naciskajc przycisk odtwarzania/wstrzymywania.Nacinij przycisk zatrzymywania, aby powrci do podmenu lub zamkn menuustawie.2.2.4.Nacinij przycisk. cieka zostanie dodana do listy. Wywietlany numercieki na licie automatycznie zwikszy si o 1.3.4.5.6.Dodaj do listy kolejne cieki, powtarzajc czynnoci opisane w krokach 3 i 4.Maksymalna liczba cieek na licie wynosi 30.Aby zmieni numer cieki przypisanej do okrelonej pozycji na licie, przejddo tej pozycji, naciskajc przyciski . Na wywietlaczu przestanie migawskazanie ST:0-.Uwaga: Dostpu do menu ustawie nie mona uzyska w trakcie odtwarzania. W celu otwarcia menu ustawie nie mona uy przycisku zatrzymywania napilocie. Jednak po wywietleniu menu mona uywa pilota do przemieszczaniasi pomidzy poszczeglnymi pozycjami i wybierania ustawie w podmenu.Nacinij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk zatrzymywaniaFilter SettingsZa pomoc przyciskw wybierz nowy numer cieki. Wskazanie ST:0-zacznie miga, sygnalizujc zmian pozycji na licie. Nacinij przyciskwcelu zatwierdzenia wyboru nowej cieki.Auto PlayOffAby zakoczy programowanie, nacinij przycisk programowanego odtwarzanialub .Auto Power DownLinMinSteepphase phaseOff7.651COn30min60min120minFilter Settings (Ustawienia ltrw)Szczegowe informacje zamieszczono na stronie 10.Auto Play (Autom. odtwarzanie)8.W celu powrotu do trybu programowania ponownie nacinij przyciskprogramowanego odtwarzania. Mona teraz nacisn przycisk w celuusunicia listy i ponownego wywietlenia informacji o zawartoci pyty (danychTOC) albo nacisn przycisk w celu rozpoczcia programowanegoodtwarzania.Po naciniciu przycisku na wywietlaczu pojawi si na chwil wskazanieProgram Play i rozpocznie si odtwarzanie zaprogramowanych cieek.Ta pozycja umoliwia uaktywnienie funkcji samoczynnego rozpoczynaniaodtwarzania pyty bez potrzeby naciskania przycisku odtwarzania. Wystarczy wybraustawienie On (W.) w menu ustawie. Ustawieniem domylnym jest Off (Wy.).Auto Power Down (Autom. wy. urzdzenia)Ta pozycja umoliwia uaktywnienie funkcji samoczynnego wyczania siodtwarzacza 651C po upywie wybranego okresu bezczynnoci. Dostpneustawienia automatycznego wyczania urzdzenia w przypadku braku aktywnoci(wyczone odtwarzanie albo nieuywana adna inna funkcja) to 30, 60 lub 120minut. Ustawieniem domylnym jest 30min.9POLSKIazur
 • Page 10

  Ustawienia ltrwW odtwarzaczu 651C wykorzystano przetworniki cyfrowo-analogowe (DAC) WM8742rmy Wolfson Microelectronics. Dwa takie ukady scalone dziaaj w podwjnejkonguracji rnicowej (tj. po jednym na kana, w trybie wewntrznegorwnowaenia sygnau). S to najwyszej jakoci przetworniki, wyposaone w ltrcyfrowy z picioma ustawieniami.Poniewa kady uytkownik ma inne upodobania, zachcamy doeksperymentowania z ltrami w celu wybrania tego, ktry zapewnia najlepszewraenia odsuchowe. Dostpne ltry omwiono poniej:Liniowa charakterystyka fazowaOdpowied impulsowaOdpowied (dB)Ten ltr charakteryzuje si liniowym przesuniciem fazowym i zapewniazmniejszenie liczby artefaktw wstpnych i nastpczych. Ponadto skutecznietumione s sygnay spoza pasma przenoszenia.Czstotliwo (kHz)Minimalna charakterystyka fazowaOdpowied impulsowaOdpowied (dB)W przypadku tego ltra przesunicie fazowe jest nieco wiksze, ale eliminowane sartefakty wstpne w dziedzinie czasu.Czstotliwo (kHz)Charakterystyka stromaOdpowied (dB)Odpowied impulsowaTen ltr znaczco minimalizuje zjawisko zawinicia widma (tzw. aliasu) pozapasmem przenoszenia (tj. powyej czstotliwoci 22,05 kHz) kosztem pojawieniasi niewielkiej iloci artefaktw wstpnych i nastpczych (pre- i post-ringing) wdziedzinie czasu.Czstotliwo (kHz)10
 • Page 11

  Korzystanie z instalacji niestandardowejDane techniczneOdtwarzacz 651C jest wyposaony w wejcia i wyjcia magistrali sterujcej, ktreumoliwiaj odbieranie niemodulowanych polece zdalnego sterowania w postacisygnaw elektrycznych (logika dodatnia, poziom TTL) i kierowanie ich do urzdzeniazewntrznego. Te polecenia zdalnego sterowania s zwykle generowane przezurzdzenia wchodzce w skad niestandardowych instalacji (obsugujcych wielepomieszcze) lub zdalne odbiorniki podczerwieni. Gniazda magistrali sterujcejmaj kolor pomaraczowy.651CDostpne jest take wejcie nadajnika podczerwieni, ktre umoliwia odbieranieprzez odtwarzacz modulowanych polece zdalnego sterowania w postaci sygnawelektrycznych. Polecenia na tym wejciu s przeznaczone tylko dla odtwarzacza inie s wyprowadzane ani demodulowane na wyjciu magistrali sterujcej.Ponadto odtwarzacz obsuguje kody bezporedniego sterowania w podczerwienioraz kody zmiany stanu dla niektrych funkcji, co upraszcza programowanieniestandardowych systemw. Dostarczony w zestawie pilot udostpnia specjalnebezporednie polecenia wczania/wyczania i wyciszania, ktre umoliwiajuczenie niestandardowych systemw:1.2.Nacinij i przytrzymaj przycisk trybu gotowoci. Po upywie 12 sekund pilotwygeneruje polecenie tryb gotowoci (zmiana stanu) dla odtwarzaczy CD seriiAzur. Nie zwalniaj przycisku. Po upywie kolejnych 12 sekund zostaniewygenerowane polecenie wczanie dla odtwarzacza CD. Jeli przycisk bdzienadal nacinity, po dalszych 12 sekundach zostanie wygenerowane poleceniewyczanie dla odtwarzacza CD. Po kolejnych 12 sekundach pilot wygenerujepolecenie tryb gotowoci (zmiana stanu) dla wzmacniaczy serii Azur. Poupywie nastpnych 12 sekund zostanie wygenerowane polecenie wczaniedla wzmacniacza. Jeli przycisk bdzie nadal nacinity, po dalszych 12sekundach zostanie wygenerowane polecenie wyczanie dla wzmacniacza.Nacinij i przytrzymaj przycisk wyciszania. Pilot wygeneruje najpierw poleceniewyciszanie (zmiana stanu) dla wzmacniaczy serii Azur. Nie zwalniaj przycisku.Po upywie kolejnych 12 sekund zostanie wygenerowane polecenie wczaniewyciszenia dla wzmacniacza. Jeli przycisk bdzie nadal nacinity, podalszych 12 sekundach zostanie wygenerowane polecenie wyczaniewyciszenia dla wzmacniacza.Pena tabela kodw do tego produktu jest dostpna w witrynie internetowej rmyCambridge Audio, pod adresem www.cambridge-audio.com.651CPrzetworniki cyfrowo-analogoweDwa przetworniki Wolfson MicroelectronicsWM8742 (24 bity/192 kHz)FiltrowanieBessela,Podwjny, 2-biegunowy ltrrnicowy, z wirtualn masPasmo przenoszenia (przy +/- 0,1 dB)Od 20 Hz do 20 kHzWspczynnik THD przy 1 kHz, 0 dBFs< 0,003%Wspczynnik THD przy 1 kHz, -10 dBFs< 0,0005%Wspczynnik THD przy 20 kHz, 0 dBFs< 0,002%Znieksztacenia intermodulacyjne (19/20 kHz), 0 dBFs< 0,0005%Liniowo sygnau przy -90 dBFs+/- 0,5 dBDokadno taktowania+/- 20 ppmTumienie zaporowe (> 24 kHz)> 90 dBStosunek sygna/szum> -115 dBCakowity poziom zakce jitter< 140 pSPrzesuch, 1 kHz< -100 dBPrzesuch, 20 kHz< -99 dBImpedancja wyjciowa< 50 omwMaksymalny pobr energii25 WPobr energii w trybie gotowoci< 0.5 WWymiary (wys. x szer. x g.)85 x 430 x 305 mmMasa4,8 kgRozwizywanie problemwBrak zasilaniaSprawd, czy przewd zasilania prdem przemiennym jest prawidowo podczony.Sprawd, czy wtyk zosta cakowicie woony do ciennego gniazda elektrycznego iczy urzdzenie jest wczone.Sprawd na panelu tylnym, czy urzdzenie jest wczone.Sprawd bezpiecznik wtyku sieciowego lub adaptera tego wtyku.Odtwarzacz nie odczytuje pytySprawd, czy pyta nie jest woona na odwrt.Sprawd, czy pyta nie jest silnie porysowana lub zanieczyszczona.Brak dwikuUpewnij si, e wzmacniacz jest prawidowo podczony i przygotowany do pracy.Sprawd, czy przewody sygnaowe s prawidowo podczone.Wystpuj przeskoki w odtwarzaniuSprawd, czy pyta nie jest silnie porysowana lub zanieczyszczona.Upewnij si, e odtwarzacz stoi na stabilnej powierzchni, nienaraonej na drgania.Z gonikw sycha buczenieUpewnij si, e wszystkie poczenia przewodowe zostay poprawnie wykonane.Nie dziaa pilot zdalnego sterowaniaSprawd, czy nie rozadoway si baterie.Upewnij si, e midzy pilotem a odbiornikiem podczerwieni nie ma adnychprzeszkd.Jeli powysze wskazwki nie pomog w rozwizaniu problemu, naley dodatkowozapozna si z list czsto zadawanych pyta (FAQ) w naszej witrynie internetowej:www.cambridge-audio.com/sts/faqsZ poziomu tej witryny internetowej mona rwnie zada pytanie dziaowi pomocytechnicznej.W razie koniecznoci oddania urzdzenia do serwisu gwarancyjnego lubpogwarancyjnego naley si skontaktowa ze sprzedawc.11POLSKIazur
 • Page 12

  Cambridge Audio to marka rmy Audio Partnership Plc.Ocjalna siedziba: Gallery Court, Hankey Place,Londyn, SE1 4BB, Wielka BrytaniaRejestracja w Anglii pod numerem 2953313. 2013 Cambridge Audio LtdAP30482/2www.cambridge-audio.comMissbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 651C wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 651C in der Sprache / Sprachen: Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,71 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 651C

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Deutsch - 12 seiten

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Englisch - 12 seiten

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Holländisch - 12 seiten

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Französisch - 12 seiten

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Italienisch - 12 seiten

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Spanisch - 12 seiten

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Schwedisch - 12 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info