Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
751R V2azur
67
NEDERLANDS
De 751R V2 ondersteunt een ARC-functie (Audio Return Channel) vanaf
tv-toestellen met deze functie (het tv-toestel moet tevens een HDMI1.4-ingang
hebben en de ARC-functie moet daadwerkelijk zijn geïmplementeerd - zie hiervoor
de handleiding van uw tv).
Met ARC kan een tv-toestel audio via zijn HDMI-ingang terugsturen naar de HDMI-
uitgang op de 751R V2.
Zo kan de 751R V2 de audio afspelen vanaf de in de tv ingebouwde landkabel- of
satelliettuner, terwijl u naar het beeld kijkt.
ARC gebruiken
De ARC moet eerst worden ingeschakeld in het menu Advanced Audio Setup.
Advanced Audio Setup
Multi Ch.Out :
HDMI Bypass :
TV ARC(HDMIA) :
Auto Power Down :
Pre Out
Normal
Enable
Enable
Return I/O
ARC kan op twee manieren worden gestart. Als uw tv-toestel dit ondersteunt, kunt
u ARC starten via een menu-optie.
Uw tv-toestel verstuurt dan opdrachten naar de 751R V2, waardoor een ARC-
sessie wordt gestart. Op het display op het voorpaneel verschijnt automatisch het
bericht ‘TV-ARC’.
Sommige tv-toestellen starten een ARC-sessie wanneer u de ingebouwde tuner
selecteert en beëindigen de sessie zodra u een andere bron selecteert.
U kunt ARC ook starten door tweemaal op de knop Cd/aux/tv op de 751R V2 te
drukken, mits TV-ARC is ingeschakeld in het OSD van de 751R V2 (zie boven).
De eerste keer dat u op deze knop drukt, wordt Aux geselecteerd, en verschijnt
‘TV-ARC’ op het display op het voorpaneel. De 751R V2 verstuurt dan via HDMI
opdrachten naar het tv-toestel om een ARC-sessie te starten.
Als u de ARC-sessie wilt beëindigen, schakelt u de functie uit op uw tv-toestel of
drukt u op een andere bronknop op de 751R V2.
Beeld instellen
Voor bronnen waarvoor de scaler is ingesteld op Process, biedt de 751R V2
bepaalde beeldinstellingen.
Deze instellingen worden per bron opgeslagen.
Als u op een bron drukt waarvoor de scaler is ingesteld op Bypass, gebeurt er
niets.
Als u op een bron drukt waarvoor de scaler is ingesteld op Process, verschijnt de
eerste insteloptie onderaan op het scherm, zoals hieronder aangegeven:
Contrast: +41
1. Druk op de toets Tuner FM/AM op het voorpaneel of op de afstandsbediening
om de tunermodus te selecteren.
2. Druk nogmaals op de toets Tuner FM/AM om van FM naar AM of omgekeerd
te schakelen.
3. Druk op de toets Mode/Store op het voorpaneel (of op de toets Mode
op de afstandsbediening) om automatisch of handmatig afstemmen of
voorinstellingen te selecteren.
4. Druk op de toetsen Tuning + en Tuning - (of de pijlen rechts en links op de
afstandsbediening) om de zender te selecteren waarnaar u wilt luisteren.
In de automatische afstemmodus zoekt het toestel de eerstvolgende sterke
zender. In de handmatige modus kan de gebruiker handmatig van zender naar
zender gaan. In de presetmodus zoekt het toestel alleen onder de vooringestelde
zenders.
Er zijn twee FM-modi beschikbaar: stereo en mono. Druk op de toets Stereo Mono
op de afstandsbediening om heen en weer te schakelen tussen stereo en mono.
Als u op de toets Display drukt, worden de RDS-zendernamen van FM-zenders
weergegeven (indien beschikbaar).
Zenders opslaan
1. Stem op de hierboven beschreven manier af op een zender die u wilt opslaan.
2. Houd de toets Modus/Opslaan of de toets Opslaan op de afstandsbediening
gedurende 5 seconden ingedrukt.
3. Selecteer met de toetsen Tuning+/- een nummer (1-15) voor de zender die u
wilt opslaan. Dit nummer wordt op het display weergegeven.
4. Druk op de toets Mode/Store of op de toets Store op de afstandsbediening om
de zender op te slaan.
Radio Data Systems (RDS)
RDS is een systeem voor het uitzenden van extra informatie door plaatselijke
radiozenders. Dit systeem is alleen beschikbaar in de FM-modus. RDS werkt
alleen bij lokale zenders die RDS uitzenden en wanneer het signaal sterk genoeg
is.
Druk op de toets Info op de afstandsbediening en blader door de weergegeven
functies. Dit zijn PS, PTY, CT en RT:
PS (zendernaam) - naam van de actuele zender wordt weergegeven
PTY (programmasoort) - actuele programmasoort wordt weergegeven
CT (klok/tijd) - actuele tijd bij de zender wordt weergegeven.
Opmerking: Klok/tijd wordt door de zender eenmaal per minuut uitgezonden. Als
Klok/tijd niet beschikbaar is, verschijnt op het display kort de tekst ‘NO CT’.
RT (radiotext) - bepaalde tekstberichten worden weergegeven.
Lipsync
De 751R V2 kan desgewenst een kleine vertraging toepassen op het afspelen van
audio, om de synchronisatie af te stemmen op een video die wordt afgespeeld en
iets achterloopt.
Dit gebeurt soms wanneer de video iets wordt vertraagd door een speler of een tv
waarop veel video’s worden afgespeeld.
Als u op de toets LipSync op de afstandsbediening drukt, wordt op het
hoofdddisplay van de 751R V2 de actuele lipsynchronisatiewaarde
weergegeven. Die kan worden bijgesteld in stappen van 10 ms
(10-duizendsten van een seconde).
Als u de waarde op nul zet, is de lipsync-functie uitgeschakeld.
Opmerking: De lipsync-waarde wordt opgeslagen en voor elke bron afzonderlijk
afgeroepen.
De tuner gebruiken Audio Return Channel
29

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 751R V2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 751R V2 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 12,9 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 751R V2

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Italienisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Spanisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Polnisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info