Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
751R V2azur
53
NEDERLANDS
1
Luidsprekers links- en rechtsvoor
Voor stereo- en multikanaal geluid.
2
Middelste luidspreker
Voor dialoog- en middengeluid. Stel de luidsprekers links- en rechtsvoor bij
voorkeur even hoog op (boven of onder de tv of het beeldscherm). Bij voorkeur
moet de middelste luidspreker van hetzelfde merk/type zijn als de luidsprekers
links- en rechtsvoor. Bij deze ‘klankkleurafstemming’ kunnen surround-effecten
zich op een natuurlijke weg zonder omvorming van links naar rechts tussen de
luidsprekers verplaatsen.
3
Surroundluidsprekers links- en rechtsvoor
Voor rondom- en multi-channelgeluid. Stel luidsprekers die op de vloer staan
op in de richting van de luisterpositie. Bevestig luidsprekers op een steun of
boekenplank bij voorkeur aan de wand of gebruik een speciale luidsprekerhouder.
Plaats deze op of boven oorhoogte.
4
Subwoofer
Voor het verbeteren van de lage tonen in uw systeem en het weergeven van
speciale LFE-bioscoopeffecten (Low Frequency Effects) bij het afspelen van Dolby
Digital- of DTS-disks. Uw subwoofer kan gewoonlijk bijna overal in de ruimte
worden geplaatst, omdat de lage tonen minder richtinggevoelig zijn.
5
Surround-luidsprekers links- en rechtsachter
Afzonderlijke luidsprekers in plaats van een enkele surround-luidspreker achter.
Opstelling voor de 7.1-verwerkingssoorten. Pas de positie van de luidsprekers zo
lang aan tot u met het geluid tevreden bent.
6
Luidsprekers links- en rechtsvoor
Hoogteluidsprekers, links- en rechtsboven geplaatst om het geluidsveld een
vertikale component te geven met op geschikte wijze gecodeerd materiaal of bij
gebruik van Dolby Pro Logic IIz naverwerking.
5.1, 5.1+H of 7.1 duidt altijd het maximum aantal luidsprekers aan dat kan
worden gebruikt, want de middelste luidspreker, de subwoofer en de surround-
luidsprekers kunnen desgewenst worden weggelaten (hoewel dat natuurlijk
de kwaliteit negatief beïnvloedt). Wanneer u bijvoorbeeld geen luidspreker
wilt gebruiken voor het middenkanaal, kunt u dit kanaal op ‘Geen’ instellen
(zie verderop). De 751R V2 stuurt in dat geval de middenkanaalinformatie
automatisch naar de kanalen links- en rechtsvoor, waardoor een zogenaamd
‘fantoommidden’ ontstaat.
Het kan ook zijn dat u geen subwoofer wilt gebruiken, omdat uw linker- en
rechterluidsprekers voor uw luister-/kijkgenot voldoende lage tonen kunnen
weergeven. In dat geval stuurt de 751R V2 de lage tonen automatisch van het
subwoofer-LFE-kanaal naar de luidsprekers rechts- en linksvoor.
Uitvoering van de installatie
Opmerking: De instelling is hierbij van belang, omdat de 751R V2 deze
informatie automatisch gebruikt om de juiste Dolby- en DTS-decodeermodi
te selecteren, niet alleen op basis van het bronmateriaal, maar ook van het
luidsprekerpakket dat u hebt.
Enter
Vol
Vol
azur 651R Main Menu
Speaker Setup
HDMI/Component Assign
Video Input Select
Scaler Assign
Video Processing Settings
Audio Input Select
Tone/Sub/LFE Config.
Rec.2/Zone2 Output Select
Advanced Setup
Quit I/O
Om het apparaat te laten weten welk type pakket u hebt, activeert u het OSD via
de afstandsbediening (zie hieronder). Ga met de toets ‘Volume hoger/lager’ op de
afstandsbediening naar ‘Luidsprekers congureren’ en druk dan op Enter:
Stel het pakket onder Decodeermodus in als 5.1, 7.1 of 5.1+H door de
Decodeermodus te markeren en blader met de pijltoetsen Links en Rechts door
de opties:
Speaker Config Menu
Decode Mode :
Front L/R :
Center :
Surr. L/R :
Surr. LB/RB :
Subwoofer :
[FL R must be Large when
Sub is Off]
Return I/O
7.1
Large
Large
Large
Large
Yes
751R V2 installatie Achtergrondinformatie
Het instellen van de 751R V2 is een eenvoudige procedure in 3 stappen. De
luidsprekerinstallatie kan handmatig worden uitgevoerd of via de Audyssey Auto
Setup procedure.
Stadium 1: Luidsprekerinstallatie (Speaker delay, Crossovers en Level calibration,
via Audyssey of handmatig)
Stadium 2: HDMI- en analoge video-ingangen toewijzen
Stadium 3: Bron instellen
Luidsprekers instellen
Voor het uitvoeren van een handmatige luidsprekerinstallatie moet u altijd de unit
eerst laten weten welk soort luidsprekersysteem u hebt aangesloten.
Als u liever het Audyssey Autosetup proces gebruikt, hoeft u de unit niet te
vertellen welk soort luidsprekersysteem u hebt. Als dat een eenvoudig 5.1 of 7.1
systeem is, regelt Audyssey dit zelf.
Als u echter de 5.1 + Height modus gebruikt of 5.1 waarbij de achterste SBL/
SBR opnieuw is toegewezen aan biamping van de voorzijden of 5.1 met de SBL/
SBR-uitgangen die de zone 2 luidsprekers aansturen, moet u de unit dit vertellen
voorafgaand aan de uitvoering van een Audyssey Autosetup.
In elk geval kan het instellen van de luidsprekerconguratie voorafgaand aan het
uitvoeren van Audyssey geen kwaad.
De opties zijn 5.1, 7.1 of 5.1+H (zie hieronder). De 751R V2 kan maximaal een
7.2-luidsprekerconguratie ondersteunen. Dat betekent: 7 luidsprekers (linksvoor,
rechtsvoor, midden, surround links, surround rechts, surround linksachter,
rechtsachter) plus twee gevoede subwoofers (de 0.2).
In de afbeeldingen hieronder ziet u typische voorbeelden van
luidsprekeropstellingen. Pas de plaats van de luidsprekers en de luisterpositie
aan tot u met het geluid tevreden bent. Raadpleeg de gebruikershandleidingen
van uw luidsprekers en subwoofer voor gedetailleerde gegevens.
5.1
5.1 + Hoogte
7.1
1
1
2
4
3
3
2
6
1
6
1
4
3
3
2
1
1
4
3
3
5
5
15

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 751R V2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 751R V2 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 12,9 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 751R V2

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Italienisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Spanisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Polnisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info